Author

C.A. Coltuc

Avocat Specializat Penal Avocat Impotriva Bancilor Avocat Romania Avocat online Intreaba un avocat online avocat coltuc facebook

procedura motiunii de cenzura,

Procedura motiunii de cenzura 2019

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Moţiuni de cenzură

Procedura motiunii de cenzura 2019 Tot ce trebuie sa stiti!

procedura motiunii de cenzura

procedura motiunii de cenzura

 

Vezi http://www.coltuc.ro si http://www.cdep.ro/pls/parlam/motiuni.home

Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, pot retrage încrederea acordată Guvernului prin adoptarea unei moţiuni de cenzură, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică

 

 

Guvernului la data depunerii.Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea potrivit articolului 114 din Constituţia României.

Moţiuni simple

Camera Deputaţilor sau Senatul poate adopta o moţiune simplă prin care să-şi exprime poziţia cu privire la o problemă de politică internă sau externă ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei interpelări.Moţiunea poate fi initiată de cel puţin 50 de deputaţi.Preşedintele Camerei nu va lua în considerare moţiunile care nu îndeplinesc aceste cerinţe şi nici pe cele care vizează finalităţi specifice

 

 

moţiunii de cenzură.Pâna la încheierea dezbaterii unei moţiuni un deputat care a semnat-o nu mai poate semna alte moţiuni în aceeasi problemă.Moţiunile trebuie sa fie motivate şi se depun la preşedintele Camerei în cursul şedintelor publice. După primirea moţiunii preşedintele Camerei o comunică de

 

 

îndată Guvernului şi o aduce la cunoştintă Camerei, după care dispune afişarea ei la sediul Camerei Deputaţilor.Preşedintele Camerei stabileşte data dezbaterii moţiunii, care nu poate depăşi 6 zile de la înregistrarea acesteia, înştiintând Guvernul în acest sens. Moţiunile privind probleme de politică externă se supun dezbaterii numai însoţite de avizul Comisiei pentru politică externă şi cu consultarea

 

 

 

Ministerului Afacerilor Externe.Dezbaterea moţiunii se face cu respectarea dispoziţiilor privind desfasurarea sedintelor din Regulamentul Camerei Deputatilor şi se aprobă cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi.După începerea discutării moţiunii deputaţii nu îşi pot retrage adeziunea la moţiune, dezbaterea urmând a se încheia prin supunerea la vot a moţiunii de către preşedintele Camerei.La moţiunile prezentate nu pot fi propuse amendamente

 

folie masina amenda,

Se dau amenzi uriașe șoferilor care dețin și conduc mașini pe geamurile cărora au lipit folii de protecție solară neomologate

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Se dau amenzi uriașe șoferilor care dețin și conduc mașini pe geamurile cărora au lipit folii de protecție solară neomologate

Amenzi de până la 2900 de lei pentru şoferii care au folie neomologată pe geamurile maşinii!

 

Foarte mulți șoferi, mai ales cei tineri, preferă să aplice pe geamurile mașinii folii de protecție solară, atât în scop estetic, cât și practic. Geamurile fumurii, cum li se spune popular, îi conferă mașinii un design modern, puțin mister și dă o notă personală din partea celui care o deține.

În principiu, Codul rutier nu interzice aplicarea foliilor de protecție solară, dar ele trebuie să fie omologate de Registrul Auto Român (R.A.R.) și nu ai voie să le aplici pe toate geamurile. O folie de protecție solară este omologată de R.A.R. doar dacă gradul de „fumuriu” nu depășește 70%. Prin urmare, foliile trebuie să aibă un grad de transparență suficient de mare cât să permită vizualizarea corectă a luminilor semaforului, alte semnale luminoase și semne de circulație, precum și pietoni și automobile. Cu alte cuvinte, nu trebuie să obstrucționeze vizibilitatea spre exterior.

Dacă încalci aceste limite, poți lua o amendă de la 1.300 la 2.900 de lei, în funcție de gravitatea situației și ți se suspendă și certificatul de înmatriculare a mașinii.

 

 

 

Faliment primarie,

Cum poate intra o primarie sau primaria Bucuresti in faliment

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Cum poate intra o primarie sau primaria Bucuresti in faliment Opinie avocat Coltuc

vezi http://www.coltuc.ro

 

Ordonanța de urgență nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrativ-teritoriale

 

 

CAPITOLUL IIIInsolvența

SECȚIUNEA 1Participanții la procedura insolvenței

Art. 14. –

(1) Sunt competenți să aplice procedura insolvenței, potrivit prezentei ordonanțe de urgență: ordonatorul principal de credite, autoritățile deliberative, instanțele judecătorești, judecătorul-sindic, adunarea creditorilor, comitetul creditorilor și administratorul judiciar.

(2) Participanții la procedura insolvenței prevăzuți la alin. (1) trebuie să asigure, cu celeritate, întocmirea documentelor și realizarea operațiunilor.

SECȚIUNEA a 2-aInstanțele judecătorești

Art. 15. –

Toate procedurile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, cu excepția recursului prevăzut la art. 18, sunt de competența tribunalului în a cărui rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială respectivă și sunt exercitate de un judecător-sindic.

Art. 16. –

Citarea părților, precum și comunicările sau anunțurile cu privire la alte acte de procedură se realizează, de regulă, potrivit prevederilor Codului de procedură civilă.

Art. 17. –

Curtea de apel este instanța de recurs pentru hotărârile pronunțate de judecătorul-sindic în temeiul art. 21. Termenul de recurs este de 10 zile de la data comunicării hotărârii, dacă legea nu prevede altfel.

Art. 18. –

Recursul se judecă de completele specializate, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului la curtea de apel.

Art. 19. –

Pentru toate cererile de recurs formulate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorul-sindic, în cadrul procedurii de insolvență a unei unități administrativ-teritoriale, se constituie un singur dosar.

SECȚIUNEA a 3-aJudecătorul-sindic

Art. 20. –

Repartizarea cauzelor având ca obiect procedura prevăzută de prezenta ordonanță de urgență judecătorilor desemnați ca judecători-sindici se realizează în mod aleatoriu, în sistem informatizat, potrivit art. 53 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 21. –

Principalele atribuții ale judecătorului-sindic, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, sunt:

a) pronunțarea motivată a hotărârii de deschidere a procedurii de insolvență;

b) judecarea contestațiilor formulate de unitatea administrativ-teritorială împotriva opoziției creditorilor la deschiderea procedurii; judecarea opoziției creditorilor la deschiderea procedurii;

c) desemnarea motivată, prin hotărârea de deschidere a procedurii de insolvență, a unui administrator judiciar, stabilirea atribuțiilor, onorariului, exercitarea controlului asupra activității acestuia și, dacă este cazul, înlocuirea acestuia pentru motive temeinice;

d) judecarea acțiunilor introduse de administratorul judiciar pentru anularea transferurilor de active efectuate anterior deschiderii procedurii;

e) judecarea contestațiilor formulate de unitatea administrativ-teritorială sau de creditori, precum și de alte persoane interesate împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar;

f) admiterea și confirmarea planului de redresare a stării de insolvență a unității administrativ-teritoriale, denumit în continuare planul de redresare;

g) soluționarea contestațiilor formulate împotriva rapoartelor administratorului judiciar;

h) suspendarea procedurilor de executare silită împotriva unității administrativ-teritoriale;

i) judecarea acțiunilor introduse de administratorul judiciar pentru suspendarea plăților efectuate de unitatea administrativteritorială către creditori după declararea stării de insolvență și până la elaborarea planului de achitare a debitelor către creditori;

j) judecarea acțiunilor introduse de administratorul judiciar și de comitetul creditorilor pentru anularea actelor frauduloase încheiate de ordonatorul principal de credite conform prevederilor art. 73 și 75;