Browsing Category

Avocat achizitii publice

Avocat achizitii publice,

2016: Ghidul de solutionare a contestatiilor in materia achizitiilor publice

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

 

 

 

2016: Ghidul de solutionare a contestatiilor in materia achizitiilor publice: tot ce trebuie sa stiti despre aceasta procedura

 

Autor avocat dr. COLTUC MARIUS VICENTIU

 

Posibilitatea cofinantarii din fonduri europene a achizitiilor publice realizate de autoritatile contractante a fost un factor esential care a dus la cresterea numarului acestor proceduri. Totusi, complexitatea lor naste multe probleme juridice atat pentru autoritatile contractante, cat si pentru operatorii economici implicati in procedurile de achizitii publice. De cele mai multe ori aceste probleme juridice ajung sa fie solutionate pe calea contestatiei de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Pentru a veni in sprijinul operatorilor economici si al autoritatilor contractante am elaborat acest ghid de solutionare a contestatiilor in achizitiile publice

 

 1. Cine poate introduce o contestatie

In conformitate cu legislatia achizitiilor publice, orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate formula contestatie impotriva acestui act.

Poate formula contestatie orice operator economic care are sau a avut un interes legitim in legatura cu respectiva procedura de atribuire si care a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.

Interesul unui operator economic de a contesta un act al autoritatii contractante trebuie interpretat in sens larg. Astfel, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a statuat ca posibilitatea contestarii este disponibila oricarei persoane care are sau care a avut un interes in obtinerea unui anumit contract public si care a fost sau risca sa fie prejudiciata de o incalcare pe care o reclama, din momentul in care autoritatea contractanta si-a exprimat vointa intr-o maniera capabila sa produca efecte juridice. Asadar, statele membre nu sunt autorizate sa supuna posibilitatea de contestare conditiei ca procedura de achizitie publica in cauza sa fi ajuns formal intr-o anumita etapa. (Hotararea Curtii din 11 ianuarie 2005, cauza C-26/03, punctul 41, Hotararea Curtii din 11 octombrie 2007, cauza C-241/06).

 1. Acte ale autoritatii contractante ce pot fi contestate

Operatorii economici pot contesta orice acte ale autoritatii contractante in legatura sau emise pe parcursul procedurii de atribuire. In sensul legii prin act al autoritatii contractante se intelege orice act administrativ, orice alta operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu sau in cadrul procedurii de atribuire.

Un aspect important de subliniat este ca operatorii economici pot contesta aspecte ce tin de procedura de atribuire chiar inainte de depunerea ofertelor. Astfel, atata timp cat un operator economic doreste sa participe la o procedura de atribuire si justifica un interes, poate sa conteste insasi documentatia de atribuire sau procedura de atribuire aleasa de autoritatea contractanta, daca nu sunt indeplinite conditiile legii. Intr-o astfel de contestatie se va critica insasi procedura de atribuire aleasa de autoritatea contractanta sau se vor contesta specificatii tehnice considerate nelegale – daca aceasta este de natura sa restranga in mod nejustificat libera concurenta intre operatorii economici interesati sa participe la procedura.

 

 

 1. Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC)

Contestatiile impotriva actelor autoritatii contractante, pot fi introduse fie la instanta competenta, tribunal, sectia contencios administrativ si fiscal, fie la organul administrativ jurisdictional competent, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.

Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, reglementeaza in detaliu doar procedura de solutionare a contestatiilor de catre  organul administrativ jurisdictional competent, respectiv Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.

In ceea ce priveste solutionarea contestatiilor in materia achizitiilor publice de catre instanta de judecata competenta, tribunalul, sectia de contencios administrativ si fiscal aceasta se solutioneaza potrivit dreptului comun, potrivit Legii 554/2004 a contenciosului administrativ si Codului de procedura civila.

In practica operatorii economici prefera sa aleaga calea Consiliului National de Solutionare a contestatiilor, avand in vedere ca acesta judeca cu celeritate si in regim de urgenta.

Consiliul solutioneaza pe fond contestatia in termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achizitiei publice de la autoritatea contractanta, respectiv in termen de 10 zile in situatia incidentei unei exceptii care impiedica analiza pe fond a contestatiei.

In cazuri temeinic justificate, termenul de solutionare a contestatiei poate fi prelungit o singura data cu inca 10 zile. In practica sa Consiliul depune in majoritatea cazurilor toate diligentele pentru a nu se depasi termenul de 20 zile, evitand prelungirea termenului de solutionare a contestatie cu 10 zile.

 1. Termenul in care se poate introduce contestatia

Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului si sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de:

 1. a)10 zile,incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art. 23 ?i ale cap. II sectiunea a 2-a, este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) din OUG 34/2006;
 2. b)5 zile, incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2).

Un aspect important de subliniat este ca termenele de contestare se vor calcula in functie de valoarea estimata a fiecarui lot, publicata in invitatia de participare/anuntul de participare. Astfel operatorul economic se va raporta mereu la valoarea lotului la care a participat si nu la valoarea per total a achizitiei publice, pentru toate loturile.

 

 1. Suspendarea procedurii

Introducerea contestatiei la instanta sau la Consiliu nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii. Cu toate acestea, pentru ca in majoritatea cazurilor, continuarea procedurii ar lipsi de orice eficienta juridica contestatia in sine, persoana vatamata poate introduce si o cerere de suspendare a procedurii la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Suspendarea procedurii de atribuire va fi dispusa de Consiliu numai daca sunt indeplinite cerintele legale.

Astfel, in cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, Consiliul, pana la solutionarea fondului cauzei, poate sa dispuna, in termen de 3 zile, la cererea partii interesate, prin decizie, masura suspendarii procedurii de achizitie publica.

Consiliul va solutiona cererea de suspendare luand in considerare consecitele acestei masuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public.

In cazul in care Consiliul dispune suspendarea procedurii, va emite o decizie de suspendare, masura provizorie, pana la solutionarea fondului contestatiei. Aceasta decizie de suspendare poate fi atacata la instanta competenta, in mod separat, in termen de 5 zile de la comunicare.

Consiliul nu poate sa dispuna din oficiu suspendarea procedurii daca contestatorul nu a formulat o astfel de cerere prin contestatie. In schimb, autoritatea contractanta, daca considera oportun poate sa dispuna suspendarea procedurii de atribuire pana la solutionarea pe fond a cauzei, chiar daca nu a fost solicitata de contestator.

 

 

 1. Reguli de solutionare a contestatiilor in fata Consiliului de Solutionare a Contestatiilor

Contestatorul va depune contestatia in termen legal, atat la Consiliu, cat si la autoritatea contractanta a carui act se contesta. Sanctiunea nedepunerii contestatiei si la autoritatea contractanta este foarte drastica, ducand la respingerea contestatiei ca tardiva.

Contestatorul va atasa la contestatie si copia actului atacat, in cazul in care acesta a fost emis, precum si copii ale inscrisurilor de care intelege sa se foloseasca in probatiune.

Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente:
a) numele, domiciliul sau resedinta contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor si codul unic de inregistrare. In cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele care le reprezinta si in ce calitate;
b) denumirea si sediul autoritatii contractante;
c) denumirea obiectului contractului de achizitie publica si procedura de atribuire aplicata;
d) obiectul contestatiei;
e) motivarea in fapt si in drept a cererii;
f) mijloacele de proba pe care se sprijina contestatia, in masura in care este posibil;
g) semnatura partii sau a reprezentantului persoanei juridice.

In situatia in care Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate elementele enumerate mai sus, va cere contestatorului ca, in termen de 5 zile de la instiintarea prin care i se aduce la cunostinta aceasta situatie, acesta sa completeze contestatia. Acesta este singurul moment la care se poate completa contestatia. Trebuie observat insa ca nu se va putea completa contestatia cu noi capete de cerere decat in cazul in care nu s-a formulat nicio pretentie concreta.

In cazul in care contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, de a completa contestatia, contestatia va fi respinsa.

In termen de o zi lucratoare de la primirea contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia sa ii instiinteze despre aceasta si pe ceilalti participanti inca implicati in procedura de atribuire. Instiintarea trebuie sa contina inclusiv o copie a contestatiei respective. Astfel se respecta principiul transparentei, principiul fundamental in material achizitiilor publice. De asemenea prin instituirea acestei obligatii se asigura informarea celorlalti participanti la procedura cu privire la aspectele contestate, participantii avand astfel posibilitatea de a se asocia la contestatie printr-o cerere proprie.

In vederea solutionarii contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Consiliului, in termen de cel mult 3 zile lucratoare punctul sau de vedere asupra acesteia insotit de orice alte documente considerate edificatoare. De asemenea sub sanctiunea amenzii autoritatea contractanta are obligatia de a depune o copie a dosarului achizitiei publice, cu exceptia anunturilor publicate in SEAP si a documentatiei de atribuire, atunci cand aceasta este disponibila si poate fi descarcata direct din SEAP.

Lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante nu impiedica solutionarea contestatiei in masura in care s-a facut dovada comunicarii acesteia. In practica insa autoritatile contractante obisnuiesc ca formuleze punct de vedere, chiar daca uneori cu depasirea termenului de 3 zile lucratoare.

Autoritatea contractanta va notifica punctul de vedere si contestatorului, tot in termen de 3 zile lucratoare.

La cerere, contestatorul are acces la documentele aflate in dosarul achizitiei publice depuse de autoritate la Consiliu, cu exceptia propunerilor tehnice ale celorlalti ofertanti la procedura de atribuire. Ofertele tehnice pot fi consultate de contestator numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti, acord care se anexeaza la cererea pe care contestatorul o adreseaza Consiliului. In practica insa niciun ofertant concurent in procedura de atribuire nu este de acord ca oferta sa sa fie studiata de contestator, din motive lesne de inteles.

In vederea solutionarii contestatiei Consiliul are dreptul de a solicita lamuriri partilor, de a administra probe si de a solicita orice alte informatii sau documente, in masura in care acestea sunt relevante in raport cu obiectul contestatiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru solutionarea contestatiei si de la alte persoane fizice sau juridice.

Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde la orice solicitare a Consiliului si de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezinta relevanta pentru solutionarea contestatiei, intr-un termen care nu poate depasi 5 zile de la data primirii solicitarii. In cazul in care autoritatea contractanta nu se conformeaza solicitarii Consiliu ii va putea aplica, conducatorului autoritatii contractante, sanctiunea amenzii in cuantum de 10.000 lei.

In materia probelor in fata Consiliul conform legislatiei in vigoare se pot folosi toate mijloacele de proba admisibile intr-un proces de drept comun.

Consiliul va putea chiar sa dispuna si efectuarea unei expertize desemnand un expert independent pentru lamurirea unor aspecte de natura tehnica sau financiara. Durata efectuarii expertizei trebuie sa se incadreze inauntrul termenului prevazut pentru solutionarea contestatiilor de catre Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia.

Cu toate acestea din practica Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, de la infiintare in 2007 si pana in prezent, nu a fost admisa si administrata nicio expertiza in nicio contestatie, indiferent de obiectul achizitiei publice. Consiliul motiveaza aceasta practica de faptul ca celeritatea cu care trebuie sa fie solutionata contestatia nu permite administrarea unei expertize. Solutia este criticabila, mai ales din prisma faptului ca majoritatea procedurilor de achizitie publica aduc in discutie aspecte foarte tehnice si complexe pe care Consiliul nu le poate intelege in totalitate in cele mai multe cazuri si care pot avea un caracter hotarator asupra legalitatii deciziei Consiliului.

Principalele probe care se administeaza in contestatiile solutionate de Consiliu sunt inscrisurile, iar in unele cazuri expertize extrajudiciare realizate de contestatori. Problema principala pe care o ridica aceste expertize extrajudiciare este data de faptul ca nu se poate garanta caracterul obiectiv si impartial al expertizei astfel cum ar fi fost cazul pentru o expertiza judiciara. Cu toate acestea nu de putine ori Consiliul in motivarea deciziei, retine concluziile expertului din expertizele extrajudiciare.

Procedura in fata Consiliului este scrisa. Partile pot formula si depune concluzii scrise in cursul procedurii, pentru sustinerea pretentiilor lor fata de probele administrate.

Cu toate acestea partile pot fi audiate si/sau pot sustine concluzii orale numai daca acest lucru este considerat necesar de catre completul de solutionare a contestatie. In practica, de regula, contestatorul este cel care solicita audierea sau sustinerea de concluzii orale in fata Consiliului, insa in cele mai multe cazuri Consiliul respinge aceste solicitari fara o motivare temeinica, mentionand doar faptul ca nu considera aceasta etapa necesara solutionarii contestatiei.

Partile pot fi reprezentate de avocati sau de consilieri juridici si pot solicita cheltuieli de solutionare.

 1. Solutiile pe care le poate pronunta CNSC

Consiliul se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond, iar daca constata ca acestea sunt intemeiate, respinge contestatia pe exceptie nemaintrand in analiza fondului.

Consiliul poate respinge contestatia ca fiind nefondata, tardiva, lipsita de interes, lipsita de obiect, ca fiind introdusa de o persoana fara calitate sau neimputernicita sa formuleze contestatia, precum si pe orice alta exceptie de procedura sau de fond.

Consiliul examineaza din punctul de vedere al legalitatii si temeiniciei actul atacat. Consiliul poate pronunta o decizie prin care anuleaza in parte sau in tot actul atacat, obliga autoritatea contractanta sa emita un act sau dispune orice alta masura necesara pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire.

In cazul in care Consiliul dispune modificarea/eliminarea oricaror specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire.

In cazul in care Consiliul admite contestatia si dispune luarea unor masuri de remediere a actului atacat, precizeaza si termenul in care aceasta trebuie dusa la indeplinire, care nu va fi mai scurt decat termenul de exercitare a caii de atac impotriva deciziei Consiliului, respectiv 10 zile.

In functie de solutia pronuntata, Consiliul va decide asupra continuarii sau anularii procedurii de achizitie publica. Consiliul poate lua act, oricand in cursul solutionarii contestatiei, de renuntarea la aceasta de catre contestator.

Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract catre un anumit operator economic, aceasta fiind o atributie exclusiva a comisiei de evaluare din cadrul autoritatii contractante.

Decizia Consiliului, va fi motivata si comunicata in scris partilor in termen de 3 zile de la pronuntare. Decizia, fara motivarea acesteia, se publica pe pagina de internet a Consiliului in termen de 5 zile.

Decizia prin care Consiliul anuleaza in tot sau in parte actul atacat este executorie si obligatorie pentru autoritatea contractanta.

 1. Cai de atac impotriva deciziilor pronuntate de CNSC

Deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei pot fi atacate de catre autoritatea contractanta sau de catre orice persoana vatamata, în sensul legii, cu plangere la instanta judecatoreasca competenta in termen de 10 zile de la comunicare, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie.

Instanta judecatoreasca competenta este Curtea de Apel, sectia contencios administrativ si fiscal, in circumscriptia careia se afla sediul autoritatii contractante care desfasoara procedura de atribuire.

Partea care formuleaza plangerea are obligatia sa comunice, tot in termen de 10 zile, o copie a acesteia, precum si a inscrisurilor doveditoare si partii adverse, depunand dovada de comunicare in fata instantei pana la primul termen de judecata. Practica judiciara recenta in materie a statuat ca necomunicarea plangerii partii adverse nu este sanctionata cu tardivitatea formularii plangerii, ca in cazul contestatiei. Cu toate acestea pana la cristalizarea unei practici unitare la nivelul instantelor consideram ca plangerea trebuie comunicata si partii adverse in termen.

Plangerea se timbreaza cu taxa de timbru de 4 lei, in cazul in care este o cerere neevaluabila in bani. De obicei insa avand in vedere faptul ca se cere anularea unor acte ale autoritatii contractante, instanta califica cererile ca fiind neevaluabile in bani si solicita timbrarea cu 4 lei.

In cazul in care instanta admite plangerea, modifica decizia Consiliului, dispunand, dupa caz:
a) anularea in tot sau in parte a actului autoritatii contractante;
b) obligarea la emiterea actului de catre autoritatea contractanta;
c) indeplinirea unei obligatii de catre autoritatea contractanta, inclusiv eliminarea oricaror specificatii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anuntul/invitatia de participare, din documentatia de atribuire sau din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire;
d) orice alte masuri necesare remedierii incalcarii dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice

Instanta, sesizata cu o plangere impotriva unei decizii a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, prin care acesta a solutionat contestatia pe exceptie, admitand plangerea, va desfiinta decizia respectiva si va retine cauza spre judecare pe fond cu luarea in considerare a motivelor care au determinat desfiintarea deciziei.

In situatia in care instanta admite plangerea, modifica decizia Consiliului si constata ca actul autoritatii contractante a incalcat prevederile legislatiei in materia achizitiilor publice.

Instanta poate de asemenea respinge pe fond plangerea, mentinand decizia Consiliului. Hotararea pronuntata de instanta este definitiva.

 

 

www.coltuc.ro

Whatsapp 0745.150.894

 

Avocat achizitii publice,

Pachetul de legi privind achizițiile publice va ajunge în Parlament în jurul datei de 15 octombrie 2015 pentru ca legislația să poată fi implementată de la 1 ianuarie 2016

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

‘Am discutat deja cu colegii parlamentari despre ceea ce dorim să facem în zona legislativă. Transpunerea directivei europene pe achiziții publice în legislația românească este doar un pilon din strategia națională. Strategia se întinde undeva pe următorii doi ani. În strategie, am identificat ca problematică importantă standardizarea documentației. Avem două constrângeri. Să transpunem directivele, să transpunem norma europeană, dar și să ne adaptăm realităților românești’, a precizat Roxana Mînzatu.

IPP organizează luni și marți un workshop internațional cu tema „O nouă viziune în achiziții publice, un sistem de eficientizare a resurselor publice și noi coordonate de lucru cu mediul privat”.

‘În ceea ce privește transpunerea directivelor europene în legislația națională privind achizițiile publice, putem spune că doar noile legi nu vor face primăvară în ceea ce înseamnă achiziția publică eficientă și corectă în România. Sunt așteptări foarte mari de la noua legislație și pe bună dreptate. Avem circa 500 de pagini de propuneri venite din consultări pe legea achizițiilor publice clasice. Le-am discutat pe toate într-un grup de lucru special și am transmis deja MFP proiectul de lege consolidat pe achizițiile publice clasice și pe legea privind remediile. Așteptăm validarea finală de la MFP pentru a veni cu forma consolidată pe zona de informare publică’, spune Roxana Mînzatu.

În cursul acestei săptămâni, conform calendarului ANAP, se va ieși în consultare publică și cu legea pe concesiuni și cu legea pe utilități.

‘Cu toate patru propuneri de legi ne propunem să mergem către Parlament în jurul datei de 15 octombrie. Desigur, întotdeauna, termenele sunt împotriva noastră, mai ales când vorbim de o implementare de directive în timp ce facem și reorganizare instituțională’, spune Roxana Mînzatu.

Avocat achizitii publice,

Achiziţiile publice în România vor beneficia de legi noi prin transpunerea noilor directive europene privind achiziţiile publice

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

„Regulile vor fi similare în ceea ce priveşte achiziţiile clasice şi cele sectoriale. Nu sunt schimbări majore pe partea de concesiuni, însă ele capătă o identitate proprie şi corelat cu aceasta vom vedea cum definim şi parte­neriatele publice – private, care să fie supuse tot legislaţiei achiziţiilor publice. La începutul lunii iulie vor fi prezentate în primă lectură şi după aceea urmează dezbaterea publică, pentru ca, începând din ianuarie anul viitor, să fie aplicate“

Avocat achizitii publice,

Achizitii publice

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Achizitii publice

 

Principalele activităţi de consultanţă şi reprezentare în materia achiziţiilor publice pe care le oferim clienţilor noştrii constau în:

 • Consultanţă acordată autorităţilor contractante privind pregătirea: documentaţiei de atribuire, a fişei de date, a caietului de sarcini, a răspunsului la clarificări, a răspunsurilor date operatorilor economici implicaţi în procedură pe parcursul procesului de evaluare, precum şi în redactarea raportului procedurii, a decizie de suspendare a procedurii de atribuire, a deciziei de anulare a procedurii de atribuire, a anunţului de atribuire.
 • Consultanţă acordată operatorilor economici referitoare la: contestare documentaţie de atribuire, clarificări, pregătirea documentelor de calificare, a ofertei tehnice şi a ofertei financiare, accesul la dosarul achiziţiei în temeiul legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, redactarea răspunsurilor la clarificările solicitate de autoritatea contractantă pe parcursul derulării procedurii.
 • Consultanţă, asistenţă şi reprezentare, atât pentru autorităţi contractante cât şi pentru operatori economici în faţa Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) şi a Unităţii pentru Coordonarea si Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP).
 • Consultanţă, asistenţă şi reprezentare, atât pentru autorităţi contractante cât şi pentru operatori economici în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi a instanţelor de judecată, inclusiv în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
 • Serviciile juridice de reprezentare în faţa CNSC şi a instanţelor de judecată includ următoarele activităţi: redactare contestaţii, cereri de intervenţie, cereri de asociere la contestaţie, concluzii scrise, consultarea dosarului de achiziţie publică la Consiliu, elaborare strategie de aparare in cadrul contestatiilor formulate, administrarea de probatorii suplimentare şi reprezentarea clienţilor în cadrul şedinţelor de audiere de la Consiliu.


Avocat achizitii publice,

Nu Sunt Mulţumit De ACHIZITII PUBLICE:Actele Emise De Autoritatea Contractantă Pentru Achiziţii Publice. Cui Mă Plâng?

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Discuţia se poartă în legătură cu modalitaţile legale pentru soluţionarea unei contestaţii împotriva procedurii de atribuire a unui contract de achiziţie publică, întemeiată pe dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 278/2010 privind aprobarea O.U.G. nr.76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Articolul 255 alin. (1) din acest act normativ iterează următoarele: “Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.”

Aceste prevederi legale au fost considerate neconstituţionale de către o societate comercială, în cursul soluţionării unui dosar la Tribunalul Bucureşti – Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, precum şi în alt dosar aflat pe rolul Tribunalului Vrancea – Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

Să vedem, mai întâi, cum a fost înţeleasă procedura de către autorul criticii de neconstituţionalitate. Acesta a susţinut că prevederile criticate, astfel cum au fost modificate, sunt neconstituţionale şi contravin art. 21 alin. (4) din Constituţie. Astfel, modificările aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 prin Legea nr. 278/2010, în sensul eliminării posibilităţii de a formula contestaţie în cadrul unei proceduri de achiziţie publică direct la instanţa de contencios administrativ, transformă această procedură administrativ jurisdicţională dintr-una facultativă într-una obligatorie. Partea nu ar mai avea posibilitatea să sesizeze direct instanţa de contencios administrativ, fiind astfel obligată să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, ca organ administrativ jurisdicţional, urmând ca împotriva soluţiei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor să formuleze plângere. Autorul a mai arătat că nu invocă neconstituţionalitatea în raport cu o împiedicare absolută de acces la justiţie, ci critica sa vizează exclusiv încălcarea unui principiu constituţional, respectiv cel prevăzut de art. 21 alin. (4). De asemenea, a mai susţinut că prevederile criticate sunt neconstituţionale, deoarece îngrădesc accesul liber la justiţie prin faptul că acestea instituie caracterul obligatoriu al procedurii administrativ-jurisdicţionale pentru soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor emise de autorităţile contractante, în materia achiziţiilor publice.

Să vedem ce a reţinut Curtea Constituţională şi ce argumente au fost aduse în soluţionarea crticii pe care am prezentat-o.

Este de reţinut observaţia că orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativjurisdicţională, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. De asemenea, din parcurgerea normei criticate Curtea observă că aceasta nu restricţionează dreptul persoanelor care se consideră vătămate de a alege calea de atac în justiţie, drept pe care îl prescrie art. 21 alin. (4) din Constituţie, transpusă ca normă de principiu şi în Legea contenciosului administrativ. Astfel, în cuprinsul art. 255 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 legiuitorul nu a stabilit obligaţia persoanelor de a urma numai calea administrativ-jurisdicţională în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Dimpotrivă, sintagma “poate solicita” are semnificaţia de recunoaştere în persoana contestatorului a facultăţii de a demara o cale de atac administrativ-jurisdicţională, iar nicidecum a obligaţiei de a urma această cale. Concluzia se desprinde şi din dispoziţiile art. 256 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, care dispun în mod expres că, în vederea soluţionării contestaţiilor pe cale administrativ-jurisdicţională, partea care se consideră vătămată are dreptul să se adreseze Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, deci nu obligaţia.

Aşadar, arată Curtea, contrar argumentaţiei pe care se bazează autoarea excepţiei, textele Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 nu fixează imperativ urmarea căii de atac administrativ-jurisdicţionale, ci o prevăd ca facultate de care beneficiază persoana care se consideră vătămată. De altfel, raţiunea pentru care legiuitorul a prevăzut această cale o constituie specificul şi implicaţiile sociale, o modalitate eficientă de prevenire şi limitare a abuzului de drept, având în vedere faptul că soluţionarea contestaţiilor în materia achiziţiilor publice este necesar să se desfăşoare şi să se judece după o procedură caracterizată prin celeritate, or, este cunoscut faptul că judecarea proceselor în această materie s-ar putea întinde pe o perioadă foarte lungă.

Neexistând stabilită o interdicţie în privinţa sesizării directe a instanţelor de judecată, persoanele pot recurge la această sesizare. În sprijinul acestei concluzii vin şi trebuie reţinute prevederile art. 8 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, potrivit cărora “Instanţa de contencios administrativ este competentă să soluţioneze litigiile care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ […]“.

Mai notăm şi precizarea Curţii potrivit căreia faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 nu reia ceea ce este deja consacrat de art. 8 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 nu îi aduce atingere caracterului său constituţional. Chiar dacă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, în redactarea actuală, nu aminteşte de calea de atac în justiţie, întrucât ea nu o interzice, nu înseamnă că respectiva cale nu ar mai exista sau că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 ar intra în conflict cu art. 21 alin. (4) din Constituţie. Cum s-a precizat, ea există în continuare, fiind reglementată de Legea nr. 554/2004 în vigoare, şi poate fi urmată de persoanele care se consideră vătămate.

Curtea a respins, ca neântemeiată, critica de neconstituţionalitate, prin Decizia nr. 284/2012, al cărei text integral îl puteţi consulta în Monitorul oficial nr. 344 din 21 mai a.c.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Restituiri retroactive pensii taiate", "Verificati partenerul de afaceri", Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Abtinere, Accize pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindree mai mare de 3000 cmc, actiuni, actiuni si alte acte, ADMITERE BAROU, Adoptii Romania, Afaceri la cheie, Agentia Domeniilor Statului - DOSARE, Alba Iulia . Avocat, Alexandria.Avocat, Amenzi isctr, ANRP, Anulare proces verbal contraventie, Anulare proces verbal de contravenţie ISCTR, Apel video, Arad . Avocat, Articole juridice COLTUC, Asistenta in favoarea consumatorilor, ATACARE OUG 51/2014, avize si autorizatii de mediu, Avize-mediu, Avocat achizitii publice, AVOCAT ARBITRAJ, AVOCAT BUCURESTI, AVOCAT CEDO, Avocat CLOUD, AVOCAT DIPLOME SPIRU HARET 2009, Avocat divort, Avocat divort Romania, AVOCAT DREPT CIVIL, AVOCAT EMIGRARE, Avocat energie, Avocat executare silita, AVOCAT FONDURI EUROPENE, AVOCAT INSOLVENTA, Avocat litigii sportive, Avocat malpraxis, AVOCAT MEDIERE, Avocat pentru românii din diaspora-Avocat al românilor din afara graniţelor ţării, Avocat specializat in dreptul penal al afacerilor, Avocatul animalelor, Avocatul contribuabilului, avocatul contribuabilului, AVOCATUL DE LA ORA 16.00, Bacau . Avocat, Baia Mare . Avocat, Banci, Bancuri, Bistrita . Avocat, Botosani . Avocat, Braila . AVOCAT, Brasov . AVOCAT, BUCOVINA DE NORD, Bucuresti . AVOCAT, Bugetarii in razboi cu statul, Buzau . AVOCAT, C O D U L - I N S O L V E N T E I, Cabinet de avocat virtual (virtual law firm), Calarasi . AVOCAT, Calculator taxe notariale, Cand, Caransebes . AVOCAT, Care, Cartea Verde a Legislatiei Muncii, cas avocat, Casatorii gay Romania, Cauze civile si comerciale Romania, Cazul C-26/13 Árpád Kásler and Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt, Cazuri de nedreptate din justitia romana, Cazuri in atentia DNA, Ce, CEDO, cereri, Certificat de nastere/ de deces Romania, Certificate verzi, Cetatenie basarabeni, Cetatenie romana, Cetelem Ifn s.a. clauze abuzive, Chambers and Partners (editia 2013), Cine, CLAUZE ABUZIVE BANCI, Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Clubul juridic, Cluj Napoca . AVOCAT, Cod rutier, Codul aerian 2014, Codul audiovizualului 2014, Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015, Codul insolventei 2014, Codul Muncii 2014, Codul Silvic 2014, Codul vamal 2014, Coltuc.ro/intrebari, coltuc.ro/stare-dosar, Comert, Compendiu pe intelesul tutoror al Noului Cod Penal si De Procedura Penala, Comunicate de presa, Constanta . AVOCAT, Constitutia Romaniei 2014, Consultanta achizitii publice, Consultanta juridica, Consultanta si reprezentare in instanta in litigii privind protectia consumatorului, Consultaţii la tine acasă, Contestare amenda rovinieta, Contestatie la executare silita Noul cod penal, CONTESTATIE TERGIVERSARE PROCES, Contract de vanzare-cumparare, contracte, contracte colective de munca 2013-2014, Contracte de sponsorizare-cazuri practice, Cosmetic Products Notification Portal, costuri, Covasna . AVOCAT, Craiova . AVOCAT, Credite, Criminologie/Criminalistica, CU EI SA NU FACI AFACERI !, Culegeri de jurisprudenta si legislatie, Cum, Cum recuperez OBLIGATIUNILE EMISE DE CEC inainte de 1989, Cum sa…, Cum se face?, Curs valutar, Curtea de Justiţie UE, Daune Morale RCA, DAUNE SPIRU HARET, De la lume adunate, decepnl, Denominare franci elvetieni, Denominare pe CHF, Depunerea juramantului, Depunerea on-line a documentelor la ONRC, despagubiri pentru depozitele constituite la cec, Despăgubirile prin puncte, Detasarile transfrontaliere, dezbateri, Dictionar juridic, Diplome Spiru Haret, Dispute in spatiul virtual, Diverse/Dictionare, Domenii Coltuc, Dosare achizitii publice-SEAP, Dosare ale Consiliului Concurentei, Dosare ANRP, Dosare CNSC, Dosare DIICOT, Dosare noua lege adoptie, Dosare obtinere cetatenie romana, Dosare TVA retroactiv persoane fizice, Dosarele Directiei de Combatere a Criminalitatii informatice, Dreptul administrativ, Dreptul aero-spatial, Dreptul civil, Dreptul comunitar, Dreptul constitutional, Dreptul consumatorului, Dreptul diplomatic, Dreptul familiei, Dreptul fiscal, Dreptul insolventei, Dreptul international public si privat, Dreptul maritim si fluvial, Dreptul medical, Dreptul mediului, Dreptul muncii, Dreptul muncii si asigurari sociale, Dreptul parlamentar, Dreptul penal, Dreptul procesual civil, Dreptul procesual fiscal, Dreptul procesual penal, Dreptul proprietatii intelectuale si industriale, Dreptul transporturilor, Dreptul vamal, Drepturi de autor, Drepturi muzica, Drobeta Turnu Severin . AVOCAT, Economie, Elodia-Cioaca, ENEL NE FURA, English News, Executat sau somat de catre banca, Extern, FALIMENTUL + PERSONAL, Financiar, Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire, Focsani . AVOCAT, Fonduri publice nationale, Galati . AVOCAT, Ghid achizitii terenuri straini - 2014, GHID ANGAJARE, Ghid complet executare silita, Ghid infiintare firma, Ghid practic de folosire Noul Cod de Procedura Penala, Ghid practic de recunoastere diplome USH, Ghid practic pentru procedura partajului judiciar, Ghid practic pentru proces denominare franci elvetieni sau euro, Ghid practic pentru proprietarii de imobile nationalizate - 2014, GHID PRACTIC PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR SECHESTRATE/RETINUTE/RAMASE IN BASARABIA, Ghidul apararii in dosarele aflate la DIICOT, Ghidul apararii in dosarele aflate la DNA, Ghidul clientului bancar abuzat, Ghidul consumatorului abuzat de banca, GHIDUL DIVORTULUI IN 2014: TOT CE TREBUIE SA STIE SOTII CAND VOR SA DIVORTEZE, Ghidul juridic al transportatorului, Ghidul practic pentru actele de procedura in materie civila, GHIDUL ROMANULUI DIN STRAINATATE, Ghiduri practice, Giurgiu . AVOCAT, http://spiruforum.coltuc.ro/, Hunedoara . AVOCAT, Iasi . AVOCAT, IFEP PORTAL, imigrari, IMIGRARI ROMANIA, Imobile scoase la licitatii silite, inchidere firma, Incuviintare excutare silita, Infiintare firme Romania, Infiintare SRL-D – Acte si documente, Infiintarea Institutiei "avocatul Animalelor", Influenta Noului Cod Civil asupra mediului de afaceri din Romania, INFO DOSARE FNI DEPUSE LA AVAS, Inmatricularea provizorie a autoturismului până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului de fond, Inregistrare marca, Inregistrare marci, insolventa persoana fizica, Insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, Institutii publice, Institutii publice Romania, Intabulare 2012, Intern, Interviu acordat LEGA500.COM de catre avocat Coltuc Marius Vicentiu, Interviuri presa, Intrebari frecvente ale clientilor, Intrebari si raspunsuri, Intrebari si raspunsuri cetatenie, IT, IT&C, jostimbrudemediu.info, Juridic, juridic tv, Jurisprudenta ICCJ 2014, Leasing, LEGE 290/2003 SI 9/1998, LEGEA 290/2003 SI LEGEA 9/1998, Legea 72/2013, Legea Educatiei, Legislatie-az.com, LicitatiiJuridice, Litigiu privind achiziţiile publice, Logica juridica, Medicina legala, Medierea, Miercurea Ciuc . AVOCAT, MODEL ACTIUNE DENOMINARE CHF, Modele de cereri, Modele de cereri si actiuni, Modele de contracte, Modele de contracte, cereri, actiuni si alte acte, Monitorul oficial, Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 - masurile pentru finalizarea procesului de restituire, NOTAR BUCURESTI, NOUA LEGE A RETROCEDARILOR 2013, Noul Cod Civil 2014, Noul Cod de Procedura Civila - 2014, Noul Cod de procedura civila –NCC, Noul Cod de Procedura Fiscala 2014, NOUL COD DE PROCEDURA PENALA, Noul Cod de Procedura Penala 2014, NOUL COD PENAL 2014, NOUL COD RUTIER, Noul cod rutier 2013-2014, Noul Cod Rutier 2014, noulcodpenal.com, Noutati legislative, NU CUMPARARE TERENURI STRAINI, O speta pe zi, Obtinere duplicat certificat de casatorie Romania, Obtinere vize Australia, Oglinda dreptatii, Onorarii Casa de avocatura Coltuc, Optiuni privind infiintarile, Oradea . AVOCAT, Pacalitii USH, Pagubitii mic.ro, Pagubitii money.ro, Pararea mea despre, Partaj Romania, PARTAJ TIMBRU DE MEDIU, pasi, Pasii necesari pentru infiintare firma, pe Internet, Pedeapsa cu moartea, Pensii Romania, Permis de munca, Permise sedere straini-ROMANIA, Persoane concediate colectiv, Piatra Neamt . AVOCAT, Pitesti . AVOCAT, Ploiesti . AVOCAT, Politic, PROBLEME DIFICILE DE DREPT PENAL IN CONCEPTIA NOULUI COD PENAL 2014 SI CODUL DE PROCEDURA PENALA 2014, Proces Muncii Romania, Proces penal Romania, PROCESE CASA DE AVOCATURA COLTUC, Procese clauze abuzive impotriva BRD - Partea I, Procese colective banci, procese colective tvr, Procese pensii militare, Profesii juridice, Proiectul Codului Insolventei-2013, Protectia juridica a drepturilor omului, Ramnicu Valcea . AVOCAT, Raporteaza o ilegalitate din Romania, Recalculare alcoolemie, Reclamatii abuz al statului, Reclamatii Alimente si Bauturi, Reclamatii Ambalaje, Reclamatii Auto& Barci& Vehicule, Reclamatii Bagaje, Genti & Valize, Reclamatii Birotica&Papetarie, Reclamatii Cadouri / Artizanat, Reclamatii Casa si Gradina, Reclamatii Ceasuri, Bijuterii, Optice, Reclamatii Constructii, Reclamatii Corpuri de Iluminat,Electrice,Electrocasnice, Reclamatii din Agricultura, Reclamatii din sport, Reclamatii Imobiliare, Reclamatii Imprimare & Publicare, Reclamatii Jucarii, Reclamatii Mediu, Reclamatii Moda / Articole Vestimentare, Reclamatii Produse Cosmetica &Medicala, Reclamatii Siguranta & Protectie, Reclamatii Transport, Reclamatii Turism, Recuperari creante, Reprezentare in fata autoritatilor din Romania, Reprezentare in procese Romania, RETETE CULINARE, Revendicari Romania, Revista avocatilor specializati in dreptul penal al afacerilor, Revista Presei, revista Recuperatorii din Romania, Rezidenta in Romania, REZILIERE ARENDA 2014, RIL, Romani in Anglia, Romani in AUSTRALIA, Romani in CANADA, Romani in Franta, Romani in GERMANIA, Romani in Italia, Romani in Olanda, Romani in Portugalia, Romani in Spania, Romani in SUA, Satu Mare . AVOCAT, Sibiu . AVOCAT, Situatia proceselor cu bancile pe clauze abuzive in 2014, SITUATIE DOSARE USH-SPIRU HARET MARTIE 2014, Slatina . AVOCAT, Slobozia . AVOCAT, Social, Societati comerciale, Societatile cu Raspundere Limitata, Societatile pe Actiuni, Spaga-atentii in spitale, Sport, Stabilire si modificare pensie alimentara Romania, Stabilire si tagaduire paternitate Romania, Stirea ta, Stiri cu si despre penitenciare.Aici pot scrie toti cei care se afla in penitenciare si rudele acestora, Stiri din tara.Va spuneti nemultumirile aici!, Stop abuzurilor statului, Studenti abuzati de Spiru Haret, Subiectul saptamanii, Succesiune, Succesiuni si mosteniri Romania, Suceava . AVOCAT, Targoviste . AVOCAT, Targu Jiu . AVOCAT, Targu Mures . AVOCAT, Taxe judiciare de timbru, Teapa locuri de munca, Telecomunicatii, Terenuri straini, Testimoniale clienti, Timbru de mediu, TIMBRU DE MEDIU 2013, Timisoara . AVOCAT, TINUTUL HERTA SI RESTITUIREA BUNURILE TRECUTE IN PROPRIETATEA STATULUI BULGAR IN URMA APLICARII TRATATULUI DINTRE ROMANIA ŞI BULGARIA SEMNAT LA CRAIOVA LA 7 SEPTEMBRIE 1940, Toate procesele din Romania impotriva bancilor, TOPUL NATIONAL AL ABERATIILOR, Tractiuni, TRANSFERARE ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR ROMÂNI CONDAMNAŢI DEFINITIV ÎN STRĂINĂTATE, Tribunal specializat pe judecarea infractiunilor economice, Tulcea . AVOCAT, Turism, Unde, Urmaritii din Romania, Vaslui . AVOCAT, Video, Video news, Video-cloud pentru avocati, Violenta domestica, Vize USA, Vreauamnistie.com, WhatsApp Cabinet avocat Coltuc,

In practica este diferit:ANRP explica situatia despagubirilor acordate cetatenilor romani a caror imobile au fost abandonate in Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau Tinutul Herta

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Senatul Romaniei a aprobat, in sedinta din data de data de 30.09.2014, proiectul Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998si al Legii nr. 290/2003, acte normative prin care s-au acordat despagubiri catatenilor romani care au abandonat imobile in Bulgaria, Basarabia,Bucovina de Nord sau Tinutul Herta.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvernul Romaniei inca din 26 iunie 2014 si urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor. Dupa aprobare, legea va fi promulgata de catre Presedintele Romaniei, astfel incat noile prevederi sa poata fi aplicate incepand cu anul 2015.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt urmatoarele:

– Unica masura compensatorie o constituie despagubirile banesti;

– Plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii hotararilor comisiilor judetene, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul 2015;

– Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va emite titluri de plata care se vor plati de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere;

– Sumele aferente despagubirilor se vor majora/actualiza prin decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu suma aferenta perioadei cuprinse intre momentul emiterii hotararilor comisiilor judetene si data emiterii deciziei de actualizare;

– Comisiile judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003 au obligatia de a solutiona, prin hotarare, cererile de acordare a despagubirilor inregistrate si nesolutionate, dupa cum urmeaza:

 • in termen de 9 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 18 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1.000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 36 de luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003.
Avocat achizitii publice,

Incalcarea principiilor achizitiilor publice – consecinte negative si pozitive

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

“Incalcarea principiilor achizitiilor publice – consecinte negative si pozitive”

Incalcarea principiilor achizitiilor publice – consecinte

Prezenta analiza porneste de la o intrebare de maxim interes: incalcarea unui principiu prevazut de legislatia achizitiilor publice poate avea o consecinta sanctionatorie, de natura contraventionala sau chiar penala?

Avem in vedere ca in cazul contractelor a caror atribuire nu intra sub incidenta OUG nr. 34/2006, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura utilizarea eficienta a fondurilor, promovarea concurentei intre agentii economici, de a garanta nediscriminarea, recunoasterea reciproca si tratamentul egal al operatorilor economici participanti la atribuirea contractului (art. 2 din H.G. nr. 925/2006), in fapt o enumerare selectiva a principiilor prevazute la art. 2 alin. 2 din ordonanta de urgenta.

Pentru o intelegere mai facila, am sa pornesc de la un exemplu concret: achizitia de imobile.

In cele mai dese situatii autoritatile publice procedeaza la achizitia de imobile pentru asigurarea spatiunlui in care urmeaza sa-si desfasoare activitatea, oferta pietei fiind in acest caz strict specializata.

Astfel cum s-a precizat in mai multe randuri de catre institutiile cu rol de reglementare si monitorizare, achizitia de imobile nu reprezinta o procedura supusa prevederilor legislatiei achizitiilor publice, ANRMAP recomandand in aceasta situatie realizarea unor norme proprii.

In functie de specific (si pricepere) achizitorii intocmesc proceduri proprii, interesul fiind crearea unor norme interne care sa raspunda tocmai cerintelor respectarii principiilor sus-enuntate.

Insa aplicarea unor pasi, astfel cum s-a specificat printr-o procedura aprobata de ordonatorul principal de credite, nu pune la adapost un achizitor de acuzatia (facuta de cele mai dese ori de organele de control financiar) ca nu s-a respectat principiul eficientei utilizari a fondurilor publice sau nu s-ar fi realizat o concurenta reala, printr-o publicitate adecvata.

Trecand peste aceste aspecte greu cuantificabile, arat ca achizitia de imobile se realizeaza in urma unei negocieri directe, cu proprietarii care fac o oferta de vanzare corespunzatoare cerintelor de spatiu precizate de achizitor.

Evident, finantarea achizitiei de imobil este precedata de intocmirea unui raport de evaluare, valoarea estimata fiind tocmai rezultatul predictiei facute de un specialist evaluator.

Asupra aspectelor ce tin de oportunitatea achizitia unuia sau altuia dintre imobilele oferite apreciez ca decizia apartine in totalitate comisiei de negociere. Aspectul care suscita un interes deosebit vizeaza realizarea negocierii pretului, vanzatorul opunand o evaluare prin care justifica o solicitare superioara a nivelului pretului, peste evaluarea initiala facuta de evaluatorul numit de achizitor.

In functie de sumele alocate achizitiei de imobile, pot exista urmatoarele situatii care genereaza discutii contradictorii:
• in buget exista alocatii la nivelul pretentiilor vanzatorului;
• in buget nu exista resurse suficiente, iar autoritatea contractanta face demersuri pentru o suplimentare de buget.

Existenta unor resurse bugetare generoase destinate achizitiei imobilului poate fi subiectul unei discutii cu organele de control in conditiile in care imobile similare se tranzactionau pe piata la preturi inferioare.

Retinem ca art. 293 din OUG nr. 34/2006 nu reglementeaza drept contraventii incalcarea principiilor achizitiilor publice, decat indirect (art. 293 lit. v) prin sanctionarea acelor activitati care incalca prevederile ordonantei sau actelor date in aplicare (deci si H.G. nr. 925/2006) in functie de efectul acestor incalcari.

Nu putem insa sa nu amintim ca abaterea de la o procedura proprie, cu acceptul celui care a aprobat-o, insemna o noua procedura, sau o procedura modificata.

Deci incalcarea propriei reguli poate avea drept consecinta atagerea unei acuzatii de savarsire a unei contraventii/fapte penale?

Precedentul unei astfel de discutii a fost creat prin modificarea sanctiunilor prevazute pentru acordarea de credite prin incalcarea normelor (proprii) bancare, prevazute initial ca o infractiune, prin art. 10 lit. b din Legea nr. 78/2000. Considerarea unei asemenea acordari de credite ca infractiune nu mai este de actualitate, articolul respectiv a fost abrogat, desi suntem inclinati sa credem ca pericolul social al unei astfel de operatii nu a fost eludat.

Concluzionand, aratam ca incadrarea unei achizitii care nu respecta principiile prevazute de art. 2 alin. 2 din OUG nr. 34/2000 in categoria contraventiilor sau infractiunilor nu poate fi realizata prin constatarea unei simple incalcari a normelor proprii, ci, mai degraba, drept consecinta incalcarii unor norme de ordine publica (Legea nr. 500/2002 si actele normative emise in aplicarea acestei legi).

Astfel, in sfera contraventiilor putem incadra abaterile de la legislatia specifica in materia finantelor publice, cu exceptia celor prevazute de art. 4 alin. 2 si alin. 3 din Legea nr. 500/2002, daca in cauza nu se probeaza existenta unor interese in achizitionarea premeditata la preturi supraevaluate a imobilelor, operatiunea conducand la obtinerea unor beneficii nejustificate din partea celor chemati sa realizeze negocierea pretului. In acest caz, factorul volitiv fiind dovedit, organele penale sunt cele chemate sa dea calificarea faptei.

Avocat achizitii publice,

Contestatie la CNSC – acte contestate si motive invocate frecvent in 2014

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

“Contestatie la CNSC – acte contestate si motive invocate frecvent in 2014”

Investit de lege cu atributii administrativ – jurisdictionale, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.) deruleaza in prezent o activitate similara instantelor judecatoresti.

Decizia emisa de acest organism permite autoritatilor contractante sa semneze contracte privind obiective de interes general, fara a mai astepta obtinerea unei solutii definitive si irevocabile din partea instantelor. In paranteza fie spus, anterior au existat extrem de multe controverse asupra momentului in care putea fi incheiat un contract, art. 286 din OuG nr. 34/2006 fiind interpretat chiar si in sensul in care semnarea acordului contractual era posibila dupa epuizarea tuturor cailor de atac (hotararea finala reprezentand, in fapt, solutionarea data de instanta).

Din modul in care actualmente C.N.S.C. isi desfasoara activitatea observam ca in fata acestuia sunt ridicate exceptii de procedura, contestatiile sunt solutionate de complete specializate care administreaza probe, solicita documente sau date relevante, dispune efectuarea de expertize tehnice sau financiare, asculta pledoaria unor avocati, iar uneori se pronunta chiar asupra unor solicitari ale operatorilor economici nemultumiti care cer obligarea la plata de cheltuieli de judecata.

Parcurgand o suita de decizii emise de acest organism, incercam o sistematizare a inscrisurilor contestate si a consecintelor implicate de depunerea contestatiilor.

1. Inscrisuri contestate

1.1 in faza de pana la depunerea ofertelor, dupa publicarea documentatiei de atribuire in SEAP:
• criteriile de calificare;
• criteriile de selectie;
• raspunsurile la clarificari.

1.2 in faza deschiderii ofertelor:
• procesul verbal de deschidere

1.3 in faza derularii procedurilor de evaluare
• solicitarea unor clarificari care implica din partea operatorului economic eforturi materiale si de timp care nu se pot concretiza in formularea unui raspuns in termenul fixat de comisia de evaluare;
• solicitarea unor informatii care lezeaza drepturile de proprietate intelectuala;
• neluarea in considerarea a unor documente probatorii care prezinta abateri de forma fata de cerintele din documentatia de atribuire;
• comunicarea privind declararea ofertei unui operator economic ca neconforme sau inacceptabile.

1.4 la momentul comunicarii rezultatului
• raportul de atribuire
• adresa prin care s-a comunicat rezultatul procedurii

2. Cauzele frecvente
• cerintele de calificare impuse de autoritatile contractante sunt considerate disproportionate in raport cu natura si obiectul contractelor;
• factorii de evaluare utilizati nu reflecta avantaje evidente pentru autoritatea contractanta;
• criteriile de atribuire favorizeaza anumite categorii de operatori economici;
• modul de evaluare partinitor, avand ca efect desemnarea ca si castigatoare a unei oferte care nu raspunde cerintelor de ordin tehnic sau nu justifica adecvat un pret scazut;
• punctarea ofertelor se face pe praguri, fara acordarea unor punctaje intermediare;
• modalitatile utilizate pentru descalificarea unor ofertanti, respectiv invocarea unor cerinte privind conditii de forma sau abuzul de clarificari din dorinta de a-i determina sa renunte;
• solicitarea repetata pentru prelungirea valabilitatii ofertelor si a scrisorilor de garantie bancara de participare;
• lipsa din raportul de evaluare unor elemente clare de departajare a ofertei castigatoare fata de celelalte oferte care sa justifice punctajul superior acordat;
• lipsa unor motive legale din partea autoritatilor contractante in momentul respingerii unor oferte;
• neprezentarea in cadrul comunicarii a avantajelor ofertei castigatoare fata de oferta depusa de operatorul economic clasat pe un loc inferior.

Consecinta depunerii unei contestatii in fata C.N.S.C. este relevata de art. 256-2 din OuG nr. 34/2006:
• anularea actului contestat;
• recunoasterea dreptului pretins.

In activitatea sa jurisdictionala, Consiliul este tinut de respectarea urmatoarelor principii: legalitatii, celeritatii, contradictorialitatii si a dreptului la aparare.

Cum disp. art. 278 alin. 5 din OuG nr. 34/2006 dau dreptul Consiliului de a respinge contestatia ca fiind nefondata, tardiva, lipsita de interes, lipsita de obiect, ca fiind introdusa de o persoana fara calitate sau neimputernicita sa formuleze contestatia, precum si pe orice alta exceptie de procedura sau de fond, retinem ca verificarea exceptiilor de procedura si de fond se desfasoara cu prioritate in completele numite.

Ramane inca o necunoscuta modul in care C.N.S.C. se raporteaza la prevederile alin. 2 din acelasi articol invocat, in conditiile in care poate dispune orice alta masura necesara pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire.

Aplicarea acestor prevederi ar avea o valoare practica mai ales in procedurile contestate intr-o prima faza pentru vicii ale documentatiei de atribuire sau asupra modului in care s-a procedat la evaluarea ofertelor, iar ulterior contestatorul isi retrage contestatia, fara a detalia asupra motivelor care il determina la acest comportament. Cum C.N.S.C a apucat deja sa analizeze aspectele criticate, decizia prin care se ia act de renuntarea la contestatie, fara a se dispune nici o masura de remediere, lasa un gust amar (personal, pot s-o consider o masura a inutilitatii).

Desigur, nu cred ca cineva cat de cat initiat in procedura poate avea pretentia instituirii in sarcina autoritatilor contractante a platii de cheltuieli de judecata, in acest sens C.N.S.C. existand o practica constanta de respingere a pretentiei.

Dat fiind stricta specializare a fiecarei proceduri achizitive, a solicita completelor din cadrul C.N.S.C. sa patrunda dincolo de problematica pusa in discutie si sa decida din punct de vedere tehnic chestiunile in controversa ramane un deziderat.

Desigur, atat motivele de contestatii cat si consecintele acestor contestatii pot face obiectul unei discutii mai largi, astfel ca invit la o dezbatere pe aceasta tema, eventual legat si de perceptia avuta in urma procedurii derulate in fata C.N.S.C.

Avocat achizitii publice,

Instructiune pentru aplicarea procedurii simplificate de achizitii publice

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

“Instructiune pentru aplicarea procedurii simplificate de achizitii publice”

Procedura simplificata pentru beneficiarii privati a fost adoptata de Ministerul Fondurilor Europene in 2013 .

Datorita simplificarii, “beneficiarii privati care asigura din banii lor peste 50% din suma necesara implementarii proiectelor nu mai sunt obligati sa respecte reguli stricte, similare cu cele aplicate beneficiarilor publici. Avand in vedere importanta acestei reglementari, ii invit pe beneficiarii privati sa profite din plin de etapa de consultare publica si sa ne transmita eventualele sugestii de imbunatatire a proiectului de Instructiune”, a mai transmis Teodorovici.

Din luna octombrie 2013, beneficiarii din mediul privat aplica o procedura simplificata in cazul achizitiilor de bunuri de peste 30.000 de euro, al celor de servicii cu o valoare cuprinsa in intervalul 30.000-207.000 de euro, respectiv al achizitiilor de lucrari cu o valoare cuprinsa in intervalul 100.000 – 5.186.000 de euro. Procedura simplificata este reglementata de Ordinului de ministru nr. 1.120/2013, prin care a fost abrogat Ordinul 1.050/2012.

Proiectul de instructiune cu detalii pentru aplicarea procedurii simplificate poate fi consultat aici

SURSA MIN.FONDURILOR EUROPENE

Avocat achizitii publice,

INSTRUCȚIUNE privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 122 lit. f), respectiv ale art. 252 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

“INSTRUCȚIUNE privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 122 lit. f), respectiv ale art. 252 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006”

Referat de aprobare a Instrucțiunii privind privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale care reglementează dreptul autorității contractante de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru achiziţionarea de materii prime cotate la bursele de mărfuri (art. 122 lit. f) şi art. 252 lit. f) din O.U.G. nr. 34/2006). Dintre cele trei, INSTRUCȚIUNEA privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 122 lit. f), respectiv ale art. 252 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/200 a fost retrasă din procesul de dezbatere publică pentru reformulare.

În termen de 10 zile de la publicarea proiectelor de instrucţiuni, persoanele interesate pot formula propuneri, sugestii şi opinii la sediul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice din Bd. Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sector 1, Bucureşti, tel/fax: +4 (021) 311.80.90 / +4 (021) 311.80.95 sau la adresa de e-mail andra.ghitulescu@anrmap.ro, persoana de contact fiind dna. Andra Ghiţulescu.

ATACARE OUG 51/2014, Avocat achizitii publice,

INSTRUCȚIUNE privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

“INSTRUCȚIUNE privind modalitatea de aplicare a prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006”

 

Referat de aprobare a Instrucțiunii privind privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale care reglementează dreptul autorității contractante de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în cazul in care este necesară achiziţionarea unor lucrări sau servicii suplimentare/adiţionale, care nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care datorită unor circumstanţe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză (art. 122 lit. i) şi art. 252 lit. j) din O.U.G. nr. 34/2006)

 

sursa ANRMAP

Avocat achizitii publice,

INSTRUCȚIUNE privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale referitoare la obligaţia de a finaliza procedura de achiziţie publică şi de a încheia contractul de achiziţie publică în situaţia în care după încheierea procedurii de atribuire nu sunt aprobate fondurile necesare executării contractului (art. 93 şi art. 94 din H.G. nr. 925/2006)

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

“INSTRUCȚIUNE privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale referitoare la obligaţia de a finaliza procedura de achiziţie publică şi de a încheia contractul de achiziţie publică în situaţia în care după încheierea procedurii de atribuire nu sunt aprobate fondurile necesare executării contractului (art. 93 şi art. 94 din H.G. nr. 925/2006)”

 

– Referat de aprobare a Instrucțiunii privind modalitatea de aplicare a prevederilor legale referitoare la obligaţia de a finaliza procedura de achiziţie publică şi de a încheia contractul de achiziţie publică în situaţia în care după încheierea procedurii de atribuire nu sunt aprobate fondurile necesare executării contractului (art. 93 şi art. 94 din H.G. nr. 925/2006)

Avocat achizitii publice,

Ordonanţa de Urgenţă 51/2014 care Institutie Garanţia de Bună Conduită pentru Contestatari .Text integral si aprecieri.

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

“Ordonanţa de Urgenţă 51/2014 care Institutie Garanţia de Bună Conduită pentru Contestatari .Text integral si aprecieri.PDF”

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 51/2014

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

M.Of. nr. 486 din 30.6.2014

Având în vedere:

– necesitatea adoptării unor măsuri urgente care să fluidizeze procedura de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi care să protejeze autorităţile contractante împotriva depunerii unor contestaţii abuzive care au modificat scopul pentru care au fost instituite căile de atac în domeniul achiziţiilor publice;

– importanţa evitării riscului diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene;

– imposibilitatea de a solicita cheltuieli la rambursare, ceea ce conduce la o stagnare a gradului de absorbţie, conform datelor statistice,

ţinând cont de faptul că o prioritate majoră a Guvernului o constituie îmbunătăţirea gradului de absorbţie a fondurilor UE, în scopul evitării consecinţelor negative care derivă din disfuncţionalităţile sistemului, respectiv:

– pierderea finanţării externe, cauzată de prelungirea procedurii de atribuire;

– întârzierea implementării unor proiecte de interes general;

– apariţia unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte activitatea autorităţilor contractante, datorate neachiziţionării în timp util a produselor, serviciilor şi/sau lucrărilor necesare desfăşurării activităţilor curente etc.;

– împovărarea personalului cu atribuţii în gestionarea procedurilor de achiziţii publice;

– existenţa unui număr foarte mare de contestaţii care afectează eficienţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor,

pentru evitarea dezangajării automate a fondurilor alocate României şi pentru a asigura o creştere continuă a gradului de absorbţie,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind măsuri pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.Articolul 161se abrogă.

2. La articolul 270 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

„d1) dovedirea interesului legitim;“.

3. La articolul 270, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) În situaţia în care Consiliul apreciază că în contestaţie nu sunt cuprinse toate informaţiile prevăzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, în termen de 3 zile de la înştiinţare, să completeze contestaţia. În cazul în care contestatorul nu se conformează obligaţiei impuse de Consiliu, contestaţia va fi respinsă ca inadmisibilă.“

4. După articolul 271 se introduc două noi articole, articolele 2711 şi 2712, cu următorul cuprins:

„Art. 2711

(1) În scopul de a proteja autoritatea contractantă de riscul unui eventual comportament necorespunzător, contestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună conduită pentru întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii contestaţiei/cererii/plângerii şi data rămânerii definitive a deciziei Consiliului/hotărârii instanţei de judecată de soluţionare a acesteia.

(2) Contestaţia/Cererea/Plângerea va fi respinsă în cazul în care contestatorul nu prezintă dovada constituirii garanţiei prevăzute la alin. (1).

(3) Garanţia de bună conduită se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări şi se depune în original la sediul autorităţii contractante şi în copie la Consiliu sau la instanţa de judecată, odată cu depunerea contestaţiei/cererii/plângerii.

(4) Cuantumul garanţiei de bună conduită se stabileşte prin raportare la valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit, astfel:

a) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. a) şi b);

b) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 10.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei;

c) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. a) şi b), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 25.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei;

d) 1% din valoarea estimată, dacă aceasta este egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei.

(5) Garanţia de bună conduită trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel puţin 90 de zile, să fie irevocabilă şi să prevadă plata necondiţionată la prima cerere a autorităţii contractante, în măsura în care contestaţia/cererea/plângerea va fi respinsă ca inadmisibilă.

(6) În cazul în care, în ultima zi de valabilitate a garanţiei de bună conduită, decizia Consiliului sau hotărârea instanţei de judecată nu este rămasă definitivă, iar contestatorul nu a prelungit valabilitatea garanţiei de bună conduită în aceleaşi condiţii de la alin. (1)–(5), autoritatea contractantă va reţine garanţia de bună conduită. Prevederile art. 2712alin. (3)–(5) se aplică în mod corespunzător.

(7) Prevederile alin. (1)–(6) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care plângerea împotriva deciziei Consiliului este formulată de o altă persoană decât autoritatea contractantă sau contestator, conform art. 281.

Art. 2712

(1) În cazul în care contestaţia este respinsă de către Consiliu sau de către instanţa de judecată, atunci când contestatorul se adresează direct instanţei, autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de bună conduită de la momentul rămânerii definitive a deciziei Consiliului/hotărârii instanţei de judecată. Reţinerea se aplică pentru loturile la care contestaţia a fost respinsă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care contestatorul renunţă la contestaţie/cerere/plângere.

(3) Măsura prevăzută la alin. (1) nu va fi aplicată în cazul în care Consiliul/instanţa de judecată respinge contestaţia ca rămasă fără obiect sau în cazul în care s-a renunţat la contestaţie/cerere/plângere, ca urmare a adoptării de către autoritatea contractantă a măsurilor de remediere necesare, în condiţiile art. 2563alin. (1).

(4) În situaţia în care Consiliul admite contestaţia, respectiv instanţa competentă admite plângerea formulată împotriva deciziei Consiliului de respingere a contestaţiei, autoritatea contractantă are obligaţia de a restitui contestatorului garanţia de bună conduită, în cel mult 5 zile de la momentul rămânerii definitive a deciziei/hotărârii.

(5) În situaţia în care contestatorul se adresează direct instanţei de judecată şi aceasta admite cererea introdusă, prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.

(6) Sumele încasate de autoritatea contractantă din executarea garanţiei de bună conduită reprezintă venituri ale autorităţii contractante.“

5. La articolul 274, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 274

(1) În vederea soluţionării contestaţiei/contestaţiilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite Consiliului, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei conform prevederilor art. 271 alin. (1), punctul său de vedere asupra acesteia/acestora, însoţit de orice alte documente considerate edificatoare, precum şi, sub sancţiunea amenzii prevăzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziţiei publice, cu excepţia anunţurilor publicate în SEAP şi a documentaţiei de atribuire, atunci când aceasta este disponibilă şi poate fi descărcată direct din SEAP. Lipsa punctului de vedere al autorităţii contractante nu împiedică soluţionarea contestaţiei/contestaţiilor, în măsura în care s-a făcut dovada comunicării acesteia/acestora.

……….

(4) La cerere, contestatorul are acces la dosarul achiziţiei publice depus la Consiliu.“

6. La articolul 274, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Consiliul sau instanţa de judecată are obligaţia de a aplica prevederile alin. (4), cu respectarea art. 24.“

7. La articolul 278, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 278

(1) Consiliul/Instanţa de judecată se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi de fond, iar când se constată că acestea sunt întemeiate, nu se mai procedează la analiza pe fond a cauzei.“

8.Articolul 2781se abrogă.

9. La articolul 294, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(9) În cazul contractelor finanţate din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora, prevederile alin. (1)–(8) se aplică doar contravenţiilor care nu constituie abatere potrivit anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.“

Art. II

Contestaţiile/Cererile/Plângerile aflate în curs de soluţionare la Consiliu/instanţa de judecată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă continuă să fie soluţionate în condiţiile şi cu procedura prevăzută de legea în vigoare la data la care au fost depuse.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,

Bogdan-Paul Dobrin

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

p. Ministrul finanţelor publice,

György Attila,

secretar de stat

Avocat achizitii publice,

OUG 34/2006 actualizata 2014-2015.Pdf

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

“OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.OUG 34/2006 transpune două directive: Directiva nr. 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrări, de furnizare și de servicii, precum și Directiva nr. 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achiziţie aplicate de entităţile care operează în sectoarele apă, energie, transport şi servicii poştale;”


(1) Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie:
a) promovarea concurenţei între operatorii economici;
b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici;
c) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;
d) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către autorităţile contractante.

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoaşterea reciprocă;
d) transparenţa;
e) proporţionalitatea;
f) eficienţa utilizării fondurilor;
g) asumarea răspunderii. 

Document integral atașat.

Descarcă ataşamente:

Avocat achizitii publice,

Avocat Coltuc : GHID PENTRU EFECTUAREA ACHIZITIILOR PUBLICE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE SERVICII/FURNIZARE/LUCRĂRI DE CĂTRE BENEFICIARII PROIECTELOR FINANTATE PRIN POSDRU

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Avocat Coltuc : GHID PENTRU EFECTUAREA ACHIZITIILOR PUBLICE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE SERVICII/FURNIZARE/LUCRĂRI DE CĂTRE BENEFICIARII PROIECTELOR FINANTATE PRIN POSDRU

 

VEZI GHIDUL AICI

Avocat achizitii publice,

Avocat Coltuc:Daca nu esti o firma”puternica”mai poti contesta o achizitie publica?

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Avocat Coltuc:Daca nu esti o firma”puternica”mai poti contesta o achizitie publica?

 

Atât CNSC cât şi instanţele de judecată pot cenzura cuantumul cheltuielilor solicitate, situaţie frecvent întâlnită, mai ales în cazul contestaţiilor admise în parte. În acest sens, Decizia nr. 2732/R-CONT din 2012 a Curţii de Apel Piteşti face referire la situaţia în care o parte a solicitat cheltuieli de judecată în cuantum de aproximativ 166.000 lei, reprezentând plata serviciilor judiciare prestate, dovedite cu extrasul de cont. Având în vedere cuantumul ridicat al cheltuielilor solicitate, instanţa a procedat la analiza acestora sub aspectul proporţionalităţii.

 

Conform unui raportat realizat de CNSC, in 2011, 39% din contestatiile formulate de operatorii economici au vizat documentatiile de atribuire, in timp ce peste 60% din contestatii au vizat rezultatul procedurii de atribuire.

 

Persoana care se considera vatamata printr-un act emis de catre autoritatea contractanta in cadrul procedurii de achizitie publica poate sa formuleze contestatie sau direct actiune in anulare.

Contestatia este o cale speciala de atac in aceasta materie, care se judeca de catre un organism constituit in acest scop, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Competenta pentru judecarea actiunii in anulare revine Tribunalului.

Cu un singur impediment:garantia de buna conduita care este  suportata de regula de marile fime.

 

 

Avocat achizitii publice,

Avocat despagubiri ANRP Legea 290 din 2003 si Legea 9 din 1998

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Interviu avocat COLTUC MARIUS VICENTIU ziarul Adevarul,rubrica Juridic

 

 

1.Familia B. din Brașov și-a recuperat banii de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P.), după 5 ani de așteptare, cu ajutorul DVS.

 

Care a fost procedura?

 

AVOCAT COLTUC

 

Urmaşii refugiaţilor care au fost nevoiţi să îşi abandoneze averile din cauza războiului şi să se refugieze în Romania pentru a-şi salva viaţa au dreptul să primească despăgubiri pentru bunurile abandonate în fostele teritorii româneşti. Din păcate, A.N.R.P. tergiversează nejustificat şi ilegal plata către beneficiarii celor două legi de despăgubire.

 

 

 

În cât timp îşi încasează clienţii banii care li se cuvin?

 

AVOCAT COLTUC

 

Dacă au toate actele cerute de noi, în 5 – 8 luni de la data la care semnează contractul cu noi.

 

 

VEZI ARTICOLUL pe www.adevarul.ro

 

 

Avocat achizitii publice,

Consultanță în Procedură Licitații si Contestații la CNSC

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Identificarea oportunitatilor de afaceri din SEAP si din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;


Asistenta juridica pentru participarea operatorilor economici la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica;
Obtinerea documentatiilor de atribuire;
Redactarea solicitarilor de clarificari si a ofertelor;
Participarea la sedintele de deschidere a ofertelor;
Incheierea si executarea contractelor de achizitie publica;
Formularea contestatiilor in conformitate cu legislatia achizitiilor publice.

Consultanta juridica pentru organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de catre autoritatile contractante;

Redactarea documentatiilor de atribuire;
Redactarea anunturilor de intentie, de participare si de atribuire; v verificarea eligibilitatii ofertantilor;
Evaluarea ofertelor;
Incheierea si executarea contractelor de achizitie publica.

Redactarea opiniilor juridice cu privire la interpretarea si aplicarea legislatiei achizitiilor publice;Consultanta juridica pentru negocierea, incheierea si executarea contractelor comerciale.

Avocat achizitii publice,

S-a modificat legea achiziitilor publice in 2014

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Presedintele Romaniei a transmis ieri o cerere de reexaminare a Legii privind parteneriatul public-privat criticand prevederea prin care partenerul public poate sa denunte unilateral contractul de parteneriat public-privat din motive exceptionale legate de interesul national sau local.

 

Legea trimisa spre promulgare reglementeaza incheierea si derularea parteneriatului public-privat ce are ca obiect realizarea sau, dupa caz, reabilitarea si/sau extinderea unui bun sau a unor bunuri destinate prestarii unui serviciu public si/sau operarii unui serviciu public, in conditiile prevazute de aceasta.

Potrivit Art. 38 din noua Lege a parteneriatului public-privat, partenerul public poate sa denunte unilateral contractul de parteneriat public-privat din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz. Astfel, legea prevede urmatoarele:

„Art. 38. – (1) Din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupa caz, partenerul public poate, cu notificarea prealabila a partenerului privat si a societatii de proiect:
a) modifica unilateral anumite prevederi ale contractului de parteneriat public-privat, daca aceasta posibilitate a fost inclusa in documentatia de atribuire intr-o modalitate clara, precisa si neechivoca, si fara a se altera natura generica a contractului initial sau in orice alta situatie de modificare unilaterala a contractului prevazuta de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator;
b) denunta unilateral contractul de parteneriat public-privat, in conditiile legii.

(2) In cazul in care modificarea ori denuntarea unilaterala a contractului ii aduce un prejudiciu, partenerul privat are dreptul sa primeasca o despagubire, stabilita potrivit prevederilor normelor de aplicare a legii, modalitatea de determinare fiind prevazuta in contractul de parteneriat public-privat.”

 

 

 

 

Avocat achizitii publice,

AVOCAȚI achizitii publice – achizitii.publice.PPP

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

AVOCAȚI achizitii publice - achizitii.publice.PPP

Consultanță juridică, asistență și reprezentare prin avocați specializați în materia achizițiilor publice.

 • servicii aferente redactării și întocmirii ofertelor de participare la licitațiile publice; asistență juridică în redactarea, depunerea cu urgență și susținerea contestațiilor promovate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) împotriva actelor netemeinice și/sau nelegale efectuate de către Autoritatea Contractantă în timpul licitației;
 • consultanță juridică privind legea achizițiilor publice, opinii legale privind detaliile procedurilor specifice, cu identificarea motivelor de nelegalitate ce pot fi deduse judecății prin contestațiile formulate;
 • opinii legale privind drepturile de care dispun clienții pe parcursul licitațiilor sau în momentul deschiderii ofertelor, îndeplinirea condițiilor de calificare în ceea ce îi privește pe competitori, contestarea dreptului acestora de participare; redactarea solicitărilor de clarificări, consultanță referitoare la întocmirea ofertelor tehnice și financiare, redactarea acordurilor de asociere și/sau subcontractare, consultanță juridică pentru negocierea, încheierea și executarea acestor acorduri;
 • consultanță privind modul de utilizare a mijloacelor electronice de achiziții publice;
 • consultanță și reprezentare juridică în contestarea deciziilor CNSC la instanțele judecătorești competente;
 • consultanță juridică și reprezentare în dosarele aflate pe rolul curții de apel învestită, cu verificarea acestora la serviciul de arhivă; identificarea modalităților optime de abordare și continuare a dosarelor și, în concret, a instrumentelor juridice la îndemâna clienților, a intervalului de timp și costurilor ce vor fi afectate demersului judiciar; asigurarea succesului clienților părți în dosare prin oferirea unor soluții judiciare bine documentate și argumentate, transpuse în apărări temeinice și dovedite, propuse spre soluționare instanțelor prin pledoarii precise, explicite, onorante pentru profesia de avocat;
 • suport legal pentru participarea operatorilor economici la procedurile de parteneriat public-privat (PPP); consultanță juridică generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislației parteneriatelor public-private precum și în negocierea, încheierea și executarea contractelor de parteneriat public-privat;

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/Qt4m5JnGNem

 

 

 • implementarea de proceduri de lucru bine stabilite, informări scrise cu privire la stadiul dosarelor în curs de soluționare, modalități de contractare și colaborare la distanță (prin e-mail, fax, ftp, cloud storage, etc.)

 


Avocat achizitii publice,

Identificarea riscurilor în procesul de verificare a procedurilor de achiziţie publica

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Recomandări privind identificarea riscurilor în procesul de verificare a procedurilor de achiziţie.Atunci când se verifică o procedură de atribuire, reprezentanţii Autorităţii de management au în vedere următoarele aspecte:
1. Trebuie să verifice în detaliu cel puţin una dintre ofertele depuse şi să analizeze dacă decizia membrilor comisiei de evaluare coincide.

https://www.google.ro/#q=avocati+achizitii+publice

2. Trebuie să se verifice dacă membrii comisiei de evaluare au justificat acordarea punctajului.
3. Trebuie să se verifice aplicarea corectă a algoritmului de calcul, după caz.
4. În cazul contractelor încheiate în urma unui acord-cadru, contractul subsecvent trebuie verificat prin raportare la acordul-cadru ce a fost încheiat, respectiv la activităţile aferente acestuia, cu preţurile unitare aferente.
5. În cazul în care pe parcursul evaluării ofertelor sunt excluse mai multe oferte, rămânând o singură ofertă admisibilă, trebuie să verifice întreaga procedură de atribuire deoarece acest caz este principalul indiciu că pot exista încălcări ale legislaţiei.
6. Dacă în cadrul unei proceduri de atribuire s-a depus o contestaţie, reprezentanţii Autorităţii de management trebuie să analizeze conţinutul acelei contestaţii indiferent de decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC). Astfel, chiar dacă CNSC a respins contestaţia depusă de un operator economic (ca fiind tardivă/nefondată/retrasă), reprezentanţii Autorităţii de management verifică condiţiile de fond invocate de contestatar şi decid dacă acestea au avut impact asupra modului de derulare a procedurii. De asemenea, în situaţiile în care CNSC consideră că trebuie reluată procedura din etapa de evaluare a ofertelor, reprezentanţii Autorităţii de management trebuie să verifice care sunt elementele şi motivele suplimentare care au intervenit în procesul de reevaluare (dacă se păstrează decizia iniţială, trebuie analizate existenţa şi motivaţia elementelor suplimentare care au condus la menţinerea rezultatului procedurii, iar, dacă se modifică rezultatul, trebuie analizate motivele care au condus la respectiva modificare).
7. Dacă din raportul procedurii rezultă faptul că oferta cea mai competitivă (adică, după caz, cu preţul cel mai scăzut sau cu cel mai bun raport calitate-preţ) a fost inacceptabilă/ neconformă, trebuie să se analizeze cu atenţie motivele care au condus la încadrarea ofertei în prevederile art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Trebuie analizate cu mare atenţie şi actele adiţionale care se încheie în timpul implementării contractului, deoarece (cu excepţia cazului prevăzut la art. 122 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare – modificări substanţiale determinate de circumstanţe imprevizibile) nu sunt permise modificări substanţiale fără aplicarea unei proceduri competitive.
9. Trebuie verificat dacă în raportul procedurii sau în anexele sale se pot identifica etapele evaluării şi clarificările solicitate, cu respectarea tratamentului egal şi încadrarea în termenul de răspuns.
10. Nu sunt admise cerinţe cu caracter discriminatoriu: garanţia să fie emisă de o bancă din România, experienţă în proiecte implementate în România, instruiri efectuate în România, aprovizionarea pe lângă furnizori cu sediul în România, angajarea de personal român etc. În domeniul IT în special, dar şi în alte situaţii, trebuie verificat dacă nu există criterii care să aibă legătură cu limitarea ariei teritoriale, care ar putea avea un caracter discriminatoriu.
11. Este indicată reflectarea în listele de verificare, completate de către reprezentanţii Autorităţii de management, a acelor elemente care au fost analizate şi motivele care au dus la decizia asumată. Nu este suficientă numai completarea cu DA/NU/NU SE APLICĂ, ci trebuie să fie precizate toate detaliile care conduc la acea decizie.

Avocat achizitii publice,

Recomandări privind managementul procedurii de atribuire ACHIZITII PUBLICE

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Recomandări privind managementul procedurii de atribuire (aplicabile beneficiarilor) 1. Utilizarea cu precădere a procedurilor competitive
2. Elaborarea documentaţiei de atribuire

– Este interzisă definirea specificaţiilor tehnice astfel încât să conducă către un anumit operator economic sau către un anumit produs.
– Nu este recomandabil să se includă în conţinutul documentaţiilor de atribuire specificaţii de care autoritatea contractantă nu are nevoie (pentru a se evita limitarea în mod artificial a concurenţei).
– Nu pot fi solicitate criterii de calificare şi selecţie care nu sunt prevăzute în legislaţie (nu se pot cere dovezi suplimentare nerezonabile).
NOTĂ:
Nu se pot cere elemente suplimentare faţă de cele prevăzute în art. 185 (Capacitatea economică şi financiară) şi art. 188 (Capacitatea tehnică şi/sau profesională) din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi servicii. Potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, enumerarea prevăzută în aceste articole are un caracter exhaustiv (de aceea, nici legislatorul naţional, nici autorităţile contractante nu pot prevedea cerinţe suplimentare).
3. Stabilirea unui termen realist pentru elaborarea şi depunerea ofertelor, fiind în interesul autorităţii contractante ca ofertanţii să aibă suficient timp la dispoziţie pentru pregătirea ofertei în scopul obţinerii unei concurenţe reale.
4. Evaluarea ofertelor:
– cooptarea în comisiile de evaluare a unor experţi tehnici independenţi;
– solicitarea de informaţii suplimentare şi clarificări, cu respectarea principiului tratamentului egal, înainte de a decide excluderea unui ofertant, coroborat cu acordarea unui timp suficient pentru prezentarea răspunsurilor solicitate;
– luarea în considerare în vederea îndeplinirii criteriilor de calificare a resurselor entităţilor care sprijină/susţin ofertantul (terţi susţinători);
– motivarea temeinică a rezultatului evaluării în cadrul raportului procedurii de atribuire şi includerea la nivelul comunicării privind rezultatul procedurii a motivelor care au condus la respingerea ofertelor.
5. Redactarea contractului
Se personalizează clauzele contractuale incluse în documentaţia de atribuire publicată în funcţie de complexitatea obiectului contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit. Dacă sunt clauze nerezonabile, care nu sunt în acord cu practicile de piaţă, există riscul de a exclude operatorii economici serioşi.
Exemplu:
În cazul introducerii unor clauze care impun contractantului asumarea unor riscuri disproporţionate faţă de practicile de piaţă, candidaţii vor avea tendinţa fie să se retragă din competiţie (reducându-se astfel în mod artificial concurenţa), fie să încerce să se eschiveze:
a) prin introducerea de rezerve (care sunt în mod normal inacceptabile în cadrul unei proceduri deschise); sau
b) acceptându-le formal, dar încercând să le ocolească în faza de execuţie a contractului.
Pentru evitarea acestor consecinţe, este recomandabil ca documentaţia de atribuire şi clauzele de execuţie să fie conforme cu standardele de piaţă în domeniu.
6. Trebuie evitată practica modificării contractului prin acte adiţionale.
7. Aplicarea sancţiunilor prevăzute în contract este obligatorie, dacă nu sunt îndeplinite obligaţiile contractuale. Neaplicarea sancţiunilor prevăzute iniţial ar însemna o înlesnire a condiţiilor de executare stabilite iniţial, incompatibilă cu principiul tratamentului egal şi al transparenţei.

Avocat achizitii publice,

Identificarea conflictului de interese – ACHIZITII PUBLICE

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Identificarea conflictului de interese.Noţiunea de conflict de interese trebuie interpretată într-o manieră cât mai largă – “conflict între îndatoririle profesionale şi interesele private ale unui funcţionar public (sau a unei persoane care acţionează în contul unei autorităţi publice), care pot fi percepute de natură a afecta executarea imparţială şi obiectivă a îndatoririlor”.

În această interpretare, chiar şi interese de natură nepatrimonială pot afecta conduita unei persoane.
Este recomandabil ca apariţia unui eventual conflict de interese să fie detectată încă din timpul procedurii de atribuire a contractului.
O verificare ex-ante şi îndepărtarea riscului de apariţie a conflictului de interese trebuie să reprezinte o prioritate. În verificările efectuate pe această temă este recomandabil să se ţină seama de semnalele din presă, dacă sunt cunoscute.
Sub aspectul riscurilor asupra proiectului, conflictul de interese/concurenţa neloială îmbracă mai multe forme, dintre care menţionăm:
– riscul contractării unor consultanţi care să includă în documentaţia de atribuire elemente care conduc la avantajarea unui anumit ofertant, fapt care denaturează concurenţa;
– riscul influenţării deciziilor cu privire la rezultatul evaluării prin furnizarea de informaţii care induc în eroare în mod deliberat;
– riscul primirii unor oferte trucate.
În etapa de implementare a contractelor de achiziţii trebuie să se verifice dacă persoanele fizice sau juridice implicate în procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor s-au angajat la firma câştigătoare, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la semnarea contractului.

Avocat achizitii publice,

Derularea unei proceduri de atribuire – ACHIZITII PUBLICE

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Evenimente din cadrul contractului care implică modificări substanţiale (ceea ce conduce la derularea unei proceduri de atribuire)
Atunci când se analizează modificarea unui contract, se va avea în vedere dacă aceasta este substanţială sau nu, având în vedere că, potrivit jurisprudenţei, sunt considerate modificări substanţiale ale contractului situaţiile menţionate la pct. 1.

Dacă modificarea este substanţială, autoritatea contractantă trebuie să reoferteze contractul. Comisia Europeană (prin DGMarkt) în Adresa nr. Ares (2012) 601434 – 21/05/2012 menţionează faptul că orice modificare substanţială a termenilor iniţiali ai contractului (nu neapărat a preţului) este asimilată unui nou contract care trebuie reofertat, pentru a evita afectarea condiţiilor iniţiale ale competiţiei. Condiţiile iniţiale ale competiţiei nu se referă doar la preţ, ci, de asemenea, la multe alte elemente (de exemplu, caracteristici ale bunurilor/ serviciilor/lucrărilor achiziţionate, volumul lucrărilor, durata acestora etc.).
De la această regulă există excepţia potrivit căreia autorităţile contractante pot contracta lucrări sau servicii suplimentare, neincluse în contractul iniţial, prin procedura de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, doar dacă astfel de lucrări/servicii suplimentare (care nu au fost incluse în contractul iniţial), datorită unor circumstanţe imprevizibile, au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză şi numai dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
– atribuirea să fie făcută contractantului iniţial;
– lucrările sau serviciile suplimentareaadiţionale să nu poată fi, din punct de vedere tehnic şi economic, separate de contractul iniţial fără apariţia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractantă sau, deşi separabile de contractul iniţial, să fie strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia;
– valoarea cumulată a contractelor care vor fi atribuite şi a actelor adiţionale care vor fi încheiate pentru lucrări şi/sau servicii suplimentare ori adiţionale să nu depăşească 20% din valoarea contractului iniţial; (a se vedea art. 122 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare);
Pentru calcularea limitei de 20% prevăzute la art. 122 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă va lua în calcul doar valoarea serviciilor şi/sau lucrărilor adiţionale, fără a putea deduce serviciile şi/sau lucrările la care s-a renunţat pe parcursul executării contractului.
Autorităţile contractante au sarcina de a dovedi că circumstanţele imprevizibile care justifică recurgerea la procedura de negociere fără publicarea unui anunţ de participare în cazul modificărilor substanţiale au fost îndeplinite.
Cu privire la condiţia particulară referitoare la “circumstanţele imprevizibile”, această cerinţă trebuie interpretată într-o manieră obiectivă, ca făcând referire la ceea ce o autoritate contractantă diligentă nu ar fi putut să prevadă.
Exemple:
● dezastre naturale;
● noi cerinţe rezultate din adoptarea de noi reglementări legislative;
● condiţii tehnice care nu ar fi putut fi prevăzute în ciuda investigaţiilor tehnice care au stat la baza proiectului sau a avizelor care au stat la baza aprobării proiectului tehnic etc.

Avocat achizitii publice, Avocatul animalelor,

Modificarea contractului de lucrări atribuit prin procedură de achiziţie publică

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Ce se înţelege prin modificare substanţială a contractului de achiziţie publică
Modificarea substanţială a dispoziţiilor unui contract de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate este considerată ca fiind o nouă atribuire şi necesită derularea unei noi proceduri de achiziţie publică în conformitate cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.

Din jurisprudenţa Curţii Europene de Justiţie, astfel cum a specificat Comisia Europeană (prin DGMarkt) în Adresa nr. Ares (2012) 601434 – 21/05/2012, modificarea unui contract în cursul perioadei sale de valabilitate este considerată substanţială atunci când, prin această modificare, contractul devine substanţial diferit faţă de cel încheiat iniţial. O modificare este considerată substanţială atunci când este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
a) Modificarea introduce condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura iniţială de achiziţie, ar fi permis participarea şi/sau selectarea altor operatori economici decât cei selectaţi iniţial sau ar fi permis atribuirea contractului unui alt ofertant.
b) Modificarea schimbă echilibrul economic al contractului în favoarea contractantului.
c) Modificarea extinde în mod considerabil aria de acoperire a contractului, astfel încât acesta să includă bunuri, servicii sau lucrări care nu erau incluse iniţial.
NOTĂ:
Prin excepţie de la cele mai sus menţionate, o modificare substanţială nu necesită derularea unei proceduri de achiziţie competitivă dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Evenimente din cadrul contractului care nu implică modificări substanţiale (ceea ce nu conduce la derularea unei proceduri de atribuire)
2.1. Comisia Europeană (prin DGMarkt) în Adresa nr. Ares (2012) 601434 – 21/05/2012 menţionează faptul că nu este necesară modificarea contractului de lucrări publice iniţial, în situaţia în care preţul acestuia nu este calculat ca valoare fixă (preţ forfetar), ci este determinat pe baza preţurilor unitare ale cantităţilor estimate de materiale necesare pentru lucrări, şi în cazul în care cuprinde clauze contractuale clare referitoare la:
a) preţurile unitare fixe ale diferitelor tipuri de materiale ce urmează a fi utilizate la execuţia lucrărilor;
b) cantităţile estimate de materiale necesare pentru execuţia lucrărilor, o astfel de estimare fiind realizată de autoritatea contractantă pe baza proiectului iniţial şi a investigaţiilor tehnice aferente; şi
c) “clauze de variaţie”/prevederi contractuale ce indică faptul că preţul final ce urmează a fi plătit va fi determinat doar după execuţia lucrărilor, pe baza cantităţilor exacte de materiale efectiv utilizate (după măsurători) pentru execuţia proiectului (în strictă conformitate cu proiectul şi cerinţele iniţiale), costul acestor materiale fiind calculat pe baza preţurilor unitare fixate în contract.
Aceste clauze sunt prevăzute în documentaţia de atribuire în mod corect de la început, sunt cunoscute pentru toţi operatorii economici şi sunt suficient de precise.
Astfel, în cazul contractului de execuţie de lucrări, măsurătorile referitoare la cantităţile exacte de materialeaarticole de lucrări utilizate în timpul execuţiei contractului indică în mod sistematic variaţii marginale pozitive sau negative ale cantităţiloraarticolelor de lucrări efectiv utilizate, prin comparaţie cu cantităţile de materialeaarticolele de lucrări estimate iniţial de autoritatea contractantă şi nu reprezintă o modificare a contractului.
Aceste variaţii nu reprezintă o modificare a contractului iniţial, ci doar o aplicare a prevederilor contractuale, dacă se respectă în mod cumulativ următoarele condiţii:
– sunt datorate diferenţelor normale dintre estimarea cantităţiloraarticolelor de lucrări prevăzute în contracte şi măsurătorile finale exacte şi nu reprezintă rezultatul unei modificări majore şi substanţiale a specificaţiilor tehnice sau a altor cerinţe iniţiale ale autorităţii contractante;
– se reflectă, în conformitate cu clauzele de variaţie, asupra preţului efectiv ce urmează a fi plătit, calculat ca produs al preţurilor fixe unitare (indicate în contract) şi cantităţile exacte de materialeaarticolele de lucrări utilizate pentru executarea contractului (exemplu FIDIC, clauzele 12.1 şi 13.1);
– au fost clar anticipate în contract prin “clauze de variaţie”, cunoscute de către toţi ofertanţii, pentru a evita orice modificare discreţionară pe durata execuţiei contractului care ar putea afecta condiţiile competiţiei iniţiale.
Aceste condiţii nu sunt considerate îndeplinite dacă:
– formula de calcul al preţului final ce urmează a fi plătit nu a fost determinată în mod obiectiv în contractul iniţial; sau
– variaţia cantităţiloraarticolelor de lucrări care conduce la costuri adiţionale faţă de contractul iniţial nu a fost clar precizată în “clauzele de variaţie”; sau
– modificările sunt substanţiale.
În cazul contractelor de lucrări având o valoare sub 5.000.000 euro, care nu includ “clauze de variaţie”, dar al căror preţ este determinat pe baza preţurilor unitare ale cantităţilor estimate de materiale necesare pentru lucrări, modificările datorate diferenţelor normale dintre estimarea cantităţilor/ articolelor de lucrări prevăzute în contracte şi măsurătorile finale exacte nu reprezintă o modificare a contractului iniţial.
2.2. Modificarea nu este considerată substanţială dacă în urma exprimării în termeni monetari valoarea modificării nu depăşeşte valoarea ce rezultă din aplicarea procentului de diverse şi neprevăzute (definit în devizul general al proiectului), cu condiţia ca respectiva modificare să fie strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică, în directă corelare cu obiectul acestuia, nefiind schimbat caracterul general al obiectului contractului. În cazul în care se efectuează mai multe modificări succesive, evaluarea se face pe baza valorii cumulate a modificărilor succesive.
Dacă modificarea nu este substanţială, autoritatea contractantă aplică clauzele contractuale prevăzute în documentaţia de atribuire sau, după caz, încheie act adiţional cu acordul părţilor.
NOTĂ:
Se va acorda atenţie situaţiilor în care există mai multe modificări minore, dar care cumulate pot conduce la o modificare substanţială a contractului.

Avocat achizitii publice,

Lipsa informaţiilor obligatorii – ACHIZITII PUBLICE

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Lipsa informaţiilor obligatorii a fi cuprinse la nivelul comunicărilor privind rezultatul procedurii de atribuire, situaţie care duce la depunerea de contestaţii.
● Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire transmisă candidaţilor/ofertanţilor respinşi trebuie să cuprindă:
a) motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii;

b) motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a ofertei, detaliindu-se argumentele în temeiul cărora oferta a fost considerată inacceptabilă şi/sau neconformă, îndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinţelor de funcţionare şi performanţă prevăzute în caietul de sarcini;
c) data-limită până la care au dreptul de a depune contestaţie.
● Comunicarea rezultatului procedurii de atribuire transmisă ofertanţilor necâştigători (cei care au prezentat oferte acceptabile şi conforme, prin urmare admisibile, dar care nu au fost declarate câştigătoare) trebuie să cuprindă:
a) caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei/ofertelor câştigătoare în raport cu oferta lor, numele ofertantului căruia urmează să i se atribuie contractul de achiziţie publică sau, după caz, ale ofertanţilor cu care urmează să se încheie un acord-cadru;
b) data-limită până la care au dreptul de a depune contestaţie

Avocat achizitii publice, Avocatul animalelor,

Nerespectarea principiului tratamentului egal – ACHIZITII PUBLICE

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Solicitarea de clarificări în timpul procesului de evaluare a candidaturilor/ofertelor în mod discriminatoriu (nerespectarea principiului tratamentului egal)
Note generale

● În procesul de evaluare a documentelor de calificare/selecţie şi/sau a ofertelor, comisia de evaluare trebuie să asigure respectarea principiului tratamentului egal între candidaţii/ofertanţii participaţi la procedura de atribuire, respectiv:
– clarificările solicitate cu privire la acelaşi aspect să fie formulate de aceeaşi manieră şi să fie solicitate tuturor candidaţilor/ofertanţilor ale căror oferte necesită respectivele clarificări;
– perioadele de timp necesare elaborării răspunsului de către candidaţi/ofertanţi, cu privire la acelaşi aspect necesar a fi clarificat, trebuie să fie aceleaşi.
● Termenul acordat candidaţilor/ofertanţilor pentru transmiterea răspunsului/răspunsurilor la clarificarea/clarificările solicitate de comisia de evaluare trebuie să fie stabilit în funcţie de volumul şi complexitatea informaţiilor necesar a fi furnizate/prezentate.

Avocat achizitii publice,

Modificarea anunţului de participare – ACHIZITII PUBLICE

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Modificarea anunţului de participare prin clarificări, şi nu prin publicarea unei erate
Note generale
● Modificarea pe parcursul procedurii a oricăruia/oricăreia dintre elementele/informaţiile obligatorii ale anunţului de participare trebuie publicată sub formă de erată atât în SEAP, cât şi (în funcţie de valoarea contractului) la nivel european, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

● Modificările aduse informaţiilor cuprinse în anunţul de participare trebuie publicate pe bază de erată, şi nu de clarificări, deoarece pentru asigurarea principiului transparenţei este necesar ca modificările intervenite să fie aduse la cunoştinţa tuturor operatorilor economici.
● Modificarea/Completarea criteriilor de calificare şi selecţie, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se face obligatoriu prin publicarea unei erate şi cu prelungirea perioadei necesare elaborării candidaturilor/ofertelor.
● Prelungirea termenului de depunere a candidaturilor/ ofertelor trebuie, de asemenea, publicată prin erată în SEAP (şi în funcţie de valoarea contractului, la nivel european), întrucât este vorba de modificarea unei informaţii obligatorii a anunţului iniţial.
Greşeli frecvente care trebuie evitate:
– publicarea în mod eronat a unei clarificări în loc de erată, motivat de faptul că modificarea criteriilor de calificare a vizat relaxarea cerinţelor impuse iniţial;
– modificarea unor informaţii din anunţul de participare care au impact asupra modului de elaborare a ofertelor, fără publicarea unei erate care să vizeze prelungirea termenului de depunere a ofertelor, astfel încât să existe un timp suficient inclusiv pentru adaptarea ofertelor la noile condiţii.

Avocat achizitii publice,

Excluderea automată a ofertantului cu preţul cel mai scăzut- ACHIZITI PUBLICE

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Excluderea automată a ofertantului cu preţul cel mai scăzut pentru a compensa justifica eventualele probleme care pot apărea în derularea ulterioară a contractului, fapt care denotă că proiectul a fost conceput şi pregătit insuficient sau prost.
Note generale

● Autoritatea contractantă trebuie să verifice ofertele din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
● Autoritatea contractantă, înainte de a lua o decizie de respingere a unei oferte ce prezintă un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează să fie furnizat/prestat/executat, are obligaţia de a solicita clarificări (detalii şi precizări semnificative), precum şi de a verifica răspunsurile care justifică respectivul preţ.
● Respingerea ofertelor se face ca urmare a încadrării acestora în una sau mai multe dintre circumstanţele prevăzute la art. 36 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu ca urmare a faptului că preţul ofertat este cel mai scăzut/mic.

Avocat achizitii publice,

Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic – ACHZITII PUBLICE

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Utilizarea criteriului de atribuire “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” cu includerea unor factori de evaluare nerelevanţi şi/sau necuantificabili
Note generale

● Factorii de evaluare trebuie să aibă legătură directă cu obiectul contractului de achiziţie publică şi să reflecte avantaje reale şi evidente pe care autoritatea contractantă le poate obţine.
● Ponderea stabilită pentru factorii de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului procedurii de atribuire.
● Factorii de evaluare şi metodologia de aplicare a acestora trebuie să permită o departajare adecvată a ofertelor şi să evite pe cât posibil aprecierile subiective ale comisiei de evaluare.
Greşeli frecvente care trebuie evitate:
– utilizarea ca factor de evaluare a “timpului de remediere a defecţiunilor”, deşi perioada necesară remedierii diferă în funcţie de natura şi tipul defecţiunii şi nu poate fi estimată la momentul procedurii de atribuire;
– utilizarea ca factor de evaluare “înţelegerea caietului de sarcini şi a obiectivelor proiectului”, factor de evaluare ce nu poate fi cuantificat şi care induce aprecieri subiective ale membrilor comisiei de evaluare.

Avocat achizitii publice,

Publicarea unor criterii de calificare şi selecţie discriminatorii – ACHIZITII PUBLICE

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Publicarea unor criterii de calificare şi selecţie discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete
Note generale
● Criteriile de calificare şi selecţie, astfel cum sunt ele prevăzute la art. 176 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a

contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedura de atribuire, nu pot fi utilizate ca factori de evaluare în cadrul criteriului de atribuire “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.
● La stabilirea criteriilor de calificare se va avea în vedere ca acestea să fie: obiective, nediscriminatorii şi proporţionale cu complexitatea şi obiectul contractului şi să reflecte posibilitatea concretă a operatorului economic de a îndeplini contractul.
● Criteriile de calificare şi selecţie publicate în anunţul de participare trebuie să fie aceleaşi cu cele precizate în documentaţia de atribuire.
Greşeli frecvente care trebuie evitate:
– publicarea parţială a criteriilor de calificare în anunţul de participare în raport cu informaţiile cuprinse în documentaţia de atribuire, documentaţie ce cuprinde fişa de date a achiziţiei şi caietul de sarcini.
NOTĂ:
Nota de justificare privind alegerea criteriilor de calificare şi selecţie, anunţul de participare şi documentaţia de atribuire trebuie să conţină aceleaşi criterii.
– Solicitarea unor criterii prin raportare la o anumită arie geografică restrânsă (de exemplu: o unitate de producţie stabilită în România sau în zona de referinţă a proiectului, o staţie de asfalt situată în limitele judeţului).
– Restrângerea artificială a concurenţei prin solicitarea de experienţă similară specifică unui anumit tip de construcţie (de exemplu, construirea de şcoli în loc de construcţii civile).
– Solicitarea de dovezi nerezonabile pentru demonstrarea îndeplinirii unui anumit criteriu de calificare (de exemplu, copia facturilor pentru dovedirea îndeplinirii unui anumit nivel al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului).
– Restricţionarea competiţiei prin solicitarea unor certificate sau autorizaţii care nu sunt relevante pentru îndeplinirea contractului (de exemplu, ISO 9001 de la producător).

Avocat achizitii publice,

Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului de achizitii publice

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului de achizitii publice.● Accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă, respectiv negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare poate fi realizată dacă există o justificare a situaţiei de urgenţă ce a impus reducerea termenelor, situaţie ce nu a fost generată de o acţiune sau inacţiune a autorităţii contractante.

● Reducerea de termen într-una din etapele procedurii trebuie să fie corelată cu durata celorlalte etape din procedura de achiziţie, inclusiv cu durata alocată semnării contractului şi cu calendarul de implementare a proiectului finanţat.
Concluzii
– Simpla accelerare a procedurii de atribuire, fără o justificare a situaţiei care a determinat urgenţa, nu poate conduce la reducerea termenelor.
– Accelerarea procedurii de atribuire nu poate fi susţinută în măsura în care, din culpa autorităţii contractante generată de inacţiunea acesteia (de exemplu, neformalizarea deciziilor luate de membrii comisiei de evaluare), perioada de evaluare a candidaturilor şi/sau ofertelor şi/sau atribuirea/semnarea contractului s-a prelungit nejustificat.

Avocat achizitii publice,

Reducerea nejustificată a termenelor ca urmare a publicării unui anunţ de intenţie

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Note generale
● Reducerea termenelor-limită de depunere a ofertelor, aferente procedurilor de licitaţie deschisă şi restrânsă, ca urmare a transmiterii spre publicare a unui anunţ de intenţie, este operabilă numai în situaţia în care în conţinutul anunţului de intenţie sunt incluse toate criteriile de calificare şi selecţie, precum şi criteriul de atribuire, regăsite şi la nivelul anunţului de participare.

● În ceea ce priveşte factorii de evaluare, în cuprinsul anunţului de intenţie aceştia vor fi detaliaţi doar în măsura în care aceştia se cunosc la momentul transmiterii anunţului de intenţie.
Concluzii
– Simpla publicare a unui anunţ de intenţie nu poate conduce în mod automat la aplicarea reducerii termenului cuprins între data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data-limită de depunere a ofertelor.
– Simpla afirmaţie că autoritatea contractantă a publicat în anunţul de intenţie toate informaţiile pe care le cunoaşte la momentul transmiterii spre publicare a acestuia nu este suficientă.

Avocat achizitii publice,

Riscuri achizitii publice – AVOCAT ACHIZITII

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

În aplicarea legislaţiei privind achiziţiile publice în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii finanţate din instrumente structurale au fost identificate o serie de deficienţe, care vor fi tratate după cum urmează:

    1. Reducerea nejustificată a termenelor ca urmare a publicării unui anunţ de intenţie:

Note generale
● Reducerea termenelor-limită de depunere a ofertelor, aferente procedurilor de licitaţie deschisă şi restrânsă, ca urmare a transmiterii spre publicare a unui anunţ de intenţie, este operabilă numai în situaţia în care în conţinutul anunţului de intenţie sunt incluse toate criteriile de calificare şi selecţie, precum şi criteriul de atribuire, regăsite şi la nivelul anunţului de participare.
● În ceea ce priveşte factorii de evaluare, în cuprinsul anunţului de intenţie aceştia vor fi detaliaţi doar în măsura în care aceştia se cunosc la momentul transmiterii anunţului de intenţie.
Concluzii
– Simpla publicare a unui anunţ de intenţie nu poate conduce în mod automat la aplicarea reducerii termenului cuprins între data transmiterii spre publicare a anunţului de participare şi data-limită de depunere a ofertelor.
– Simpla afirmaţie că autoritatea contractantă a publicat în anunţul de intenţie toate informaţiile pe care le cunoaşte la momentul transmiterii spre publicare a acestuia nu este suficientă.
2. Alegerea unei proceduri accelerate de atribuire a contractului
Note generale
● Accelerarea procedurilor de licitaţie restrânsă, respectiv negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare poate fi realizată dacă există o justificare a situaţiei de urgenţă ce a impus reducerea termenelor, situaţie ce nu a fost generată de o acţiune sau inacţiune a autorităţii contractante.
● Reducerea de termen într-una din etapele procedurii trebuie să fie corelată cu durata celorlalte etape din procedura de achiziţie, inclusiv cu durata alocată semnării contractului şi cu calendarul de implementare a proiectului finanţat.
Concluzii
– Simpla accelerare a procedurii de atribuire, fără o justificare a situaţiei care a determinat urgenţa, nu poate conduce la reducerea termenelor.
– Accelerarea procedurii de atribuire nu poate fi susţinută în măsura în care, din culpa autorităţii contractante generată de inacţiunea acesteia (de exemplu, neformalizarea deciziilor luate de membrii comisiei de evaluare), perioada de evaluare a candidaturilor şi/sau ofertelor şi/sau atribuirea/semnarea contractului s-a prelungit nejustificat.
3. Publicarea unor criterii de calificare şi selecţie discriminatorii, insuficient detaliate sau incomplete
Note generale
● Criteriile de calificare şi selecţie, astfel cum sunt ele prevăzute la art. 176 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ce au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedura de atribuire, nu pot fi utilizate ca factori de evaluare în cadrul criteriului de atribuire “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.
● La stabilirea criteriilor de calificare se va avea în vedere ca acestea să fie: obiective, nediscriminatorii şi proporţionale cu complexitatea şi obiectul contractului şi să reflecte posibilitatea concretă a operatorului economic de a îndeplini contractul.
● Criteriile de calificare şi selecţie publicate în anunţul de participare trebuie să fie aceleaşi cu cele precizate în documentaţia de atribuire.
Greşeli frecvente care trebuie evitate:
– publicarea parţială a criteriilor de calificare în anunţul de participare în raport cu informaţiile cuprinse în documentaţia de atribuire, documentaţie ce cuprinde fişa de date a achiziţiei şi caietul de sarcini.
NOTĂ:
Nota de justificare privind alegerea criteriilor de calificare şi selecţie, anunţul de participare şi documentaţia de atribuire trebuie să conţină aceleaşi criterii.
– Solicitarea unor criterii prin raportare la o anumită arie geografică restrânsă (de exemplu: o unitate de producţie stabilită în România sau în zona de referinţă a proiectului, o staţie de asfalt situată în limitele judeţului).
– Restrângerea artificială a concurenţei prin solicitarea de experienţă similară specifică unui anumit tip de construcţie (de exemplu, construirea de şcoli în loc de construcţii civile).
– Solicitarea de dovezi nerezonabile pentru demonstrarea îndeplinirii unui anumit criteriu de calificare (de exemplu, copia facturilor pentru dovedirea îndeplinirii unui anumit nivel al cifrei de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului).
– Restricţionarea competiţiei prin solicitarea unor certificate sau autorizaţii care nu sunt relevante pentru îndeplinirea contractului (de exemplu, ISO 9001 de la producător).
4. Utilizarea criteriului de atribuire “oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” cu includerea unor factori de evaluare nerelevanţi şi/sau necuantificabili
Note generale
● Factorii de evaluare trebuie să aibă legătură directă cu obiectul contractului de achiziţie publică şi să reflecte avantaje reale şi evidente pe care autoritatea contractantă le poate obţine.
● Ponderea stabilită pentru factorii de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului procedurii de atribuire.
● Factorii de evaluare şi metodologia de aplicare a acestora trebuie să permită o departajare adecvată a ofertelor şi să evite pe cât posibil aprecierile subiective ale comisiei de evaluare.
Greşeli frecvente care trebuie evitate:
– utilizarea ca factor de evaluare a “timpului de remediere a defecţiunilor”, deşi perioada necesară remedierii diferă în funcţie de natura şi tipul defecţiunii şi nu poate fi estimată la momentul procedurii de atribuire;
– utilizarea ca factor de evaluare “înţelegerea caietului de sarcini şi a obiectivelor proiectului”, factor de evaluare ce nu poate fi cuantificat şi care induce aprecieri subiective ale membrilor comisiei de evaluare.
5. Excluderea automată a ofertantului cu preţul cel mai scăzut pentru a compensaaa justifica eventualele probleme care pot apărea în derularea ulterioară a contractului, fapt care denotă că proiectul a fost conceput şi pregătit insuficient sau prost.

Avocat achizitii publice,

Probleme achizitii publice – Principalele situatii in achizitii publice

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Ordin nr. 1489 din 25 iunie 2013 pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate in domeniul achizitiilor publice si recomandarile Comisiei Europene ce trebuie urmate de autoritatile de management si organismele intermediare in procesul de verificare a procedurilor de achizitii publice

GHID
privind principalele riscuri identificate în domeniul
achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei
Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management/organismele
intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice

 

 

Avocat achizitii publice,

Parteneriatul public-privat va fi discutat de catre Comisia Europeana

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Parteneriatul public-privat va fi discutat de catre Comisia Europeana.Miercuri, 17 iulie, o echipa de specialisti ai Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine se va intalni la Bruxelles cu reprezentantii Comisiei Europene pentru a discuta proiectul de Lege a parteneriatului public-privat.

 

 

Principalele puncte ale agendei de discutii dintre specialistii DPIIS si specialistii CE se refera la justificarea necesitatii abrogarii actualei Legi a parteneriatului public-privat, modalitatea prin care diferentiaza noua lege concesiunea de parteneriatul public-privat, procedurile de atribuire a contractelor si atributiile Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine in domeniul parteneriatului public-privat.

Dupa ce se va stabili forma finala a proiectului de act normativ, agreata cu Comisia Europeana, acesta va pleca pe circuitul de avizare, urmand ca ministerele implicate si interesate in aceasta lege sa formuleze observatii. Dupa discutarea observatiilor, Legea va fi trimisa in Parlament spre dezbatere.

Potrivit DPIIS, actuala Lege a parteneriatului public-privat a creat foarte multe suspiciuni la nivelul Comisiei Europene.

Avocat achizitii publice,

Modificarea cadrului normativ in domeniul atribuirii contractelor de achizitie publica-2013

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Modificarea cadrului normativ in domeniul atribuirii contractelor de achizitie publica-2013.In Monitorul Oficial nr. 387 din 28 iunie 2013 a fost publicata Legea nr. 193/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Regiile autonome sau companiile nationale/societatile comerciale care nu se incadreaza in prevederile art. 8 sau 9, dar al caror capital integral ori majoritar este detinut de un organism al statului, pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/executie de lucrari a caror valoare estimata depaseste pragul prevazut la art. 19 trebuie sa elaboreze norme procedurale interne care sa asigure respectarea principiilor nediscriminarii si egalitatii de tratament, transparentei, proportionalitatii si recunoasterii reciproce.

Autoritatea contractanta achizitioneaza direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de produse ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achizitie de lucrari. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ.»

In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).»

In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).

Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.

Certificarea respectarii standardelor de protectie a mediului nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana.

O oferta prezinta un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, atunci cand pretul ofertat, fara T.V.A., reprezinta mai putin de 80% din valoarea estimata a contractului respectiv.

Avocat achizitii publice,

Avocati specializati in achizitii publice+Achizitii publice si PPP+Achizitii publice, parteneriate public-private, PPP, avocat

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Avocati specializati in achizitii publice+Achizitii publice si PPP+Achizitii publice, parteneriate public-private, PPP, avocat

 

In M.Of. nr. 182 din data de 2 aprilie 2013 a fost publicata Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante.

Legea nr. 72/2013 reglementeaza, in principal, urmatoarele aspecte:

 • domeniul de aplicare;
 • termenul de plata in contractele dintre profesionisti si autoritati contractante;
 • termenul de plata in contractele dintre profesionisti;
 • plata esalonata;
 • data emiterii/primirii facturii;
 • determinarea dobanzii penalizatoare;
 • costurile de recuperare a creantei;
 • clauze contractuale si practici abuzive;
 • dispozitii procedurale;
 • completarea unor acte normative incidente;
 • drepturile organizatiilor neguvernamentale ale profesionistilor.

DOMENIUL DE APLICARE

Legea nr. 72/2013 se aplica creantelor certe, lichide si exigibile, constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract incheiat intre profesionisti sau intre acestia si o autoritate contractanta, contractul avand ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea si executia lucrarilor publice, a cladirilor si a lucrarilor de constructii civile.

 

 

Avocat achizitii publice,

ACHIZITII PUBLICE – Legislatia privind atribuirea contractelor de achizitie publica a suferit modificari

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

ACHIZITII-PUBLICE -Legislatia-privind-atribuirea-contractelor-de-achizitie-publica-a-suferit-modificari.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de selectare a candidatilor in termen de 15 zile de la data-limita de depunere a candidaturilor.

Prin exceptie de la prevederile art. 200 in cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor in termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.

In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de preselectie a candidatilor in termen de 15 zile de la data-limita de depunere a candidaturilor.

In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de dialog in termen de 120 de zile de la transmiterea invitatiei de participare la dialog.“

Prin exceptie de la prevederile art. 200 in cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor finale in termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor.

In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de preselectie a candidatilor in termen de 15 zile de la data-limita de depunere a candidaturilor.

Prin exceptie de la prevederile art. 200 in cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa a doua a procedurii de negociere in termen de 50 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare.

Avocat achizitii publice,

AVOCAT ACHIZITII PUBLICE – GHID CONTESTATII CNSC

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

AVOCAT-ACHIZITII-PUBLICE – GHID-CONTESTATII-CNSC

GHID CONTESTATII ACHIZITII PUBLICE – CNSC

1. CINE POATE CONTESTA
Potrivit OUG 34/2006 – art. 255.

1) Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
            2) In sensul prevederilor alin. (1), prin persoana vatamata se intelege orice operator economic care:
   a) are sau a avut un interes legitim in legatura cu respectiva procedura de atribuire;
   b) a suferit, sufera sau risca sa sufere un prejudiciu ca o consecinta a unui act al autoritatii contractante, de natura sa produca efecte juridice, ori ca urmare a nesolutionarii in termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire.
Contestatia va fi redactata impotriva autoritatii contractante al carei act intelegem sa atacam.

2. CE ACTE PUTEM CONTESTA
            Putem contesta orice act al autoritatii publice pe care il consideram nelegal.
Prin act al autoritatii contractante se intelege orice act administrativ, orice alta operatiune administrativa care produce sau poate produce efecte juridice, neindeplinirea in termenul legal a unei obligatii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumita operatiune, in legatura cu sau in cadrul procedurii de atribuire.
Intre actele administrative pe care le putem contesta distingem in principal:
a) Documentatia de atribuire care include fisa de date a achizitiei si caietul de sarcini;
b) Raspunsul la clarificari al autoritatii contractante la solicitarea de clarificari privind documentatia de atribuire, precum si clarificarea cu privire la continutul documentatiei de atribuire emise de autoritatea contractanta reprezinta acte administrative prin care se aduc lamuriri/explicitari/limpeziri cu privire la continutul documentatiei de atribuire si prin care nu se pot aduce modificari cu privire la continutul acesteia din urma, asa cum a fost publicata in S.E.A.P.;
c) Procesul verbal de evaluare a ofertelor;
d) Adresa de comunicare a rezultatului procedurii;
e) Orice alt act intocmit de autoritatea contractanta pe parcursul derularii procedurii pe care il consideram nelegal, precum si refuzul ori omisiunea autoritatii contractante de a emite un act ori de a efectua o operatiune in legatura cu procedura de achizitie publica.

3. MOTIVE DE CONTESTARE INTALNITE FRECVENT IN PRACTICA
– criteriile de calificare si selectie care cuprind documente solicitate abuziv ori inutil (anumite certificari – cum ar fi certificari ISO, acte de calificare ale subcontractantilor,  anumite procedee tehnologice care sunt considerate restrictive si care incalca principiile de la art. 2 din OUG 34/2006)
–  raspunsul la clarificari formulat de autoritatea contractanta la solicitarea de clarificari aofertantului nu este clar si fara echivoc, raspunsul nu este satisfacator pentru ofertant
– oferta a fost declarata INACCEPTABILA sau NECONFORMA din diferite motive pe care le regasim la art. 36 alin 1 si alin.2 din HG 925/2006;
– pretul ofertat a fost neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi prestat, atunci cand pretul fara tva este sub 85% din valoarea estimate a contractului respectiv (a se vedea art. 36.1. din HG 925/2006) si ofertantul nu a justificat pretul neobisnuit de scazut potrivit art. 202 din OUG 34/2006, nu au fost prezentate suficiente documente ori documente relevante (ex. stocuri materii prime, valoare acestora, salarii, taxe, impozite, etc).
– comunicarea rezultatului si indicarea castigatorului nu arata motivele care au determinat comisia de evaluare sa ia aceasta decizie (art. 207 din OUG 34/2006).
– anularea procedurii de catre autoritatea contractanta fara un motiv real (a se vedea art. 209 din OUG 34/2006);

5. UNDE CONTESTAM
Contestatia se depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor – CNSC.
Contestatia in fata CNSC este scutita de taxa de timbru.
Contestatia se va trimite spre stiinta si autoritatii contractante potrivit legii.

6. CE ELE$MENTE TREBUIE SA CONTINA CONTESTATIA

 • Denumirea, sediul, codul unic de inregistrare, numarul de inmatriculare la ORC, telefonul, fax-ul, e-mailul, numele reprezentantului legal si daca este cazul numele reprezentantului conventional.
 • Denumirea si datele de identificare ale autoritatii contractante
 • Denumirea obiectului contractului de achizitie publica, codul CPV si procedura de atribuire aplicata
 • Obiectul contestatiei
 • Motivarea in fapt si in drept (OUG 34/2006 si HG 925/2006)
 • Mijloacele de proba – inscrisuri: actul atacat si copii dupa alte inscrisuri disponibile
 • Semnatura reprezentantului legal ori conventional.

7. TERMENUL IN CARE DEPUNEM CONTESTATIA
Potrivit OUG 34/2006   art. 2562.(1) Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de:
   a) 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2);
   b) 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit, estimata conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2).
   (2) In cazul in care cererea prevazuta la alin. (1) priveste continutul documentatiei de atribuire, publicata in SEAP in conditiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) si art. 127 alin. (2), data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei de atribuire – termenul se calculeaza in functie de valoarea estimata contractului, respectiv 5 zile sau 10 zile de la data la care anuntul de participare a fost publicat in SEAP.

8. PRAGURILE VALORICE IN FUNCTIE DE CARE CALCULAM TERMENUL DE DEPUNERE A CONTESTATIEI
Pragurile valorice stipulate in Regulamentul nr. 1251/2011 vor fi valabile pentru o perioadă de 2 ani.

            Astfel,  pragurile  valorice valabile de la 1 ianuarie 2012  pentru achiziţiile publice, vor fi după cum urmează:

 • 130.000 Euro, înlocuind valoarea de 125.000 Euro prevăzută la art. 55, alin. (2), lit. a), la art 57 din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • 200.000 Euro, înlocuind valoarea de 193.000 Euro prevăzută  la art. 9, lit. c) indice 1, din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • 400.000 Euro, înlocuind valoarea de 387.000 Euro prevăzută la art.55, alin. (2), lit. b)., la art 57 din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • 5.000.000 Euro, înlocuind valoarea de 4.845.000 Euro prevăzută la art. 9, lit. c), la art. 51, alin. (1), lit. c), la art. 55, alin. (2), lit. c), la art 57 din OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare

Atentie: contestatia va fi respinsa ca TARDIVA daca nu a fost depusa in termenul indicat mai sus, tinand seama de pragul indicat si de actul atacat.

9. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AUTORITATII CONTRACTANTE LA PRIMIREA UNEI CONTESTATII
            Potrivit OUG 34/2006 art. 2563.(1) Dupa primirea unei contestatii, autoritatea contractanta are dreptul de a adopta masurile de remediere pe care le considera necesare ca urmare a contestatiei respective. Orice astfel de masuri trebuie comunicate contestatorului, celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire, precum si Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data adoptarii acestora.
 (2) In situatia in care contestatorul considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si autoritatii contractante o notificare de renuntare la contestatie. In acest caz, autoritatea contractanta nu mai are obligatia de a comunica punctul sau de vedere potrivit dispozitiilor art. 274.
   (3) In cazul primirii unei contestatii de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, pentru care nu s-a luat act de renuntare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa comunicarea deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in termenul prevazut la art. 279 alin. (3), dar nu inainte de expirarea termenelor de asteptare, inclusiv cand aceste termene privesc cazurile prevazute la art. 28712 alin. (1) si la art. 28713 lit. a).
Daca decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor a fost atacata cu plangere, dispozitiile art. 2877 se aplica in mod corespunzator.
  (4) Contractul incheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (3) este lovit de nulitate absoluta.
   (5) In cazul in care, in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, autoritatea contractanta achizitioneaza produse, servicii sau lucrari defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestatie.

10. SOLUTIILE PE CARE LE POATE PRONUNTA CNSC

            Procedura in fata CNSC este scrisa.
Partile pot depune concluzii scrise in cursul solutionarii  care dureaza 10 zile in cazul solutionarii exceptiilor si 20 zile in restul cazurilor.
Consiliul se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei.
           Consiliul examineaza din punctul de vedere al legalitatii si temeiniciei actul atacat si poate pronunta o decizie prin care il anuleaza in parte sau in tot, obliga autoritatea contractanta sa emita un act sau dispune orice alta masura necesara pentru remedierea actelor ce afecteaza procedura de atribuire. In cazul in care Consiliul dispune modificarea/eliminarea oricaror specificatii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii de atribuire.
In situatia in care Consiliul apreciaza ca, in afara de actele contestate in cadrul procedurii de atribuire, exista si alte acte care incalca prevederile prezentei ordonante de urgenta, la care nu s-a facut referire in contestatie, atunci acesta va sesiza atat Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, cat si Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice, transmitandu-le in acest sens toate datele/documentele relevante in sustinerea sesizarii.
In cazul in care Consiliul admite contestatia si dispune luarea unei masuri de remediere a actului atacat, va preciza si termenul in care aceasta trebuie dusa la indeplinire, care nu va fi mai mare decat termenul de exercitare a caii de atac impotriva deciziei Consiliului.
 Consiliul poate respinge contestatia ca fiind nefondata, tardiva, lipsita de interes, lipsita de obiect, ca fiind introdusa de o persoana fara calitate sau neimputernicita sa formuleze contestatia, precum si pe orice alta exceptie de procedura sau de fond.
In functie de solutia pronuntata, Consiliul va decide asupra continuarii sau anularii procedurii de achizitie publica.
            Consiliul poate lua act, oricand in cursul solutionarii contestatiei, de renuntarea la aceasta de catre contestator.
            Consiliul poate obliga, la cerere, partea in culpa la plata cheltuielilor efectuate in cursul solutionarii contestatiei.
            Consiliul nu poate decide atribuirea unui contract catre un anumit operator economic.
            Decizia Consiliului va fi motivata si comunicata in scris partilor in termen de 3 zile de la pronuntare. Decizia, fara motivarea acesteia, se publica pe pagina de internet a Consiliului inlauntrul aceluiasi termen.
           Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor masuri de remediere va fi inaintata, in copie, in acelasi termen prevazut la alin. (3), catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, care are obligatia de a monitoriza indeplinirea masurilor de remediere.
Decizia prin care Consiliul anuleaza in tot sau in parte actul atacat este obligatorie pentru autoritatea contractanta.
Decizia Consiliului este obligatorie pentru parti, contractul de achizitie publica incheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absoluta.
Decizia CNSC este EXECUTORIE.
            Atentie:: in cazul respingerii contestatiei, contestatorului  li se poate retine garantia de participare la procedura.

11. CALE DE ATAC
Deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei  pot fi atacate cu plangere la, in termen de 10 zile de la comunicare, atat pentru motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie.
Plangerea la Curtea de apel impotriva Deciziei pronuntate de CNSC nu este scutita de taxa de timbru.
            Plangerea va fi formulata in scris si va fi motivate; partea care formuleaza plangerea are obligatia sa comunice o copie a acesteia, precum si dupa inscrisurile doveditoare si partii adverse, depunand dovada de comunicare in fata instantei pana la primul termen de judecata.
Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu este Curtea de apel, sectia de contencios-administrativ si fiscal in a carei raza se afla sediul autoritatii contractante.              Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor nu are calitatea de parte in proces ( sunt prevazute ca exceptii situatiile in care CNSC are calitatea de parte in process, cum ar fi spre exemplu cand are loc o  contestatie la  o amenda data de CNSC).
            Instanta competenta sa solutioneze plangerea formulata impotriva deciziei pronuntate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii si/sau lucrari aferente infrastructurii de transport de interes national, asa cum este definita de legislatia in vigoare, este Curtea de Apel Bucuresti, Sectia de contencios administrativ si fiscal.
            In cazuri temeinic justificate si pentru prevenirea unei pagube iminente, presedintele instantei poate dispune, la cererea partii interesate, prin incheiere data cu citarea partilor, suspendarea executarii contractului.
Instanta, admitand plangerea, modifica decizia Consiliului, dispunand, dupa caz:
   a) anularea in tot sau in parte a actului autoritatii contractante;
   b) obligarea la emiterea actului de catre autoritatea contractanta;
   c) indeplinirea unei obligatii de catre autoritatea contractanta, inclusiv eliminarea oricaror specificatii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anuntul/invitatia de participare, din documentatia de atribuire sau din alte documente emise in legatura cu procedura de atribuire;
   d) orice alte masuri necesare remedierii incalcarii dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice.
       Instanta, sesizata cu o plangere impotriva unei decizii a Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, prin care acesta a solutionat contestatia pe exceptie, admitand plangerea, va desfiinta decizia respectiva si va retine cauza spre judecare pe fond cu luarea in considerare a motivelor care au determinat desfiintarea deciziei.

       In situatia in care instanta admite plangerea, modifica decizia Consiliului si constata ca actul autoritatii contractante a incalcat prevederile legislatiei in materia achizitiilor publice, iar contractul a fost incheiat inainte de comunicarea deciziei de catre Consiliu, incalcandu-se astfel prevederile art. 2563 alin. (3), dispozitiile art. 28710 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(6) sau, dupa caz, ale art. 28711 se aplica in mod corespunzator.
Instanta poate respinge pe fond plangerea.
       Decizia pronuntata de instanta DE RECURS este definitiva si irevocabila.

cnsc.ro

Avocat achizitii publice,

AVOCAT ACHIZITII PUBLICE – INFRACTIUNI ACHIZITII PUBLICE

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

AVOCAT-ACHIZITII-PUBLICE  – INFRACTIUNI-ACHIZITII-PUBLICE

Politia Capitalei – Serviciul de Investigare a Fraudelor, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii, pune in executare 14 autorizatii de perchezitie si 13 mandate de aducere, in Bucuresti si in judetul Maramures, se arata intr-un comunicat al Politiei Capitalei

Perchezitiile au fost dispuse in urma cercetarilor efectuate de ofiterii de investigare a fraudelor de la Politia Capitalei, intr-un dosar penal ce priveste savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu contra intereselor publice – in forma continuata si instigare la abuz in serviciu contra intereselor publice – in forma continuata.

In cadrul acestui dosar sunt cercetati 9 suspecti.

Contractele au fost obtinute cu sprijinul unor functionari care lucreaza intr-o institutie publica, in perioada august – septembrie 2012.

Avocat achizitii publice, Consultanta achizitii publice,

Decizii referitoare la suspendarea procedurii 2013 CNSC – Avocat achizitii publice

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Avocat-achizitii-publice
Nr. crt.     Denumirea contestatorului     Numarul contestatiei     Numarul deciziei
190     SC SPC COMPACT SRL     8882/20.03.2013     190S
189     SC SYSTEGRA DESIGN & CONSULTING SRL SC ALL MEDIA PLUS SECURITY SRL     8741/20.03.2013 8968/21.03.2013     189S
188     SC VIA VITA CONSTRUCTII SRL     8806/20.03.2013     188S

 
187     SC FERGUS GREEN INVESTMENT SRL     8756/20.03.2013     187S
186     SC POTENTIAL CONS SRL     8782/20.03.2013     186S
185     SC SOD SILVA GROUP ROMANIA SRL     8891/20.03.2013     185S
184     SC EDEN CONSULTING & ENGINEERING SRL     8600/19.03.2013     184S
183     SC SECURITY TEHNICAL SOLUTIONS SRL     8728/19.03.2013     183S
182     SC ROMCONSTRUCT HOLDING GRUP SA     8575/18.03.2013     182S
181     SC XOR IT SYSTEMS SRL SC BION ADVANCED SUPPORT TEAM SRL     8345/15.03.2013 8383/18.03.2013     181S
180     SC CONTRUST SRL     8603/19.03.2013     180S
179     SC AQUA VEST SRL     8325/15.03.2013     179S
178     SC LINDOR IDEAL CONSTRUCT SRL     8304/15.03.2013     178S
177     ASOCIEREA SC LEMAR INDUSTRIES SRL, SC SINCLAIR GROUP SRL     8300/15.03.2013     177S
176     SC CONSIG SA     8355/15.03.2013     176S
175     SC DIGITRONIX TECHNOLOGY SRL     8012/13.03.2013     175S
174     SC EURO CONSULTING SRL     7926/12.03.2013     174S
173     SC DRUMURI SI PODURI MURES SRL     8074/13.03.2013     173S
172     SC COMSER SRL SC MIRA TELECOM SRL     7937/12.03.2013 7965/13.03.2013     172S
171     SC SIEMENS SRL     7827/12.03.2013     171S
170     SC GENERAL SERVICE GRUP 98 SRL     7934/12.03.2013     170S
169     SC DHM PRINTING AND ADVERTISING SRL     8062/13.03.2013     169S
168     SC C & I COMSERV SRL     7890/12.03.2013     168S
167     SC CONSAL SRL     7943/12.03.2013     167S
166     SC GADAGROUP ROMANIA SRL     7682/11.03.2013     166S
165     SC LEX CONSULTING SRL     7746/11.03.2013     165S
164     SC EVOLUSYS SERVICES SRL     7737/11.03.2013     164S
163     ASOCIEREA SC VIDELI SRL, SC LUCY STAR SRL     7696/11.03.2013     163S
162     SC TRANSFEROVIAR GRUP SA     7793/11.03.2013     162S
161     SC ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMANIA SRL SC ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMANIA SRL SC ELSACO ELECTRONIC SRL     5532/18.02.2013 5998/21.02.2013 7781/11.03.2013     161S
160     SC ROMPREST SERVICII INTEGRATE SRL     7555/08.03.2013     160S
159     SC EUROSEL TRANS SRL     7632/08.03.2013     159S
158     SC CONSTRUCT PROIECT SRL     4657/11.02.2013     158S
157     SC NOVITRADE SRL     7112/05.03.2013     157S
156     SC GEIGER TRANSILVANIA SRL     7389/07.03.2013     156S
155     ASOCIEREA SC ELMOND SERV SRL, SC FLORART SEV SRL     7444/07.03.2013     155S
154     SC SECURITY TEHNICAL SOLUTIONS SRL     7226/06.03.2013     154S
153     SC MEDIST SA     7218/05.03.2013     153S
152     SC C & A COMPANY IMPEX SRL     7256/06.03.2013     152S
151     SC COMPANIA ROMPREST SERVICE SA     7323/06.03.2013     151S
150     SC XOR IT SYSTEMS SRL     6960/04.03.2013     150S
149     SC INES GROUP SRL     7026/04.03.2013     149S
148     SC COMERCIAL TRIUMF SRL     7062/04.03.2013     148S
147     ASOCIEREA SC GREENVIRO SRL, INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI     7033/04.03.2013     147S
146     SC COMESAD DRUMURI SRL     6937/01.03.2013     146S
145     SC TEHNIC ASIST SRL     6930/01.03.2013     145S
144     SC LEX CONSULTING SRL     6929/01.03.2013     144S
143     SC C & A COMPANY CONSULTING SRL     6904/01.03.2013     143S
142     SC SECURITY FORCE POWER SRL     6938/01.03.2013     142S
141     SC COMERCIAL TRIUMF SRL     6777/28.02.2013     141S
140     SC SKY FOCUS SRL     6887/01.03.2013     140S
139     SC NOVITRADE SRL     6401/26.02.2013     139S
138     SC HORACE MEDIA SRL  SC STAR STORAGE SRL SC CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICATII SRL  SC MBI COMPUTERS SRL     6509/26.02.2013 6531/26.02.2013 6667/27.02.2013 6690/27.02.2013     138S
137     SC IQ GREEN PROJECTS SRL     6292/25.02.2013     137S
136     SC PROTECTCHIM SRL     6513/26.02.2013     136S
135     ASOCIEREA SC ROMABELT IMPORT EXPORT SRL, GEOHIDROTERV KFT     6246/22.02.2013     135S
134     SC GRAND CONSTRUCT UTILAJE SRL SC ARROW INVESTMENTS SRL     6235/22.02.2013 6311/25.02.2013     134S
133     SC DIGITRONIX TECHNOLOGY SRL     6165/22.02.2013     133S
132     SC DEBUT TRADE SRL     6271/25.02.2013     132S
131     SC DIGITRONIX TECHNOLOGY SRL     5599/18.02.2013     131S
130     S.C. PREZIDENT FORCE S.R.L.     5849/20.02.2013     130S
129     SC OVI CONEXPERT SRL     5733/19.02.2013     129S
128     ASOCIEREA BABCOCK NOELL GMBH, SC ENERGOMONTAJ SA     5545/18.02.2013     128S
127     SC CORTECH MED SRL     5763/19.02.2013     127S
126     SC ALPHA DESIGN SRL, SC BUILD GROUP SRL     5553/18.02.2013     126S
125     SC ADVANCED TECHNOLOGY SYSTEMS SRL     5762/19.02.2013     125S
124     SC URBAREX SRL     5535/18.02.2013     124S
123     SC MULTIPLAND SRL     5541/16.02.2013     123S
122     SC ECO BAU PARC SRL     5596/18.02.2013     122S
121     SC VESTA INVESTMENT SRL     5561/18.02.2013     121S
120     SC PRODUCTON SRL     5620/18.02.2013     120S
119     SC CONFOREST SA     5612/18.02.2013     119S
118     SC AXIS CORPORATE SECURITY SRL     5320/15.02.2013     118S
117     SC MOBILIER OVO DESIGN SRL     5409/15.02.2013     117S
116     SC BETOROM CONSTRUCT SRL     5301/15.02.2013     116S
115     SC COMMONWELTH CONSULTING SRL     5092/13.02.2013     115S
114     SC COMMONWELTH CONSULTING SRL     5091/13.02.2013     114S
113     SC MORANI IMPEX SRL     5534/18.02.2013     113S
112     SC KVB ECONOMIC SA     5147/14.02.2013     112S
111     SC BETOROM CONSTRUCT SRL     5263/14.02.2013     111S
110     SC UNION CO SRL     4979/13.02.2013     110S
109     SC ANDRALEX PROJECT COMPANY SRL     4810/12.02.2013     109S
108     SC SPHERA BIROUL DE INVESTITII SI CONSULTANTA SRL     4661/11.02.2013     108S
107     SC QUARTZ MATRIX SRL     4645/11.02.2013     107S
106     SC PRIMTRANS SRL     4878/12.02.2013     106S
105     SC CIVITAS SYSTEMS SRL     5023/13.02.2013     105S
104     SC INTERFLOOR SYSTEM SRL     4719/11.02.2013     104S
103     SC ADASA SISTEMAS SA     4686/11.02.2013     103S
102     SC URBAREX SRL SC SPRINT TELECOM SRL     4702/11.02.2013 4801/12.02.2013     102S
101     SC SECURITY TEHNICAL SOLUTION SRL     4658/11.02.2013     101S
100     SC BAU CENTER VEST SRL     4620/08.02.2013     100S
99     SC ROSAL GRUP SA SC DERATON SRL     4491/08.02.2013 4769/11.02.2013     99S
98     SC AEDIFICIA CARPATI SA     4585/08.02.2013     98S
97     SC URBAN INFRASTRUCTURE SRL     4439/07.02.2013     97S
96     SC FREYROM SA     4384/07.02.2013     96S
95     SC TRIPLAST SRL     4267/06.02.213     95S
94     SC OMNIASMART SRL     4286/06.02.2013     94S
93     SC BUSINESS ADVICE SI EXPERTISE SRL     4250/06.02.2013     93S
92     SC UTI GRUP SA     4150/06.02.2013     92S
91     SC LASPROM SRL     4113/05.02.2013     91S
90     SC PRODUCTON SRL     4086/05.02.2013     90S
89     SC XOR IT SYSTEMS SRL     3964/04.02.2013     89S
88     SC PSICOM INTERMED SA     3932/04.02.2013     88S
87     SC SIEMENS SRL     4016/05.02.2013     87S
86     SC UNION CO SRL     3998/04.02.2013     86S
85     SC FUTURE ACCOUNTING SERVICES SRL     3853/04.02.2013     85S
84     SC OMNI SRL     3833/01.02.2013     84S
83     ASOCIEREA SC ROMSYS SRL, ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE     3823/01.02.2013     83S
82     SC ADYROM CONSULTING SRL     3683/01.02.2013     82S
81     SC ROMTERM SA     3804/01.02.2013     81S
80     SC FORMIN SA     3781/01.02.2013     80S
79     SC CONSTRUCTII FEROVIARE SA     3487/30.01.2013     79S
78     SC GADAGROUP ROMÂNIA SRL     3463/30.01.2013     78S
77     SC REMORINI GRUP SRL     3582/31.01.2013     77S
76     SC ROMSIT CONSTRUCT SRL     3489/30.01.2013     76S
75     SC STERICYCLE ROMANIA SRL     3451/30.01.2013     75S
74     SC TEOCLINIK SRL     3450/30.01.2013     74S
73     SC PRO DANCE SHOW SRL     3327/30.01.2013     73S
72     SC SIEMENS SRL     3208/29.01.2013     72S
71     SC MEDIST SA     3168/29.01.2013     71S
70     SC SELINA SRL     3263/29.01.2013     70S
69     SC ROM METAL SRL     3366/30.01.2013     69S
68     SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL SC SIEMENS SRL     3119/28.01.2013 3135/28.01.2013     68S
67     SC RUSU STIL SRL     3107/28.01.2013     67S
66     SC ROMSIT CONSTRUCT SRL     3130/28.01.2013     66S
65     SC CONSTRUCTII FEROVIARE SA     2984/28.01.2013     65S
64     SC EXPERT ACHIZITII PUBLICE SRL     2938/28.01.2013     64S
63     SC VIALIS EDIL SRL     2886/25.01.2013     63S
62     SC CONSTRUCTII FEROVIARE SA     2838/25.01.2013     62S
61     SC DELTAROM DISTRIBUTION SRL     2892/25.01.2013     61S
60     SC SIEMENS SRL     2941/28.01.2013     60S
59     SC GADAGROUP ROMANIA SRL     2807/25.01.2013     59S
58     SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL     2781/25.01.2013     58S
57     SC ROMTURINGIA SRL     2638/24.01.2013     57S
56     SC SALUBRITATE 2000 SA     2913/25.01.2013     56S
55     SC EVOLVA TREND CONSULTANT SRL     2604/24.01.2013     55S
54     SC SALUBRIS SA     2688/24.01.2013     54S
53     SC CONEXTRUST SA     2274/22.01.2013     53S
52     SC CONEDO SRL SC ACIM SA     2238/21.01.2013 2239/21.01.2013     52S
51     SC CIVITAS PSG SRL     2167/21.01.2013     51S
50     SC REMIX ROM 2000 SA SC ROMSIT CONSTRUCT SRL     2237/21.01.2013 2411/22.01.2013     50S
49     SC SIEMENS SRL     2253/21.01.2013     49S
48     SC BIOSTEC CLINILAB SRL     2256/21.01.2013     48S
47     SC EUROLIBRIS SRL     2258/21.01.2013     47S
46     SC BRAILA SHIP REPAIR SA     1941/18.01.2013     46S
45     SC AXA CONSTRUCT SRL     1886/17.01.2013     45S
44     SC RTD COMPUTERS SRL     1755/16.01.2013     44S
43     SC BRIDGE BUSINESS SOLUTIONS SRL SC COMAR INTERNATIONAL SRL     1578/16.01.2013 1587/16.01.2013     43S
42     SC PARBRIZ EXPRES SRL     1569/15.01.2013     42S
41     SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII SA     1282/14.01.2013     41S
40     ASOCIEREA ESPINA OBRAS HIDRAULICAS SOCIEDAD ANONIMA SC POLYSTART IMPEX SRL, SC TCIF SA     41635/28.12.2012     40S
39     SC DIGITRONIX TECHNOLOGY SRL     1411/14.01.2013     39S
38     SC EDEN CONSULTING & ENGINEERING SRL     1331/14.01.2013     38S
37     SC CORAL SRL     1376/14.01.2013     37S
36     SC EURO CONSULTING SRL     1343/14.01.2013     36S
35     SC RIONVIL SRL     1233/11.01.2013     35S
34     SC LORY COM SRL     1062/11.01.2013     34S
33     SC CONSTRUCTII FEROVIARE SA     1066/11.01.2013     33S
32     SC VICTOR CONSTRUCT SRL     1020/10.01.2013     32S
31     SC POWER NET CONSULTING SRL SC PC WARE SRL     613/08.01.2013 709/09.01.2013     31S
30     SC SOFTMATIC SRL     699/08.01.2013     30S
29     SC CASIDO SRL     623/08.01.2013     29S
28     SC EUROTOTAL COMP SRL     540/08.01.2013     28S
27     ASOCIEREA AL STOM COMPANY SRL, SC EURO AUDIT SERVICE SRL, REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA     101/03.01.2013     27S
26     SC INSOFT DEVELOPMENT & CONSULTING SRL     240/04.01.2013     26S
25     SC COMPANIA STINGERI SI INTERVENTII SA     254/04.01.2013     25S
24     SC BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA     50/03.01.2013     24S
23     SC BEDAMIRO HOLDING PARCARI CONSTRUCT SA     48/03.01.2013     23S
22     SC ACZ CONSULTING SRL     47/03.01.2013     22S
21     SC VARGA QUATTRO SRL     81/03.01.2013     21S
20     SC IMPRIM SRL     41550/28.12.2012     20S
19     SC GLACIAL PROD SRL     37/03.01.2013     19S
18     SC PSICOM INTERMED SA     41599/28.12.2012     18S
17     SC EXPERT ACHIZITII PUBLICE SRL     41641/28.12.2012     17S
16     ASOCIEREA SC MIRA TELECOM SRL, SC PRO OPTICA SA     41650/28.12.2012     16S
15     SC INTERGRAPH COMPUTER SERVICES SRL     41498/20.12.2012     15S
14     SC PSICOM INTERMED SA     41549/28.12.2012     14S
13     SC EXPERT ACHIZITII PUBLICE SRL     41449/27.12.2012     13S
12     SC BRADUL ALB SRL     41342/27.12.2012     12S
11     SC BALTURSIB SRL     41592/28.12.2012     11S
10     SC CEAUSESCU & PARTNERS SRL     41639/28.12.2012     10S
9     SC ALSTOM INFRASTRUCTURE ROMANIA SRL     41507/28.12.2012     9S
8     SC EXPERT ACHIZITII PUBLICE SRL     41450/27.12.2012     8S
7     SC DIGITRONIX TECHOLOGY SRL     41354/27.12.2012     7S
6     SC EXPERT ACHIZITII PUBLICE SRL     41448/27.12.2012     6S
5     SC GADAGROUP ROMANIA SRL SC GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL     41194/27.12.2012 41203/27.12.2012     5S
4     SC IQ GREEN PROJECTS SRL     41158/27.12.2012     4S
3     SC DIGITRONIX TECHOLOGY SRL     41353/27.12.2012     3S
2     SC PIF & LMS COMPANY SRL     41246/27.12.2012     2S
1     SC MS EXPERTMOB SRL SC GEUMACS CONSULTING SRL     41303/27.12.2012 41338/27.12.2012     1S