Cass 2013-2017 la avocat,

Cass 2013-2017 la avocat . De ce este ilegal ?

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Cass 2013-2017 la avocat . De ce este ilegal ? Opinie Daniel Udrescu

Cass 2013-2017 la avocat . De ce este ilegal ?

CASS necalculat la timp în perioada în care a avut exigibilitate, nu a fost inclus în calculul ANAF, impozitul de 16% nefiind redus cu cheltuiala CASS aferentă, avocatul plătind mai mult impozit pe venit net în 2013-2017, pentru că nu i s-a dedus cheltuiala cu CASS, dar şi furându-i-se 6% din sumă în 2018-2019, când s-a plătit CASS-ul. Trebuie clarificat că în perioada 2013-2017, formularul 220 solicita declararea unei sume de către prestatorul activităţii independente. Prin formularul 200 se raporta impozitul pe venit, dar fără calculul CASS.

 

 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

– Departamentul Protecția profesiei, informare și relații publice –

INSTITUTUL NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR

INFORMARE

asupra reglementărilor fiscale

care privesc și activitatea avocaților în anul 2018

De la 1 ianuarie 2018 au intrat în vigoare Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017, și Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, publicată în Monitorul Oficial nr. 706 din 31 august 2017.

Prin cele două acte normative au fost aduse modificări Codului fiscal (2015), dintre care unele privesc și activitatea avocaților.

În privința modificărilor și completărilor aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017, prezintă interes pentru regimul fiscal al veniturilor avocaților cele ce urmează.

O primă modificare care interesează este cea adusă Titlului IV – Impozitul pe venit.

Potrivit reglementării anterioare, pentru veniturile obținute de persoanele fizice, deci și avocații, cota standard de impozitare era de 16% și se aplica asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

a) activități independente;

b) salarii și asimilate salariilor;

c) cedarea folosinței bunurilor;

d) investiții, cu excepția veniturilor din dividende;

e) pensii;

f) activități agricole, silvicultură și piscicultură;

g) premii;

h) alte surse.

În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă aveau și obligațiile de a calcula, de a reține și de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reținere la sursă, prin utilizarea următoarelor cote de impozit:

– 10% pentru stabilirea plăților anticipate, efectuate în contul impozitului anual;

– 16% pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017 (modificarea art. 64 din Codul fiscal) s-a reglementat reducerea cotei de impozit de la 16% la 10% aplicată asupra venitului impozabil corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

a) activități independente;

b) salarii și asimilate salariilor;

c) cedarea folosinței bunurilor;

d) investiții, cu excepția veniturilor din dividende;

e) pensii;

f) activități agricole, silvicultură și piscicultură;

g) premii;

h) alte surse.

S-a prevăzut reducerea cotelor de impozit aplicabile în cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală (modificarea art. 72 și 73 din Codul fiscal), pentru care plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă și care au și obligațiile de a calcula, de a reține și de a plăti impozitul cu titlu de plăți anticipate, corespunzător sumelor plătite prin reținere la sursă, astfel:

– de la 10% la 7%, pentru stabilirea plăților anticipate, efectuate în contul impozitului anual;

– de la 16% la 10%, pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final.

S-a prevăzut expres caracterul deductibil al cheltuielilor cu contribuțiile de asigurări sociale plătite la sistemele proprii de asigurări sociale și/sau contribuțiile profesionale obligatorii plătite, potrivit legii, organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii [modificarea art. 68 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal]. În corelare cu modificările aduse Titlului V – Contribuții sociale obligatorii, s-a prevăzut deducerea contribuției de asigurări sociale datorată de contribuabil, la stabilirea venitului net anual/pierderii nete anuale, determinat/determinată în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, stabilit/stabilită potrivit Declarației privind venitul realizat. Deducerea cheltuielii respective se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale.

În cazul persoanelor fizice care desfășoară activități independente, care sunt asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, pentru care există obligația asigurării în aceste sisteme potrivit legii (avocații), nu se datorează contribuții de asigurări sociale (CAS) pentru veniturile din activități independente. Această reglementare este în vigoare și după data de 1 ianuarie 2018.

În reglementarea anterioară, veniturile din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale (avocații), care nu au obligația asigurării în sistemul public de pensii, erau exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale (CAS).

Începând cu 1 ianuarie 2018 au fost incluse în baza de calcul a CAS veniturile din salarii și asimilate salariilor din alte activități decât cele pentru care, potrivit legii, există obligația asigurării în sistemele proprii de asigurări sociale, realizate de persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale (de ex: avocatul pentru veniturile din salarii realizate din desfășurarea activității de profesor).

De asemenea, s-a prevăzut că, începând cu 1 ianuarie 2018, persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, din una sau mai multe surse de venit, datorează CAS dacă sunt îndeplinite condiții cum sunt:

 • venitul net realizat în anul precedent raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția;
 • venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se stabilește ca impozit final și este reținut la sursă.

Persoanele fizice obligate la plata contribuției depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuția de asigurări sociale, Declarația privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate – Cod 600. Modelul și conținutul formularului a fost aprobat prin Ordinul nr. 4140/2017 emis de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 1041 din data de 29 decembrie 2017.

În prezent, s-a propus prelungirea termenului pentru depunerea Declarației cod 600 până la 31 martie 2018, nefiind exclusă posibilitatea ca până la această dată Codul fiscal (2015) să fie modificat în sensul eliminării acestei obligații a contribuabililor.

Persoanele fizice care desfășoară activități independente (inclusiv avocații) datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS). Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10%.

Persoanele care realizează atât venituri din activități independente, cât și alte categorii de venituri (de ex. venituri din asocierea cu o persoană juridică, din cedarea folosinței bunurilor, din investiții, din activități agricole, silvicultură și piscicultură sau din alte surse) datorează CASS, dacă veniturile lunare realizate cumulat sunt cel puțin egale cu salariul minim brut pe țară din una sau mai multe surse de venituri din cele menționate, în următoarele condiții:

– contribuția se stabilește la salariul minim brut pe țară, indiferent de nivelul venitului realizat și de numărul activităților desfășurate;

– persoanele ale căror venituri realizate lunar, cumulat, sunt sub nivelul salariului minim brut pe țară, nu au obligația să plătească CASS, însă pot opta pentru plata contribuției în aceleași condiții prevăzute pentru cei care au obligația plății contribuției, pentru asigurarea în sistemul de asigurări de sănătate.

A fost introdus în Codul fiscal (2015) un nou capitol, Capitolul IX – Contribuția asiguratorie pentru muncă, care prevede că persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora datorează contribuția asiguratorie pentru muncă în cotă de 2,25% la veniturile din salarii și asimilate salariilor. Contribuția se plătește la bugetul de stat, fiind destinată finanțării prestațiilor din domeniul asigurărilor sociale de care beneficiază salariații. Contribuția este datorată și de către avocații care au calitatea de angajator.

În privința TVA au fost adoptate modificări și completări aplicabile și în cazul avocaților prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2017.

Sunt obligate să deschidă și să utilizeze cel puțin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pentru încasarea și plata TVA, care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:

 a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA restante, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligații nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;

 b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligații fiscale reprezentând TVA restante, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadență, cu excepția celor a căror executare silită este suspendată, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor;

 c) se află sub incidența legislației naționale privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, altele decât cele sus-menționate, pot opta pentru plata defalcată a TVA, notificând organul fiscal competent în acest sens.


Download DOCX / PDF

Comunicarea deciziei de impunere

Aceasta, de regulă, nu s-a facut în conformitate cu dispozițiile art. 44 C. proc. fisc., pentru a exista certitudinea că avocatul ia cunoştinţă de sumele de plată stabilite în sarcina sa, deşi art. 222 din Legea nr. 95/2006, prevede că, ANAF/CAS are obligaţia de a înştiinţa asiguratul cu privire la modificarile, drepturile sau obligaţiile acestuia. Fiscul ar trebui să colecteze integral şi la timp veniturile fiscale fără a tulbura jocul concurenţei oneste.

Potrivit art. 17 alin. 1 din Ordinul nr. 617/2007, persoanele care desfăşurau activităţi independente aveau obligaţia de a vira trimestrial contribuţia aplicată asupra venitului net, determinat ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile aferente realizării venitului, conform prevederilor Codului fiscal. Art. 8 alin. 1 din acelaşi act normativ prevede obligaţia de a vira trimestrial contribuţia calculată la venitul net estimat, până la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru, astfel încât, obligaţia asiguratului decurge din aceste dispoziții legale şi nu din contractul de sănătate.

Este o prevedere neconstituţională, pentru că sub denumiri false de contribuţii sau prime se aplică taxe. Definiţia ASIGURARE – Acțiunea de a (se) asigura și rezultatul ei. Operație financiară, decurgând dintr-un contract sau dintr-o obligație prevăzută de lege, prin care asigurătorul se obligă ca, în schimbul unei prime, să despăgubească pe asigurat pentru pierderile pe care acesta le-ar suferi în urma unor întâmplări independente de voința lui.

CASS nu evaluează serviciul medical la nivelul unei prime. Valoarea primită de stat ( infinit x 5,5% contribuţie pentru sănătate = infinit) pentru asigurare este INFINITĂ pentru un serviciu medical finit. Prestațiile sociale de sănătate (medicamente gratuite sau compensate, spitalizare, sarcină şi lehuzie) nu pot fi decontate. Deci nu ne aflăm în contextul unei prime, fiind neconstituţional folosită denumirea de asigurare, pentru care se plăteşte o primă de asigurare finită, în contextul unui procent fix cu valoare infinită pentru venituri infine, ce depăşeşte contrapartida primită.

Subsecvent criticilor de neconstituţionalitate, CPF a fost modificat în sensul ca românii să facă contracte cu prime fixe în funcţie de pachetul cumpărat, plus o cotă foarte mică, calculată să asigure pachetul pentru urgenţe, pensionari şi copii. Serviciul medical trebuie să se plătească pentru valoarea corectă impusă de piață.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) este reglementată în Titlul VIII ”Asigurările sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, lege specială.

Prevederi privind CASS au fost introduse și în Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003 în care a apărut Titlul IX2 ”Contribuții de asigurări sociale” prin OUG nr. 117/2010 publicată în M.Of. nr. 891/30.12.2010, prevederi modificate și completate substanțial prin OUG nr. 125/2011 publicată în M. Of. nr. 938/30.12.2011, OG nr. 15/2012 publicată în M. Of. nr. 621/29.08.2012 și OG nr. 8/2013 publicată în M. Of. nr. 54/23.01.2013.

CASS, potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006, are un caracter mixt, obligatoriu și contractual.

Caracterul obligatoriu rezultă din conținutul art. 211 alin. (1) din lege care vizează toți cetățenii români cu domiciliul în țară, precum și cetățenii străini și apatrizii care au solicitat și obținut prelungirea dreptului de ședere temporară sau au domiciliul în România.

 

Privitor la persoanele prevăzute la art. 211 alin. 1, legea, la art. 213 alin. (1), stabilește persoanele care beneficiază de asigurare fără plata contribuției, la alin. (2) persoanele care, aflate în anumite situații, pe durata acestora, beneficiază de asigurare cu plata contribuției din alte surse, toți ceilalți având obligația să se asigure și să plătească contribuția.

Caracterul contractual este dat de contractul pe care asiguratul îl încheie în mod direct sau prin angajator cu casa de asigurări de sănătate pe care o poate alege. Aceasta este noutatea adusă de Legea nr. 95/2006 prin prevederile art. 208 alin. (3) lit. a) față de prevederea anterioară reprezentată de OUG nr. 150/2002 publicată în M.Of. nr. 838/20.11.2002, modificată prin OUG nr. 107/2005 publicată în M.Of. nr. 645/21.06.2005. În legislația anterioară, inițial persoanele care nu erau salariate aveau obligația de comunicare casei de asigurări în a cărei rază teritorială își aveau domiciliul veniturile impozabile, după modificarea din 2005, comunicarea efectuându-se pe baza declarației de venit, fără a exista însă un contract de asigurare.

Caracterul obligatoriu este accentuat de OUG nr. 117/2010 prin care se modifică art. 2 din Legea nr. 571/2003 (Codul fiscal) în categoria contribuțiilor sociale obligatorii (art. 2 alin. 2 lit. b) fiind incluse contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate și contribuția datorată de angajator la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate (F.N.U.A.S.S.) 

Încheierea contractului de asigurare poate avea loc la inițiativa asiguratului care își exercită astfel dreptul de a alege casa de asigurări de sănătate.

Fiind actori importanți în sistemul de asigurări sociale de sănătate, casele de asigurări de sănătate, chiar dacă prin art. V al OUG nr. 125/2011 au cedat începând cu data de 1 iulie 2012 către ANAF și organele sale fiscale colectarea și administrarea CASS, au și ele obligația de a urmări noile intrări în sistemul asigurărilor de sănătate și, cum procedează casele de pensii, să trimită notificări în vederea încheierii contractelor de asigurare.

Faptul că pentru persoanele care nu realizează venituri din activități dependente ANAF, prin organele sale fiscale, începând cu 1 iulie 2012, administrează în comun impozitul pe venit și CASS, stabilește obligații de plată prin decizii de impunere privind plățile anticipate și prin deciziile de impunere anuale finale și urmărește realizarea lor, nu înlătură obligația existenței contractului de asigurare.

În absența contractului de asigurare obligațiile stabilite de ANAF prin organele sale fiscale nu sunt exigibile.

Aceasta rezultă din prevederile art. 259 alin. (7) și (8) din Legea nr. 95/2006, atât în forma inițială cât și în aceea rezultată din modificările aduse prin Legea nr. 264/2007 publicată În M. Of. nr. 503/27.07.2007.

Legea nr. 95/2006 conferă accesul la servicii medicale în calitate de asigurat sub condiția efectuării dovezii plății contribuției la fond.

Pentru situația în care persoana fizică nu face dovada plății contribuției la fond și, implicit, a calității de asigurat, aceasta, potrivit art. 259 alin. (7) și (8), are obligația, pentru a deține calitatea de asigurat, să achite contribuția legală lunară pe ultimii 5 ani, începând cu data primei solicitări de acordare a serviciilor medicale, calculată la salariul de bază minim brut pe țară în vigoare la data plății, sau de la data ultimei plăți a contribuției, respectiv de la data când plata contribuției era obligatorie dacă perioada scursă este mai mică de 5 ani, calculându-se majorări de întârziere.

Prin modificările aduse de Legea nr. 264/2007 se păstrează obligația de plată pe întreaga perioadă a termenelor de prescripție ce se calculează începând cu data primei solicitări de acordare a serviciilor medicale, la notificarea caselor de asigurări de sănătate sau la solicitarea persoanelor în vederea dobândirii calității de asigurat, după caz.

Pentru anul 2009, procentele sunt stabilite prin OUG nr. 226/2008 publicată în M.Of. nr. 899/31.12.2008, de 5,5% pentru cota datorată de asigurat și de 5,2% pentru cota datorată de angajatori.

Privitor la persoanele obligate la plata CASS și la baza de calcul a contribuției, după adoptarea Legii nr. 95/2006 a fost creată o reglementare paralelă prin modificarea succesivă a Codului fiscal de OUG nr. 117/2010, OUG nr. 125/2011, OG nr. 15/2012 și OG nr. 8/2013.

 

 

De precizat că, în acest caz abuziv, nu este vorba de o contribuţie socială, pentru că plătitorii nu au putut fi în toţi aceşti ani beneficiari ai sistemului de asigurări sociale, de vreme ce nu au virat astfel de sume la buget, ci despre o taxă, una pur și simplu inventată, în baza unei interpretări abuzive a unei legi ambigue (este vorba de Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, care contrazice principiul unicitatii CASS stabilit de Codul fiscal din 2004, precum şi principiul libertăţii de alegere a sistemului de asigurări publice de sănătate, prin semnarea conştientă a unui contract cu una dintre casele de asigurari publice de sanatate??? Nici azi nu avem această alegere de mai multe case de sănatate). Aplicarea acestei taxe urmează aplicarea de taxe separate, cu tot tacâmul de dobânzi, penalităţi şi popriri ale conturilor bancare pe anii 2013-2017.

Decizia de impunere poate fi titlu de creanţă doar pentru persoanele fizice care se asigură pe bază de contract de asigurare, așa cum prevăd dispozițiile art. 215 alin. 3 din Lege și art. 79 din Codul de procedura fiscală, inexistența unui contract anterior face decizia nulă. Acest material este motivat de Ordinul Preşedintelui ANAF nr. 938/2013 pentru aprobarea formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, publicat în Monitorul Oficial nr. 485/2013.

Potrivit art. 29625 din Codul fiscal, declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiilor sociale se realizează prin depunerea unei declaraţii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, precum şi a declaraţiei de venit estimat/norma de venit prevăzută la art. 81 şi a declaraţiei privind venitul realizat prevăzută la art. 83, pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

Declaraţia se referă la veniturile şi cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului. Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit.

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate prevăzută la art. 29627 alin. (1) se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală, pe baza informaţiilor din:
– declaraţia privind venitul realizat, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, transferuri de titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, şi operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, şi orice alte operaţiuni de acest gen;
– declaraţia de impunere trimestrială, pentru veniturile din tranzacţii cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise;
– declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit;
– evidenţa fiscală, pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, în cazul în care venitul net se stabileşte prin deducerea cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

 

 

 

Din 2013 până în prezent, fiscul român nu a făcut minimul efort de a calcula sumele anuale finale pe care persoanele care realizează venituri din activităţi independente le datorează cu titlu de contribuţie la asigurările sociale de sănătate (CASS). În privinţa CASS nu s-a putut face niciodată regularizarea, întrucât fiscul şi casele publice de asigurări de sănătate nu au reuşit să transfere bazele de date cu asiguraţii de la casele de sănătate la fisc. În orice caz, niciodată integral şi corect, aşa cum ne-a arătat chiar CJUE în cauza „Bara contra României”. Pentru că se apropie finalul termenului de prescripţie, competenţii de la fisc au început, încă din decembrie anul trecut, să trimită decizii de impunere conţinând sumele de plată cu titlu de regularizări ale CASS pe anii 2013-2017.

Ce este mai important, însă, rezultă din următoarele:

– CASS este o contribuție, şi nu un impozit sau o taxă, ceea ce înseamnă că nu poate, legal şi constituţional, să fie confundată cu impozitul şi să figureze pe aceeaşi dispoziţie de plată a obligaţiilor bugetare ca şi impozitul; CASS nu este nici impozit, nici taxă, întrucât presupune o contraprestaţie echivalentă sistemului public de sănătate, în schimbul plăţii sale de către asigurat; cei care sunt scutiţi de CASS primesc de la sistemul public serviciile de sănătate (inclusiv medicamente gratuite sau compensate) în baza principiului solidarităţii, dar nici acest aspect nu transformă contribuţia noastră în impozit sau taxă, întrucât refuzul plăţii CASS nu se sancţionează doar cu executarea silită şi cu penalităţile, ca în cazul impozitelor şi taxelor, ci şi cu refuzul prestaţiilor de asigurări de sănătate, exact ca în cazul asigurărilor de bunuri;

– Fiscul ar fi putut face aceste regularizări imediat, începând din 2013, întrucât veniturile persoanelor vizate, în considerarea cărora se calculează CASS, sunt precis determinate la finalul anului fiscal; nefăcând minimul efort de efectua regularizarea CASS după aceleaşi principii ca şi la regularizarea impozitului pe venit, fiscul român nu numai că şi-a încălcat rolul activ şi obligaţia de informare a

 

 

 

contribuabilului, dar a fost şi de o crasă incompetenţă şi de o rară rea-credinţă, lăsând aceste sume, ignorate de contribuabil, să se acumuleze pentru a fi “impozitate” dintr-un singur foc, urmând a fi achitate în termen de 60 de zile de la comunicarea dispoziţiei de impunere;

– FURTUL – Cel mai important aspect al relei-credinte este însă, potenţialul ridicat de răpire a dreptului asiguratului de a trece CASS în categoria cheltuielilor deductibile, care reduc impozitul pe venit (*art 75 din Codul fiscal, care dispunea că deductibilitatea CASS se acordă de către Fisc la momentul emiterii Deciziei de regularizare a sănătăţii, a fost abrogat, de unde posibila concluzie că această cheltuială nu ar mai fi deductibilă, ceea ce este incorect).

– Deciziile de “impunere” au început să fie emise din decembrie anul trecut, imediat după ce, în 2017, legiuitorul a decisîn felul următor: CASS să nu mai fie integral deductibil din punctul de vedere al veniturilor impozabile; dacă deciziile de “impunere” cu CASS regularizat ar fi fost emise la timp, încă din anul 2013, atunci asiguratul ar fi avut dreptul care i se cuvine, de a trece aceste contribuţii la cheltuieli deductibile; fiind emise decizii de “impunere” după 2017, dreptul de deducere s-ar prezuma că nu mai există; în acest fel, indirect, CASS a fost transformat într-un impozit, ceea ce este contrar legii şi chiar Constituţiei; în plus, indirect, se probează ceea ce am susţinut încă din 2014, că acest CASS este, de fapt, un impozit mascat, lucru negat vehement de fisc şi ignorat cu graţie de instanţele de contencios administrativ.

DERULAREA FURTULUI. Să presupunem că pentru anii 2013 am o decizie pentru 50.000 de lei, pentru 2014 de 100.000 lei, pentru 2015 125.000 lei pentru 2016, 150.000 lei, iarpentru 2017, 175.000 lei. Un total de 600.000 lei X 16% = 96.000 lei reducere a veniturilor cu cheltuieli pentru CASS. Până în 2017 impozitul pe venitul net era de 16%. 

Pentru 2013, cu CASS de 50.000 lei nededuşi din impozit, a plătit mai mult cu 8.000 lei.

Pentru 2014 cu CASS de 100.000 lei nededuşi din impozit, a plătit mai mult cu 16.000 lei.

Pentru 2015 cu CASS de 125.000 lei nededuşi din impozit, a plătit mai mult cu 20.000 lei.

Pentru 2016 cu CASS de 150.000 lei nededuşi din impozit, a plătit mai mult cu 25.000 lei.

Pentru 2017 cu CASS de 175.000 lei nededuşi din impozit, a plătit mai mult cu 30.000 lei. 

În 2018 s-au trimis deciziile CASS, dacă s-a dedus CASS ca şi cheltuială deductibilă, pentru că la unii s-a dedus, iar la alţii nu, s-a folosit 10%, adică 60.000 lei. ANAF răspunzând că potrivit art 68 alin 5 lit l) contribuţiile se deduc de organul fiscal, aceasta a calculat o reducere de impozit în 2018 şi 2019 cu 10% impozit pe venit net. Deducerea pentru anii 2013-2017 nu a fost efectuată într-o manieră corectă,

 

 

 

 

pentru că dacă ar fi fost efectuată în anul următor, atunci aţi fi beneficiat de o deducere de 16% pentru reducerea impozitului pe venit, deci de suma de 96.000 lei. Pentru că în baza principilor contabile, veniturile şi cheltuielile aferente unei perioade se împerechează, aţi fost impuşi eronat cu suma de 36.000 lei, pe care printr-un artificiu, ANAF i-a reţinut în plus, pentru că în loc să-mi stabilească CASS în baza art 75 alin. 1 CF, până în mai anul următor, a stabilit CASS după 5 ani. 

Critica de neconstituţionalitate a modificărilor introduse și în Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003 în care a apărut Titlul IX2 ”Contribuții de asigurări sociale” prin OUG nr. 117/2010 publicată în M.Of. nr. 891/30.12.2010, prevederi modificate și completate substanțial prin OUG nr. 125/2011 publicată în M. Of. nr. 938/30.12.2011, OG nr. 15/2012 publicată în M. Of. nr. 621/29.08.2012 și OG nr. 8/2013 publicată în M. Of. nr. 54/23.01.2013.

 

 

Cerinţa clarităţii şi previzibilităţii unei legi prin prisma încălcării diverselor dispoziţii constituţionale este cristalizată prin prevederile art. 1 alin. 5 din Constituţie. Curtea Constituţională extrage din principiul accesului liber la justiţie necesitatea ca regulile de procedură să fie clare şi face trimitere la cauzele CEDO – Rotaru împotriva României sau Sunday Times contra Regatului Unit. 

Consider că OUG nr. 117/2010, OUG nr. 125/2011, OG nr. 15/2012 și OG nr. 8/2013 sunt neconstituţionale, așa cum au modificat regimul instituţiei fundamentale a statului – ANAF, mai ales că ne aflăm de fapt în afectarea regimului ANAF, cu încălcarea art. 115 alin. (6) Ordonanţele de urgenţă NU POT AFECTA regimul instituţiilor fundamentale ale statului. Ori, în sistemul

 

 

 

de asigurări sociale de sănătate, casele de asigurări de sănătate, prin art. V al OUG nr. 125/2011 au cedat începând cu data de 1 iulie 2012 către ANAF și organele sale fiscale colectarea și administrarea CASS, ceea ce înseamnă că OUG 125/2011 a afectat regimul unei instituţii fundamentale a statului – Casa de Asigurări de Sănătate.

Plecând de la explicaţia dată de Curtea Constituţională a României („CCR”) sintagmei „numai prin lege,” prin care această autoritate unică cu rol de garant al supremaţiei Constituției apreciază activitatea Guvernului (Executivului) de a emite ordonanţe (putere conferită temporar printr-o lege specială în temeiul căreia executivul emite acte normative în mod EXCEPȚIONAL, însă fără drept de modificare a legilor organice) ca fiind asimilată activităţii Parlamentului (Legislativului), arătând că sintagma ,,numai prin lege” poate fi aplicată şi cu privire la ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă, nu avem cum să trecem cu vederea ingerinţele nepermise exercitate asupra Constituţiei României chiar de autoritatea chemată să garanteze supremaţia acesteia. Drept pentru care, existând o neclararitate în Constituţie, sintagma „numai prin lege” să fie clarificată ori în sensul „numai prin lege de către Parlament” (NORMAL), ori să încludă (ANORMAL) „numai prin lege de către Parlament şi ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă de către Guvern.” Remarcăm faptul că soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate sau controlul de constituţionalitate a posteriori este reglementat de art. 146 lit. d) din Constituţie şi de art. 29-33 din Legea nr. 47/1992.

Ar fi prea mult să spun că CCR ar răsturna ordinea tuturor modificărilor Codului fiscal prin OG sau OUG, dacă s-ar pronunţa pe neclaritatea art. 139 alin. (1) din Constituţie (impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege), şi aşa cum a mai spus-o în alte decizii, ar determina un vid legislativ și o stare de neconstituționalitate mai gravă decât cea generată de aplicarea normei. Deci, îmi este frică de CCR că ar modifica legea clară cu privire la Bugetul Public Naţional, respectiv în baza art. 2 Definiţii, Punctul 32 al Legii organice nr. 500/2002, rectificarea bugetară se face prin lege de rectificare – lege care modifică în cursul exerciţiului bugetar legea bugetară anuală şi ar transforma-o şi pe aceasta cu OG sau OUG.

Expert contabil Daniel Udrescu

Alegeri pentru Parlamentul European 2019 în România,

Alegeri pentru Parlamentul European 2019 în România

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Alegeri pentru Parlamentul European 2019 în România Cum, unde , de ce votez la Alegeri pentru Parlamentul European 2019 în România

 

Alegeri pentru Parlamentul European 2019 în România

Alegeri pentru Parlamentul European 2019 în România

 

 

Alegătorii sunt arondați unei secții de votare, în funcție de domiciliu sau reședință. Listele de alegători sunt întocmite în avans.

Totuși, votul la altă secție de votare este posibil. Alegătorii (români sau din alt stat membru) pot vota la orice altă secție de votare decât aceea unde sunt arondați, dacă în ziua votului se află în altă localitate decât cea de reședință. Președintele secției de votare trebuie sa-i înregistreze pe listele suplimentare de alegători.

În România, cetățenii care au vârsta de 18 ani, împliniți până în ziua de referință inclusiv, au dreptul de a vota.

Alegătorii vor alege 32 de membri dacă Marea Britanie rămâne în Uniunea Europeană.
Alegătorii vor alege 33 de membri dacă Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană.

Nu este nevoie de pre-înregistrare pe listele electorale, acestea sunt întocmite în avans de către autorități. Totuși, dacă ați schimbat recent domiciliul, puteți verifica dacă înscrierea dumneavoastră pe listele electorale este corectă la adresa: www.registrulelectoral.ro

Nu, votul prin corespondență nu este posibil în România.

Nu, votul online nu este posibil în România.

Nu, votul prin împuternicire nu este posibil în România.

[ AVOCAT COLTUC ] coltuc.ro 0745 150 894,

[ AVOCAT COLTUC ] coltuc.ro 0745 150 894

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

[ AVOCAT COLTUC ] coltuc.ro 0745 150 894 

Avocat banci, avocat divort, avocat executare silita, avocat online, avocat penal. Te ajutam sa castigi.

https://www.coltuc.ro/blog/avocat-coltuc-coltuc-ro-0745-150-894/

avocat coltuc www.coltuc.ro 0745150894

[ AVOCAT COLTUC ] coltuc.ro 0745 150 894

[ AVOCAT COLTUC ] coltuc.ro 0745 150 894

https://youtu.be/RLm4Y3Ckuj4

https://issuu.com/avocatcoltuc/docs/__avocat_coltuc___coltuc.ro_0745_15/s/102305

https://www.slideshare.net/coltucomul/avocat-coltuc-coltucro-0745-150-894

https://docs.google.com/document/d/1pFVCWzVtVxhxTGPLEHVPamx_3Hnk49mcn8uFjY-Vb9c/edit

https://local.google.com/place?id=232198680821237964&use=posts&lpsid=4277946596349666057

 

 

 COLTUC MARIUS-VICENTIU, Baroul Bucureşti

Avocat Definitiv, Baroul Bucureşti

Dată înscriere: 01-02-2004

Situaţie curentă în tablou: ACTIV

Instanţe cu drept de concluzii: Toate instanţele

Forme de exercitare a profesiei

0

Cabinet individual COLTUC MARIUS-VICENTIUSediu principal în Baroul Bucureşti, adresă: Al. Arutela, Nr. 2, Bl. M18, Sc. 1, Et. 6, Ap. 37, Sector 6, Bucuresti

0745.150.894; avocat@coltuc.ro;

https://www.ifep.ro/justice/lawyers/LawyersPanel.aspx

 

 

 

 

 

[AVOCAT],

[AVOCAT] – o profesie nobila in Romania

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

A fi avocat in Romania este o onoare si o obligatie Cred ca in 16 ani de activitate ca avocat,avocat Coltuc am slujit profesia cu credinta [AVOCAT]

 

 

COLTUC MARIUS-VICENTIU, Baroul Bucureşti

Avocat Definitiv, Baroul Bucureşti

Dată înscriere: 01-02-2004

Situaţie curentă în tablou: ACTIV

Instanţe cu drept de concluzii: Toate instanţele

Forme de exercitare a profesiei

0

Cabinet individual COLTUC MARIUS-VICENTIUSediu principal în Baroul Bucureşti, adresă: Al. Arutela, Nr. 2, Bl. M18, Sc. 1, Et. 6, Ap. 37, Sector 6, Bucuresti

0745.150.894; avocat@coltuc.ro;

[AVOCAT]

Avocat

În România, avocatul este persoana licențiată în știinte juridice care, ulterior, este admisă în profesie, în baza unui examen organizat de baroul în care intenționează să profeseze. După admiterea în profesie, avocatul poartă titlul profesional de avocat stagiar, urmând a fi înscris pe Tabloul avocaților stagiari. La înscrierea în barou, avocatul depune un jurământ într-un cadru solemn. După efectuarea stagiului obligatoriu de 2 ani, avocatul stagiar trebuie să susțină un examen de definitivat organizat de barou, în urma căruia avocatul este înscris pe Tabloul avocaților definitivi.

În principal, activitatea avocatului se realizează prin consultații cu caracter juridic și prin asistență sau reprezentare în fața instanțelor judecătorești sau a altor organe de jurisdicție.

În exercitarea profesiei, avocatul este independent și se supune numai legii, statutului profesiei și codului deontologic. El promovează și apără drepturile, libertățile și interesele legitime ale omului.

Deși avocații au o formare juridică generală, complexitatea tot mai mare a aspectelor de drept, generată de evoluția societății, a impus specializarea acestora pe diferite ramuri de drept (drept comercialdrept civildrept penaldrept fiscal etc) sau pe categorii de activități:

 

Avocat Coltuc este un avocat foarte bun in Romania

Interzicere Uber si Bolt - Taxify,

De ce NU vor disparea Uber si Bolt – Opinie avocat Coltuc

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Uber si Taxify-Bolt vor disparea de azi-16.05.2019 Asa apare peste tot in presa

Dar,haideti sa vedem care este adevarul despre legalitatea Uber si Bolt! Dar cu Blackcab ce facem?

interzicere-uber-taxify-bolt-romania

aplicatii taxi bolt clever taxi cotar interzicere aplicatii taxi interzis bolt interzis clever lege 38 lege taxi lege taximetrie lege uber legea taximetriei ride sharing taximetre uber uber interzis

Citeste si https://www.economica.net/uber-i-bolt-ar-putea-sa-dispara-de-azi-autorita-ile-promit-din-nou-o-oug-care-sa-reglementeze-acti_168780.html

Începând de joi, 16 mai 2019, intră în vigoare orgonanța de urgență care reglementează activitatea de transport persoane în regim de taxi. Chiar dacă actul normativ, nu scoate de pe piață aplicațiile de ride sharing, șoferii acestora vor putea fi sancționați mult mai ușor. Din 16 mai, șoferii înscriși pe platformele Uber și Bolt vor putea fi amendați cu o sumă cuprinsă între 1.000 și 5.000 de lei. Sancțiunea maximă este ridicarea plăcuțelor de înmatriculare pentru o perioadă de șase luni.

Avocat Coltuc explica pe http://www.coltuc.ro

Ordonanța în cauză modifică Legea taximetriei 38/2003 și a fost adoptată de Guvern pe 29 martie. Concret, Executivul a schimbat o sintagmă: „în mod repetat.”

Acest lucru înseamnă că din 16 mai, când intră în vigoare, orice șofer prins în trafic care nu are atestat de taximetrist sau nu este autorizat să circule în regim de taxi va putea fi amendat de către polițiști, fără ca ei să mai fie nevoiți să demonstreze că făceau această activitate în mod repetat.

Autoritățile promit din nou că vor reglementa activitatea de ride sharing

Companiile de ridesharing așteaptă în continuare ordonanța care le reglementează activitatea, tergiversată până acum. Proiect de ordonanță de urgență este menit să creeze și în România un cadru de reglementare pentru noile servicii de transport alternative, similar celui existent în alte țări membre ale Uniunii Europene, unde astfel de platforme funcționează legal.

 

Ordonanța privind Uber, Bolt și Clever a intrat în vigoare. Primele reacții din trafic

https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/prima-noapte-dupa-controversata-ordonanta-privind-uber-bolt-si-clever-reactiile-clientilor.html#ziarecom

nerespectare termen redactare hotarare 30 zile,

Ce fac daca nu imi este redactata hotararea de la proces

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Hotararea se redacteaza in 30 de zile de la terminarea judecatii. Ce fac daca nu imi este redactata hotararea de la proces?

De acum, judecătorii nu mai pot amâna motivarea unei hotărâri mai mult de 90 de zile de la pronunțare

 

Nemotivarea hotărârii în termenul fixat de lege. Ce se intampla?

Nemotivarea hotărârii în termenul fixat de lege. Ce se intampla?

Nemotivarea hotărârii în termenul fixat de lege. Ce se intampla?

Chestiunea “cruciala” in analiza de fata, o reprezinta chestiunea de a sti daca termenul instituit prin art. 426 alin. (5) C. proc. Civ., este un termen “pur” de recomandare, si astfel, neinsotit de nicio sanctiune (procesuala) ori dimpotriva, daca, nerespectarea acestui termen, ar atrage anumite consecinte, si in planul procesului civil. (?)

In analiza, urmarind “modelul” uzitat de catre Curtea Constitutionala, in Decizia precitata, trebuie pornit de la observatia pe care o face Curtea, si anume, ca de esenta termenelor de recomandare este, lipsa oricarei sanctiuni procesuale pentru actul neefectuat, asa incat in masura in care s-ar retine ca termenul de la 426 alin. (5) C. proc. Civ., are natura juridica a unui termen de recomandare, in caz de nerespectare a acestuia nu ar fi incidente nici macar dispozitiile procesuale referitoare la nulitatea relativa.

Deopotriva, dupa cum Curtea a analizat “in ce masura nerespectarea termenului reglementat de art. 235 alin. (1) din Codul de procedura penala, de depunere a propunerii de prelungire a duratei arestarii preventive aduce atingere dispozitiilor constitutionale ale art. 24 relative la dreptul la aparare si garantiilor statuate prin dispozitiile art. 6 paragraful 3 lit. b) din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale care consacra dreptul la aparare si dreptul acuzatului de a „de a dispune de timpul si de facilitatile necesare pentru pregatirea apararii sale” nimic nu s-ar opune ca, abordarea de fata, sa se analizeze in ce masura nerespectarea termenului reglementat de art. 426 alin. (5) din Codul de procedura civila, aduce atingere dispozitiilor art. 21 din Constitutia Romaniei, relative la dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil, si drepturilor garantate si de art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Or, sub acest aspect, apreciez ca ratiunea (ratio legis) instituirii termenului prevazut de art. 426 alin. (5) C. proc. civ., este atat aceea de a asigura respectarea dreptului la un proces echitabil intr-un termen rezonabil, dar in egala masura si pentru a asigura previzibilitatea desfasurarii procesului, aspect de o importanta deosebita, iar aceasta nu doar din perspectiva garantiei recunoscuta prin art. 6 din Conventie “Dreptul la un proces echitabil, in termen optim si previzibi”, ci, mai ales, din perspectiva practica.

Sub acest din urma aspect, dat fiind faptul ca, de motivarea hotararii, depind mai multe drepturi ale partilor litigante, intre care, cel mai important, acela de a contesta hotararea, iar de cele mai multe ori, termenul de exercitare a caii de atac, curge de la comunicarea hotararii motivate, daca ne raportam la caile nationale de atac si, deopotriva, atunci cand se doreste exercitarea unui demers international (sesizarea Curtii Europene, ori a altor organisme cu functie jurisdictionala international).

Or, o intarziere nerezonabila a motivarii unei hotarari judecatoresti, afecteaza in mod substantial, dreptul partii de a contesta hotararea si de a obtine o reexaminare, in calea de atac, eficienta si intr-un termen rezonabil.

https://www.legal-land.ro/cod-procedura-civila/art-426-redactarea-si-semnarea-hotararii/

In egala masura, predictibilitatea momentului comunicarii hotararii judecatoresti sau, altfel spus, asteptarea legitima a momentului cand se va face comunicarea efectiva a hotararii – act procedural subsecvent motivarii – reprezinta o componenta importanta a dreptului la un proces echitabil.

Bunaoara, cum legea procesuala leaga inceputul termenului in care poate fi exercitata calea de atac, de la momentul comunicarii (ce se poate avea loc numai dupa motivare) este evident ca justitiabilul trebuie sa acorde o atentie deosebita acestui moment, care insa, daca ar ramane total incert – cand se va produce – implicit s-ar crea o stare de “vulnerabilitate”. Experienta comuna ne dovedeste ca numeroase sunt situatiile practice in care, comunicarile s-au realizat la perioade lungi de timp dupa pronuntare (cand, atentia scade) si eventual, intr-o perioada in care persoana lipseste de la domiciliu (ex: concediu) pierzand astfel termenul de exercitare a caii de atac.

Or, daca legea instituie un termen in care trebuie sa aiba loc motivarea, si implicit comunicarea –care in mod obligatoriu trebuie respectat – atunci, asteptarea legitima a justitiabilului este, ca in acest interval “va primi” hotararea si, prin urmare, diligenta datorata pentru acest interval, se impune cu precadere. Dimpotriva, depasirea acestui termen si comunicarea hotararii intr-o perioada pe care, in mod rezonabil, justitiabilul nu o poate prevedea, ar reprezenta o inechitate pentru justitiabil, pe care insa, contrar oricaror principii de drept, tot acesta ar fi tinut sa o suporte.

Drept consecinta, consider ca scopul acestei reglementari, respectiv, instituirea unui termen in care, judecatorul are indatorirea de a motiva o hotarare judecatoreasca, este si acela de a inlatura astfel de situatii total inechitabile, manifestate in practica, si de a constitui o garantie suplimentara, a dreptului la un proces echitabil, desfasurat, intr-un termen rezonabil si previzibil, context in care, o incalcare a acestei obligatii legale, nu ar putea ramane fara consecinte in plan procesual, sau, cel putin neinsotita de remedii eficiente, daca ne referim la justitiabilul “afectat”de aceasta neregularitate.

Cat priveste sanctiunea incidenta, evident ca aceasta nu poate fi analizata, pe taramul decaderii, cata vreme aceasta “atrage decaderea din exercitarea dreptului (art. 185 C. proc. civ.), iar motivarea unei hotarari judecatoresti nu poate fi considerata ca fiind “un drept”, ci o indatorire a instantei de judecata, astfel incat analiza sanctiunii, se poate face numai din perspectiva nulitatii, care, in raport de norma incalcata, poate fi absoluta sau relativa.

Asa fiind, daca ar fi sa analizam incidenta sanctiunii nulitatii, atunci, ar trebui sa observam ca, instituirea unui termen in care o hotarare judecatoreasca poate si trebuie sa fie motivata, excede sferei intereselor partilor, fiind o chestiune de interes general, respectiv, desfasurarea procesului civil, fapt ce apartine “interesului public”.

Dintr-o alta perspectiva, daca teza sanctiunii nulitatii, ar parea “prea aspra” – desi, in optica mea, ar fi cea mai “mobilizatoare” pentru respectarea acestui termen esential in dinamica procesului civil – atunci remediile trebuie cautate in zona institutiei repunerii in termen, pentru ipoteza in care comunicarea, ca urmare a nemotivarii in termen, s-a realizat peste termenul instituit de lege, si deopotriva promovarea caii de atac, s-a realizat peste termenul instituit de lege, socotit de la momentul comunicarii, intrucat necomunicarea hotararii in termenul previzibil, conform legii, poate constitui un “motiv temeinic justificat” pentru a fi repus in termen titularul, sigur, cu luarea in considerare a circumstantelor concrete ale cauzei.

 

Hotărârile judecătoreşti

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

Art. 426

Redactarea şi semnarea hotărârii

(1) Hotărârea se redactează de judecătorul care a soluţionat procesul. Când în compunerea completului de judecată intră şi asistenţi judiciari, preşedintele îl va putea desemna pe unul dintre aceştia să redacteze hotărârea.

(2) În cazul în care unul dintre judecători sau asistenţi judiciari a rămas în minoritate la deliberare, el îşi va redacta opinia separată, care va cuprinde expunerea considerentelor, soluţia pe care a propus-o şi semnătura acestuia. De asemenea, judecătorul care este de acord cu soluţia, dar pentru considerente diferite, va redacta separat opinia concurentă.

(3) Hotărârea va fi semnată de membrii completului de judecată şi de către grefier.

(4) Dacă vreunul dintre judecători este împiedicat să semneze hotărârea, ea va fi semnată în locul său de preşedintele completului, iar dacă şi acesta ori judecătorul unic se află într-o astfel de situaţie, hotărârea se va semna de către preşedintele instanţei. Când împiedicarea priveşte pe grefier, hotărârea se va semna de grefierul-şef. În toate cazurile se face menţiune pe hotărâre despre cauza care a determinat împiedicarea.

(5) Hotărârea se va redacta şi se va semna în cel mult 30 de zile de la pronunţare. Opinia separată a judecătorului rămas în minoritate, precum şi, când este cazul, opinia concurentă se redactează şi se semnează în acelaşi termen.

(6) Hotărârea se va întocmi în două exemplare originale, dintre care unul se ataşează la dosarul cauzei, iar celălalt se va depune spre conservare la dosarul de hotărâri al instanţei. https://legeaz.net/noul-cod-de-procedura-civila/art-426

 

 

 

O judecătoare din Cornetu, exclusă din magistratură pentru neredactarea a 489 de hotărâri

Judecătoarea Andreea Lungu, de la Cornetu, a fost exclusă din magistratură, miercuri, de către Consiliul Superior al Magistraturii, pentru neredactarea a 489 de hotărâri, magistrata mai fiind sancţionată, inclusiv cu excluderea, însă instanţa supremă a decis doar diminuarea salariului cu 15 la sută.

2408 afişări

Imaginea articolului O judecătoare din Cornetu, exclusă din magistratură pentru neredactarea a 489 de hotărâri

O judecătoare din Cornetu, exclusă din magistratură pentru neredactarea a 489 de hotărâri (Imagine: Catalina Filip/Mediafax Foto)

Judecătoarea a întârziat redactarea celor 489 hotărâri judecătoreşti, între care şi cauze cu inculpaţi arestaţi, între o lună şi un an.

Miercuri, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în materie disciplinară a admis acţiunea disciplinară formulată de Comisia de disciplină pentru judecători împotriva judecătoarei Andreea Cătălina Lungu (fostă Ştefănică, respectiv Florescu), din cadrul Judecătoriei Cornetu, fiind exclusă din magistratură.

Hotărârea Secţiei pentru judecători în materie disciplinară poate fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în termen de 15 zile de la comunicare.

La data de 24 februarie 2011 a fost înregistrată la Inspecţia Judiciară – Serviciul de inspecţie judiciară pentru judecători sesizarea formulată de către preşedintele Curţii de Apel Bucureşti cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor profesionale de către judecătorul Andreea Cătălina Florescu Lungu de la Judecătoria Cornetu.

În cuprinsul sesizării se specifică faptul că, prin adresa din data de 21 februarie 2011 a Tribunalului Capitalei, Curtea de Apel Bucureşti este informată că Florescu are restanţe în redactarea hotărârilor, atât în materie civilă cât şi în materie penală, respectiv un număr de 429 hotărâri neredactate, unele dintre acestea vizând dosare penale cu inculpaţi arestaţi.

În sesizarea Tribunalului Bucureşti se precizează detalii privind nerespectarea termenului de redactare într-o cauză cu inculpaţi arestaţi, la care expira durata arestării preventive, fapt care a impus măsura redistribuirii dosarului pentru redactare unui alt judecător.

În cuprinsul sesizării adresate Curţii de Apel Bucureşti se mai menţionează faptul că atitudinea doamnei judecător Florescu Andreea Cătălina nu este singulară, în cursul lunii ianuarie 2011 fiind sesizată conducerea administrativ judiciară a Tribunalului Bucureşti cu privire la nerespectarea de judecătoarea Florescu a dispoziţiilor art. 105 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

Vezi Decizia Comisiei de disciplină

Comisia de disciplină pentru judecători a reţinut din Nota Serviciului de Inspecţie pentru Judecători conţinând rezultatul verificărilor prealabile: existenţa indiciilor privind comiterea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. i din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată şi modificată, constând în nerespectarea termenului de redactare prevăzut de lege cu privire la un număr de 429 hotărâri; existenţa indiciilor privind comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată şi modificată, constând exercitarea cu rea credinţă a funcţiei de judecător faţă de refuzul de a se prezenta la instanţă şi de a motiva hotărârea pronunţată în dosarul 7202/1784/2010 în care expira starea de arest preventiv a inculpaţilor, hotărâre cu privire la care termenul de redactare era depăşit; existenţa indiciilor privind comiterea acestei abateri disciplinare şi din perspectiva nerespectării dispoziţiilor art. 258 alin. 1 şi 4 Cod procedură civilă şi respectiv a dispoziţiilor art. 105 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti; existenţa indiciilor privind comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. j din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, constând în absenţe nemotivate de la serviciu în mod repetat, la care s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 451 alin. 5 din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, informează, miercuri, CSM.

Comisia de disciplină pentru judecători, prin rezoluţia din 15 martie 2011, a dispus cercetarea disciplinară faţă de doamna judecător Florescu Andreea Cătălina din cadrul Judecătoriei Cornetu. Nota Inspecţiei Judiciare de pe lângă plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cuprinzând rezultatul cercetării disciplinare, a fost înaintată Comisiei de disciplină pentru judecători la data de 7 aprilie 2011, iar prin rezoluţia din data de 14 aprilie 2011, Comisia de disciplină a dispus completarea cercetării disciplinare efectuate în dosarul nr. 65/CDJ/2011 în conformitate cu dispoziţiile art. 46 alin. 10 din Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii republicată. Nota conţinând rezultatul completării cercetării disciplinare a fost înaintată Comisiei de disciplină pentru judecători la data de 29 aprilie 2011, iar prin rezoluţia pronunţată la data de 3 mai 2011 s-a dispus exercitarea acţiunii disciplinare împotriva doamnei judecător Lungu (fostă Ştefănică, respectiv Florescu) Andreea Cătălina din cadrul Judecătoriei Cornetu pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. g), h), i) şi j) din Legea 303/2004.

Comisia de disciplină pentru judecători a constatat că, din punct de vedere procedural, pe parcursul desfăşurării cercetării disciplinare au fost respectate prevederilor art. 46 din Legea 317/2004 privind CSM, procedându-se la ascultarea lui Lungu, la verificarea apărărilor formulate, la prezentarea şi administrarea probelor în apărare, precum şi la sesizarea Comisiei de disciplină în termenele prevăzute de dispoziţiile legale.

Sub aspectul situaţiei de fapt, în urma analizării înscrisurilor şi a probelor administrate în faza verificărilor prealabile şi respectiv în faza cercetării disciplinare şi a apărărilor formulate de judecătorul cercetat, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a reţinut următoarele: I. În ceea ce priveşte săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. i din Legea nr. 303/2004, constând în efectuarea cu întârziere a lucrărilor din motive imputabile, cercetarea disciplinară efectuată în cauză evidenţiază următoarele aspecte: La momentul efectuării verificărilor prealabile, Florescu din cadrul Judecătoriei Cornetu a depăşit termenul de redactare în privinţa unui număr total de 414 hotărâri judecătoreşti, dintre care 370 în materie civilă şi 44 în materie penală. Potrivit aceloraşi evidenţe, din categoria hotărârilor pronunţate în materie civilă în privinţa cărora la data de 24 februarie 2011 era depăşit termenul de redactare au fost identificate un număr mare de hotărâri pronunţate în cauze care, potrivit legii se judecă de urgenţă şi cu precădere, în această categorie fiind identificate un număr de 139 hotărâri. În ceea ce priveşte sentinţele civile pentru care termenul de redactare este cel prevăzut la art. 264 alin. 1 Cod procedură civilă respectiv de 30 zile, s-au înregistrat, la data de 24 februarie 2011, depăşiri ale termenului de redactare cuprinse între opt luni şi o lună de zile (240 şi 30 zile). În numărul total al cauzelor civile în privinţa cărora la data menţionată mai sus era depăşit termenul de redactare prevăzut de lege au fost identificate şi hotărâri pronunţate în materie de ordonanţă preşedinţială, hotărâri pentru care termenul de redactare este de 48 de ore de la pronunţare, conform art. 581 al. 3 Cod procedură civilă, acesta fiind depăşit, la data verificărilor prealabile, cu perioade cuprinse între şapte luni şi 30 de zile.

În materie penală, termenul de redactare de 20 de zile prevăzut de art. 310 al. 2 Cod procedură penală, la data efectuării prealabile era depăşit cu perioade cuprinse între opt luni (240 zile) şi o lună (30 de zile).

La data efectuării cercetării disciplinare, respectiv 30 martie 2011, din totalul de 370 de hotărâri civile cu privire la care termenul de redactare era depăşit şi care au fost avute în vedere la declanşarea cercetării disciplinare, erau redactate şi predate la mapă un număr de 56 de hotărâri, rămânând neredactate 314 hotărâri, la care se adaugă un număr de alte 63 de hotărâri pentru care s-a depăşit termenul de redactare şi care au fost pronunţate în luna februarie, rezultând aşadar un număr total de 377 hotărâri pronunţate în materie civilă, pentru care termenul de redactare era depăşit la data de 30 martie 2011 şi care nu erau predate la mapă. Niciuna dintre hotărârile pronunţate în cauzele având ca obiect ordonanţă preşedinţială în privinţa cărora la momentul verificărilor prealabile era depăşit termenul de redactare, până la data efectuării cercetării disciplinare, respectiv 30 martie 2011, nu era redactată. La data efectuării cercetării disciplinare, judecătorul cercetat avea un număr de 377 de hotărâri civile neredactate, la care termenul de redactare era depăşit.
La data efectuării cercetării disciplinare, judecătorul faţă de care s-a dispus cercetarea disciplinară înregistra restanţe în redactare cu privire la un număr total de 426 de hotărâri (377 civile şi 49 penale), în privinţa cărora termenul de redactare era depăşit cu durate cuprinse între 330 de zile şi 30 de zile. La numărul sentinţelor civile în privinţa cărora, la data de 30 martie 2011, termenul de redactare era depăşit, s-a mai adăugat un număr de 81 de hotărâri, toate pronunţate în luna martie 2011.

În materie penală, la data de 30 martie 2011, judecătoarea Lungu (fostă Ştefănică, respectiv Florescu) Andreea Cătălina înregistra un număr total de 49 hotărâri penale neredactate în termen. Cu privire la aceste hotărâri, termenul de redactare de 20 de zile prevăzut de art. 310 al. 2 Cod procedură penală a fost depăşit cu o perioadă cuprinsă între zece luni (300 de zile) şi o lună (30 de zile).

Din perspectiva laturii subiective, Comisia de disciplină pentru judecători a reţinut că vinovăţia doamnei judecător Lungu (fostă Ştefănică, respectiv Florescu) Andreea Cătălina rezultă din modul în care a înţeles să îşi îndeplinească obligaţiile profesionale care îi revin în redactarea hotărârilor, în condiţiile în care numărul hotărârilor pronunţate şi redactate nu a fost mai mare decât al celorlalţi judecători ai instanţei care au funcţionat în aceeaşi perioadă şi au exercitat şi atribuţii auxiliare activităţii de judecată similare şi care au înregistrat întârzieri în motivarea hotărârilor, însă mult mai reduse atât sub aspect numeric, cât şi ca întindere în timp. Caracterul imputabil al neredactării hotărârilor judecătoreşti care au fost menţionate este relevat şi de faptul că lipsa de responsabilitate a judecătoarei în îndeplinirea atribuţiilor de redactare a hotărârilor a generat consecinţe de natură a crea premisele încălcării duratei rezonabile a procedurilor judiciare în dosarele soluţionate prin aceste hotărâri judecătoreşti, respectiv a dreptului la un proces echitabil consacrat prin art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, prin prelungirea în mod nejustificat a procedurilor judiciare cu un interval de timp cuprins între 365 zile şi respectiv 30 zile, după caz, în condiţiile în care momentul final care se impune a fi luat în considerare în aprecierea caracterului rezonabil al procedurilor judiciare este acela al rămânerii definitive, respectiv irevocabile, a hotărârii, iar hotărârile neredactate au fost pronunţate în primă instanţă. Un alt argument reţinut de Comisia de disciplină pentru judecători în justificarea concluziei conform căreia fapta doamnei judecătoarei Lungu constând în neredactarea hotărârilor specificate are caracter imputabil, rezidă în consecinţele produse de neîndeplinirea acestei obligaţii, atât în plan procesual, prin neînaintarea dosarelor în căile de atac cât şi în imposibilitatea valorificării drepturilor recunoscute de lege sau în planul executării unor hotărâri judecătoreşti.

Comisia de disciplină a reţinut, din argumentarea acestui punct de vedere, şi faptul că, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, îndeplinirea unor atribuţii administrative (extrajudiciare) nu poate servi drept argument pentru justificarea caracterului nerezonabil al procedurilor judiciare, fapt care se prezumă a fi cunoscut de orice judecător, în considerarea obligaţiilor care îi revin potrivit dispoziţiilor art. 4 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare şi respectiv potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

În concluzie, Comisia de disciplină pentru judecători a apreciat că fapta judecătoarei, care nu a redactat considerentele unui număr de 489 hotărâri judecătoreşti (respectiv 455 hotărâri prin scăderea numărului hotărârilor depuse în ciornă la dosar) în termenul prevăzut de art. 264 alin. 1 Cod procedură civilă şi respectiv de art. 310 alin. 2 din Codul de procedură penală, din motive imputabile, înregistrând întârzieri în motivarea acestora, cu durate cuprinse între 12 luni (365 de zile) şi o lună (30 de zile), întruneşte în drept elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. i) din Legea 303/2004.

În ceea ce priveşte săvârşirea abaterii disciplinare, Comisia reţine un prim aspect care se circumscrie abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care se referă la nerespectarea dispoziţiilor art. 258 alin. 1 şi 4 Cod procedură civilă, a dispoziţiilor art. 309 alin. 1 Cod procedură civilă şi a prevederilor art. 105 al. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cu privire la situaţia dosarelor din şedinţa de judecată din data de 22 decembrie 2010.

“Cu referire la acest aspect, s-a reţinut faptul că, pentru data de 22.12.2010, s-a amânat pronunţarea cu privire la mai multe dosare soluţionate de completul condus de doamna judecător Lungu (fostă Ştefănică, respectiv Florescu) Andreea Cătălina la termene de judecată anterioare. La data de 14.01.2011, preşedintele Judecătoriei Cornetu a fost sesizat de către grefierul-şef cu privire la inexistenţa minutelor în cele 13 dosare soluţionate în data de 22.12.2010, prin notele la care s-a făcut referire mai sus, grefierul de şedinţă predând dosarele respective în custodia preşedintelui instanţei, care, prin adresa nr. 73/20.01.2011, a înştiinţat conducerea Tribunalului Bucureşti. În data de 21 ianuarie 2011, doamnei judecător Lungu (fostă Ştefănică, respectiv Florescu) Andreea Cătălina i s-a solicitat de către preşedintele Judecătoriei Cornetu, prin nota de serviciu nr. 75/20.01.2011, să dea o notă explicativă cu privire la lipsa minutelor în cele 13 dosare mai sus menţionate, însă judecătorul a refuzat, astfel că, prin adresa nr. 86/24 ianuarie 2011, preşedintele Judecătoriei Cornetu a înştiinţat conducerea Tribunalului Bucureşti despre refuzul judecătorului de a da o explicaţie cu privire la neîntocmirea minutelor în dosarele mai sus enumerate. Conducerea Tribunalului Bucureşti prin adresa nr. 1/306/C/26.01.2011 a adus la cunoştinţa conducerii Curţii de apel Bucureşti situaţia existentă la Judecătoria Cornetu, cu privire la cele 13 dosare”, notează CSM.

“Comisia de disciplină pentru judecători a apreciat că argumentele care conduc la concluzia existenţei elementelor constitutive ale abaterii disciplinare menţionate, rezidă în faptul că Lungu a încălcat dispoziţiile procedurale şi a celor regulamentare care vizează procedura deliberării şi pronunţării hotărârilor judecătoreşti. Normele procedurale încălcate de Lungu sunt cele conţinute în dispoziţiile art. 258 alin. 1 Cod procedură civilă, conform cărora, dispozitivul hotărârii se va întocmi de îndată, respectiv la momentul la care face referire textul art. 256 Cod procedură civilă, şi anume momentul deliberării, respectiv dispoziţiile art. 258 alin. 4 Cod procedură civilă care instituie obligaţia consemnării dispozitivului hotărârii într-un registru special, ţinut de instanţă. Au fost încălcate de asemenea dispoziţiile art. 309 alin. 1 Cod procedură civilă, conform cărora rezultatul deliberării se consemnează într-o minută care trebuie să aibă conţinutul prevăzut pentru dispozitivul hotărârii şi respectiv prevederile art. 105 alin. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti care impun obligaţia consemnării rezultatului deliberării într-o minută care va fi scrisă pe cererea de chemare în judecată, pe cererea de apel sau recurs ori pe ultima încheiere, obligaţia transcrierii minutei, integral sau în extras, în condica şedinţelor de judecată fiind impusă de preşedintele completului altui judecător, membru al acestuia. În condiţiile în care, potrivit dispoziţiilor art. 54 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară republicată cu modificările ulterioare, cauzele date în competenţa de primă instanţă a judecătoriei se judecă în complet format dintr-un judecător, neîndeplinirea obligaţiilor impuse de prevederile legale citate mai sus, este imputabilă exclusiv doamnei judecător Lungu (fostă Florescu) Andreea Cătălina. Din perspectiva condiţiei impuse de dispoziţiile art. 99 lit. h din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată, sub aspectul formei de vinovăţie, Comisia de disciplină pentru judecători a reţinut faptul că probele administrate demonstrează existenţa gravei neglijenţe a judecătorului cercetat disciplinar în cauză. Aceasta, deoarece doamna judecător Lungu (fostă Florescu) Andreea Cătălina a încălcat normele procedurale şi regulamentare prevăzute de dispoziţiile legale citate care au un caracter imperativ, obligaţia întocmirii minutei la momentul pronunţării soluţiei şi respectiv obligaţia consemnării dispozitivului în registrul special al instanţei având o semnificaţie esenţială în procesul civil, reprezentând concretizarea actului de autoritate judecătorească cu o natură irevocabilă pentru judecătorul care a pronunţat soluţia, faţă de reglementarea conţinută în alin. 3 al art. 258 Cod procedură civilă, conform căreia, «după pronunţarea hotărârii, niciun judecător nu poate reveni asupra părerii sale». Semnificaţia acestor obligaţii stabilite în sarcina judecătorului rezidă şi în faptul că acest moment procesual constituie o secvenţă importantă a activităţii judiciare şi din perspectiva dreptului părţilor de a lua cunoştinţă de soluţia pronunţată, în condiţiile în care dispozitivul hotărârii trebuie să cuprindă în termeni imperativi şi lipsiţi de orice echivoc soluţia adoptată de judecător, constituind în acelaşi timp momentul care conferă hotărârii judecătoreşti dată certă. Îndeplinirea condiţiei gravei neglijenţe impusă de textul art. 99 lit. h din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată, cu modificările ulterioare rezultă şi din împrejurarea că, procedând la întocmirea minutelor în dosar la aproximativ o lună de la momentul la care o hotărâre judecătorească practic inexistentă a dobândit dată certă şi respectiv la omisiunea consemnării dispozitivului în condica şedinţelor de judecată, doamna judecător Lungu (fostă Florescu) Andreea Cătălina a adus atingere valorilor sociale referitoare la realizarea activităţii de justiţie în sensul larg al acestui concept, valori care, în planul responsabilităţilor profesionale ale judecătorului sunt transpuse în obligaţii şi îndatoriri profesionale, stabilite prin legi şi regulamente a căror respectare nu poate fi considerată ca având caracter facultativ pentru un judecător, în raport cu obligaţia instituită prin art. 4 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Condiţia gravei neglijenţe rezultă aşadar şi din faptul că doamna judecător Lungu (fostă Florescu) Andreea Cătălina, prin însăşi statutul său profesional de judecător, fiind avizată de încălcarea normelor de procedură în situaţia nerespectării obligaţiilor care îi sunt impuse de lege, trebuia şi putea să prevadă efectele prejudiciabile aduse drepturilor procesuale ale părţilor dar şi imaginii şi prestigiului justiţiei”, notează CSM.

Pe cale de consecinţă, Comisia de disciplină pentru judecători a reţinut că sunt întrunite elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în modalitatea încălcării normelor procedurale cu gravă neglijenţă.

Totodată, Comisia de disciplină pentru judecători a constatat, în urma analizării probelor administrate în cursul cercetării disciplinare, faptul că se circumscrie abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, reţinute în sarcina lui Lungu şi nerespectarea dispoziţiilor art. 310 alin. 2 Cod procedură penală, referitor la dosarul nr. 7202/1748/2010 al Judecătoriei Cornetu. “Deşi este vorba despre o nerespectare a termenului prevăzut de lege pentru redactarea hotărârilor în materie penală, care se încadrează şi în conţinutul abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. i din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare, constând în efectuarea cu întârziere a lucrărilor din motive imputabile, nerespectarea dispoziţiilor art. 310 alin. 2 Cod procedură penală, în dosarul nr. 7202/1748/2010 al Judecătoriei Cornetu constituie şi abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. h din acelaşi act normativ. Aceasta, deoarece nerespectarea dispoziţiilor procedurale instituite prin art. 310 alin. 2 Cod procedură penală în considerarea specificului cauzei – respectiv dosar penal cu inculpaţi arestaţi preventiv în cauză – şi a consecinţelor produse de neîndeplinirea acestei obligaţii prevăzute de lege nu se circumscrie doar conţinutului abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. i, reprezentând şi o modalitate tipică de exercitare a funcţiei cu gravă neglijenţă, fiind realizate aşadar şi elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare. Sfera consecinţelor produse de neîndeplinirea de către doamna judecător Lungu (fostă Florescu) Andreea Cătălina a obligaţiei de motivare a sentinţei penale nr. 321/22.12.2010 pronunţată în dosarul penal nr. 7202/1748/2010 al Judecătoriei Cornetu nu se rezumă doar la o temporizare, aceste consecinţe extinzându-se şi asupra garanţiilor procesuale recunoscute părţilor din proces, astfel că sunt realizate şi elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare. Dosarul penal nr. 7202/1748/2010 al Judecătoriei Cornetu a fost soluţionat prin sentinţa penală nr. 321/22.12.2010, în cauză existând inculpaţi arestaţi cărora le expira starea de arest la data de 19.02.2011. Împotriva sentinţei pronunţate în dosarul mai sus menţionat s-au declarat mai multe apeluri la datele de 28.12.2010, 29.12.2010, 13.01.2011 şi 18.01.2011. Pentru a evita punerea în libertate a inculpaţilor datorită nemotivării hotărârii şi imposibilităţii înaintării dosarului în cale de atac, preşedintele instanţei a decis ca hotărârea să fie motivată de un alt judecător, încheindu-se în acest sens un proces-verbal”, mai arată sursa citată.

Comisia de disciplină pentru judecători a apreciat că fapta lui Lungu, constând în neîndeplinirea în termenul prevăzut de lege a obligaţiei de redactare a sentinţei penale nr. 321/22.12.2010, pronunţată în dosarul nr. 7202/1748/2010 al Judecătoriei Cornetu, prin care s-a menţinut starea de arest a celor trei inculpaţi, întruneşte elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în modalitatea exercitării funcţiei şi nerespectării dispoziţiilor procedurale cu gravă neglijenţă.

“Subzistă şi o nerespectare a dispoziţiilor art. 312 alin. 1 Cod procedură penală (conform hotărârea se redactează de către unul dintre judecătorii care au participat la soluţionarea cauzei), în condiţiile în care, urmare a nemotivării hotărârii în termenul prevăzut de lege, expirând durata arestării preventive a celor trei inculpaţi din cauză s-a impus măsura redistribuirii dosarului la un alt judecător pentru motivarea hotărârii, deşi acesta nu a participat la soluţionarea cauzei. Prin motivarea hotărârii de către un alt judecător decât cel care a soluţionat cauza, au fost încălcate garanţiile procedurale corespunzând dreptului recunoscut părţilor din proces prin art. 312 alin. 1 Cod procedură penală ca hotărârea să fie motivată de judecătorul care a participat la soluţionarea cauzei. În acelaşi timp, în cauzele cu arestaţi, cum este cazul şi în speţa de faţă, exista şi o obligaţie suplimentară în sarcina judecătorului, aceea de a redacta hotărârea înainte de expirarea măsurii arestării preventive, în cazul în care s-a declarat şi o cale de atac, pentru a fi posibilă înaintarea dosarului la instanţa de control judiciar înainte de expirarea măsurii arestării preventive, pentru a permite verificarea din oficiu a legalităţii şi temeiniciei acesteia de către instanţa de control judiciar, fapt care rezultă din coroborarea dispoziţiilor art. 350, 300 ind. 1 şi art. 300 ind. 2 Cod procedură penală”, explică sursa citată.

Comisia de disciplină pentru judecători a subliniat că nu poate fi ignorat faptul că, prin sentinţa penală menţionată, dispunându-se şi menţinerea măsurii arestării preventive a inculpaţilor în condiţiile prevăzute de art. 350 alin. 1 Cod procedură penală, măsură care se impune a fi de asemenea motivată de judecătorul care a pronunţat soluţia în dosar, pot fi consecinţe şi din perspectiva respectării dreptului consacrat prin art. 5 paragraful 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului sub aspectul îndeplinirii condiţiei respectării normelor de drept interne în această materie.

În ceea ce priveşte săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. g din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată, cu modificările ulterioare, Comisia de disciplină pentru judecători a reţinut faptul că Lungu a refuzat să motiveze sentinţa penală nr. 321/22.12.2010 pronunţată în dosarul nr. 7202/1748/2010 al Judecătoriei Cornetu în care era exercitată calea de atac prevăzută de lege şi expira durata arestării preventive a trei inculpaţi, deşi a fost solicitată în acest sens la data de 17.02.2011. Această atitudine întruneşte elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. g din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, constând în refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu.

Existenţa acestei situaţii demonstrează că judecătorul nu a abordat sistematic lucrările pe care le are în redactare şi nu le-a motivat în ordinea urgenţei lor, ignorând astfel consecinţele deosebit de grave ce s-ar putea produce prin această abordare, spre exemplu în situaţia cauzelor penale cu inculpaţi arestaţi, sub aspectul constatării încetării de drept a măsurilor preventive dispuse.

Totodată, la data de 11 ianuarie 2011, judecătoarea Lungu a anunţat preşedintele instanţei că nu se poate prezenta la şedinţa de judecată din data de 14 ianuarie 2011 în care era planificată (cauze cu arestaţi), întrucât doreşte să-şi rezolve anumite probleme personale.

Întrucât, preşedintele instanţei, în convorbirea avută, i-a sugerat judecătorului să-şi rezolve în alt mod problemele, iniţial, Lungu a fost de acord să se prezinte la şedinţa de judecată, dar ulterior a depus certificatul de concediu medical din data de 11 inauarie 2011, pentru o durată de zece zile. Având în vedere situaţia creată, preşedintele judecătoriei a sesizat conducerea Tribunalului Bucureşti, pentru a dispune verificările necesare şi a amâna plata zilelor de concediu medical, conform art. 88 lit. a din OUG 150/2005.

Preşedintele Tribunalului Bucureşti a sesizat Casa de Asigurări de Sănătate, a apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi autorităţii judecătoreşti, în temeiul art. 51 din OUG nr. 158/2005, pentru a dispune controlul modului de acordare a concediului medical judecătorului Lungu Florescu Andreea Cătălina. Tribunalul Bucureşti a transmis răspunsul Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, prin care s-a arătat că certificatul medical a fost eliberat cu respectarea legislaţiei în materie, situaţie faţă de care nu se poate reţine în sarcina judecătorului faptul că absentat nemotivat de la serviciu în perioada 11.01.2011 – 20.01.2011.

După revenirea din concediul medical, la data de 8 februarie 2011, Lungu a formulat o cerere de concediu de odihnă pentru perioada 8 februarie – 11 februarie 2011, cerere ce a fost avizată favorabil de către preşedintele instanţei.

Ulterior zilelor de concediu astfel efectuate, Lungu a formulat, la data de 14 februarie 2011, o nouă cerere de concediu de odihnă, pentru zilele de 14, 15, 17 şi 23 februarie 2011. Cererea a fost avizată nefavorabil de către preşedintele instanţei pe motivul existenţei unui număr de 473 de hotărâri neredactate. Lungu nu s-a prezentat la sediul instanţei în datele de 14, 15 şi 17 februarie, fiind trecută astfel în condica de prezenţă şi în pontaj ca absent nemotivat în datele specificate anterior.

Comisia de disciplină pentru judecători a reţinut că fapta lui Lungu de a absenta nemotivat de la serviciu în zilele de 14, 15 şi 17 februarie 2011 întruneşte elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. j din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

https://www.mediafax.ro/social/o-judecatoare-din-cornetu-exclusa-din-magistratura-pentru-neredactarea-a-489-de-hotarari-8860497

În aprecierea sancţiunii ce urmează a fi aplicată, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a mai avut în vedere şi faptul că Lungu a mai fost sancţionată disciplinar prin Hotărârea nr. 9/J/25 iunie 2008 a Secţiei pentru judecători pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h teza I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, aplicându-i-se sancţiunea “avertisment”, hotărârea fiind irevocabilă, urmare a respingerii recursului declarat prin decizia nr. 4/25 ianuarie 2010 pronunţată în dosarul nr. 8241/1/2009 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, reţinându-se în sarcina acesteia încălcarea cu rea credinţă a obligaţiilor care îi reveneau în exercitarea funcţiei, respectiv încălcarea normelor de procedură prevăzute de dispoziţiile art. 258 alin. 1 şi 3 Cod procedură civilă, de dispoziţiile art. 265 Cod procedură civilă şi de dispoziţiile art. 105 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.

Totodată, prin Hotărârea nr. 4/J/11 februarie 2009 a Secţiei pentru judecători în materie disciplinară s-a aplicat lui Lungu sancţiunea “excluderii din magistratură” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, hotărârea fiind modificată prin decizia nr. 1 din data de 25 ianuarie 2010 pronunţată în dosarul nr. 2486/1/2009 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în sensul înlocuirii sancţiunii excluderii din magistratură cu sancţiunea “diminuării indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 15% pe o perioadă de 3 luni”.

Pe cale de consecinţă, analizând aspectele prezentate în acţiunea disciplinară exercitată de Comisia de disciplină pentru judecători, Secţia pentru judecători în materie disciplinară şi-a însuşit concluziile Comisiei de disciplină pentru judecători şi a apreciat că faptele judecătoarei Andreea Cătălina Lungu reprezintă grave abateri disciplinare prevăzute de art. 99 lit. g), h), i) şi j) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistratului.

start-up-2019-idei-de-afaceri,

Cele mai bune start up uri pe 2019 Idei de afaceri 2019

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

mallcopii.ro, produsedingospodarie.ro, fac-totum.ro, uemarket.eu, animalule.ro, rentfriends.ro, avocatulraspunde.ro, bursa-peste.ro si turism-marketplace.ro Cele mai bune startup uri din 2019

3d-poly-avocat-coltuc

 

https://searchengineland.com/figz/wp-content/seloads/2019/05/ar-search-shark-google.gif

start-up-2019-idei-de-afaceri

start-up-2019-idei-de-afaceri

 

Totul pentru copii/bebelusi – Jucarii,Haine,Incaltaminte
Totul pentru copii/bebelusi – jucarii,haine si incaltaminte copii pana la 15 ani Vinde si cumpara de pe marketplace-ul http://mallcopii.ro .

Distribuie postarea

 

https://business.google.com/posts/l/03523913849930239378

 

Startup

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Jump to navigationJump to search

Un startup este o afacere sub forma unei companii, a unui parteneriat sau o organizație temporară care are scopul de a căuta un model de afaceri repetabil și scalabil.[1] Aceste companii de regulă nou-create, se află în faza de dezvoltare. Termenul s-a răspândit odată cu bula dot-com, când un număr mare de companii dot-com au fost create.

Noțiune[modificare | modificare sursă]

Întreprinzătorul american Stephen Blank, creatorul tehnicilor de dezvoltare a clienților, a definit startupurile ca structuri temporare care există pentru a căuta un model de afaceri reaplicabil și scalabil[2]. Autorul cărții “Thrifty Startup” și ideologul unei abordări iterative a antreprenoriatului, Eric Rees, notează că o organizație startup poate fi numită un nou produs sau serviciu în condiții de incertitudine ridicată[3]. Antreprenorul, capitalistul și eseistul de capital de risc, fondatorul acceleratorului de afaceri Y Combinator, Paul Graham, consideră că creșterea rapidă este principala caracteristică a startupurilor (4% -7% pe săptămână pe un indicator cheie)[4]. El este reluat de co-fondatorul PayPal, primul investitor pe Facebook, Peter Thiel[5].

 

Produse traditionale romanesti

Vinde si cumpara pui tara,tuica,vin,produse traditionale romanesti,dulceata . Preturi incredibile la produse traditionale
http://www.produsedingospodarie.ro

Distribuie postarea

Omul Bun La Toate – Servicii complete Romania

Fa bani si rezolva ORICE probleme de servicii cu noi Vezi Cum www.fac-totum.ro

Află mai multe

Postată: acum 2 minute

Distribuie postarea

Primul marketplace de turism din Romania
Serviciile turistice cu peste 80 % mai ieftine . Vinde si cumpara vacante,citybreak,sejururi turistice
http://www.turism-marketplace.ro

Află mai multe

Postată: acum 3 minute

Distribuie postarea

VINDE SI CUMPARA PESTE PROASPAT CU NOI
Singura bursa de peste proaspat din Romania Cumpara si vinde peste proaspat cu NOI
http://www.bursa-peste.ro

Află mai multe

Postată: acum 4 minute

Distribuie postarea

Matrimoniale animale in Romania
Singura retea sociala a iubitorilor de animale din Romania. http://Animalule.roeste un serviciu de nisa de matrimoniale pentru cei care au un animal de companie
http://www.animalule.ro

Află mai multe

Postată: acum 5 minute

Distribuie postarea

Avocat-Intreaba GRATUIT un avocat online acum

Raspundem online la orice intrebare juridica Intreaba avocatul ACUM
http://www.avocatulraspunde.ro

Află mai multe

Postată: acum 6 minute

Distribuie postarea

Inchiriaza un prieten ACUM

Ati ramas fara prieteni pe facebook sau instagram ? Serviciu inedit in Romania de matrimoniale non-sexuale
http://www.rentfriends.ro

 

Structura orientativă a politicii interne privind hărțuirea la muncă,

Structura orientativă a politicii interne privind hărțuirea la muncă

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Structura orientativă a politicii interne privind hărțuirea la muncă Model,Totul despre Regulamentul la firme pe hartuire

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0686

Structura orientativă a politicii interne privind hărțuirea la muncă

 

Așadar, politica internă trebuie să conțină măsuri pentru prevenirea și combaterea hărțuirii la muncă. Totodată, politica trebuie să includă o procedură de depunere, de către salariați, a plângerilor de hărțuire sexuală sau de comportament inadecvat la locul de muncă și de soluționare a acestora.

Angajatorii sunt obligați să întocmească o politică internă privind hărțuirea la locul de muncă, conform unui act normativ care se aplică deja de câteva zile. Aceasta trebuie să conțină, printre altele, măsuri antihărțuire și o procedură de primire și soluționare a plângerilor de hărțuire ale salariaților.

Structura orientativă a politicii interne privind hărțuirea la muncă trebuie să cuprindă următoarele informații:

 • principii directoare;
 • cadrul legal;
 • scopul și domeniul de aplicare;
 • hărțuirea la locul de muncă, cu detalierea definiției și comportamentelor și atitudinilor nedorite;
 • hărțuirea sexuală, cu detalierea definiției și comportamentelor și atitudinilor nedorite;
 • măsuri preventive, cu detalierea posibilelor măsuri și sancțiuni care pot fi aplicate în cazul hărțuirii la locul de muncă;
 • măsuri proactive, cu stabilirea rolului și responsabilităților concrete atât în sarcina angajatorului, cât și a salariaților;
 • reguli de confidențialitate;
 • măsuri preliminare privind soluționarea sesizărilor la nivelul angajatorului;
 • modalitățile de soluționare a sesizărilor la nivelul angajatorului;
 • stabilirea concluziilor privind analiza sesizărilor și a măsurilor dispuse la nivelul angajatorului.

Însă angajatorii au și alte obligații în legătură cu politica internă respectivă. În esență, firmele trebuie să informeze și să instruiască salariații proprii, astfel încât aceștia să aibă o înțelegere comună asupra politicii privind hărțuirea și să știe cum se pot raporta situațiile de acest gen.

De asemenea, companiile mai sunt obligate să promoveze o atitudine bazată pe respect reciproc și bună colaborare. Astfel, salariații vor avea un comportament profesional la birou, inclusiv la întâlnirile în interes de serviciu din afara sediului sau în timpul liber și în mediul online

https://www.academia.edu/5637203/Hartuirea-psihologica-la-locul-de-munca

 

Vezi si https://www.avocatnet.ro/articol_51199/Politica-intern%C4%83-privind-h%C4%83r%C8%9Buirea-la-munc%C4%83-este-mai-nou-obligatorie-pentru-angajatori.html

 

Daca doriti sa va ajutam cu un MODEL va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Caut avocat malpraxis,

Caut avocat malpraxis

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Caut avocat malpraxis in Romania . Cine sunt avocatii buni in malpraxis ? Care sunt daunele care se pot cere in malpraxis

caut-avocat-malpraxis

caut-avocat-malpraxis

Vezi si https://ro.wikipedia.org/wiki/Malpraxis

 

Malpraxisul (termen provenit din latinămalus = „rău” și greacăpraxis = „practică”) reprezintă − în România, eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice.

Diferențe față de alte țări

Deși în sens literal termenul are aceeași înțelegere, în sens general în jurispundența anglo-saxonă, malpraxisul reprezintă un exemplu de neglijență sau incompetență din partea unui profesionist.[1], diferențiindu-se forme precum malpraxisul medical sau legal.[1]

Spre deosebire de alte țări în România termenul are o înțelegere retrânsă și este reglementat prin Legea nr. 95 din anul 2006. Textul respectiv de lege stabilește răspunderea personalului medical din punct de vedere civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ și neglijența, imprudența sau cunoștințe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenție, diagnostic sau tratament.[2]

În Franța pentru actele medicale se folosesc expresiile „erreur médicale” sau „accident médical”.[necesită citare]

Referințe

 1. a b Black’s Law Dictionary (9th ed. 2009), malpractice
 2. ^ L 95/2006

Bibliografie

 • LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății – TITLUL XV Raspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice, Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006

 

 

Cum te ajută casa de avocatură Coltuc în organizarea și funcționarea activității medicale și malpraxis medical?

 

Ne mândrim cu o echipă care a gestionat inteligent fiecare provocare a clienților noștri, garantând cea mai bună soluție pentru disputele legate de malpraxis medical și protejând reputația medicilor care ne-au ales. Echipa noastră este alături de dumneavoastră și vă pune la dispoziție experiența în domeniul medical în toate etapele evoluției dumneavoastră:

Înființarea cabinetului medical

Stabilirea mecanismelor legale necesare îndeplinirii cerințelor legislației din România

Consultanță legală în orice problemă juridică cu care vă puteți confrunta

Reprezentare în cazuri de malpraxis, atât în fața Direcției de Sănătate Publică, cât și a instanțelor de judecată.

stadiu dosar anrp,

Dosarele Anrp se judeca si in 2019

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Dosarele Anrp de peste 30 de ani reprezinta “o bila neagra” a Romaniei.Toate Guvernele au primis ca rezolva dosarele Anrp,dar numai in instanta avocat Anrp poate rezolva problema Stadiul Dosarului Anrp in 2019

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Dosare Anrp Romania

dosare anrp 2019

dosare anrp 2019

 

Peste 1200 de dosare Anrp s-au depus in 2019

1-10 din 1.213 rezultate
Pagină Web
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 12521/3/2019
… cthub Tribunalul BUCUREŞTI PETRESCU GEORGIANA si MIHAILESCU PROFIRA GABRIELA si ANRP-COMISIA NAŢIONALA PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR si Civil
Pagină Web
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 12346/3/2019
… portal/sites/cthub Tribunalul BUCUREŞTI MITU ANGHEL FLORIAN si COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR-DIN CADRUL ANRP si Civil
Pagină Web
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 30935/3/2018/a1
… MARIOARA si VIŢA SILVIU-MIHAI si AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR – ANRP si COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR si VIŢA A. MARIOARA si Civil
Pagină Web
Tribunalul OLT – dosarul nr. 825/104/2019
… MARINESCU RODICA si ARAMĂ MARIANA si AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢILOR (ANRP) si COMISIA MUN. BUCUREŞTI PENTRU APLICAREA LEGII NR. 9/1998 ŞI A LEGII NR. 290/2003 …
Pagină Web
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 11963/3/2019
… cthub Tribunalul BUCUREŞTI CHIOREAN EUGEN PETRU si CHIOREAN LUCIA DOINA si COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR-DIN CADRUL ANRP si Civil
Pagină Web
Tribunalul VRANCEA – dosarul nr. 26222/3/2017
… Tribunalul VRANCEA MATEI MARIETTA si COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR DIN CADRUL ANRP si COMISIA JUDEŢEANĂ VRANCEA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR …
Pagină Web
Tribunalul BUCUREŞTI – dosarul nr. 1204/84/2018
… BUCUREŞTI UŢIU MONICA ELENA si AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂŢII (ANRP) si COMISIA CENTRALĂ PENTRU STABILIREA DESPĂGUBIRILOR (CNCI) si PRIMARUL MUNICIPIULUI ZALĂU …
Pagină Web
Curtea de Apel SUCEAVA – dosarul nr. 21/40/2017*
Pagină Web
Curtea de Apel CONSTANŢA – dosarul nr. 1013/118/2017
Pagină Web
Curtea de Apel BUCUREŞTI – dosarul nr. 2128/2/2019
… http://portal/sites/cthub Curtea de Apel BUCUREŞTI STANICA IOAN si COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR DIN CADRUL ANRP si Civil

 

 

Firma mea data in judecata,

Firma mea este data in judecata – Ce fac ?

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Firma mea este data in judecata – Ce fac ? Multe firme din Romania dau sau sunt date in judecata pentru diferite probleme juridice

Our Score

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

CAUT AVOCAT FIRME

In 2019 sunt peste 1500000 de procese unde sunt implicate firmele http://portal.just.ro/SitePages/cautare.aspx?k=srl

 

Avocat Coltuc are o experienta de peste 16 ani in avocat firme

Cauti un avocat pentru firma?

Avocat Coltuc Marius Cabinet de avocat Coltuc Marius Vicentiu 2019

 

 

https://coltuc.ro/

 

Avocat Coltuc cu o experienta de peste 15 ani .Avocat banci, avocat penalist, avocatul muncii, avocat executare silita , avocat divort , avocat online.

Ați accesat această pagină de multe ori. Ultima accesare: 01.05.2019

avocat firme 2019 Arhive | Avocat Coltuc Marius Cabinet de avocat …

 

 

https://www.coltuc.ro/blog/tag/avocat-firme-2019/

 

Serviciul “avocat firme” a fost lansat in Romania … avocatcoltuccoltuc.ro-2019 … (0,00 din 5); Greva la metrou anulata – avocat Coltuc explica 0 voturi, medie: 0 …

Avocat Coltuc Marius Vicentiu – Baroul Bucuresti

 

 

https://www.avocatura.com/av.1604-coltuc-marius-vicentiu.html

 

Coltuc Marius Vicentiu. Cabinet individual de avocatură. Baroul Bucuresti – avocat definitiv. ACORDĂ UN CALIFICATIV. Rating: 4,79 (201 voturi) …

Ați accesat această pagină de multe ori. Ultima accesare: 21.04.2019

Avocat Coltuc – Home | Facebook

 

 

https://www.facebook.com › … › Bucharest, Romania › Labor & Employment Lawyer

 

 

 

avocat coltuc – Servicii Juridice Bucuresti Avocat Coltuc 0745 150 894

 

 

https://avocat-coltuc.business.site/

 

Avocat Coltuc te ajuta ACUM https://www.coltuc.ro/blog/ … avocat banca,avocat divort,avocatexecutari,avocat penal,avocat muncii,avocat firme,avocat romania.

Ați accesat această pagină de 5 ori. Ultima accesare: 20.04.2019

Cabinet Avocatura Coltuc Marius Vicentiu – EvoPortal.ro

 

 

www.evoportal.ro › Juridic › Avocati

 

4 feb. 2016 – Inainte de a ne defini as reaminti caracterizarea lui d’Agusseau asupra institutiei avocaturii devenita acum celebra: „avocatura este tot atat de …

Cabinet avocat coltuc – Comunicate de presa

 

 

https://www.comunicatedepresa.ro/cabinet-avocat-coltuc/

 

Cabinet avocat coltuc. Vezi toate comunicatele de presa si evenimentele anuntate despre cabinet avocat coltuc sau distribuie propriul tau comunicat!

ULUITOR Cu ce se ocupa, de fapt, celebrul avocat din București care …

 

 

https://www.stiripesurse.ro/uluitor-cu-ce-se-ocupa-de-fapt-celebrul-avocat-din-bucure…

 

14 aug. 2017 – Abia acum s-au aflat motivele pentru care un celebru avocat a ajuns în spatele gratiilor. … Marius Coltuc ar fi falsificat documente pentru a afla informaţii … de Dragnea: Acei bani sunt pentru partid, pentru firmele căpuşă.

Ați accesat această pagină de 2 ori. Ultima accesare: 01.12.2018

clauze abuzive banci.procese banci.avocat coltuc explica – YouTube

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dCAwNy9wXUA

 

 2:03

10 oct. 2013 – Încărcat de Avocat Coltuc Marius 0745.150.894

Avocat Coltuc Marius Vicentiu | Coltuc Marius Law Firm | Baroul … penal, este fondatorul cabinetului …

Ați accesat această pagină de multe ori. Ultima accesare: 03.04.2019

Anunțuri

 

 

 

 

avocat1,

avocat

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Avocat

Cum funcționează SEO la avocat

Avocat Coltuc este un avocat din Romania

Our Score

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

avocat

avocat

avocat

Prima și cea mai importantă regulă în optimizarea pentru motoarele de căutare este de a oferi valoare (termen întotdeauna subiectiv pentru că ține de emoții și

sentimente). Pentru a avea o poziție superioară în clasamentele motoarelor de căutare trebuie să oferiți semnale clare conform cărora paginile dumneavoastră sunt mai bune decât cele ale concurenților. Există numeroase strategii, tactici și sfaturi în acest sens, însă cel mai

important lucru pe care îl puteți face este de a vă optimiza conținutul și a vă asigura că acesta este pur și simplu excelent. De asemenea, rețineți faptul că motoarele de căutare vor oferi prioritate celor mai importante pagini dintre cele cu o relevanță sporită. Deci, pentru o interogare de căutare, acestea vor selecta inițial cele mai relevante pagini, iar ordinea afișării va fi direct proporțională cu importanța și notorietatea lor.

 

https://issuu.com/mariuscoltuc/docs/ghidul_romaniei_intreprinzatoare_20

avocat coltuc 0745 150 894 www.coltuc.ro 1

avocat coltuc 0745 150 894 www.coltuc.ro 1

Procesul de optimizare on page

SEO on page se referă integral la crearea sau optimizarea semnalelor de relevanță ale unei pagini web pentru motoarele de căutare. Având o oarecare experiență în optimizarea și promovarea site-urilor, am formulat câteva reguli esențiale, care ne-au ajutat de-a lungul timpului să ne organizăm activitatea și să ne îmbunătățim rezultatele. Sperăm că aceste reguli vă vor ajuta și pe dumneavoastră.

Cuvinte cheie

Înainte de a începe să scrieți orice tip de conținut (inclusiv titlu, meta descriere, denumirea unei imagini etc.), ar trebui să știți ce problemă încercați să rezolvați, mai exact – ce caută utilizatorii cu adevărat și ce expresii au cel mai mare volum de căutare. Se recomandă să luați în considerație și concurența, să țineți cont de echilibrul perfect dintre cele mai căutate cuvinte cheie și cele care sunt mai puțin specifice concurenței.

 

Ați putea face această cercetare folosind numeroase instrumente, însă cele mai populare sunt oferite de Google (Search, Analytics, Webmaster Tools, AdWords, Trends etc.).

 

Începeți analiza concurenței prin a căuta în Google cuvântul cheie principal. Atrageți atenție la titluri de pagini, meta descrieri, adrese URL, subtitluri și creați versiuni mai bune. Este extrem de important să aveți URL-uri, titluri de pagini și descrieri relevante, deoarece aceste elemente sunt esențiale în procesul de indexare a motoarelor de căutare.

SEO

 

regula

 

#1

 

O pagină web trebuie să fie concepută doar pe baza unei familii de cuvinte cheie.

Un singur cuvânt cheie principal

Pagina trebuie să fie optimizată în jurul unui cuvânt cheie (să-l numim cuvânt cheie principal) și al tuturor cuvintelor cheie asociate (variații, sinonime), care vor avea legătură unele cu celelalte.

Suficient text

Aceasta este pagina care doriți să apară în rezultatele căutărilor pe cuvintele din aceeași familie, de aceea aveți nevoie de suficient text, tratând bine tematica abordată.

O familie de cuvinte cheie

Semnalele de relevanță trebuie să includă doar cuvinte cheie din familia targetată pentru a evita concurența între pagini, cunoscută și drept “canibalizarea cuvintelor cheie”.

Cu referire la folosirea cuvintelor cheie, rețineți:

Ce este avocat?

Avocat – Wikipedia

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Avocat

 

În România, avocatul este persoana licențiată în știinte juridice care, ulterior, este admisă în profesie, în baza unui examen organizat de baroul în care …

Avocatura în România · ‎Formele de exercitare a … · ‎Organizarea profesiei … · ‎Istoric

 

 

 

SEO

 

regula

 

#2

 

Utilizați variații ale cuvintelor cheie (nu doar cuvântul cheie principal) în locurile de o importanță sporită.

Folosirea variațiilor de cuvinte cheie este o variantă optimă deoarece scade riscul penalizării pentru „supra optimizare”. Această metodă vă oferă posibilitatea să acoperiți mai mult conținut din același câmp semantic (mai multe cuvinte cheie de tipul “long-tail”). De asemenea, este bine de știut că termenii mai lungi sunt superiori termenilor scurți (cuvintele cheie ajută site-ul să rancheze mai bine, dacă apar peste tot).

 

Ținând cont de ideile de mai sus, este important să menționăm că alegerea și utilizarea cuvintelor cheie se face în urma unei analize care are la bază volumul cuvintelor de căutare estimat.

URL

Adresa URL trebuie să descrie cât mai exact scopul sau conținutul paginii. E important ca utilizatorii să poată înțelege dacă pagina le satisface necesitățile până la deschiderea ei. Sufixul adresei URL (ultima parte, fără a include numele domeniului sau directoarele principale) trebuie să fie un scurt rezumat al paginii. Prefixul adresei URL (numele domeniului + directoare principale) trebuie să ofere context.

Încercați să respectați următoarele cerințe:

§  lungimea adresei URL nu trebuie să depășească 100 de caractere;

§  e preferabil să separați cuvintele prin cratime (-), și nu prin linii de subliniere (_);

§  creați un mesaj descriptiv și memorabil pentru utilizator;

§  evitați excesul de cuvinte cheie (keyword stuffing);

§  evitați parametrii dinamici (sortBy, sessionID, lat, lng etc.);

§  evitați cuvintele fără potențial de căutare (info, tag, articol etc.);

§  evitați caracterele speciale (cu excepția anumitor limbi precum rusa, chineza etc.);

§  realizați adrese URL perfect funcționale (se va încărca același conținut, indiferent de cine, unde sau când accesează o anumită adresă).

Concluzionăm cu următoarea regulă:

 

Avocat este o profesie in Romania

Search Results for: avocat

2103 ’19

Avocatul Muncii

Sunt avocat Coltuc Marius Vicentiu,avocat in cadrul Baroul Bucuresti de peste 16 ani specializat in dosare de dreptul muncii Aveti un video relevant pentru dosarele instrumentate de avocat Coltuc in materia dreptului muncii     Datele oficiale ale calitatii de avocat le gasiti pe https://www.ifep.ro/justice/lawyers/lawyerspanel.aspx Dosarele instrumentate de mine le gasiti pe http://portal.just.ro/SitePages/cautare.aspx?k=coltuc&v1=-mjmpdosardata O poza…

ADMIN

CATEGORY

2103 ’19

Avocat Online

Sunt avocat Coltuc Marius Vicentiu,avocat in cadrul Baroul Bucuresti de peste 16 ani Datele oficiale ale calitatii de avocat le gasiti pe https://www.ifep.ro/justice/lawyers/lawyerspanel.aspx Dosarele instrumentate de mine le gasiti pe http://portal.just.ro/SitePages/cautare.aspx?k=coltuc&v1=-mjmpdosardata O poza cu mine gasiti mai jos Aparitiile mele la tv le gasiti pe https://www.youtube.com/watch?v=dCAwNy9wXUA Sunt avocat Marius Vicentiu Coltuc == Avocat corect și…

ADMIN

CATEGORY

2103 ’19

Avocat Executare Silita

Sunt avocat Coltuc Marius Vicentiu,avocat in cadrul Baroul Bucuresti de peste 16 ani In 2009 incepeam o lupta alaturi de domnul avocat Piperea in dosarele impotriva bancilor si aparam oamenii de firmele de recuperari creante si banci cand ii executau silit pe acestia Aici aveti un video relevant       Pana in anul 2019…

ADMIN

CATEGORY

2103 ’19

Avocat Drept Penal

Sunt avocat Coltuc Marius Vicentiu,avocat in cadrul Baroul Bucuresti de peste 16 ani specializat in dosare penale DIICOT,DNA,PARCHET SI POLITIE Aveti un video relevant pentru dosarele instrumentate de avocat Coltuc in materia dreptului penal       Datele oficiale ale calitatii de avocat le gasiti pe https://www.ifep.ro/justice/lawyers/lawyerspanel.aspx Dosarele instrumentate de mine le gasiti pe http://portal.just.ro/SitePages/cautare.aspx?k=coltuc&v1=-mjmpdosardata…

ADMIN

CATEGORY

2103 ’19

Avocat Divort

Sunt avocat Coltuc Marius Vicentiu,avocat in cadrul Baroul Bucuresti de peste 16 ani specializat in dosare de divort Aveti un video relevant pentru dosarele instrumentate de avocat Coltuc in materia divortului       Datele oficiale ale calitatii de avocat le gasiti pe https://www.ifep.ro/justice/lawyers/lawyerspanel.aspx Dosarele instrumentate de mine le gasiti pe http://portal.just.ro/SitePages/cautare.aspx?k=coltuc&v1=-mjmpdosardata O poza cu…

ADMIN

CATEGORY

2103 ’19

Avocat Banca

Sunt avocat Coltuc Marius Vicentiu,avocat in cadrul Baroul Bucuresti de peste 16 ani In 2009 incepeam o lupta alaturi de domnul avocat Piperea in dosarele impotriva bancilor Aici aveti un video relevant       Pana in anul 2019 am castigat peste 5000 de dosare impotriva bancilor Datele oficiale ale calitatii de avocat le gasiti…

ADMIN

CATEGORY

1303 ’19

Tur Virtual Cabinet Avocatura Coltuc

Tur Virtual Cabinet Avocat Coltuc Marius – Avocat Penal – Avocat Procese Banci Birou Virtual de Avocat: CA Coltuc Marius Vicentiu ERROR: Javascript not activated

ADMIN

CATEGORY

1303 ’19

Cariere

Studenti la Facultatea de Drept – Cariere Avocati Societatea noastră oferă studenţilor din cadrul Facultăţii de Drept posibilitatea de a intra în universul avocaturii de top din România încă din perioada studiilor, prin organizarea unui program de burse private acordate viitorilor jurişti selectaţi de către societatea noastră. Proaspeți absolvenți – Cariere Avocati Orice tânăr absolvent…

ADMIN

CATEGORY

2304 ’14

Despre mine

Sunt avocat Marius Vicentiu Coltuc == Avocat corect și implicat. Client mulțumit și relaxat! == Sunt Coltuc Marius Vicentiu,titularul de Cabinet avocat Avocat Coltuc 0745 150 894 www.coltuc.ro ________________ Clienții mei spun despre mine că sunt o persoană sufletistă, care își dă interesul în realizarea scopului clientului, și care dă dovadă de seriozitate și profesionalism….

ADMIN

CATEGORY

2203 ’13

Contact

Contactati-ne Acum. Bucuresti, Romania Google Map → Tel:  0745150894 avocat@coltuc.ro Adresă: Calea Rahovei, nr. 266-268, Electromagnetica Business Park, corp 60, București 050912 Program: Deschis ⋅ Închide la 18 Telefon: 0745 150 894 Programări: coltuc.ro

ADMIN

CATEGORY

LOAD MORE

 

SEO

 

regula

 

#3

 

Adresa URL este primul rezumat al paginii.

URL-ul (Uniform Resource Locator) este o adresă a unei resurse de pe Internet. Acesta este un element important pentru optimizarea internă (on-page).

Cuvânt cheie targetat

Adresa URL trebuie să conțină cuvântul cheie targetat, care va fi relevant și reprezentativ pentru întreg conținutul paginii. Acest lucru este recomandat pentru procesul de crawling (scanare), realizat de către roboții motoarelor de căutare, dar şi pentru a simplifica munca utilizatorului. Recomandăm să respectați întotdeauna această regulă!

Accesibilitate

Vă place cum arată adresa dumneavoastră URL? Aceasta trebuie să fie clară, lizibilă și accesibilă pentru utilizatori, deoarece cu cât URL-ul este mai ușor de citit de către oameni, cu atât va fi considerat mai bun de către motoarele de căutare – un lucru evident!

Lungime corespunzătoare

Bineînțeles, nu există reguli fixe, însă ar trebui să luați în considerare următorul factor – un URL scurt este superior unuia lung deoarece pare a fi natural și mai ușor de reținut.

Titlul paginii

Titlul paginii apare în partea de sus a browserului și ca subtitlu într-un fragment al paginii cu rezultate organice a motoarelor de căutare. Acest titlu apare și în rețele de socializare, atunci când cineva partajează acel URL. Din aceste motive titlul paginii are nu doar o uriașă valoare SEO (este unul dintre cei mai importanți factori), ci și o valoare incontestabilă ”de atragere a clicurilor” (funcționează ca stimulent de accesare prin clic). Trebuie să obțineți un echilibru între optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO) și facilitatea excelentă în utilizare.

Câteva recomandări:

§  cuvintele cheie trebuie să se afle mai aproape de început;

§  respectați lungimea de 50-60 caractere;

§  trebuie să fie unic;

§  trebuie să fie convingător;

§  evitați cuvintele fără potențial de căutare;

§  folosiți numele brandului (la final) doar în cazul în care va ajuta la creșterea numărului de accesări;

§  evitați excesul cuvintelor cheie (keyword stuffing);

§  evitați caracterele speciale (cu excepția anumitor limbi precum rusa, chineza etc.);

Ținând cont de recomandările de mai sus, rețineți următoarea regulă:

SEO

 

regula

 

#4

 

Titlul este al doilea rezumat semnificativ al paginii.

Etichetele de titluri sunt definiţiile documentelor, pe care le puteţi observa în diferite locuri pe internet, inclusiv în pagina de browser. Aceste elemente au rolul de a informa motoarele de căutare şi vizitatorii în ce priveşte scopul sau conţinutul oricărei pagini de pe site-ul dumneavoastră.

 

Titlul trebuie să fie concis, să reflecte conținutul paginii, să fie atractiv și memorabil pentru utilizatori.

Subtitluri

Acestea sunt, de obicei, însoțite de etichete HTML H1, H2… H6. În prezent, motoarele de căutare devin tot mai bune la interpretarea CSS și Javascript, astfel că subtitlurile pot fi implementate ca absolut orice. Este vorba de un scenariu clasic în care mărimea contează.

 

Sunt fragmente evidențiate de text care prezintă userilor și motoarelor de căutare cele mai sugestive elemente.

Spiderii scanează și identifică cuvintele folosite în titluri și subtitluri, care, din acest motiv, trebuie să descrie cu exactitate conținutul paginii.

 

Tagul H1 (principalul și cel mai mare titlu pe pagină), ar trebui să apară în partea central-superioară a paginii și să fie primul lucru pe care îl văd vizitatorii când o accesează. Subtitlul trebuie să ia forma unui ”sinonim” (și nu același text) al etichetei de titlu – incluzând cuvântul cheie principal sau o variație apropiată a acestuia. Nu există o anumită limită de lungime în ce privește subtitlurile, însă acestea nu trebuie să fie prea lungi și să se încadreze într-un rând sau două.

 

Recomandare: subtitlurile trebuie să transmită clar ideile paginii pe care o introduc.

Rețineți faptul că titlurile și subtitlurile sunt un alt mijloc de reflectare a conținutului de pe paginile dumneavoastră.

SEO

 

regula

 

#5

 

Subtitlul (H1) este al treilea rezumat al paginii.

Subtitlul trebuie să fie util și informativ, specific și relevant. Încercați să depășiți ideile convenționale și să-l faceți unic și original.

Meta descriere

Meta descrierea este un rezumat al paginii și apare ca un fragment de text în lista rezultatelor organice, sub titlul de pagină. Are un rol important, căci ajută utilizatorii să decidă dacă merită să acceseze site-ul dumneavoastră sau să opteze pentru altul din listă. Secretul constă în a experimenta până obțineți un număr satisfăcător de accesări.

Încercați să respectați următoarele cerințe:

§  lungimea de 150-160 de caractere, dar preferabil să nu fie mai mult de 156;

§  utilizați cuvântul cheie principal aproape de început și câteva variații/sinonime ulterior, în format conversațional, user-friendly și ușor de înțeles;

·  oferiți informații de valoare și convingătoare pentru a determina utilizatorii să viziteze această pagină;

·  trebuie să fie unică la nivel de domeniu (dar și la nivelul întregii rețele WWW);

·  evitați excesul de cuvinte cheie (keyword stuffing).

Rețineți, de asemenea, că uneori ar fi o idee bună să nu scrieți o meta descriere, însă acesta este un subiect ce trebuie experimentat. Atunci când motoarele de căutare nu găsesc o descriere – acestea vor genera una și o vor utiliza în acel fragment de text din lista de rezultate. Acest lucru poate reprezenta un avantaj deoarece descrierea generată automat folosește fragmente de conținut bazate pe interogarea de căutare, fiind astfel relevantă și captivantă pentru utilizator. Este important de înțeles că meta descrierea nu este un element primordial pentru motoarele de căutare în procesele de crawling, indexare sau de generare a rezultatelor. Nicidecum. Aceasta convinge utilizatorul să dea clic pe un anumit rezultat al căutărilor și nu pe altele. Iată de ce nu e nevoie să utilizați cuvinte cheie în exces.

Rolul esențial al meta descrierii se reflectă în următoarea regulă:

SEO

 

regula

 

#6

 

Meta descrierea este al patrulea rezumat al paginii.

Meta descrierea este atributul HTML care oferă un rezumat sau o explicație laconică privind conținutul paginii. Este folosită pe paginile cu rezultate ale motoarelor de căutare (search engine result pages – SERP), având scopul de a afișa fragmente relevante pentru o anumită pagină. Chiar dacă nu are un rol semnificativ pentru SEO, este un factor important al facilității în utilizare. Iată de ce meta descrierea trebuie să fie captivantă, deosebit de informativă și atractivă pentru vizitatori.

Conținut

Am putea spune că existența site-ului depinde de conținut sau că anume conținutul este Regele. Acesta este elementul principal ce atrage utilizatorii către site-ul web, îi face fericiți, îi determină să partajeze pagina și să o facă cunoscută.

Utilizatorul caută ce-l interesează, apoi analizează lista cu rezultatele căutării, examinează adresele URL, titlul, subtitlurile, meta descrierile etc. și doar atunci decide să vă viziteze pagina. În acest moment lucrurile devin cu adevărat interesante.

 

Este important să rețineți că un utilizator va decide în 2 sau 3 secunde dacă o anumită pagină îi oferă sau nu informația de care are nevoie. Acest interval este unul critic și toată informația din fața utilizatorului trebuie modelată și optimizată pentru a-i facilita decizia.

 

H1 este primul lucru pe care îl văd userii. Primul paragraf este al doilea element observat și abia după analiza acestora, utilizatorii vor decide dacă acea pagină le satisface sau nu necesitățile. Dacă persoana revine la pagina cu rezultate a motorului de căutare (“pogo-sticking”) – poziția dumneavoastră în clasament va avea de suferit. Dacă acesta rămâne pe pagină – conținutul trebuie să-l convingă că a meritat efortul.

Nu există reguli stricte legate de cum se scrie un conținut excelent, însă acesta trebuie să fie excelent. Totuși, este de reținut un detaliu – aspectul trebuie să fie conceput într-o asemenea manieră încât utilizatorul să nu fie nevoit să citească fiecare secțiune de conținut pentru a desprinde ideile de bază. În schimb – acesta ar trebui să poată efectiv scana pagina și extrage cu ușurință cele mai importante elemente. În acest sens, ați putea experimenta cu subtitlurile, textele scrise cu caractere bold, cuprinsuri interne, liste ordonate sau neordonate de elemente etc., toate acestea trebuie să ajute la evidențierea ideilor principale.

 

 

 

Iată câteva sfaturi și mici secrete:

§  scrieți conținut pentru oameni, nu pentru motoarele de căutare;

§  scrieți cel puțin câteva sute de cuvinte;

§  concepeți primul paragraf ca rezumat al paginii;

§  plasați cuvintele targetate la începutul textului;

§  începeți conținutul doar cu text, iar apoi puteți adăuga și alte formate, dacă doriți;

§  evitați banerele Flash;

§  evitați reclamele;

§  includeți cel puțin o imagine pentru a face conținutul mai plăcut;

§  adăugați un link către o altă pagină excelentă, în special dacă vizitatorul ar obține mai multe detalii acolo;

§  oferiți valoare unică, informații relevante, dezvoltați titlul, lăsați potențialului vizitator impresia de mediu interesant şi informativ;

§  plasați cele mai importante idei la început, iar apoi le elaboraţi;

§  utilizatorii, de regulă, scanează vizual pagina, de aceea scrieți paragrafe scurte, care evidențiază o singură idee;

§  folosiți cuvântul cheie principal de cel mult 2 sau 3 ori pe pagină;

§  utilizați de câteva ori și variații sau sinonime ale cuvântului cheie principal;

§  creați conținut excelent, fără a vă gândi la utilizarea frecventă a cuvintelor cheie;

§  evitați excesul de cuvinte cheie, dar nu uitați totuși faptul că acele cuvinte cheie vor fi indexate și pot aduce trafic;

§  includeți cel puțin o listă de elemente ordonate sau neordonate (înlocuind paragrafele sau enumerările), cu cel mult 7-10 puncte, formulate succint. Astfel utilizatorii vor memora mai ușor conținutul;

§  grupați paragrafele și includeți subtitluri ce conțin cuvinte cheie importante;

§  includeți la începutul paginii un tabel ce conține subtitluri de pe acea pagină;

§  utilizați text cu caracter bolditalic sau underline pentru a evidenția cuvintele cheie și ideile semnificative;

§  asigurați-vă că nu există în conținut greșeli de tipar sau de scriere înainte de publicarea conținutului pe pagină.

Putem deduce următoarele reguli:

SEO

 

regula

 

#7

 

Conținutul unei pagini web trebuie să fie unic și valoros.

Desigur, conținutul trebuie să se remarce în mod autonom (valoros și diferit de alte pagini web) și să soluţioneze uşor „problema” (să ofere informații/răspunsuri, să ia măsuri etc.)

 

Practic, pentru a atinge nirvana SEO on page, trebuie să concepeți conținutul astfel încât să fie clar pentru oricine (atât oameni, cât și boți) la ce se referă. Puteți realiza acest lucru inserând cuvinte cheie orientate în locuri vizibile – acele locuri la care utilizatorii tind să fie mai atenți:

 • URL;
 • titlul paginii;
 • subtitluri;
 • textul cuprinsului.

SEO

 

regula

 

#8

 

Primul paragraf este al cincilea rezumat al paginii.

Rețineți faptul că primul paragraf este un element cheie care ar putea capta atenția. Formulați-l cu grijă și gândiți-vă la posibilii vizitatori: ce așteptări au ei? Cum îi puteți convinge să citească textul în continuare și să nu părăsească site-ul dumneavoastră?

Originalitate

Primul paragraf este oglinda întregului text și o punte între dumneavoastră și vizitatori. Din acest motiv sintagmele neașteptate, ce conțin idei relevante sunt cele care vor capta atenția și vor câștiga simpatia utilizatorilor.

Claritate

Este evident faptul că oamenii nu au timp. De aceea, primele cuvinte din articolul sau conținutul dumneavoastră trebuie să fie foarte clare, concise și structurate logic pentru a nu speria utilizatorul și a nu-i complica experiența. Atenție la acest aspect!

Relevanță

În pofida dorinței de a vă impresiona posibilii vizitatori folosind formule specifice, primul paragraf ar trebui să rămână extrem de relevant și informativ, să cuprindă un plan succint de conținut și cele mai importante cuvinte cheie.

SEO

 

regula

 

#9

 

Conținutul este cel mai lung “rezumat” al paginii.

Știm că ați auzit acest lucru de sute de ori, însă dacă aveți informații interesante, de valoare și texte amuzante, veți atrage trafic în mod natural. Tot ce ține de SEO se bazează pe acest simplu adevăr.

 

Am menționat că motoarele de căutare vor analiza mai întâi adresa URL a paginii, apoi titlul, subtitluri de pe pagină, descrierea și așa mai departe. Optimizarea oferă pur și simplu asigurări că aceste elemente sunt foarte sugestive și reflectă intențiile dumneavoastră de poziționare în clasamentele de căutări.

Imagini

Toate paginile ar trebui să conțină imagini pentru că au un rol important în clasamentele de căutare. Acestea au ocazia să apară ca rezultat al căutării unei imagini, însă contribuie și la SEO în general. Existența unor pagini vesele și prezentabile încântă utilizatorul, iar secțiunile grafice adaugă cu ușurință ingredientul lipsă din conținut. Motoarele avansate de căutare pot interpreta și textul din imagini, însă

 

 

nu se recomandă să ascundeți în interiorul imaginilor cuvinte cheie ce pot fi perfect citite şi identificate. În optimizare, utilizați cele mai importante cuvinte cheie pentru prima imagine, următoarele (sinonime, variații) pentru a doua imagine, cuvinte cheie cu coadă lungă (long tail) pentru a treia și așa mai departe.

 

Optimizarea imaginilor trebuie să respecte următoarele cerințe:

§  denumirea fișierului trebuie să fie apropiată contextual de sufixul adresei URL;

§  separați prin cratime (-) cuvintele cheie din denumirea fișierului;

§  folosiți doar caractere simple (litere) în denumire;

§  nu folosiți caractere speciale în denumirea fișierului;

§  asigurați-vă că utilizați imagini de bună calitate;

§  folosiți rezoluția corespunzătoare;

§  asigurați-vă că dimensiunea fișierului-imagine este cât mai mică posibil (folosiți formate corespunzătoare: gif, png, jpg);

§  adăugați un atribut ALT – text alternativ, afișat când imaginea nu poate fi încărcată; acest text ar trebui să fie foarte apropiat de conținutul meta descrierii;

§  adăugați un atribut TITLE – denumirea imaginii, care apare sub formă de notă informativă când plasați cursorul pe imagine; acesta ar trebui să fie foarte apropiat de tag-ul <title> al paginii.

https://avocat-coltuc.myshopify.com

https://coltucomul.wixsite.com/avocat-coltuc

https://www.facebook.com/avocatcoltuc.ro

https://avocat-coltuc.business.site

https://avocatcoltuc.blogspot.com/

https://coltuc.ro/

https://www.wattpad.com/user/MariusColtuc

https://avocatcoltuc.tumblr.com/

https://github.com/avocatcoltuc

https://avocatcoltuc19.livejournal.com

https://www.evernote.com/shard/s739/nl/1/227830ad-8483-496c-8bca-b5d5a0b4457d?title=avocat%20coltuc%200745%20150%20894

https://hubpages.com/@mariusvicentiucoltuc

https://seekingalpha.com/user/50211797/comments

https://www.merchantcircle.com/avocat-coltuc-0745-150-894-coltuc-ro-new-york-ny

https://dzone.com/users/3656130/avocatcoltuc.html

 

 

 

 

 

 

 

 

avocat divort romania,

Avocat divort Romania

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Avocat divort Romania

Tot ce trebuie sa stii despre divort: motive, procedura si avocati specializati Romania

Avocat Coltuc
Rating 5
Avocat Coltuc
Rating 5
Pdf – Avocat drept penal
Rating 5
PIRAEUS BANK ROMANIA SA obligata sa restituie dobanda excendentara de 100000 chf Vezi Cum
Rating 5
BANCA TRANSILVANIA SA pierde pe dare in plata in 2018 Vezi Cum
Rating 5
Uau,ce doare! Care sunt condițiile în care se poate încheia și ce trebuie să conțină constatarea amiabilă de accident
Rating 5
Stiri juridice – avocat in Romania
Rating 5
Contracte electronice – Consultanta 2018
Rating 5
Consultanţă în afaceri firme
Rating 5
Pericol : Dacă nu achitaţi întreţinerea la timp riscaţi să vă treziţi cu ipotecă în favoarea asociaţiei de proprietari!
Rating 5

Post / Page Order By:   Most Rated | Highest Rated
Avocat : PARTAJUL SOTILOR DUPA DIVORT

[Total:116    Average 3.5]
Restituire taxă auto 2018: De ce nu primești încă banii,Solutii

[Total:93    Average 3.1]
Cat costa un divort in 2018 ? Avocat specializat divort raspunde

[Total:60    Average 3.1]
Cum se radiază o maşină in 2018

[Total:37    Average 3.4]
CE TREBUIE SA STII CAND MERGI LA UN PROCES

[Total:19    Average 3.4]
Cat costa un divort in 2017 ? Avocat specializat divort raspunde

[Total:14    Average 3.4]
Oficial : Vor fi restituite sumele reprezentând taxa specială pentru autoturisme

[Total:13    Average 3.2]
Sunteti executat silit in 2018?Sau urmeaza sa fii executat silit de banca,firma de recuperari si ifn-uri?Iata procedura in 2018

[Total:8    Average 3.4]
avocat online | avocat online gratis | avocat online consultanta juridica | avocat online forum

[Total:7    Average 3.1]
Cum infiintez o firma start up nation 2018 – Cum înființezi o firmă pentru a te înscrie la Start-Up Nation România

[Total:6    Average 3.5]
Post / Page Order By:   Most Rated | Highest Rated
Cea mai frumoasa hotarare obtinuta in 2018 impotriva BCR – Vezi

[Total:3    Average 5]
GHID AMENZI ISCTR

[Total:3    Average 5]
Solutii legale de a scapa de executare silita credite banci sau ifn-uri 2018-2019

[Total:3    Average 5]
Deputații au respins definitiv Legea conversiei creditelor în franci elvețieni. Actul nu se va aplica

[Total:2    Average 5]
Opinie avocat Coltuc : Buletinul poate fi reținut ca garanție pentru închirierea unui bun. Legal sau ilegal?

[Total:2    Average 5]
Cat castiga un consilier juridic?

[Total:2    Average 5]
Dare in plata : Fiscul reaminteşte românilor că îşi pot şterge datoriile la ANAF prin operaţiunea de dare în plată

[Total:2    Average 5]
Model interogatoriu

[Total:2    Average 5]
Acţiune în pretenţii. Excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune. Întreruperea prescripţiei. Aplicarea în timp a legii civile – Jurisprudenta ICCJ 2014

[Total:2    Average 5]
BANCPOST SA-BANCA TRANSILVANIA de ce ai pierdut pe dare in plata?Intrucat a castigat consumatorul in 2018

[Total:2    Average 5]

Author Reviews
admin 633

UserName Number of votes
Anonymous 627
admin 312

 

avocat divort romania

Peste 120000 de dosare de divort depune in Romania de avocat divort Romania

Paritatea este una infioratoare: la 2 casatorii ,1 divort in maxim 1 an in Romania

 

1-10 din 122.118 rezultate
Pagină Web
Judecătoria TOPOLOVENI – dosarul nr. 1198/828/2019
vDosarCHLTest_1.aspx 1198/828/2019 1198/828/2019 Judecatorie divorţ1198/828/2019 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Judecătoria …
Pagină Web
Judecătoria LIEŞTI – dosarul nr. 785/838/2019
vDosarCHLTest_1.aspx 785/838/2019 785/838/2019 Secţie Civilă divorţ785/838/2019 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Judecătoria …
Pagină Web
Judecătoria TĂRGU NEAMŢ – dosarul nr. 1344/321/2019
vDosarCHLTest_1.aspx 1344/321/2019 1344/321/2019 – divorţ cu minori 1344/321/2019 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub …
Pagină Web
Judecătoria CORABIA – dosarul nr. 878/213/2019
vDosarCHLTest_1.aspx 878/213/2019 878/213/2019 Civil – Penal divorţ878/213/2019 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Judecătoria …
Pagină Web
Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI – dosarul nr. 11384/301/2019
… vDosarCHLTest_1.aspx 11384/301/2019 11384/301/2019 Judecatoria sect 3 divorţ cu copii 11384/301/2019 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub …
Pagină Web
Judecătoria CURTEA DE ARGEŞ – dosarul nr. 1641/214/2018
vDosarCHLTest_1.aspx 1641/214/2018 1641/214/2018 Judecatorie divorţ declinare competenţă 1641/214/2018 Fond vDosarCHLTest http://portal …
Pagină Web
Judecătoria HUNEDOARA – dosarul nr. 8712/306/2018
vDosarCHLTest_1.aspx 8712/306/2018 8712/306/2018 Civil si penal divorţ8712/306/2018 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Judecătoria …
Pagină Web
Judecătoria PANCIU – dosarul nr. 749/275/2019
vDosarCHLTest_1.aspx 749/275/2019 749/275/2019 Mixt divorţ 749/275/2019 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Judecătoria …
Pagină Web
Judecătoria IAŞI – dosarul nr. 12270/245/2019
… vDosarCHLTest_1.aspx 12270/245/2019 12270/245/2019 Secţia Civilă divorţ prin acord 12270/245/2019 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites …
Pagină Web
Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI – dosarul nr. 262/248/2019
vDosarCHLTest_1.aspx 262/248/2019 262/248/2019 – divorţ 262/248/2019 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Judecătoria …

 

 

 

Divortul este o cale juridica de desfacere a unei casatorii pe cale administrativa sau judecatoareasca.

Conform noului cod civil, exista urmatoarele variante de desfacere a unei casatorii:

– De comun acord
– La cererea unui sot, atunci cand bazat pe motive temeinice poate dovedi cum ca raporturile dintre cei doua sunt grav vatamate, continuarea casatoriei fiind imposibila
– La cererea unui sot, dupa o separare reala de minimum 2 ani
– La cererea unui sot care din motive temeinice de sanatate nu mai poate continua casnicia

Atata vreme cat cei doi soti se inteleg amiabil privind divortul si impartirea de bunuri comune, acestia pot solicita un divort prin acord in instanta de judecata, indiferent de existenta unor copii minori in casatorie, sau chiar notarului public sau ofiterului de stare civila de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune.

Oricare dintre acestia poate constata desfacerea casatoriei prin acordul amiabil al sotilor, eliberand in temeiul legislatiei in vigoare un certificat de divort. Codul civil ar 373 si Codul de procedura civila art 607 – 619 sunt cere care reglementeaza divortul in Romania, la momentul actual.

Divortul pe cale amiabila – cu acordul ambilor soti

Conform Codului Civil, acest tip de divort poate fi pronuntat de instanta judecatoreasca, fara sa conteze durata casatoriei sau existenta copiilor minori in urma acesteia.

In urma solutionarii cererii de divort, legat de incredintarea copiilor minori, instanta ia in considerare interesele minorului inainte de a pronunta obligatia de intretinere si folosirea locuintei catre unul dintre soti.

In cazul unui proces de divort prin acordul sotilor, instanta nu acorda culpa niciunuia dintre soti pentru desfacerea casatoriei. Sotii pot depune impreuna cererea de divort prin acord, sau doar unul dintre acestia cu acordul si semnatura celuilalt.

Divortul din motive temeinice

In cazul unui divort bazat pe motive temeinice conform art. 38 alin. 1C – motive de divort, care trebuie sa aiba la baza urmatoarele 3 elemente:

– Existenta unor motive temeinice

– Existenta raporturilor grav vatamate dintre soti
– Imposibilitatea continuarii casniciei

In cazul unui divort din motive temeinice, judecatorul trebuie sa constate culpa sotilor, imposibilitatea continuarii casatoriei in urma raporturilor grav vatamate dintre cei doi, aceste vatamari fiind iremediabile.

In urma acestul proces de divort, sotii hotarasc pastrarea numelui celui care si l-a schimbat in urma casatoriei, sau revenirea la numele initial, acest lucru este posibil si fara acordul celuilalt sot in cazul in care este deja cunoscut intr-un domeniu cu noul nume (cantaret, avocat, notar etc.).

De asemenea, pastrarea numelui fara acordul celuilalt este acordata de catre instanta si in cazul interesului minorului, daca este cazul.

Procedura de divort

Divortul se poate desfasura in instanta, acolo unde este necesara prezenta unui – Existenta raporturilor grav vatamate dintre soti – Imposibilitatea continuarii casniciei In cazul unui divort din motive temeinice, judecatorul trebuie sa constate culpa sotilor, imposibilitatea continuarii casatoriei in urma raporturilor grav vatamate dintre cei doi, aceste vatamari fiind iremediabile. In urma acestul proces de divort, sotii hotarasc pastrarea numelui celui care si l-a schimbat in urma casatoriei, sau revenirea la

 

 

numele initial, acest lucru este posibil si fara acordul celuilalt sot in cazul in care este deja cunoscut intr-un domeniu cu noul nume (cantaret, avocat, notar etc.). De asemenea, pastrarea numelui fara acordul celuilalt este acordata de catre instanta si in cazul interesului minorului, daca este cazul. Procedura de divort Divortul se poate desfasura in instanta, acolo unde este necesara prezenta unui avocat specializat in divort, unde instanta competenta este Judecatoria, privind competenta materiala. Este important ca actele sa fie depuse la competenta teritoriala din apropierea ultimului domiciliu comun al sotilor, daca

 

 

cel putin unul dintre ei inca mai locuieste in raza acesteia. Atunci cand divortul se efectuaza prin acord, se poate efectua pe cale administrativa: la primaria unde s-a oficiat casatoria sau la un notar public. In acest caz, sotii primesc un ragaz de gandire de 30 zile, timp in care pot retrage cererea de divort. In cazul in care se doreste divortul in continuare, ofiterul starii civile sau notarul, elibereaza certificatul de divort fara mentiuni legate de culpa sotilor. In cazul in care sotii nu se inteleg amiabil asupra oricarui aspect

 

 

accesoriu cererii de divort, ofiterul sau notarul va respinge cererea de divort si va indruma sotii catre instanta. Desi divortul prin acord nu necesita neaparat prezenta unui avocat, asistenta acestuia in procesul de divort este preferabila, deoarece te poate scuti de multe dureri de cap. Avocatii specializati in divort au deja experienta cu procedura divortului la notar, cunoscand seria de demersuri succesive – 2-3 vizite la notar, documentele de redactat de catre notar, transmiterea acestora catre starea civila), iti pot lua din presiunea de pe umeri pentru a face acest proces cat mai putin stresant si dureros pentru tine. Desi avantajul principal al acestei proceduri este lipsa implicarii instantei si un timp de solutionare mai

 

 

mic, costurile pot fi mai ridicate, mai ales daca procesul nu este inteles foarte bine de la inceput. Aici intervine suportul unui avocat divort bun, care te poate scuti de costuri aditionale si drumuri in plus. Chiar si in cazul divortului pe cale administrativa, suportul unui avocat specializat poate fi valoros si important pentru tine avand in vedere ca vei avea certitudinea unui proces corect, evitarea complicatiilor si finalizarea intr-un timp scurt. Important! In cazul prezentei copiilori minori, divortul nu se poate face in fata ofiterului de stare civila. Se poate face in fata notarului, cu conditia ca sotii sa se inteleaga in

 

 

privinta tuturor aspectelor cresterii si intretinerii copiilor minori, insa un avocat specializat in divorturi recomanda completul de judecata care poate decide ce este cel mai bine punand interesele copiilor minori pe primul loc. In cazul unui divort in instanta prin acord – atunci cand sotii se inteleg cu privire la exercitarea autoritatii parintesti, locuinta copiilor, pensia alimentara, revenirea la numele anterior, partajul bunurilor comune etc. In cazul unui divort in instanta fara acord, sotul vatamat trebuie sa aduca in instanta toate dovezile detinute impotriva sotului parat, pentru ca instanta sa poata decide custodia copilului si pensia alimentara., unde instanta competenta este Judecatoria, privind competenta materiala.

Este important ca actele sa fie depuse la competenta teritoriala din apropierea ultimului domiciliu comun al sotilor, daca cel putin unul dintre ei inca mai locuieste in raza acesteia.

Atunci cand divortul se efectuaza prin acord, se poate efectua pe cale administrativa: la primaria unde s-a oficiat casatoria sau la un notar public. In acest caz, sotii primesc un ragaz de gandire de 30 zile, timp in care pot retrage cererea de divort. In cazul in care se doreste divortul in continuare, ofiterul starii civile sau notarul, elibereaza certificatul de divort fara mentiuni legate de culpa sotilor.

In cazul in care sotii nu se inteleg amiabil asupra oricarui aspect accesoriu cererii de divort, ofiterul sau notarul va respinge cererea de divort si va indruma sotii catre instanta.

Desi divortul prin acord nu necesita neaparat prezenta unui avocat, asistenta acestuia in procesul de divort este preferabila, deoarece te poate scuti de multe dureri de cap.

Avocatii specializati in divort au deja experienta cu procedura divortului la notar, cunoscand seria de demersuri succesive – 2-3 vizite la notar, documentele de redactat de catre notar, transmiterea acestora catre starea civila), iti pot lua din presiunea de pe umeri pentru a face acest proces cat mai putin stresant si dureros pentru tine.

Desi avantajul principal al acestei proceduri este lipsa implicarii instantei si un timp de solutionare mai mic, costurile pot fi mai ridicate, mai ales daca procesul nu este inteles foarte bine de la inceput. Aici intervine suportul unui avocat divort bun, care te poate scuti de costuri aditionale si drumuri in plus.

Chiar si in cazul divortului pe cale administrativa, suportul unui avocat specializat poate fi valoros si important pentru tine avand in vedere ca vei avea certitudinea unui proces corect, evitarea complicatiilor si finalizarea intr-un timp scurt.

Important! In cazul prezentei copiilori minori, divortul nu se poate face in fata ofiterului de stare civila. Se poate face in fata notarului, cu conditia ca sotii sa se inteleaga in privinta tuturor aspectelor cresterii si intretinerii copiilor minori, insa un avocat specializat in divorturi recomanda completul de judecata care poate decide ce este cel mai bine punand interesele copiilor minori pe primul loc.

In cazul unui divort in instanta prin acord – atunci cand sotii se inteleg cu privire la exercitarea autoritatii parintesti, locuinta copiilor, pensia alimentara, revenirea la numele anterior, partajul bunurilor comune etc.

In cazul unui divort in instanta fara acord, sotul vatamat trebuie sa aduca in instanta toate dovezile detinute impotriva sotului parat, pentru ca instanta sa poata decide custodia copilului si pensia alimentara.

 

https://avocat-coltuc.business.site/website

 

 

https://earth.google.com/web/@44.41575609,26.07567844,95.80539514a,642.35641185d,35y,-38.32924129h,44.99945023t,0.00000005r/data=ChYaFAoML2cvMWhtNXpnM2pmGAIgASgC

Vreau sa anulez o amenda,

Vreau sa anulez o amenda

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Vreau sa anulez o amenda

Cum se poate anula o amenda si chiar vreau sa anulez o amenda

Our Score

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Cod Rutier 2019. Cum se anulează rapid o amendă și ce trebuie să știi

 

Cum se anulează rapid o amendă și ce trebuie să știi.

Șoferii care primesc amenzi de circulație și nu le plătesc ar putea să scape de ele, în anumite condiții. După o perioadă, orice amendă contravențională se prescrie dacă cel dator nu a fost executat silit.

Dacă un șofer se simnte neîndrăptățit de amenda primită, trebuie să știe că  poate contesta procesul-verbal de sancționare a contravenției.

 

Cod Rutier 2019. Cum se contestă o amendă

Contestarea unui proces-verbal de contravenție pentru amenzile din trafic se face în 15 zile de la momentul când este înmânat sau comunicat, conform legislației. De preferat este ca amenda să fie plătită în cel mult 15 zile pentru a nu pierde beneficiul plății unei valori multi mai mici, scrie http://www.coltuc.ro

 

Potrivit legii, “Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia”.

Tremenul pentru contestarea procesului verbal este de 15 zile de când acesta a ajuns în posesia noastră, iar plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. Termenul de judecată fixat de judecător nu va depăși 30 de zile.

Plângerea se depune alături de alte probe la dosarul cauzei, iar copia procesului verbal nu trebuie să lipsească.

Plângerea suspendă executarea amenzilor de la data înregistrării la instanță și până la data pronunțării hotărârii judecătorești, conform Codului Rutier, iar recuperarea banilor pierduți se face dacă se obține câștig de cauză.

Cod Rutier 2019. Punctul-amendă a rămas tot la valoarea de 145 de lei.

 

Peste 400000 de amenzi contestate in 2019

1-10 din 411.226 rezultate
Microsoft Word
… având ca obiect plângerile împotriva soluţiilor … a sancţiunii contravenţionaleprivind munca în … sancţiunilor contravenţionale şi a altor dispoziţii … aplicat sancţiuni contravenţionale sau prin care s …
 Dimensiune: 103KB
Microsoft Word
… suma chiar de la formularea plângerii penale împotriva patronului … raport de data formulării plângerii penale şi de data încetării ameninţării … persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a cărei rază …
 Dimensiune: 445KB
Microsoft Word
… cod penal – pentru lipsa plângerii prealabile a părţilor vătămate … sesizarea instanţei prin plângere prealabilă este nelegală … în sensul că a formulat plângerepenală împotriva numitului …
 Dimensiune: 1MB
Microsoft Word
… provin din amenzi contravenţionale. În cazul … în executare a plângerilorintroduse împotriva … sancţiunilor contravenţionale şi a altor dispoziţii … aplicat sancţiuni contravenţionale sau prin care s …
 Dimensiune: 1MB
Microsoft Word
… în executare a plângerilor introduse împotriva … provin din amenzi contravenţionale. 16. Registrele … sancţiunilor contravenţionale şi a altor dispoziţii … aplicat sancţiuni contravenţionale sau prin care s …
 Dimensiune: 1MB
Microsoft Word
… în executare a plângerilor introduse împotriva … provin din amenzi contravenţionale. 16. Registrele … sancţiunilor contravenţionale şi a altor dispoziţii … aplicat sancţiuni contravenţionale sau prin care s …
 Dimensiune: 1MB
Microsoft Word
… în executare a plângerilor introduse împotriva … provin din amenzi contravenţionale. 16. Registrele … sancţiunilor contravenţionale şi a altor dispoziţii … aplicat sancţiuni contravenţionale sau prin care s …
 Dimensiune: 1MB
Microsoft Word
… în executare a plângerilor introduse împotriva … provin din amenzi contravenţionale. 16. Registrele … sancţiunilor contravenţionale şi a altor dispoziţii … aplicat sancţiuni contravenţionale sau prin care s …
 Dimensiune: 1MB
Microsoft Word
… instanţă judecă şi plângerile împotriva hotărârilor … de lege, respectiv plângerile contravenţionale şi împotriva actelor … contravenţiei pentru plângerile contravenţionale. O situaţie specială …
 Dimensiune: 88KB
Microsoft Word
… in materia plangerilor contraventionale sau in materia … inregistrat 406 plangeri impotriva unor sanctiuni contraventionale, in care … pronuntate in plangerile contraventionale adresate …
 Dimensiune: 106KB

 

 

https://avocat-coltuc.business.site/website

 

 

https://earth.google.com/web/@44.41575609,26.07567844,95.80539514a,642.35641185d,35y,-38.32924129h,44.99945023t,0.00000005r/data=ChYaFAoML2cvMWhtNXpnM2pmGAIgASgC

 

Avocat drept penal -Avocat Coltuc Marius,

Peste 1.513.176 de dosare penale au romanii in 2019

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Avocat drept penal -Avocat Coltuc Marius

Incredibil,dar adevarat! Peste 1.513.176 de dosare penale au romanii in 2019

 

Our Score

Sunteti suspect,martor sau inculpat ? Va putem ajuta ?
Evaluare gratuita a cazului dvs. Experienta ca avocati de peste 16 ani Completeaza FORMULARUL sau ne puteti scrie pe whatsapp
0745 150 894 .
1-10 din 1.513.176 rezultate
Pagină Web
Judecătoria HÂRŞOVA – dosarul nr. 494/842/2019
… 494/842/2019 494/842/2019 civil_penal furtul calificat (art.229 NCP) art.228 al … si GURGU ELENA si SOCACI NELUTU si BUTNARIU ION si Penal
Pagină Web
Judecătoria PODU TURCULUI – dosarul nr. 297/829/2019/a1.2
… 207 NCPP) 297/829/2019/a1.2 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Judecătoria PODU TURCULUI Rusu Nicu-CU ADUCERE DIN PNT si Penal
Pagină Web
Judecătoria HÂRŞOVA – dosarul nr. 489/842/2019
vDosarCHLTest_1.aspx 489/842/2019 489/842/2019 civil_penal încuviinţare executare silită DS 567/2019 489/842/2019 Fond vDosarCHLTest …
Pagină Web
Judecătoria TÂRGU MUREŞ – dosarul nr. 647/320/2018/a6
… 647/320/2018/a6 647/320/2018/a6 penal anulare/reducere amendă (art.284 NCPP) … TÂRGU MUREŞ AVOCAT IONESCU MARIUS FLAVIU si Penal
Pagină Web
Judecătoria TÂRGU MUREŞ – dosarul nr. 5025/320/2019
… aspx 5025/320/2019 5025/320/2019 penal liberarea condiţionată (art.587 NCPP) 5025 … Judecătoria TÂRGU MUREŞ PINTA ANDREI ALIN si Penal
Pagină Web
Judecătoria TULCEA – dosarul nr. 2860/327/2019
… Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Judecătoria TULCEA SANDU ION si SANDU PAUL si SANDU MARIUS – IONUŢ si SANDU CRISTIAN – PARASCHIV si Penal
Pagină Web
Judecătoria TULCEA – dosarul nr. 2867/327/2019
… permis de conducere (art.335 NCP) 2867/327/2019 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Judecătoria TULCEA ONOFREI ALIN PETRIŞOR si Penal
Pagină Web
Judecătoria TULCEA – dosarul nr. 2858/327/2019
… 2858/327/2019 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Judecătoria TULCEA BAHRIN FLORIN si CIOBOTARU G. EDUARD si CIOBOTARU P. ADRIAN si Penal
Pagină Web
Judecătoria TURDA – dosarul nr. 3943/328/2019/a1.2
… 3943/328/2019/a1.2 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Judecătoria TURDA BISIOC RĂZVAN ALEXANDRIN si ROZSA FLORIN ALEXANDRIN si Penal
Pagină Web
Judecătoria TURDA – dosarul nr. 3942/328/2019/a1
… judecătorul de cameră preliminară 3942/328/2019/a1 Fond vDosarCHLTest http://portal/sites/cthub Judecătoria TURDA TESCAR IOAN MARIN si Penal

 

 

 

Care sunt etapele cercetării penale?

Procedura preliminară are menirea să stabilească dacă a fost săvârșită o infracțiune și cine este posibilul autor (etapa de cercetare penală), iar apoi să obțină probe și să pregătească dosarul pentru instanță (etapa de urmărire penală).

Procedura preliminară este desfășurată de către poliție, a cărei activitate este supravegheată de către procuror, care hotărăște dacă procedura s-a desfășurat în mod corespunzător.

Anumite acțiuni pot fi întreprinse doar de procuror sau fac obiectul deciziei acestuia (cum ar fi încheierea procesului pregătitor), în timp ce judecătorul are drept de decizie asupra altor acțiuni (cum ar fi reținerea unui suspect, arestarea, percheziționarea locuinței și interceptarea convorbirilor telefonice).

Faceți clic pe linkurile de mai jos pentru a afla informații mai detaliate cu privire la etapele procedurii preliminare.

Proceduri înainte de începerea urmăririi penale – ancheta (1)

Care este scopul anchetei?

Pentru a stabili natura unei infracțiuni și pentru a identifica persoana care a săvârșit-o, poliția poate:

 • să ia declarații
 • să obțină avizul experților
 • să ia în considerare anumite documente
 • să efectueze percheziții și să cerceteze locul săvârșirii infracțiunii
 • să încheie procese-verbale, să ia amprente, să efectueze măsurători corporale, să caute suspecți
 • să realizeze acțiuni urgente
 • să rețină suspecți
 • să utilizeze, după caz, alte proceduri de anchetă.

Ancheta ia sfârșit odată cu decizia de punere sub urmărire penală a unei anumite persoane sau în diverse alte moduri (încetare, suspendare temporară, trimiterea cazului pentru a se lua o decizie fără caracter penal).

Care sunt termenele pentru încheierea acestei etape?

Termenele sunt de două, trei sau șase luni, în funcție de gravitatea cazului. Dacă nu este posibilă încheierea anchetei, procurorul poate modifica sau extinde termenul pe baza unei justificări scrise.

Mi se va comunica ce anume se întâmplă?

În această etapă, nu veți fi informat(ă) cu privire la ce anume se întâmplă până când va trebui să fiți implicat(ă) direct în procedură.

În cazul în care nu vorbesc limba cehă, voi fi asistat(ă) de un interpret?

În cazul în care vi se solicită să furnizați o explicație pentru anumite evenimente, poliția vă va pune la dispoziție un interpret, iar acesta vă va traduce întrebările și răspunsurile, apoi vă va traduce raportul scris înainte să vi se ceară să îl semnați.

În ce etapă mi se va permite să consult un avocat?

Puteți solicita ca un avocat să fie prezent în momentul în care furnizați explicații. Participarea avocatului în această etapă nu este obligatorie, iar poliția nu vă va desemna un avocat dacă nu ați ales în prealabil să contactați unul pe cont propriu. Puteți solicita consiliere avocatului, însă nu cu privire la modul în care să răspundeți la o întrebare ce v-a fost deja adresată. În această etapă trebuie să vă procurați pe cont propriu un interpret și un avocat care să vă asiste.

Mi se vor solicita informații? Trebuie să furnizez informațiile solicitate?

În această etapă, poliția vă poate solicita să explicați faptele pe care le anchetează. Aveți obligația să furnizați o explicație adevărată. Puteți refuza să oferiți o explicație dacă dumneavoastră (sau o rudă de-a dumneavoastră) riscați (riscă) să fiți urmărit (să fie urmărită) penal ca urmare a declarației date. De asemenea, puteți refuza să furnizați explicații dacă încălcați o clauză de confidențialitate.

Ce se întâmplă dacă declar ceva în defavoarea mea?

Declarația dumneavoastră va fi utilizată doar pentru a se stabili dacă se va începe urmărirea penală împotriva unei anumite persoane pentru o infracțiune specifică. Dacă s-a pus în mișcare acțiunea penală, declarația dumneavoastră va fi considerată drept mărturie doar dacă a fost furnizată la începutul procedurilor și dacă aceasta nu putea fi repetată ulterior. De asemenea, declarația trebuie să aibă loc în fața unui judecător. În caz contrar, trebuie să dați o nouă declarație, într-un stadiu ulterior al acțiunii penale (de regulă, în fața instanței).

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

La solicitarea dumneavoastră, poliția va informa una dintre rudele dumneavoastră sau un prieten în legătură cu faptul că ați fost reținut(ă), cu condiția ca acest lucru să nu îngreuneze ancheta poliției și să nu fie excesiv de dificil de îndeplinit.

Pot beneficia de îngrijiri medicale, dacă am nevoie?

Poliția vă va programa un consult medical și va lua medicului o declarație cu privire la starea dumneavoastră de sănătate la momentul în care vă prezentați la consult sau sunteți reținut(ă). Veți fi eliberat(ă) imediat dacă medicul solicită acest lucru, iar poliția vă va transporta, după caz, la o unitate medicală.

Pot contacta ambasada țării mele dacă sunt cetățean al unei alte țări?

Aveți dreptul să contactați ambasada țării dumneavoastră și să purtați o discuție în particular cu reprezentantul acesteia pe parcursul fiecărei etape a procedurilor penale.

Locuiesc într-o altă țară. Trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul anchetei?

Un judecător poate dispune să fiți audiat(ă) înainte să părăsiți țara dacă acest lucru este esențial în dosar și va avea grijă ca probele să fie păstrate. De asemenea, puteți fi audiat(ă) după ce părăsiți țara dacă se solicită acest lucru autorităților relevante din țara în care locuiți.

Pot fi repatriat(ă)?

Nu în această etapă.

Voi fi reținut(ă) în arest sau voi fi eliberat(ă)?

Dacă este necesară prezența dumneavoastră, veți fi prezentat(ă) în fața instanței sau veți fi reținut(ă). Dacă ulterior nu sunteți acuzat(ă) sau nu sunteți adus(ă) în fața judecătorului în termen de 48 de ore de când ați fost reținut(ă) pentru soluționarea propunerii de arest preventiv, trebuie să fiți eliberat(ă).

Pot părăsi țara pe parcursul cercetărilor?

Da.

Mi se vor lua amprente, probe ADN (de exemplu, fire de păr, salivă) sau alte fluide corporale?

Dacă acest lucru este necesar pentru stabilirea identității dumneavoastră sau pentru a verifica dacă există pe corpul dumneavoastră urme ale infracțiunii săvârșite sau dacă acest lucru este solicitat ca probă, pot fi prelevate amprente, mostre de ADN, sânge, material biologic sau pot fi efectuate alte măsurători externe ale corpului dumneavoastră, o percheziție corporală sau alte procedee similare.

Refuzul dumneavoastră de a vă supune percheziției corporale poate fi ignorat cu acordul procurorului și puteți fi amendat(ă) cu până la 50 000 CZK.

În cazul în care informațiile obținute prin aceste metode nu mai sunt necesare pentru procedurile ulterioare sau în scopul prevenirii, cercetării și detectării activităților penale, acestea vor fi distruse.

Îmi pot recunoaște vinovăția cu privire la toate învinuirile sau la o parte din acestea înainte de proces?

Dacă recunoașterea vinovăției este credibilă, aceasta poate constitui un element care să declanșeze punerea sub urmărire penală sau care să determine o decizie privind o procedură simplificată.

Voi primi informații în legătură cu martorii care au depus mărturie împotriva mea sau în legătură cu alte probe?

În această etapă a procedurilor nu veți primi nicio informație în acest sens.

Vor fi solicitate informații referitoare la cazierul meu judiciar?

Da, poliția va obține o copie a cazierului dumneavoastră judiciar.

Începerea urmăririi penale – cercetarea (2)

Care este scopul acestei etape?

Pe parcursul cercetării penale, poliția caută și examinează probe importante pentru caz. Poliția va căuta probe în favoarea sau împotriva acuzatului.

Care sunt termenele în care trebuie să se încheie cercetarea penală?

Termenele în care trebuie să se încheie cercetarea penală sunt de două, trei sau șase luni, în funcție de gravitatea cazului. Termenele pot fi extinse de către procuror pe baza unor motive scrise furnizate de către poliție. Cu toate acestea, procurorul trebuie să verifice motivele respective pentru fiecare caz în parte, cel puțin o dată pe lună.

Poliția trebuie să acționeze cât mai repede posibil. Dacă sunteți afectat(ă) în mod negativ de o întârziere, puteți solicita procurorului să soluționeze acest aspect. În cazul în care întârzierile sunt cauzate de către procuror, puteți solicita superiorului acestuia să soluționeze aspectul.

De asemenea, învinuitul poate să solicite despăgubiri pentru daune patrimoniale și nepatrimoniale cauzate de întârzierile de procedură. În momentul stabilirii unei pedepse , instanța va lua în considerare toate întârzierile din aceasta etapă.

Mi se va comunica ce anume se întâmplă?

Veți primi o notificare a deciziei de începere a urmăririi penale. Aceasta va conține o descriere a faptei de care sunteți acuzat(ă), temeiul juridic și motivarea acesteia. Puteți contesta decizia în termen de trei zile, iar procurorul va lua apoi o hotărâre cu privire la aceasta.

Dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră veți fi informați cu privire la procedurile de cercetare penală și veți avea dreptul să participați la acestea prin intermediul avocatului apărării, să adresați întrebări martorilor și să propuneți probe. Pe parcursul cercetării penale, dumneavoastră sau avocatului dumneavoastră vi se poate refuza accesul la dosar dacă există motive întemeiate în acest sens.

În cazul în care nu vorbesc limba cehă, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Pe parcursul cercetării penale, daca nu vorbiți limba cehă vi se va pune la dispoziție un interpret pentru o limbă pe care o vorbiți sau pentru limba maternă.

Pe parcursul procedurilor de cercetare, vi se va pune la dispoziție un interpret. În această etapă, poliția vă va permite să participați și să adresați întrebări dacă doriți.

La solicitarea dumneavoastră, vi se va furniza o traducere scrisă a deciziei de începere a urmăririi penale, a deciziei de reținere sau a deciziei de suspendare condiționată a urmăririi penale.

În ce etapă voi putea consulta un avocat?

Puteți consulta oricând un avocat și trebuie să vi se asigure confidențialitatea conversației. La solicitarea avocatului, vi se va pune la dispoziție un interpret. Vă puteți alege avocatul pe cont propriu (a se vedea Fișa informativă 1).

Mi se vor solicita informații? Trebuie sa furnizez informațiile solicitate?

Aveți dreptul să vă exprimați opinia cu privire la dosar și, de asemenea, aveți dreptul să nu spuneți nimic.

Pot formula obiecții la adresa ofițerului de poliție, a procurorului sau a judecătorului?

Puteți formula o obiecție la adresa ofițerului de poliție sau a procurorului, precum și a grefierului, a agentului de supraveghere, a grefierului din instanță, a expertului judiciar, a interpretului sau a judecătorului dacă considerați că aceștia nu sunt imparțiali – și anume, dacă considerați că aceștia sunt în conflict de interese sau au un interes personal în ceea ce privește dosarul dumneavoastră sau în legătură cu una dintre părți sau reprezentanții acestora și, prin urmare, nu pot lua decizii imparțiale.

În general, se consideră, de asemenea, că o persoană nu este imparțială dacă aceasta a participat deja la proceduri într-un rol procedural diferit. De exemplu, nu poate pronunța sentința de vinovăție și nu poate stabili pedeapsa același judecător care a luat o hotărâre cu privire la reținerea în arest preventiv sau la interceptarea convorbirilor telefonice în cadrul procedurii preliminare și așa mai departe.

Prima persoană care decide cu privire la obiecția formulată de dumneavoastră este persoana a cărei imparțialitate o contestați.

Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de decizia acesteia, puteți depune o plângere împotriva deciziei persoanei respective în termen de trei zile, iar o autoritate superioară va lua o hotărâre. Deciziile procedurale luate de către o persoană care nu este imparțială nu pot fi aplicate în cadrul procedurilor penale.

Ce se întâmplă dacă declar ceva care în defavoarea mea?

Orice spuneți poate fi utilizat în favoarea sau defavoarea dumneavoastră. Mărturia dumneavoastră în această etapă a procedurilor poate fi utilizată ca probă.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten?

Poliția va hotărî dacă vă puteți contacta familia sau prietenii pe parcursul cercetării, detenției sau arestului. Dacă vă aflați în arest preventiv, aveți dreptul să trimiteți scrisori (pentru a nu putea influența martorii, scrisorile sunt citite de către Serviciul Penitenciar din Republica Cehă și de către procuror, care este autorizat să vă cenzureze scrisorile).

Aveți dreptul sa fiți  vizitat(ă) o dată la două săptămâni în închisoare, însă dacă vă aflați în arest preventiv, pentru a nu putea influența martorii, pe parcursul vizitelor va fi prezentă o a treia persoană.

Pot beneficia de îngrijiri medicale, dacă am nevoie?

Dacă vă aflați în arest preventiv, veți fi consultat(ă) de către medicul închisorii, care este obligat să vă acorde asistență medicală corespunzătoare. Dacă vă prezentați pentru consult sau sunteți reținut(ă), a se vedea  aici.

Pot contacta ambasada țării mele dacă locuiesc într-o altă țară?

Da, în orice etapă a procedurilor. Orice întâlnire cu un oficial de la consulat este confidențială. Cu acordul dumneavoastră, instanța va informa consulatul țării dumneavoastră în legătură cu punerea dumneavoastră sub arest preventiv.

Sunt cetățean al unei alte țări. Trebuie sa fiu prezent(ă) pe parcursul cercetării penale?

Prezența dumneavoastră nu este esențială dacă ați fost deja anchetat și dacă nu doriți să fiți prezent(ă) pe parcursul cercetărilor. Dacă există pericolul să fugiți, veți fi arestat(ă) preventiv sau se va permite eliberarea dumneavoastră după ce dați o declarație scrisă prin care confirmați că veți reveni atunci când vi se va solicita acest lucru.

Pot fi repatriat(ă)?

Da, dacă au fost îndeplinite condițiile privind expatrierea sau extrădarea dumneavoastră în vederea punerii sub urmărire penală sau privind executarea pedepsei într-o altă țară și dacă această procedură nu este exclusă prin lege.

Pot părăsi țara pe parcursul cercetării penale?

Da, însă sunteți obligat(ă) să aveți o adresă de email valabilă sau să rămâneți în contact cu organele responsabile de procedurile penale. În caz contrar, puteți fi arestat și reținut preventiv.

Mi se vor solicita amprente, probe ADN (de exemplu, fire de păr sau salivă) sau alte fluide corporale? Pot fi supus(ă) unei percheziții corporale?

Dacă este necesar, da. Sunteți obligat(ă) să vă supuneți percheziției corporale.

Îmi pot fi percheziționate locuința, sediul firmei, mașina sau alte posesiuni?

Da, locuința dumneavoastră poate fi percheziționată în baza unui ordin judecătoresc. În ceea ce privește alte locații, percheziția poate avea loc în baza unui ordin emis de către procuror sau de către poliție.

Îmi pot recunoaște vinovăția cu privire la toate învinuirile sau la o parte din acestea înainte de proces?

Da, pe parcursul anchetei poliției.

Poate fi modificată învinuirea înainte de începerea procedurilor penale?

Nu, poate fi modificată doar descrierea juridică a învinuirii. Învinuirea dumneavoastră de săvârșirea unui alt fapt trebuie să înceapă cu o nouă rezoluție de punere sub urmărire penală.

Pot fi învinuit(ă) de o infracțiune de care am fost deja acuzat(ă) într-un alt stat membru?

Da. Cu toate acestea, acest lucru nu se aplică dacă urmărirea penală din celălalt stat membru s-a finalizat în cazul dumneavoastră cu o sentință, a fost suspendată, s-a încheiat în urma mărturisirii sau a unui acord ori a fost trimisă spre reexaminare ca delict și nu ca infracțiune.

Voi primi informații în legătură cu martorii care au depus mărturie împotriva mea?

Puteți afla identitatea acestora și conținutul mărturiei depuse de către aceștia prin examinarea dosarului cauzei sau dacă dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră sunteți prezenți pe parcursul anchetării acestora. Identitatea martorilor secreți nu vă va fi divulgată.

Voi primi informații în legătură cu alte probe prezentate împotriva mea?

Da, din momentul în care dumneavoastră sau avocatul dumneavoastră sunteți autorizați să examinați dosarul cauzei.

Vor fi solicitate informații referitoare la cazierul meu judiciar?

Da.

Arestul (3)

Voi fi arestat(ă) preventiv sau voi fi eliberat(ă)?

Doar o persoană care a fost pusă sub învinuire poate fi reținută în arest preventiv.

Dacă sunteți adus în fața instanței pentru soluționarea propunerii de arest preventiv în termen de 48 de ore de la reținerea dumneavoastră sau în termen de 24 de ore de la arestarea dumneavoastră, instanța va hotărî dacă veți fi sau nu arestat(ă) preventiv.

Motivele arestării preventive sunt următoarele:

 • există posibilitatea să vă sustrageți urmăririi penale sau executării pedepsei (arest pentru prevenirea evadării),
 • există posibilitatea să obstrucționați investigația, de exemplu, prin influențarea martorilor (arest pentru prevenirea complotului),
 • sau există posibilitatea să săvârșiți infracțiunea pe care ați început-o sau să comiteți o altă infracțiune (arest în avans).

Dacă motivele arestării preventive nu sunt prezente sau nu mai există, veți fi eliberat(ă) pe baza unei decizii luate de către procuror.

De asemenea, trebuie sa fiți eliberat(ă) la expirarea termenului legal. În ceea ce privește arestul pentru prevenirea complotului, termenul este de 3 luni. În ceea ce privește arestul pentru prevenirea evadării și arestul în avans, termenul este de un an în cazul unei pedepse posibile de până la 5 ani, de doi ani în cazul unei pedepse mai mari, de trei ani pentru infracțiunile foarte grave și de patru ani dacă poate fi impusă o pedeapsă excepțională pentru infracțiunea respectivă.

Cu toate acestea, pe parcursul procedurii preliminare se aplică doar o treime din aceste termene, două treimi fiind rezervate procedurilor în fața instanței.

Motivele reținerii dumneavoastră în arest preventiv sunt examinate în mod continuu. Cu toate acestea, procurorul trebuie să ia o nouă decizie după ce ați petrecut trei luni în arest, precum și în termen de 30 de zile de la punerea sub acuzare și întotdeauna la fiecare trei luni după intrarea în vigoare a deciziei anterioare.

Cum pot fi eliberat(ă) din arest preventiv?

Aveți întotdeauna dreptul să solicitați eliberarea din arest preventiv după paisprezece zile de la intrarea în vigoare a ultimei decizii privind arestul preventiv. Cu toate acestea, dacă puteți aduce și alte argumente în sprijinul cererii dumneavoastră, puteți solicita să fiți eliberat(ă) în orice moment.

Aveți dreptul să propuneți ca arestul pentru prevenirea evadării și arestul în avans să fie înlocuite cu:

 • angajamentul dumneavoastră scris că veți respecta legea și că vă veți prezenta în instanță ori de câte ori vi se va solicita acest lucru;
 • furnizarea unei garanții monetare (cauțiune) stabilită de către instanță;
 • supravegherea de către agentul de supraveghere;
 • o garanție oferită de către o asociație civică interesată sau de către o altă persoană de încredere.

În cazul arestului în avans pentru anumite infracțiuni prevăzute prin lege, nu poate fi acceptată o garanție monetară. Garanția monetară poate fi furnizată de către o persoană alta decât dumneavoastră.

Decizia în urma procedurii preliminare – punerea sub acuzare (4)

Care este scopul acestei etape?

Această etapă încheie urmărirea penală, iar procurorul ia o hotărâre cu privire la următoarea procedură:

 • să înainteze cazul unei alte autorități;
 • să înceteze urmărirea penală;
 • să înceteze în mod condiționat urmărirea penală;
 • să ajungă la un acord sau
 • să vă trimită în judecată.

Mi se va comunica ce anume se întâmplă?

Decizia procurorului sau acuzația vă vor fi comunicate. Aveți dreptul să contestați:

 • trimiterea dumneavoastră în judecată,
 • suspendarea urmăririi penale,
 • suspendarea condiționată a urmăririi penale și
 • acordul.

Decizia privind contestația dumneavoastră va fi luată de către procurorul superior.

În cazul în care nu vorbesc limba cehă, voi fi asistat(ă) de un interpret?

A se vedea Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

În ce etapă voi putea consulta un avocat?

A se vedea #Podstránka_2Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

Voi fi reținut în arest preventiv sau voi fi eliberat(ă)?

Dacă motivele arestului preventiv persistă, iar termenul legal al arestului nu s-a scurs, punerea sub acuzare nu afectează durata arestului preventiv.

Poate fi modificată acuzația înainte de proces?

Acuzația, precum și decizia procurorului în această etapă trebuie să se bazeze pe faptele care au dat naștere la acuzație. Cu toate acestea, descrierea juridică poate fi modificată dacă procurorul decide că este cazul.

Pot fi condamnat(ă), iar pedeapsa poate fi stabilită în lipsa unui proces?

În cazurile mai puțin grave, judecătorul poate emite un ordin penal pe numele dumneavoastră, care stabilește vina dumneavoastră și pedeapsa aferentă fără audierea cauzei.

Ordinul penal poate impune:

 • o pedeapsă condiționată cu închisoarea sau arest la domiciliu timp de un an;
 • serviciu în folosul comunității;
 • interzicerea anumitor activități pentru o perioadă de 5 ani;
 • o sancțiune financiară;
 • o interdicție de ședere de până la 5 ani;
 • repatriere pentru o perioadă de până la 5 ani
 • sau o pedeapsă similară.

Dacă nu contestați ordinul în termen de 8 zile de la primire, acesta intră în vigoare și devine executoriu. Dacă depuneți contestația în termenul stabilit sau dacă ordinul penal nu vă poate fi comunicat, va avea loc un proces. A se vedea Fișa informativă 3.

Voi primi informații în legătură cu probele prezentate împotriva mea?

Actul de punerea sub acuzare specifică probele pe care procurorul le va prezenta în cadrul procesului. Pot fi identificate probe suplimentare în dosarul cauzei sau acestea pot apărea pe parcursul soluționării cauzei.

Vor fi solicitate informații referitoare la cazierul meu judiciar?

Acestea vor face deja parte din dosar.

Procedură preliminară accelerată (5)

Scopul acestei etape

Dacă un suspect este prins în flagrant în momentul săvârșirii unei infracțiuni pentru care poate fi condamnat(ă) la mai puțin de 3 ani de închisoare sau în cazul în care este posibil ca procesul să aibă loc în termen de 2 săptămâni, se pot desfășura proceduri preliminare accelerate.

În cadrul acestor proceduri, poliția va comunica persoanei în cauză infracțiunea pe care se presupune că a săvârșit-o, fără a începe urmărirea penală. Daca procedura preliminară accelerată se încheie în termen de două săptămâni, procurorul poate depune o cerere în instanță pentru pedepsirea făptașului.

Mi se va comunica ce anume se întâmplă?

Vi se vor comunica detaliile infracțiunii de care sunteți suspectat(ă) cel mai târziu la începutul examinării. Vi se vor oferi informații referitoare la drepturile dumneavoastră.

În cazul în care nu vorbesc limba cehă, voi fi asistat(ă) de un interpret?

Da, va fi prezent un interpret care vorbește o limbă pe care o cunoașteți sau limba dumneavoastră maternă. Cererea scrisă referitoare la pedeapsă va fi tradusă.

În ce etapă voi putea consulta un avocat?

În orice moment, dacă alegeți un avocat. Dacă nu sunteți eliberat(ă) din detenție după anchetă, instanța va numi un avocat pentru dumneavoastră dacă nu sunteți deja reprezentat de un avocat.

Mi se vor solicita informații? Trebuie sa furnizez informațiile solicitate?

A se vedea Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

Ce se întâmplă dacă declar ceva care în defavoarea mea?

Vă puteți înrăutăți situația, fapt care poate avea drept rezultat pronunțarea sentinței de vinovăție.

Pot contacta un membru al familiei sau un prieten? Pot beneficia de îngrijiri medicale, dacă am nevoie?

A se vedea Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

Pot contacta ambasada țării mele dacă sunt cetățean al unei alte țări?

A se vedea Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

Sunt cetățean al unei alte țări. Trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul cercetărilor?

Dacă sunteți eliberat(ă), nu este necesar să fiți prezent(ă). Cu toate acestea, este bine să rămâneți în contact cu organele responsabile de procedurile penale și să furnizați o adresă de email valabilă pentru ca absența dumneavoastră să nu fie considerată drept eludarea justiției care poate fi sancționată.

Pot fi repatriat(ă)?

Da, dacă instanța hotărăște că pedeapsa constă în repatrierea dumneavoastră.

Voi fi reținut(ă) în arest preventiv sau voi fi eliberat(ă)?

Dacă există motive care justifică reținerea dumneavoastră în arest preventiv, veți fi reținut.  A se vedea Arestul (3).

Mi se vor solicita amprente, probe ADN (de exemplu, fire de păr sau salivă) sau alte fluide corporale? Pot fi supus(ă) unei percheziții corporale? Poliția îmi poate percheziționa locuința, sediul firmei, mașina și alte posesiuni?

A se vedea #Podstránka_2Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).

Îmi pot recunoaște vinovăția cu privire la toate acuzațiile sau la o parte din acestea înainte de proces?

Da, pe parcursul primei anchete sau atunci când instanța soluționează cauza în cadrul procedurii accelerate.

Poate fi modificată acuzația înainte de proces?

Nu pot fi adăugate fapte noi la acuzație. Cu toate acestea, temeiul juridic poate fi modificat.

Pot fi acuzat(ă) de o infracțiune de care am fost deja acuzat(ă) în alt stat membru?

A se vedea Începerea urmăririi penale – cercetarea (2).#Podstránka_2

Voi primi informații referitoare la mărturiile depuse împotriva mea? Voi primi informații cu privire la alte probe depuse împotriva mea?

Da, când vi se acordă accesul la dosarul cauzei dumneavoastră (de obicei la începutul procedurilor judiciare accelerate) sau pe parcursul procedurilor de anchetă dacă sunteți prezent(ă).

Vor fi solicitate informații referitoare la cazierul meu judiciar?

Da.

Linkuri relevante

Codul de procedură penală

Ministerul Justiției

Informații juridice pentru publicul larg

Codul Penal

Legea nr. 273/2008 privind poliția a Republicii Cehe

Convenția de la Viena din 24 aprilie 1963 privind relațiile consulare

Legea nr. 101/2000 Sb. privind protecția datelor cu caracter personal


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană

 

declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Sfaturi pentru a alege cel mai bun avocat in Bucuresti,

Sfaturi pentru a alege cel mai bun avocat in Bucuresti

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Sfaturi pentru a alege cel mai bun avocat in Bucuresti – avocat Coltuc Bucuresti este un avocat bun

Our Score

Sfaturi pentru a alege cel mai bun avocat in Bucuresti

Sfaturi pentru a alege cel mai bun avocat in Bucuresti

 

Alegerea avocatului nu este deloc o misiune simpla insa nu este nici o misiune imposibila, mai ales atunci cand ai in vedere o gama vasta de aspecte foarte importante. Fiecare avocat este diferit in ceea ce priveste experienta, specializarea, pregatirea generala, modalitatea de abordare a fiecarui caz sau tipologia umana.

 

In Bucuresti sunt foarte multi avocati buni,dar va putem da sfaturi pentru a alege cel mai bun avocat in Bucuresti

 

De aceea, este foarte bine sa stiti inca de la bun inceput ce vrei sa obtii prin demersurile juridice respective, daca esti in fata unui specialist dorit, daca esti compatibil cu avocatul tau sau daca este compatibil cu cazul tau, etc.

Sfaturi pentru a alege cel mai bun avocat in Bucuresti

Mentionam ca din punctul acesta de vedere, de fiecare data colaborarea cu cabinetele de avocatura, in comparatie cu avocatii individuali, va ofera mai multe optiuni. Inainte de a trece in revista toate aspectele de mai sus va trebui sa trasezi toate reprele esentiale.

 

 

Pentru a afla detalii despre situatia dumneavoastra contactati Firma de avocat Bucuresti Coltuc

 

Avocat – Wikipedia


https://ro.wikipedia.org/wiki/Avocat

În România, avocatul este persoana licențiată în știinte juridice care, ulterior, este admisă în profesie, în baza unui examen organizat de baroul în care …

 

Sfaturi pentru a alege cel mai bun avocat in Bucuresti

Sfaturi pentru a alege cel mai bun avocat in Bucuresti

previziuni piata avocaturii 2019,

Cum va fi anul 2019 in opinia avocatului Coltuc Marius Vicentiu

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Vezi Video aici https://www.facebook.com/avocatcoltuc.ro/videos/171494643811087/?notif_id=1546590550919458&notif_t=feedback_reaction_generic

Marius Vicentiu Coltuc
www.coltuc.ro
Anul 2019 va fi unul greu pentru mine,personal si profesional
Procesele impotriva bancilor vor continua fara calea de atac a recursului
Executarile silite se vor inmulti
Procesele civile,de fostul drept al familiei ,se vor inmulti
Procesele penale se vor inmulti
Creditele se vor acorda mai greu
Procesele impotriva firmelor se vor inmulti
Vor aparea si primele plangeri pe #gdpr
Vom vedea
Sa fim sanatosi pana atunci

De luni,vom reveni pe program complet la www.coltuc.ro

Zilnic sa cititi gratuit ,stiri juridice pe www.coltuc.ro/blog

Al vostru
av.Coltuc Marius Vicentiu Coltuc

Putem folosi ca probe conversațiile din WhatsApp Facebook Messenger și alte platforme,

coltucsiasociatii.ro – Putem folosi ca probe conversațiile din WhatsApp, Facebook Messenger și alte platforme?

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Putem folosi ca probe conversațiile din WhatsApp, Facebook Messenger și alte platforme? http://www.coltucsiasociatii.ro

Putem folosi ca probe conversațiile din WhatsApp Facebook Messenger și alte platforme

coltucsiasociatii.ro - Putem folosi ca probe conversațiile din WhatsApp, Facebook Messenger și alte platforme?

coltucsiasociatii.ro – Putem folosi ca probe conversațiile din WhatsApp, Facebook Messenger și alte platforme?

 

 

Da, comunicările electronice pot fi valorificate în instanță – însă cu respectarea unor condiții în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte.

În fața unei tendințe generale de digitalizare, instanțele de judecată sunt confruntate tot mai des cu situații în care trebuie să stabilească dacă și în ce condiții pot fi folosite ca probe comunicările electronice care le sunt prezentate.

Este adevărat că mesajele electronice sunt utilizate în cauze comerciale, când spre exemplu trebuie dovedită recunoașterea unei datorii, modalitatea de executare a unui contract sau acceptarea unei facturi – corespondența comercială fiind deseori transferată de pe e-mail către platforme electronice mai facile, cum sunt aplicațiile mobile de tipul WhatsApp.

Comunicările electronice sunt folosite frecvent și în cauze penale care privesc infracțiuni de drept comun (hărțuire, șantaj), infracțiuni de serviciu/corupție sau infracțiuni informatice caracteristice criminalității organizate (cybercrimes).

La fel de adevărat este însă și faptul că instanțele de judecată sunt reticente când se pune problema evaluării acestui tip de probe și că uneori aleg să soluționeze cauzele fără să țină seama de acestea.

Totuși, practica recentă evidențiază că persoanele care se adresează instanțelor de judecată devin tot mai conștiente că managementul probelor influențează decisiv soarta întregului proces, iar o abordare superficială poate conduce la pierderea acestuia, chiar dacă persoana în cauză are pe fond dreptate.

În ce condiții pot fi utilizate comunicările electronice în procese?

Chiar dacă fiecare procedură are propriile reguli de administrare a probelor, există câteva coordonate comune care trebuie verificate pentru fiecare caz în parte.

Mai concret, pentru a estima în ce măsură o comunicare electronică poate fi folosită cu succes într-un proces, este mai întâi necesar să clarificăm dacă aceasta este:

1. Admisibilă (dacă este permisă folosirea în respectiva procedură și dacă a fost obținută prin mijloace legale și loiale)

2. Autentică (dacă proba prezentată poate fi verificată sub aspectul integrității astfel încât să se certifice că nu a fost alterată) și
3. Relevantă (dacă este purtată între persoanele indicate de părți și probează ceea ce susțin părțile).

 

 

 

Ce trebuie sa faca firmele dupa adoptarea legii privind spalarea banilor,

Ce trebuie sa faca firmele dupa adoptarea legii 129 din 2019 privind spalarea banilor Opinie www.coltucsiasociatii.ro

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Ce trebuie sa faca firmele dupa adoptarea legii 129 din 2019 privind spalarea banilor
Opinie http://www.coltucsiasociatii.ro

Ce trebuie sa faca firmele dupa adoptarea legii privind spalarea banilor

 

Recuperari debite și colectare | Numărul1 în Recuperare Creanțe‎,

Recuperari debite și colectare 2019-2020 prezentata de coltucsiasociatii.ro

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Recuperari debite și colectare 2019-2020 prezentata de http://www.coltucsiasociatii.ro

 

 

PROCEDURA LEGALA DE RECUPERARE A CREANTELOR

Pentru recuperarea debitelor de la clientii rau platnici, legea romana prevede urmatoarele cai:
I. PROCEDURA DE DREPT COMUN sau solutionarea pe cale amiabila
Creditorul trebuie sa aleaga aceasta procedura daca debitul datorat de debitor nu este evident iar judecatorul va aprecia daca pretentiile sale sunt intemeiate caz in care el va pronunta o hotarare prin care va obliga debitorul sa achite debitul, in numerar sau in natura. OUG nr.58/2003 de modific. a CPCiv. mentioneaza ca LITIGIILE IN PRETENTII se judeca de doua instante:
Judecatoria, care are competenta sa judece litigii al caror obiect are o valoare de pana la 1 mld. ROL (100.000 RON);
Tribunalul, care are competenta sa judece litigii al caror obiect are o valoare de peste 1 mld. ROL (100.000 RON), precum si litigii al caror obiect este neevaluabil in bani.

 

Pe calea dreptului comun se parcurg urmatoarele etape:

1 Deschiderea/Realizarea procedurii de conciliere prealabila obligatorie

 

Un pas preliminar si obligatoriu este incercarea de solutionare a diferendului pe cale amiabila

 

 

 

incercarea de solutionare amiabila a litigiului    cf.art.7201 si urm.

Se efectueaza pe calea unei “scrisori” (cu confirmare de primire) prin care datornicul este chemat la discutii

-intr-un loc,

-data si ora determinate (de obicei, la sediul creditorului).

2 Inaintarea cererii de chemare in judecata

In cazul in care datornicul nu se prezinta la conciliere directa, sau nu vrea sa plateasca,

el va putea fi chemat in judecata

ACTIUNE IN PRETENTII
PROCEDURA este OBLIGATORIE.

cu inscrisurile doveditoare

citarea partilor;

3. Primirea de catre parat a intampinarii depuse de creditor/ inaintarea in justitie a unei cereri reconventionale,   daca paratul are pretentii reciproce fata de reclamant
4 Administrarea de probe Inscrisuri

Martori                         pt.lamurirea

Interogatoriul               situatiei

Expertize                      de fapt.

5 Solutionarea cererilor, exceptiilor si incidentelor de procedura
6 Pronuntarea hotararii redactarea /comunicarea catre parti;
7 Declararea apelului impotriva hotararii Inaintarea dosarului instantei de apel

citarea partilor in fata instantei de apel

8 Solutionarea cauzei in apel Comunicarea catre parti
9 Declararea recursului impotriva hotararii Inaintarea dosarului instantei de recurs

citarea partilor in fata instantei de recurs

10 Solutionarea cauzei in recurs Comunicarea catre parti
Hotararea este supusa apelului si recursului.
Despre deschiderea procedurii Concilierii prealabile, cf.art. 72011 CPC, creditorul:
1.expediaza cu confirmare de primire a unei notificari cuprinzand urmatoarele informatii:

 

·        instiintarea debitorului asupra calitatii in relatia cu noi (creditorul);

·        cuantumului debitului pe care il are in sarcina debitorul;

·        valoarea penalitatilor aferente acestei sume (daca contractul dintre parti prevede o astfel de clauza);

·        termenul in care se solicita efectuarea platilor restante;

conturile creditorului in care se pot vira sumele datorate/ indicarea adresei Casieriilor noastre.

2. contacteza telefonic debitorul pt a-i comunica situatia intervenita, subliniind:

– necesitatea effect.platii,  – riscurile ce pot aparea in lipsa cooperarii:

·        crearea premiselor necesare in vederea actionarii in instanta pentru repunerea in drepturi a clientului nostru;

·        stabilirea in sarcina debitorului si a altor cheltuieli decurgand din neplata la timp a sumelor datorate si urmare a actionarii in justitie(taxa de timbru/taxa judiciara/ornorarii executari in etapa urmatoare, cea a executarii silite).

 

Inaintea oricarui demers in instanta de judecata,

Ø  se trimit debitoruluiNOTIFICARI  de PLATA

Ø  cu privire suma de bani ce i se pune in vedere

Ø  pt.a-si stinga datoria

Ø  intr-un anumit termen.                        Actiunea

Ø  nu are o reglementare juridica expresa

Ø  este optionala.                                       Are ca SCOP

Ø  intimidarea datornicului

Ø  evitarea cheltuileilor suplimentare legate de actiunile in justitie.

Negocierile cu debitorii

1.      directe :

-la sediul creditorului sau

-la sediul soc.debitoare(pers.juridice)/domiciliul client.casnic (persoanelor fizice),

2.   indirecte:

-telefon,

-fax,

-posta electronica,

-scrisori.

Termenul prezentarii la conciliere va fi stability nu mai devreme de 15zile de la data primirii de catre debitor   a invitatiei

 

 

 

 

 1. Procedura speciala “somatia de plata” sau solutionarea pe calea actiunii in justitie

Solutionarea prin actiune in justitie se realizeaza prin interm. Ordonantei nr. 5/2001 privind procedura de urgenta pentru somatia de plata.

Aceasta,

 1. deroga de la dreptul comun in ceea ce priveste litigiile comerciale care au la baza neachitarea obligatiilor asumate prin contract sau comenzi,
 2. avand termene mai scurte decat procedura obisnuita.
 3. Este mai putin costisitoare
 4. Se impune in cazul in care NU se reuseste recuperarea pe cale amiabila a debitelor.
 5. este o procedură speciala, pentru declansarea careia nu este necesara conciliere prealabila.
 6. permite creditorului sa inceapa procedura somatiei de plata pentru a-si recupera creanta numai daca aceasta rezulta dintr-un contract comercial constatat printr-un inscris, legal incheiat si daca debitele sunt

 

CONDITIE pentru admisibilitatea cererii

creanta  sa fie:                                                               sintagma ce are:
CERTA existenta neindoielnica in sensul ca asupra ei nu s-a conturat un litigiu

conditie pentru promovarea urmatoarelor demersuri procedurale:
– formularea cererii de executare silita a creantei;
– aplicarea compensatiei legale;
– promovarea de catre creditor atat a actiunii oblice cat si a actiunii pauliene.

LICHIDA Ø  creanta avand un cuantum precis determinat

Ø  creantele ce au ca obiect o suma de bani determinata

Ø  cantitate de bunuri generice determinata.

Nu pot fi calificate lichide creantele al caror cuantum urmeaza a fi stabilit pe calea justitiei, precum:

·       dreptul la despagubiri pentru repararea unui prejudiciu cauzat printr-o fapta ilicita pagubitoare;

·        dreptul la intretinere, etc.Asemenea creante devin lichide si pot fi caracterizate ca atare numai din momentul ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti prin care au fost stabilite.

Caracterul lichid al creantei este o cerinta indispensabila pentru a deveni operanta compensatia legala ca si pentru promovarea de catre creditor a unei actiuni oblice sau a unei actiuni pauliene.

 

 

 

 

EXIGIBILA creanta cu scadenta implinita,

deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.

 

Exigibilitatea creantei difera dupa cum aceasta este

Ø  pura si simpla

Ø  afectata de modalitati.

In cazul obligatiilor pure si simple, creanta devine exigibila chiar din momentul nasterii raportului juridic obligational.

 

In cazul obligatiilor afectate de un termen suspensiv, creanta devine exigibila numai din momentul implinirii acelui termen.

 

Instanta judecatoreasca poate suspenda exigibilitatea unei creante acordand termen de gratie debitorului.

Caracterul exigibil al unei creante inceteaza prin

Ø  plata liberatorie a acesteia, precum si prin

Ø  efectul prescriptiei extinctive.

 

Daca datoria indeplineste anumite conditii, in urma unei cereri adresate instantei de judecata (actiune / cerere de chemare in judecata), aceasta poate emite o hotarare (Ordonanta presedintiala) prin care il obliga pe datornic sa plateasca suma respectiva intr-un anumit termen. Daca cererea este admisa si debitorul nu plateste, se trece direct la Executarea Silita

Simpla menţiune a penalităţilor pe facturi, în lipsa existenţei unui contract care să prevadă această sancţiune, nu suplineşte acordul părţilor cu privire la această clauză, în conformitate cu art. 46 din Codul comercial, art.969 şi art. 970 din Codul civil.
Ca atare, nu se poate reţine că facturile acceptate la plată conform art. 46 din Codul comercial produc efecte juridice şi în privinţa penalităţilor menţionate în cuprinsul acestora.In acest caz se poate solicita doar dobanda legala

Avantajele recurgerii la procedura somatiei de plata

 • recuperarea urgenta a creantelor
 • echilibru intre interesul/dorinta creditorului de a fi protejat prin edictarea normei juridice si dreptul la aparare al debitorului: nu sunt afectate apararile de fond privind natura raporturilor juridice dintre creditor si debitor (interesului creditorului de buna-credinta ale carui drepturi sunt vatamate prin proceduri greoaie/ineficiente de recuperare a creantelor sale; debitorul de buna-credinta nefiind expus unor pretentii abusive),
 • facilitarea/accesul creditorului la procedura de recuperare a creantelor sale, prin stabilirea unei taxe de timbru in cuantum determinat si relativ nesemnificativ in raport cu creanta solicitata (39 RON).
 • ulterior nu mai este necesara indeplinirea procedurii convocarii la conciliere
 • simplificarea demersului jurisdictional al creditorilor pentru obtinerea titlurilor executorii.
 • simplificarea regulilor procedurale/ desfasurarea lor cu celeritate
 • limitarea cailor de atac exercitate impotriva ordonantei prin care s-a admis cererea.

.

Nota:

CREDITOR CHIROGRAFAR,creditor care are un drept general asupra patrimoniului debitorului; nu se bucura de o garantie reala (gaj, ipoteca, privilegiu) pentru creanta pe care o are asupra debitorului.

 

ACTIUNE OBLICA,Actiune civila la dispozitia creditorului chirografar, pe care o poate exercita in numele debitorului sau, daca sunt intrunite urmatoarele conditii: debitorul refuza ori neglijeaza sa actioneze el insusi; creanta este certa si lichida; exista pericol de insolvabilitate. Indeplineste o functie preventiva, de conservare a patrimoniului debitorului si se intemeiazape principiul potrivit caruia debitorul raspunde de indeplinirea obligatiilor cu toate bunurile sale prezente si viitoare, intregul sau patrimoniu servind pentru garantarea comuna si proportionala a tuturor creditorilor sai

ACTIUNE PAULIANA,Actiune civila prin care creditorii pot cere anularea actelor juridice frauduloase incheiate de debitor in dauna lor