Browsing Category

Adoptii Romania

Adoptii Romania,

Demersuri legale privind adoptia

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Demersuri legale privind adoptia

 

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/9BgbAdhz1iM

Demersuri legale privind adoptia

Subiectul “adoptii copii” este foarte delicat, deoarece nu vorbim despre obiecte de mobilier ci despre niste fiinte pe care noi, cei care intentionam sa ii adoptam, avem datoria sa ii crestem frumos . Suntem de doua ori mai precauti pentru ca nu stim cu ce material genetic vine din urma. Este bine sa vorbim inainte cu un specialist, trebuie sa aflam multe despre ceea ce inseamna venirea unui copil intr-o familie straina.

Incheierea sau formarea adoptiei necesita realizarea mai multor operatii juridice. Fara a intra in amanunte acestea pot fi grupate astfel:

a) actele juridice ale persoanelor chemate sa-si exprime consimtamantul in vederea adoptiei. O deosebita importanta in procesul formarii adoptiei, care declanseaza incredintarea copilului in vederea adoptiei, o prezinta consimtamantul persoanei sau familiei care doreste sa adopte (art.9alin.1). Acest consimtamant trebuie exprimat in forma autentica.

b) actele autoritatilor publice sau private autorizate, care constituie cerinte legale pentru incheierea adoptiei. Mentionam in acest sens : atestatul eliberat de Comisia pentru protectia copilului; avizul favorabil pentru incheierea adoptiei, eliberat de aceeasi autoritate publica; incredintarea copilului in vederea adoptiei catre persoana sau familia care doreste sa adopte; confirmarea Comitetului Roman pentru Adoptii, din care sa rezulte indeplinirea procedurilor si respectarea termenelor prevazute de O.G. nr. 25/1997; transmiterea cererii pentru adoptie a persoanei sau familiei care doreste sa adopte, instantei judecatoresti competente pentru incuviintarea adoptiei.

c) incuviintarea adoptiei de catre instanta de judecata competenta, in conformitate cu o procedura si potrivit unor conditii anume prevazute de lege.

Operatiunile juridice mentionate se savarsesc in momente diferite si intr-o anumita ordine. In toate cazurile, actele juridice ale persoanelor chemate sa-si exprime consimtamantul in vederea adoptiei, cu exceptia consimtamantului copilului care a implinit 10 ani si care se ia de catre instanta de judecata, preced incuviintarea adoptiei de catre instanta. Aceste acte juridice preced de asemenea actele autoritatilor chemate sa-si indeplineasca obligatiile privind incheierea adoptiei, care sunt, in majoritate, acte de natura administrativa. Uneori, intre operatiile juridice mentionate poate trece o anumita perioada de timp, in care pot sa intervina schimbari in ceea ce priveste conditiile de fond, impedimentele sau conditiile de forma pentru adoptie.

Incheierea adoptiei necesita manifestarea de vointa a anumitor persoane (art.7, 8 si 12 din O.G. nr. 25/1997), si anume :

a) Persoana sau familia care adopta. Este posibila adoptia de catre o singura persoana sau de doi soti (art.4, alin.1), respectiv de familie in formularea O.G.nr.25/1997. Persoana care adopta poate fi necasatorita sau casatorita, in acest din urma caz numai un sot devine adoptator. (de ex., un sot adopta copilul celuilalt sot care poate fi dintr-o casatorie precedenta sau din afara casatoriei).

b) Sotul celui care adopta. Daca cel care vrea sa adopte este casatorit, se cere pentru incheierea adoptiei si consimtamantul sotului sau (art.4, alin.2 din O.G.nr.25/1997), cu exceptia cazurilor cand acesta este in imposibilitate de a-si manifesta vointa. Aceasta cerinta se justifica pe consideratia ca adoptia nu trebuie sa creeze relatii incompatibile cu o viata normala de familie.

c) Parintii firesti ai copilului ce urmeaza a fi adoptat. Amandoi parintii firesti trebuie sa consimta la adoptia copilului, care nu a dobandit deplina capacitate de exercitiu (art.2, alin.1 si art. 7, alin.1, lit.a din O.G.nr.25/1997). Acest consimtamant se cere chiar daca parintii firesti sunt divortati si el trebuie exprimat intotdeauna in forma autentica, orice alta varianta se considera ilegala.

d) Copilul ce urmeaza a fi adoptat, dar numai daca el a implinit varsta de 10 ani (art.18, alin.4) si numai in fata instantei de judecata.

Sunt doua conditii in care consimtamantul se considera valabil:
a) Consimtamantul trebuie sa provina de la o persoana cu capacitate deplina de exercitiu si sa nu fie viciat.
In consecinta, nu pot exprima un consimtamant valabil in vederea adoptiei, minorul necasatorit si cel pus sub interdictie (art.8 din Decr. nr. 31/1954 si art. 117 C. fam.). Alienatul si debilul mintal care nu au fost pusi sub interdictie nu pot consimti la adoptie in perioadele de luciditate pasagera, deoarece o asemenea adoptie nu este in interesul adoptatului, iar adoptia se face in interesul superior al adoptatului.

b) Consimtamantul la adoptie se exprima in forma autentica. (art.7, alin.1, lit.a si art. 12, alin.5 lit.d din O.G. nr.25/1997). Exprimarea consimtamantului de catre cel care doreste sa adopte trebuie sa fie in forma autentica inca inainte de a fi sesizata instanta de judecata.


Adoptii Romania,

Romania redeschide adoptiile internationale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Romania redeschide adoptiile internationale

 

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/YjX7xNrTkKd

Romania redeschide adoptiile internationale

Dupa mai bine de zece ani, guvernul Romaniei a redeschis procesul de adoptii internationale. Printre cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca o familie ce doreste sa adopte un copil din Romania, una din conditiile de baza este ca macar o persoana din respectivul cuplul sa fie de origine romana.

Alte doua conditii importante sint dovedirea unui loc de munca stabil si a faptului ca familia adoptiva este in masura sa asigure conditii de trai confortabile copilului ce urmeaza a fi adoptat (cel putin un apartament cu trei camere).
Un alt aspect foarte important de care trebuie sa tina cont cei ce isi doresc sa se implice intr-un asemenea proiect, pe cit de frumos pe atit de sensibil, vizeaza solicitarea tuturor informatiilor pe care le poate furniza tara de adoptie, Romania, si sa se adreseze de asemenea la Secretariatul de Adoptii Internationale (SAI), de unde vor fi dirijati catre persoana care este in permanenta legatura cu serviciul de adoptii din Romania.

Procesul de adoptie, desfasurat pe cheltuiala familiei adoptive, poate dura mai putin de un an pina la completarea procedurilor in strainatate, urmind a se finaliza in tara de adoptie

Adoptii Romania,

Adoptii Romania 2013-2014

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 1.– Adopþia este operaþiunea juridicã prin care se creeazã legãtura de filiaþie între adoptator ºi adoptat, precum ºi legãturi de rudenie între adoptat ºi rudele adoptatorului.
Art. 2. – Urmãtoarele principii trebuie respectate în mod obligatoriu în cursul procedurii adopþiei:
a) principiul interesului superior al copilului;

b) principiul creºterii ºi educãrii copilului într-un mediu familial;
c) principiul continuitãþii în educarea copilului, þinând seama de originea sa etnicã, culturalã ºi lingvisticã;
d) principiul informãrii copilului ºi luãrii în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta ºi gradul sãu de maturitate;
e) principiul celeritãþii în îndeplinirea oricãror acte referitoare la procedura adopþiei.

Art. 3. – În înþelesul prezentei legi, termenii ºi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaþii:
a) adoptat – persoana care a fost sau urmeazã sã fie adoptatã în condiþiile prezentei legi;
b) adoptator – persoana care a adoptat sau doreºte sã adopte, în condiþiile prezentei legi;
c) adopþie internã – adopþia în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât ºi adoptatul au domiciliul în România;
d) adopþie internaþionalã – adopþie care, în condiþiile prezentei legi, nu este adopþie internã;
e) atestat – documentul întocmit în condiþiile prezentei legi, care face dovada capacitãþii de a adopta rezultatã din îndeplinirea garanþiilor morale ºi condiþiilor materiale necesare dezvoltãrii depline ºi armonioase a personalitãþii copilului;
f) Convenþia de la Haga – Convenþia asupra protecþiei copiilor ºi cooperãrii în materia adopþiei internaþionale, încheiatã la Haga la 29mai 1993 ºi ratificatã de România prin Legea nr. 84/1994, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 21 octombrie 1994;
g) copil – persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani sau nu a dobândit capacitate deplinã de exerciþiu, în condiþiile legii;
h) Direcþia – Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului, instituþie publicã, cu personalitate juridicã înfiinþatã în subordinea consiliilor judeþene, respectiv consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureºti, în condiþiile legii;
i) familie adoptatoare – soþul ºi soþia care au adoptat sau doresc sã adopte, în condiþiile prezentei legi;
j) familie – pãrinþi ºi copiii aflaþi în întreþinerea acestora;
k) familie extinsã –pãrinþii, copilul ºi rudele fireºti ale acestuia, pânã la gradul IV inclusiv;
l) familie substitutivã – persoanele, altele decât cele care aparþin familiei extinse care, în condiþiile legii, asigurã creºterea ºi îngrijirea copilului;
m) Oficiu – organ de specialitate al administraþiei publice centrale, cu personalitate juridicã, înfiinþat prin reorganizarea Comitetului Român pentru Adopþii, cu atribuþii de supraveghere ºi coordonare a activitãþilor referitoare la adopþie;
n) pãrinte firesc – persoana faþã de care copilul are stabilitã filiaþia fireascã, în condiþiile legii;
o) planul individualizat de protecþie – documentul prin care se realizeazã planificarea serviciilor, prestaþiilor ºi mãsurilor de protecþie specialã a copilului, pe baza evaluãrii psiho-sociale a acestuia ºi a familiei sale, în vederea integrãrii copilului care a fost separat de familia sa, într-un mediu familial stabil permanent, în cel mai scurt timp posibil;
p) stat primitor – statul în care domiciliazã adoptatorul sau familia adoptatoare în cazul adopþiei internaþionale ºi în care se deplaseazã adoptatul în urma încuviinþãrii adopþiei.
Art. 4. – Pe tot parcursul procedurii de adopþie, Direcþia, în a cãrei razã teritorialã domiciliazã copilul, este obligatã sã ofere copilului informaþii ºi explicaþii clare ºi complete, potrivit vârstei ºi gradului sãu de maturitate, referitoare la etapele ºi durata procesului de adopþie, la efectele acesteia, precum ºi la adoptator sau familia adoptatoare ºi rudele acestora.

Capitolul II – Conditiile de fond ale adoptiei

Art. 5. – (1) Adopþia se încheie numai dacã aceasta este în interesul superior al copilului.
(2) Copilul poate fi adoptat pânã la împlinirea vârstei majoratului civil.
(3) Persoana majorã poate fi adoptatã numai dacã adoptatorul sau familia adoptatoare a crescut-o în timpul minoritãþii sale.
Art. 6. – (1) În cadrul procedurii de adopþie, se iau mãsurile necesare pentru ca fraþii sã fie încredinþaþi împreunã.
(2) Încredinþarea separatã a fraþilor în vederea adopþiei, precum ºi adopþia acestora de cãtre persoane sau familii diferite se poate face numai dacã acest lucru este în interesul lor superior.
Art. 7. – (1) Copilul, respectiv majorul avut în vedere de art. 5 alin.(3) nu poate fi adoptat de mai mulþi adoptatori, nici simultan, nici succesiv.
(2) Prin excepþie de la prevederile alin.(1), poate fi încuviinþatã, dupã caz, adopþia simultanã sau adopþii succesive, atunci când adoptatorii sunt soþ ºi soþie.
(3) Prin excepþie de la prevederile alin.(1) ºi (2), poate fi încuviinþatã o nouã adopþie atunci când:
a) adoptatorul sau soþii adoptatori au decedat; în acest caz, adopþia anterioarã se considerã desfãcutã pe data rãmânerii irevocabile a hotãrârii judecãtoreºti de încuviinþare a noii adopþii;
b) adopþia anterioarã a încetat din orice alt motiv.
Art. 8. – (1) Adopþia între fraþi este interzisã.
(2) Adopþia a doi soþi sau foºti soþi de cãtre acelaºi adoptator sau familie adoptatoare, precum ºi adopþia între soþi sau foºti soþi este interzisã.
(3) Persoanele cu boli psihice ºi handicap mintal nu pot adopta.
Art. 9. – (1) Pot adopta numai persoanele care au capacitate deplinã de exerciþiu ºi care sunt cu cel puþin 18 ani mai în vârstã decât cel pe care doresc sã-l adopte.
(2) Pentru motive temeinice, instanþa judecãtoreascã poate încuviinþa adopþia chiar dacã diferenþa de vârstã dintre adoptat ºi adoptatori este mai micã de 18 ani, dar în nici o situaþie, mai puþin de15 ani.
Art. 10. – (1) Adoptatorul sau familia adoptatoare trebuie sã îndeplineascã garanþiile morale ºi condiþiile materiale necesare dezvoltãrii depline ºi armonioase a personalitãþii copilului.
(2) Îndeplinirea garanþiilor ºi condiþiilor prevãzute la alin. (1) se atestã de cãtre autoritãþile competente, potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 11. – (1) Persoanele care trebuie sã consimtã la adopþie sunt urmãtoarele:
a) pãrinþii fireºti sau, dupã caz, tutorele copilului ai cãrui pãrinþi fireºti sunt decedaþi, necunoscuþi, declaraþi morþi sau dispãruþi ori puºi
b) copilul care a împlinit vârsta de 10 ani;
c) adoptatorul sau, dupã caz, familia adoptatoare.
(2) Nu este valabil consimþãmântul dat în considerarea
promisiunii sau efectuãrii unei contraprestaþii, indiferent de natura
acesteia, fie ea anterioarã sau ulterioarã.
Art. 12. – (1) Consimþãmântul la adopþie trebuie sã fie dat de cãtre pãrinþii fireºti ai copilului. În cazul adopþiei copilului ºi de cãtre soþul adoptatorului, consimþãmântul trebuie exprimat de cãtre soþul care este deja pãrinte adoptator al copilului.
(2) Pãrintele sau pãrinþii decãzuþi din drepturile pãrinteºti sau cãrora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor pãrinteºti pãstreazã dreptul de a consimþi la adopþia copilului. Consimþãmântul reprezentantului legal este obligatoriu.
(3) Dacã unul dintre pãrinþii fireºti este decedat, necunoscut, declarat, în condiþiile legii, mort sau dispãrut, pus sub interdicþie, precum ºi dacã se aflã, din orice împrejurare, în imposibilitate de a-ºi manifesta voinþa, consimþãmântul celuilalt pãrinte este îndestulãtor.
(4) Consimþãmântul pãrinþilor fireºti ai copilului nu este necesar, dacã ambii se gãsesc în oricare dintre situaþiile prevãzute la alin. (3), precum ºi în cazul adopþiei prevãzute la art. 5 alin. (3).
Art. 13. – În mod excepþional, instanþa judecãtoreascã poate trece peste refuzul pãrinþilor fireºti sau, dupã caz, al tutorelui, de a consimþi la adopþia copilului, dacã se dovedeºte, prin orice mijloc de probã, cã aceºtia refuzã în mod abuziv sã-ºi dea consimþãmântul la
adopþie ºi instanþa apreciazã cã adopþia este în interesul superior al copilului, þinând seama ºi de opinia acestuia datã în condiþiile art.11 lit.b), cu motivarea expresã a hotãrârii în aceastã privinþã.
Art. 14. – Pãrinþii fireºti ai copilului sau, dupã caz, tutorele acestuia trebuie sã consimtã la adopþie în mod liber, necondiþionat, ºi numai dupã ce au fost informaþi în mod corespunzãtor asupra consecinþelor adopþiei, în special asupra încetãrii legãturilor de rudenie ale copilului. Direcþia în a cãrei raza teritorialã locuiesc pãrinþii fireºti sau, dupã caz, tutorele este obligatã sã asigure consilierea ºi informarea acestora înaintea exprimãrii de cãtre aceºtia a consimþãmântului la adopþie ºi sã întocmeascã un raport în acest sens.
Art. 15. – (1) Consimþãmântul pãrinþilor fireºti sau, dupã caz, al tutorelui se dã în faþa instanþei judecãtoreºti o datã cu soluþionarea cererii de deschidere a procedurii adopþiei.
(2) În cazul adopþiei copilului de cãtre soþul pãrintelui sãu, consimþãmântul pãrintelui firesc se dã în formã autenticã prin act notarial.
(3) O datã cu solicitarea consimþãmântului prevãzut la alin.(1), instanþa solicitã Direcþiei raportul care confirmã îndeplinirea obligaþiei prevãzute la art.14.
Art. 16. – (1) Consimþãmântul la adopþie al pãrinþilor fireºti ai copilului sau, dupã caz, al tutorelui poate fi dat numai dupã trecerea unui termen de 60 de zile de la data naºterii copilului înscrisã în certificatul de naºtere.
(2) Pãrintele firesc sau, dupã caz, tutorele poate revoca consimþãmântul în termen de 30 de zile de la data exprimãrii lui în condiþiile legii.
Art. 17. – (1) Consimþãmântul la adopþie al copilului care a împlinit vârsta de 10 ani se dã în faþa instanþei judecãtoreºti, în faza încuviinþãrii adopþiei.
(2) Adopþia nu va putea fi încuviinþatã fãrã consimþãmântul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani.
(3) Anterior exprimãrii consimþãmântului, Direcþia în a cãrei raza teritorialã domiciliazã copilul care a împlinit vârsta de 10 ani îl va sfãtui ºi informa pe acesta, þinând seama de vârsta ºi de maturitatea sa, în special asupra consecinþelor adopþiei ºi ale consimþãmântului sãu la adopþie ºi va întocmi un raport în acest sens.
Art. 18. – (1) Consimþãmântul adoptatorului sau familiei adoptatoare se dã în faþa instanþei judecãtoreºti o datã cu soluþionarea cererii de încuviinþare a adopþiei.
(2) Dacã persoana care doreºte sã adopte este cãsãtoritã, este necesar ºi consimþãmântul soþului sãu, cu excepþia cazurilor în care acesta este în imposibilitate de a-ºi manifesta voinþa. Dispoziþiile alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor.

Capitolul III – Procedura adoptiei interne

Secþiunea 1
Atestarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare
Art. 19. – (1) Evaluarea garanþiilor morale ºi a condiþiilor materiale ale adoptatorului sau familiei adoptatoare se face, pe baza solicitãrii lor, de cãtre Direcþia de la domiciliul acestora ºi trebuie sã aibã în vedere:
a) personalitatea, starea sãnãtãþii ºi situaþia economicã a adoptatorului sau familiei adoptatoare, viaþa familialã, condiþiile de locuit, aptitudinea de educare a unui copil;
b) motivele pentru care adoptatorul sau familia adoptatoare doreºte sã adopte;
c) motivele pentru care, în cazul în care numai unul dintre cei doi soþi solicitã sã adopte un copil, celãlalt soþ nu se asociazã la cerere;
d) impedimente de orice naturã relevante pentru capacitatea de a adopta.
(2) Pe baza rezultatelor evaluãrii prevãzute la alin.(1), Direcþia în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul adoptatorului sau familiei adoptatoare decide în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de evaluare de cãtre adoptator sau familia adoptatoare dacã acesta sau aceºtia sunt sau nu apþi sã adopte. În cazul unui rezultat favorabil al
evaluãrii, Direcþia va elibera atestatul de persoanã sau familie aptã sã adopte.
(3) Atestatul eliberat de Direcþia în a cãrei razã teritorialã domiciliazã adoptatorul sau familia adoptatoare este valabil pentru o perioadã de un an. Valabilitatea acestui atestat poate fi prelungitã annual cu condiþia respectãrii aceloraºi condiþii prevãzute la alin.(1) ºi în urma unei solicitãri de reînnoire din partea adoptatorului sau familiei adoptatoare.
(4) În cazul unui rezultat nefavorabil al evaluãrii, adoptatorul sau familia adoptatoare au dreptul sã solicite Direcþiei, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului, reevaluarea.
(5) Rezultatul nefavorabil al reevaluãrii poate fi atacat, în termen de 15 de zile de la data comunicãrii, la instanþa competentã în materia adopþiei de la domiciliul adoptatorului.

Art. 20. – Obþinerea atestatului nu este necesarã în urmãtoarele cazuri:
a) pentru adopþia prevãzutã la art.5 alin.(3);
b) pentru adopþia copilului de cãtre soþul pãrintelui firesc sau adoptiv.
Art. 21. – Pe parcursul procesului de evaluare, Direcþia în a cãrei razã teritorialã domiciliazã adoptatorul sau familia adoptatoare este obligatã sã asigure acestora serviciile de pregãtire/consiliere necesare pentru a-ºi asuma în cunoºtinþã de cauzã ºi în mod corespunzãtor rolul de pãrinte.

Secþiunea a 2-a
Deschiderea procedurii adopþiei interne
Art. 22. – (1) Pe baza planului individualizat de protecþie, astfel cum este acesta reglementat de Legea privind protecþia ºi promovarea drepturilor copilului, Direcþia în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul copilului efectueazã demersuri pentru reintegrarea copilului în familie sau, dupã caz, pentru plasamentul copilului în familia extinsã sau
substitutivã.
(2) Planul individualizat de protecþie poate avea ca finalitate adopþia internã dacã demersurile pentru reintegrarea copilului în familie sau în familia lãrgitã au eºuat.
(3) Direcþia în a cãrei razã teritorialã domiciliazã copilul va sesiza, în termen de 30 de zile de la finalizarea demersurilor prevãzute la alin. (2), instanþa judecãtoreascã de la domiciliul copilului, pentru a se încuviinþa deschiderea procedurii adopþiei interne.
Art. 23. – (1) Încuviinþarea deschiderii procedurii adopþiei interne se face numai dacã:
a) planul individualizat de protecþie stabileºte necesitatea adopþiei interne;
b) pãrinþii copilului sau, dupã caz, tutorele îºi exprimã consimþãmântul la adopþie, în condiþiile prezentei legi; dispoziþiile art.12 alin.(2), (3) sau (4) ori ale art.13 se aplicã în mod corespunzãtor.
(2) Direcþia face dovada efectuãrii corespunzãtoare a demersurilor prevãzute la art.22 alin.(1) ºi (2). În situaþia copilului pentru care s-a instituit tutela, încuviinþarea deschiderii procedurii adopþiei interne se face la solicitarea Direcþiei în a cãrei razã teritorialã domiciliazã copilul, numai dacã instanþa constatã îndeplinirea condiþiei prevãzute la alin. (1) lit. b) ºi apreciazã cã deschiderea procedurii adopþiei interne este în interesul superior al copilului.
(3) Hotãrârea judecãtoreascã irevocabilã prin care instanþa admite cererea Direcþiei produce urmãtoarele efecte:
a) drepturile ºi obligaþiile pãrinteºti ale pãrinþilor fireºti sau, dupã caz, cele exercitate de persoane fizice sau juridice se suspendã;
b) drepturile ºi obligaþiile pãrinteºti sunt exercitate de cãtre consiliul judeþean sau, dupã caz, consiliul local al sectorului municipiului Bucureºti în a cãrui razã teritorialã domiciliazã copilul.
(4) Prin excepþie, efectele hotãrârii judecãtoreºti prevãzute la alin.(3) înceteazã de drept dacã, în termen de un an de la data rãmânerii irevocabile a hotãrârii, Direcþia nu a identificat o persoanã sau familie corespunzãtoare pentru copil ºi nu a iniþiat procedurile prevãzute de prezenta lege în vederea realizãrii unei adopþii interne.
(5) În situaþia prevãzutã la alin. (4), Direcþia este obligatã sã revizuiascã planul individualizat de protecþie a copilului ºi sã solicite instanþei judecãtoreºti, în funcþie de finalitatea acestuia, urmãtoarele:
a) menþinerea, modificarea sau încetarea mãsurii de protecþie a copilului;
b) încuviinþarea unei noi proceduri de deschidere a adopþiei.
Art. 24. – Dispoziþiile prezentei secþiuni nu sunt aplicabile în cazul adopþiilor prevãzute la art. 5 alin. (3) ºi art. 20 lit. b).

Secþiunea a 3-a
Încredinþarea în vederea adopþiei
Art. 25. – (1) Adopþia nu poate fi încuviinþatã de cãtre instanþa judecãtoreascã decât dupã ce copilul a fost încredinþat pentru o perioadã de 90 de zile persoanei sau familiei care doreºte sã-l adopte, astfel încât instanþa sã poatã aprecia, în mod raþional, asupra relaþiilor de familie care s-ar stabili dacã adopþia ar fi încuviinþatã.
(2) Capacitatea de adaptare, fizicã ºi psihicã, a copilului, la noul mediu familial va fi analizatã în raport cu condiþiile de naturã socio-profesionalã, economicã, culturalã, de limbã, religie ºi cu orice alte asemenea elemente caracteristice locului în care trãieºte copilul în perioada încredinþãrii ºi care ar putea avea relevanþã în aprecierea evoluþiei ulterioare a acestuia în cazul încuviinþãrii adopþiei.
Art. 26. – (1) În termen de 30 de zile de la data rãmânerii definitive ºi irevocabile a hotãrârii judecãtoreºti prin care s-a încuviinþat deschiderea procedurii adopþiei interne, Direcþia în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul copilului efectueazã demersurile necesare identificãrii celui mai potrivit adoptator sau familii adoptatoare pentru
copil.
(2) În termenul prevãzut la alin. (1), Direcþia în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul copilului analizeazã cu prioritate posibilitatea încredinþãrii copilului în vederea adopþiei cu prioritate unei rude din familia extinsã, cu excepþia cazului prevãzut la art.8 alin.(1), asistentului maternal profesionist la care se aflã copilul ori unei alte persoane sau familii la care copilul se aflã în plasament.
(3) Dacã nu existã solicitãri din partea persoanelor sau familiilor prevãzute la alin. (2), Direcþia în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul copilului efectueazã demersuri în vederea identificãrii pe raza sa administrativ-teritorialã a unei persoane sau familii atestate ºi aflate în evidenþa Oficiului.
(4) Dacã, dupã expirarea termenului prevãzut la alin.(1), Direcþia în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul copilului nu a identificat o persoanã sau familie adoptatoare dintre persoanele prevãzute la alin.(2) ºi (3), solicitã Oficiului ca în termen de 5 zile sã-I transmitã lista centralizatã la nivel naþional a persoanelor sau familiilor adoptatoare atestate ºi înscrise în Registrul Naþional pentru Adopþii.
(5) Alegerea adoptatorului sau a familiei adoptatoare potrivite pentru copil se face in termen de 60 de zile de la primirea listei centralizate, de cãtre Direcþia în a cãrei razã teritorialã se aflã domiciliul copilului, þinând cont de interesul superior al acestuia, informaþiile cuprinse în atestatul adoptatorului ºi, respectiv, evoluþia situaþiei copilului pânã la acea datã.
(6) Selectarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare se notificã, în termen de 3 zile, Direcþiei de la domiciliul acestora.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

http://www.coltuc.ro