Browsing Category

Avocat divort

Avocat divort, Avocat divort Romania, AVOCAT DREPT CIVIL,

Avocat Drept Civil – RIL referitor la includerea în venitul lunar net al echivalentului valoric al normei de hrană

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Ministerul Public a transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție un punct de vedere pe marginea recursului în interesul legii având ca obiect „interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 527 alin. (2) și art. 529 alineatele (1) şi (2) din Cod civil prin raportare la prevederile art. 2 alin. (4) și art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică şi siguranță națională, republicată, modificată şi completată în ceea privește includerea echivalentul valoric al normei de hrană în totalul veniturilor nete lunare în raport de care se stabilește pensia de întreținere datorată de către părinte copilului”.

În punctul de vedere se arată astfel:

 1. Unele instanțe judecătorești au considerat că echivalentul valoric al normei de hrană nu se include în venitul lunar net realizat de către debitorul obligației de întreținere.

În motivarea acestor soluții s-a arătat că aceste drepturi bănești, nefiind impozitate potrivit art. 55 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicat, nu constituie venituri asimilate salariilor.

Excluderea lor din totalul veniturilor care constituie baza de calcul a pensiei de întreținere se datorează destinației speciale a acestor sume de bani, acestea fiind afectate în mod exclusiv desfășurării activității debitorului obligației de întreținere.

Din întreaga economie a Ordonanței Guvernului nr. 26/1994, republicată modificată și completată s-a reținut că, în principal, personalul căruia i se aplică acest act normativ are dreptul la hrană gratuită care constituie norma de hrană zilnică și că, doar în mod excepțional, atunci când executarea obligației angajatorului nu se poate face în natură, categoriile profesionale vizate de acest act normativ beneficiază de echivalentul valoric al normei de hrană.

Prin recunoașterea și acordarea acestor drepturi s-a urmărit în exclusivitate refacerea capacității de muncă a personalului care beneficiază de ele, constituind, din această perspectivă, măsuri de protecție a unor categorii profesionale.

Chiar dacă este un venit permanent și stabil, echivalentul valoric al normei de hrană, ca drept recunoscut unor categorii de persoane în virtutea activității desfășurate şi a condițiilor de muncă deosebite, având scopul de a asigura menținerea sănătății angajatului potrivit standardului locului de muncă, reprezintă un venit cu destinație specială, exceptat de la orice urmărire pentru orice fel de datorii, inclusiv pentru cele care privesc pensii de întreținere, potrivit art. 409 alin. (7) din Codul de procedură civilă din anul 1865 [corespunzător art. 728 alin. (7) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă].

În motivarea unora dintre hotărârile judecătorești examinate s-a făcut trimitere și la considerentele deciziei nr. 6 din 23 iunie 2014 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie și Justiţie – Completul pentru delegarea unor chestiuni de drept[1]. (Anexa I)

 1. Alte instanțe judecătorești au considerat că echivalentul valoric al drepturilor de hrană prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, modificată şi completată se include în veniturile nete realizate de către debitorul obligației de întreținere pe baza cărora se stabilește cuantumul pensiei de întreținere, întrucât constituie venituri cu caracter permanent, iar dispozițiile art. 529 alin. (1) și (2) din Codul civil nu fac nicio distincție în această privință.

Fiind incluse în categoria veniturilor periodice realizate din muncă de către debitorul obligației de întreținere, acestea pot fi urmărite în condițiile art. 409 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă din anul 1965 [corespunzător art. 728 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă].

Faptul că, potrivit Codului fiscal, aceste sume nu constituie venituri impozabile, nu prezintă relevantă, de vreme ce, în vederea stabilirii pensiei de întreținere, în categoria de „mijloace ale debitorului” intră toate posibilitățile materiale de care acestea dispune, atât salariul, cât şi orice alte sume plătite de angajator în temeiul raporturilor de muncă deci toate veniturile care au un caracter permanent sau de continuitate.

Din perspectiva îndeplinirii obligației de întreținere, noțiunea de „venituri cu caracter permanent” are un sens mult mai larg decât acela de venituri salariale, prin aceasta înțelegându-se toate acele sume de bani incluse ori nu în salariu care se dovedesc a fi plătite în mod constant şi periodic de către angajator ori având o altă sursă decât raporturile de muncă (ex: redevențe, chirii, drepturi de autor şi alte asemenea) şi care sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale debitorului şi a celor aflați în întreținerea sa.

În motivarea unor hotărâri judecătorești, îndeosebi după publicarea în Monitorul oficial a deciziei nr. 6 din 23 iunie 2014 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept[2], s-a reținut şi că echivalentul valoric al normei de hrană nu reprezintă un spor cu destinație specială, această natură având-o, de exemplu, drepturile de echipament şi nici sporuri pentru condiții deosebite de muncă, întrucât scopul unui atare spor este de acela de a permite beneficiarului său să anihileze efective nocive pe care le are asupra organismului prestarea unei munci în condiții vătămătoare, cum ar fi de exemplu, cazul sporului destinat achiziționării unui aliment necesar combaterii efectelor substanțelor toxice de la locul de muncă, situație în care destinația sporului constă exclusiv în achiziționarea acelui aliment pentru consumul propriu al angajatului.

Afectațiunea specială a acestor venituri trebuie stabilită prin actul normativ care le consacră.

Astfel, ar fi trebuit să fie îndeplinite două condiții: pe de o parte, să se prevadă în actul normativ o atare destinație, iar, pe de altă parte, prin aceleași act normativ să se stabilească excluderea sa de la orice urmărire, condiții care nu sunt îndeplinite în privința drepturilor analizate.

Prin urmare, nu este aplicabilă excepția prevăzută de art. 407 alin. (7) din Codul de proceduri civilă din anul 1865 [corespunzător art. 728 alin. (7) din Legea nr. 134/2010].

De altfel, art. 409 alin. (4) din Codul de procedură civilă din anul 1865 [corespunzător art. 728 alin. (4) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă] permite urmărirea ajutoarelor pentru incapacitate de muncă pentru sumele datorate cu titlu de obligație de întreținere, astfel încât, dacă în cazul unui debitor al întreținerii care nu primește decât acest ajutor, există posibilitatea urmăririi, a fortiori, echivalentul valoric al normei de hrană nu poate fi exclus de la orice urmărire.

Chiar dacă reprezintă echivalentul hranei ce nu se acordă în natură personalului prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, modificată şi completată nu există un fundament legal pentru ca aceste sume să nu fie considerate ca având un caracter stabil, în condițiile în care oricărui debitor al obligației de întreținere ce nu face parte din categoria persoanelor la care face referire art. 4 din acest act normativ i se stabilește cuantumul pensiei de întreținere la care este obligat prin raportare la toate veniturile cu caracter permanent, inclusiv sumele de bani pe care le alocă alimentelor.

S-a considerat că această interpretare şi aplicare a legii corespunde principiului interesului superior al copilului impus de art. 2 din Legea nr. 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului, republicată, principiu căruia trebuie să i se dea eficiență în legătură cu toate drepturile şi îndatoririle ce revin părinților, inclusiv în ceea ce privește determinarea mijloacelor materiale ale părintelui debitor al obligației de întreținere. (Anexa II)

Apreciez că prima orientare a jurisprudenței este în litera şi spiritul legii.

 • 1. Prealabil analizei teoretice a problemei de drept, prezint considerentele pentru care apreciez că acest recurs în interesul legii şi recursul în interesul legii declarat de Colegiul de Conducere al Curții de Apel Suceava sunt admisibile prin raportare la soluția şi considerentele deciziei nr. 6 din 23 iunie 2014 a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

În cauză este îndeplinită condiția prevăzută de art. 514 din Codul de procedură civilă, existând o problemă de drept rezultată din interpretarea şi aplicarea diferită a dispozițiilor legale evocate.

Acesta problemă de drept vizează, în esență, a se stabili dacă valoarea financiară a normei de hrană prevăzută de art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare constituie sau nu un venit cu afectațiune specială, din perspectiva stabilirii bazei de calcul a pensiei de întreținere datorată de părinte copilului său în condițiile art. 527 şi art. 529 din Codul civil.

De asemenea, este îndeplinită şi condiția de admisibilitate prevăzută de art. 515 din Codul de procedură civilă, întrucât divergența de jurisprudență este profundă şi persistă chiar şi după data publicării în Monitorul oficial a deciziei nr. 6 din 23 iunie 2014 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.

Potrivit celor prezentate în precedent, caracterul neunitar al jurisprudenței este exemplificat prin hotărâri judecătorești definitive (în acele situații în care litigiile s-au judecat conform Codului de procedură civilă aprobat prin Legea nr. 134/2010), precum şi prin hotărâri judecătorești irevocabile (în acele situații în care litigiile s-au judecat conform Codului de procedură civilă din anul 1865).

Ambele demersuri de unificare a jurisprudenței sunt admisibile, chiar şi în contextul în care, în cuprinsul considerentelor deciziei nr. 6 din 23 iunie 2014 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept prin care a fost respinsă ca inadmisibilă sesizarea formulată de Tribunalul Botoșani privind pronunțarea unei hotărâri prealabile asupra modului de interpretare a acelorași dispoziții legale, instanța supremă a arătat rațiunile pentru care veniturile analizate ar trebui excluse din baza de calcul a pensiei de întreținere.

Bunăoară, soluția de respingere ca inadmisibilă a sesizării în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile în aceeași problemă de drept a fost determinată de lipsa caracterului de noutate a acesteia, condiție de admisibilitate specială, prevăzută de art. 519 din Codul de procedură civilă care deosebește în mod esențial acest mecanism a priori de unificare a jurisprudenței, de cel care intervine a posteriori – recursul în interesul legii.

Cu privire la autoritatea de lucru judecat a deciziei nr. 6 din 23 iunie 2014 a Înaltei Curți de Casaţie și Justiţie – Completul pentru delegarea unor chestiuni de drept, arăt că această autoritate ce este îndeobște atașată actelor jurisdicționale, privește nu numai dispozitivul, dar și considerentele pe care aceasta se sprijină.

Identic deciziilor pronunțate în interesul legii, deciziile pronunțate în delegarea unor chestiuni de drept beneficiază de caracter obligatoriu pentru toate instanțele judecătorești de la data publicării lor în Monitorul oficial[3].

Esențial este faptul că autoritatea de lucru judecat atașată acestei decizii privește în mod necesar şi prioritar dispozitivul actului jurisdicțional, considerentele decisive, precum şi pe cele decizorii cuprinse în motivarea sa, potrivit art. 430 alin. (2) din Codul de procedură civilă sub imperiul căruia a fost pronunțată[4].

Din aceste perspective, în cuprinsul precedentei decizii, se decelează între cele două categorii de considerente: pe de o parte, considerente decisive care au justificat soluția de respingere ca inadmisibilă a sesizării formulată în acea cauză şi prin care se explicitează lipsa condiției de admisibilitate prevăzută de art. 519 din Codul de procedură civilă sub aspectul cerinței de noutate a problemei de drept şi, pe de altă parte, considerente decizoriiprin care instanța supremă, raportându-se la practica de îndrumare a fostului Tribunalul Suprem şi doctrina recentă, ulterioară adoptării şi intrării în vigoare a Noului Cod civil, arată, în esență, că nu vor putea fi luate în considerare pentru stabilirea pensiei de întreținere sporul pentru condiții deosebite de muncă, precum şi cele cu destinație specială.

Or, astfel cum se observă din partea dedicată expunerii orientărilor de jurisprudență, unele instanțe, inclusiv instanțele de ultim control judiciar, ulterior publicării deciziei Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, au analizat caracterul compensațiilor financiare în discuție dintr-o altă perspectivă, argumentând în sensul lipsei unei destinații speciale a acestora[5].

În aceste condiții, s-a perpetuat caracterul neunitar al jurisprudenței, ceea ce demonstrează că, în practică, precedentul act jurisdicțional al instanței supreme nu a primit receptarea pe care ar fi impus-o efectul pozitiv al autorităţii de lucru interpretat de care beneficiau considerentele sale decizorii prin care s-a oferit o interpretare în problema de drept[6].

Având în vedere şi faptul că precedenta sesizare pentru dezlegarea chestiunii de drept a fost respinsă ca inadmisibilă, apreciez că recursul în interesul legii în aceeași problemă de drept este admisibil, neoperând în această privință efectul negativ al autorităţii de lucru judecat.

Efectul negativ al autorităţii de lucru judecat de care beneficiază decizia nr. 6 din 23 iunie 2014 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept se opune formulării unei sesizări având același obiect în procedura prevăzută de art. 519-520 din Codul de procedură civilă, întrucât finele de inadmisibilitate ce constă în lipsa caracterului de noutate, explicat pe calea considerentelor decisive din cuprinsul acestei decizii își menține valabilitatea în cauze identice.

În schimb, efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat sau, după caz, al autorităţii de lucru interpretat ce se atașează, considerentelor decizorii din cuprinsul acestei decizii, se impun noilor judecăți ale instanțelor civile, în virtutea caracterului obligatoriu ex lege al actului jurisdicțional care le conține, fără a putea constitui, însă, un fine de neprimire a unui alt demers de unificare a jurisprudenței pentru care cerința noutății problemei de drept nu este cerută, atunci când se constată că practica judiciară își menține caracterul neunitar.

În acest context, efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat/interpretat de care beneficiază considerentele decizorii şi caracterul obligatoriu al acestora se subsumează argumentelor pentru care o anumită orientare a jurisprudenței trebuie considerată ca fiind în litera şi spiritul legii.

Mutatis mutandis, în jurisprudența de unificare a instanței supreme s-a considerat că un nou recurs în interesul legii este admisibil, după ce, același demers de unificare a jurisprudenței, în aceeași problemă de drept, fusese anterior respins[7].

 • 2. Sub aspect teoretic, apreciez că în interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 527 alin. (2) și art. 529 alin. (1) şi (2) din Cod civil raportate la prevederile art. 2 alin. (4) și art. 4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică şi siguranță națională, republicată, modificată şi completată, echivalentul valoric al normei de hrană nu se include în totalul veniturilor nete lunare în raport de care se stabilește pensia de întreținere datorată de către părinte copilului, pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 524 din Codul civil, temeiul obligației legale de întreținere este dat de starea de nevoie a creditorului şi de neputința acestuia de a se întreține din munca sau bunurile sale.

În privința minorului, într-o redactare vizibil perfecționată faţă de art. 86 alin. (3) din Codul familiei, prin dispoziții speciale cuprinse în art. 525 alin. (1) din Codul civil se arată că acesta are dreptul de a cere întreținere de la părinții săi atunci când starea sa de nevoie este determinată de neputința de a se întreține din munca sa, chiar dacă ar avea bunuri ce ar putea fi valorificate.

În ceea ce privește stabilirea cuantumului întreținerii, similar art. 94 alin. (1) din Codul familiei, art. 529 alin. (1) şi art. 527 alin. (1) din Codul civil statuează cu valoare de principiu că întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti şi că la stabilirea mijloacelor debitorului obligației de întreținere se ține seama de veniturile şi bunurile acestuia, de posibilitățile de realizare a acestora, urmând a fi avute în vedere şi celelalte categorii de obligații ale sale.

În privința întreținerii la care este dator părintele, printr-o dispoziție expresă, cuprinsă în art. 529 alin. (2) din Codul civil se arată că aceasta se stabilește până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulți copiii.

În conformitate cu alin. (3) al aceluiași articol, cuantumul întreținerii datorate copiilor, împreună cu întreținerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăși jumătate din venitul lunar al celui obligat.

Comparativ cu reglementarea cuprinsă în art. 94 alin. (3) din Codul familiei care se raporta la „câștigul din muncă” al părintelului debitor al obligației de întreținere, în actuala reglementare, legiuitorul, în dorința de a elimina orice interpretări contrare cu privire la această noțiune[8], precum şi în contextul multiplicării surselor de venituri licite[9], a folosit un alt criteriu, cel al veniturilor lunare nete, de unde se deduce că vor fi avute în vedere, la stabilirea cuantumului pensiei de întreținere, nu doar veniturile realizate de către debitorul obligației de întreținere din muncă, ci şi din alte surse (ex: chirii, redevențe, dividende, depozite bancare, fructe civile şi industriale ale bunurilor proprii, etc. ) dacă acestea au caracter de continuitate[10].

În mod constant, atât în doctrină[11], cât şi în practica judiciară[12] s-a stabilit că la determinarea cuantumului pensiei de întreținere nu se iau în calcul decât veniturile cu caracter permanent, de continuitate, nu şi cele întâmplătoare.

Pentru evitarea unor posibile impedimente la executarea silită a datoriilor ce constau în pensii de întreținere, dispozițiile de drept substanțial trebuie aplicate prin coroborare cu prevederile de drept procesual care stabilesc veniturile ce pot forma obiect al urmăririi silite.

Astfel, prevederile art. 728 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă [corespunzător art. 409 din Codul de procedură civilă din anul 1865] reglementează urmărirea silită a salariului şi a altor venituri periodice realizate din muncă sau a altor sume care se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existență ale acestuia (venituri şi sume periodice asimilate salariului), precum şi a pensiilor, sub mai multe aspecte[13].

În primul rând, art. 728 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă [într-o redactare identică art. 409 alin. (1) din Codul de procedură din anul 1865] stabilește că aceste venituri ale debitorului sunt supuse unei insesizabilități absolute (în raporturile cu oricare dintre creditori), dar parțiale, o anumită cotă din salariu ori din veniturile asimilate acestuia fiind rezervată creditorilor urmăritori[14].

În privința sumelor datorate cu titlu de obligație de întreținere, prin art. 728 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă [corelativ art. 409 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă din anul 1865] se stabilește o cotă de ½ din aceste venituri ce poate fi urmărită silit.

În schimb, din motive de protecție socială a debitorului, prin art. 728 alin. (7) din același act normativ [corespunzător art. 409 alin. (7) din fostul Cod de procedură civilă] se stabilește că unele venituri ale acestuia sunt absolut şi total insesizabile.

Această insesizabilitate instituită de lege în considerarea destinației speciale a unor venituri ale debitorului trebuie recunoscută în raport de orice urmărire silită, fie ea şi parțială, chiar şi pentru datorii vizând obligațiile de întreținere, întrucât, în caz contrar, ar fi afectat însuși scopul pentru care sumele respective au fost acordate[15].

În cazul nerespectării acestui regim juridic, sancțiunea care intervine este nulitatea urmăririi, potrivit art. 729 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă [corespunzător art. 410 din Codul de procedură civilă din anul 1865].

Deși, în anumite condiții, veniturile reprezentate de alocația financiară ce constituie echivalentul valoric al normei de hrană, atunci când executarea dreptului prevăzut în favoarea personalului din cadrul instituţiilor indicate în cuprinsul art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, modificată şi completată nu se face în natură dobândesc un caracter de continuitate, totuși, nu pot fi luate în considerare la stabilirea bazei de calcul a pensiei de întreținere datorată potrivit art. 527 şi art. 529 din Codul Civil, motivat de afectațiunea specială a acestui venit al debitorului întreținerii, ceea ce face ca, în privința acestora să opereze insesizabilitatea absolută şi totală prevăzută de art. 728 alin. (7) din Legea nr. 134/2010 [corespunzător art. 409 alin. (7) din fostul Cod de procedură civilă].

Astfel, potrivit art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, modificată şi completată, scopul acestui drept este de a asigura nevoile nutritive ale personalului indicat de acest act normativ prin compensarea eforturilor depuse în procesul de instruire şi de îndeplinire a misiunilor, în considerarea condițiilor de mediu şi a altor factori specifici locului de muncă şi activității prestate.

Este evident că rațiunile pentru care, în general, este recunoscut dreptul anumitor categorii de salariați la o alimentație de protecție şi anume, condițiile de muncă deosebite ce necesită un aport caloric crescut, în scopul menținerii sănătății pentru desfășurarea activităților specifice, se regăsesc şi în cazul dreptului la hrană prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 26/1994, republicată, modificată şi completată.

Această afectațiune specială a dreptului se cuvine a fi recunoscută şi trebuie să primească efectele juridice corespunzătoare, chiar şi în acele situații în care executarea dreptului nu se face în natură, ci în echivalent, prin plata valorii financiare neimpozabile a normei de hrană, potrivit actul normativ menționat anterior.

Sub acest aspect, există o vădită asemănare între veniturile analizate şi sporurile pentru condiții deosebite de muncă asupra cărora Plenul fostului Tribunalul Suprem a statuat prin decizia nr. 14 din 23 mai 1963 în sensul că nu pot fi cuprinse în câștigul din muncă pe baza căruia se stabilește pensia de întreținere, întrucât trebuie să se țină seama de scopul urmărit de lege, acela de a da posibilitatea materială a angajaților să prevină ori să înlăture efectele dăunătoare pe care le au asupra organismului omenesc acele munci prestate în condiții speciale avute în vedere la acordarea acestor sporuri. A stabili în sens contrar, ar însemna să nu se țină seama de scopul urmărit de lege, ceea ce ar conduce la micșorarea posibilității de apărare a organismului angajatului care lucrează în aceste condiții, acesta fiind şi împotriva intereselor creditorului întreținerii[16].

Aceleași rațiuni pot fi reținute mutatis mutandis şi în privința echivalentului financiar al normei de hrană, conducând la aceeași soluție de excludere a acestor venituri din baza de calcul a pensiei de întreținere datorată potrivit art. 527 şi art. 529 din Codul civil, întrucât ubi eadem este ratio, ibi eadem solutio esse debet.

Din aceste perspective, nu prezintă relevanță faptul că drepturile bănești analizate nu îmbracă forma unui spor la salariul de bază, întrucât ceea ce interesează este, după cu am demonstrat, destinația specială a dreptului al cărui echivalent valoric îl reprezintă.

În acest mod se poate da eficiența juridică pe care o impune efectul pozitiv al autorităţii de lucru interpretat a deciziei nr. 6 din 23 iunie 2014 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, conferindu-se previzibilitate asupra aplicării unei reglementări privind folosința bunurilor debitorului.

***

Pentru aceste motive, în temeiul dispozițiilor art. 517 din Codul de procedură civilă, solicit admiterea prezentului recursul în interesul legii, a recursului în interesul legii declarat de Colegiul de Conducere al Curții de Apel Suceava şi pronunțarea unei decizii pentru interpretarea şi aplicarea unitară a legii.

[1] Decizia civilă nr. 249/A din 13 martie 2015 pronunțată de Tribunalul Hunedoara – Secţia I Civilă în dosarul nr. 9834/221/2013; Decizia civilă nr. 425/AC din 2 decembrie 2014 pronunțată de Tribunalul Neamț – Secția I Civilă

în dosarul nr. 4461/279/2013; Decizia civilă nr. 383/A din 21 octombrie 2014 pronunțată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. 32/305/2014; Sentința civilă nr. 13408 din 4 decembrie 2014 pronunţată de Judecătoria Brașov în dosarul nr. 10706/197/2014 definitivă prin neapelare; Decizia civilă nr. 1421 din 7 octombrie 2014 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a III-a Civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie în dosarul nr. 16865/300/2012; Decizia civilă nr. 228 din 24 septembrie 2014 pronunțată cu opinie separată de Tribunalul Giurgiu – Secția Civilă în dosarul nr. 3784/236/2013; Sentința civilă nr. 1362 din 19 februarie 2015 pronunțată de Judecătoria Sectorului 6 București – Secția Civilă în dosarul nr. 8894/303/2014 definitivă prin neapelare; decizia nr. 110 din 10 februarie 2015 pronunțată de Tribunalul Olt – Secția I Civilă în dosarul nr. 2310/311/2014; Decizia nr. 84 din 21 ianuarie 2015 pronunțată de Tribunalul Dolj – Secția I Civilă în dosarul nr. 3581/215/2013; Sentința civilă nr. 3892 din 24 martie 2015 pronunțată Judecătoria Craiova – Secția Civilă în dosarul nr. 44593/215/2014 definitivă prin neapelare; Sentința civilă nr. 470 din 19 februarie 2015 pronunțată de Judecătoria Vaslui în dosarul nr. 7/333/2015 definitivă prin neapelare; Decizia civilă nr. 518/A din 3 decembrie 2014 pronunțată de Tribunalul Bihor – Secția I Civilă în dosarul nr. 19285/271/2013; Sentința civilă nr. 3957 din 22 octombrie 2014 pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosarul nr. 6848/296/2014 definitivă prin neapelare; sentința civilă nr. 610 din 12 februarie 2015 pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosarul nr. 11846/296/2014 definitivă prin neapelare; Sentința civilă nr. 2395 din 11 martie 2015 pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosarul nr. 22995/271/2015 definitivă prin neapelare (pct. 4, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 23, 24, 25, 33, 34, 36-38 din Anexa I)

[2] Sentința civilă nr. 492 din 24 septembrie 2014 pronunțată de Judecătoria Buhuși în dosarul nr. 156/199/2014 definitivă prin neapelare; Sentința civilă nr. 895 din 3 septembrie 2014 pronunțată de Judecătoria Zărnești în dosarul nr. 229/3387/2014 definitivă prin decizia civilă nr. 31/A din 10 martie 2015 pronunțată de Tribunalul pentru minori şi familie Brașov; Sentința civilă nr. 4859 din 4 mai 2015 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București – Secția Civilă în dosarul nr. 26732/300/2014 definitivă prin neapelare; Sentința civilă nr. 4863 din 4 mai 2015 pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București – Secția Civilă în dosarul nr. 32317/300/2014 definitivă prin neapelare; Decizia nr. 11/A/MF din 19 ianuarie 2015 pronunțată de Tribunalul Mehedinți – Secția I Civilă în dosarul nr. 783/225/2014; Decizia nr. 1142 din 29 octombrie 2014 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția I Civilă în dosarul nr. 1439/318/2014; Decizia nr. 55 din 22 ianuarie 2015 pronunțată de Tribunalul Gorj – Secția I Civilă în dosarul nr. 5081/318/2014; Sentința civilă nr. 360 din 10 februarie 2015 pronunțată de Judecătoria Vaslui în dosarul nr. 7153/333/2014 definitivă prin neapelare (pct. 4, 9, 19, 20, 26, 27, 28, 45 Anexa II);

[3] În doctrină, s-a făcut o distincție sub acest aspect, arătându-se că decizia pentru dezlegarea unor chestiuni de drept are autoritate de lucru judecat în litigiul în care s-a formulat cererea de sesizare și autoritate de lucru interpretat pentru celelalte instanțe (I. Deleanu, „Tratat de procedură civilă”, Vol. II, Editura Universul Juridic., București, 2013, n. 122, nota 3 subsol, p. 390);

[4] Mutatis mutandis, decizia nr. 11 din 20 mai 2015, pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, publicată în Monitorul oficial, partea I, nr. 522 din 14 iulie 2015;

[5] Este adevărat că, în literatura de specialitate, s-a arătat că, întrucât cele două proceduri reglementate pentru asigurarea unei practici judiciare unitare se exclud reciproc, în sensul că, dacă o problemă de drept a fost dezlegată în procedura hotărârii prealabile, chiar dacă ulterior se constată că sunt date soluții care o nesocotesc, recursul în interesul legii este inadmisibil, pentru că deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în ambele proceduri sunt, în egală măsură, obligatorii pentru toate instanțele şi că, în aceste situații, remediul este dat doar de exercitarea căilor de atac pentru încălcarea dispozițiilor normative incidente astfel cum au fost interpretate de către Înalta Curte (M. Nicolae, „Recursul în interesul legii şi dezlegarea în prealabil, a unei chestiuni de drept noi de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în lumina Noului Cod de procedură civilă” în Dreptul nr. 2/2014, p. 69 şi autorii loc. cit.)

[6] Bunăoară, în literatura de specialitate, s-a arătat, în privința considerentelor decizorii, că acestea se bucură de efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat şi că, a nega acest lucru, ar însemna, de fapt, a crea premisele instabilității juridice (A. Nicolae, „Relativitatea şi opozabilitatea efectelor hotărârii judecătorești”, Universul Juridic, București, 2008, p. 289);

Autoarea citată arată totodată: „Faptul că soluția asupra acestui aspect (prin care s-a statuat pe calea unor considerente decizorii – n.ns.) nu se regăsește în dispozitivul hotărârii face ca eficacitatea directă a hotărârii (protejată de efectul negativ al autorităţii de lucru judecat) să nu se manifeste, dar se va produce eficacitatea „indirectă” a acesteia, părțile neputându-se sustrage efectului pozitiv al autorităţii de lucru judecat şi neputând nega realitatea situației juridice stabilite în considerente” (Idem, p. 290).

În cuprinsul expunerii, am optat pentru noțiunea de autoritate de lucru interpretat, întrucât aceasta se degajă din cuprinsul art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă care consacră efectul obligatoriu al dezlegării date chestiunilor de drept.

Consider că efectul pozitiv al autorităţii de lucru judecat poate fi pus în relație şi cu autoritatea de lucru interpretat care se atașează considerentelor decizorii.

[7] Decizia nr. 19 din 17 octombrie 2011 pronunțată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, publicată în Monitorul oficial, partea I, nr. 824 din 22 noiembrie 2011;

[8] În acest sens, C. Irimia în „Noul Cod civil. Comentarii pe articole”, Fl. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Editura CH Beck, București, 2012, comentariu art. 529 – n.3, p. 572;

[9] Curtea Constituțională, decizia nr. 327 din 14 septembrie 2004, publicată în Monitorul oficial, partea I, nr. 866 din 22 septembrie 2004;

[10] M. Avram, „Drept civil. Familia”, Editura Hamangiu, București, 2013, p. 492-493; T. Bodoaşcă, A. Drăghici, I. Puie, „Dreptul familiei. Tratat universitar”, Editura Universul Juridic, București, 2013, p. 470;

[11] C. Lungu, „Unele aspecte teoretice şi de practică judiciară privind obligația de întreținere” în Revista Română de Drept, nr. 10/1971, p. 118 şi jurisprudența loc. cit., n. 46-48 subsol; I. Albu, „Dreptul familiei”, Editura Didactică şi Pedagogică, București, 1975, n. 388, p. 307; T. R. Popescu, „Dreptul familiei. Tratat”; Editura Didactică şi Pedagogică București, 1963, n. 553, p. 220; I. P. Filipescu, „Tratat de dreptul familiei”, Editura All, București, 1998, p. 527; Al. Bacaci, V. Dumitrache, C.C. Hageanu, „Dreptul familiei”, Ediția a V-a, Editura CH Beck, București, 2006, p. 260; E. Florian, „Dreptul familiei”, Editura CH Beck, București 2006, p, 292, 310; A-Gh. Gavrilescu, „Aspecte teoretice şi de practică judiciară privind obligația de întreținere între părinți şi copii în reglementarea Codului familiei și a Noului Cod civil” în Analele Universității „Constantin Brâncuși” nr. 3/2010, p. 122; A – Gh. Gavrilescu, „Discuții privind determinarea cuantumului întreținerii pe care părintele sau adoptatorul o datorează copilului” în Dreptul nr. 6/2009, p. 128-133; G. C. Frenţiu în „Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudență”, vol. I, Editura Hamangiu, București, 2012, comentariu art. 529, n. 5, n. 6 p. 771-772; V. Dumitrache, „Considerații privind obligația legală de întreținere în Noul cod civil” în „Culegere de studii in honorem Alexandru Bacaci şi Ovidiu Ungureanu”, C. Munteanu (coord.), Editura Universul Juridic, București, 2012, n. 55, p. 91; T. Bodoaşcă, A. Drăghici, I. Puie, op. cit., p. 441-442 şi autorii loc. cit; G. C. Frenţiu, „Comentariile Codului civil. Familia”, Editura Hamangiu, București, 2012, n. 356, p. 362-363 şi nr. 556, p. 667;

[12] Tribunalul Suprem, decizia nr. 2047 din 13 noiembrie 1979 în Revista Română de Drept nr. 3/1980, p. 66 şi în Culegere de decizii pe anul 1979, p. 164; Tribunalul Suprem, decizia nr. 1025 din 12 octombrie 1966 în Revista Română de Drept nr. 2/1967, p. 158; ÎCCJ – Secția civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 3317 din 25 aprilie 2005, decizia nr. 2973/2004, decizia nr. 2648 din 1 aprilie 2004 www.scj.ro;

[13] S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, „Tratat de executare silită”, Editura Lumina Lex, București, 2001, p. 298;

[14] S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, op. cit., p. 298; G. Boroi, M. Stancu, „Drept procesual civil”, Editura Hamangiu, București, 2015, p. 1017; G. Răducanu în „Noul Cod de procedură civilă. Comentarii pe articole”, Vol. II, G. Boroi (coord.), Editura Hamangiu, București, 2013, comentariu art. 728, n.5, p. 230;

[15] S. ZIlberstein, V.M. Ciobanu, op. cit., p. 303;

[16] Plenul Tribunalului Suprem, decizia de îndrumare nr. 14 din 23 mai 1963 în „Jurisprudența instanței supreme în unificarea practicii judiciare în materie civilă (1956-2008)”, ediție îngrijită de L. Lefterache, I. Nedelcu, F. Vasile, Editura Universul Juridic, București, 2009, p. 92-93;

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, Avocat divort, Avocat divort Romania,

Cum,Cand,Unde,In ce Fel,Cat – Despăgubirile în procesul de divorț

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Spre deosebire de vechiul Cod al familiei care nu oferea posibilitatea soțului nevinovat să solicite celuilalt soț o reparare a prejudiciului provocat prin desfacerea căsătoriei, actualul Cod civil introduce dreptul la despăgubiri de care beneficiază soțul nevinovat, care a fost prejudiciat prin divorț.

Dreptul la despăgubiri este apreciat ca având un rol atât preventiv, cât și sancționator în ceea ce privește comportamentele neglijente şi dăunătoare ale soților, care în final duc la destrămarea relațiilor de căsătorie.

Despăgubirile care se pot solicita în acest temei se acordă separat față de alte drepturi patrimoniale care pot fi solicitate de soțul interesat în cazul divorțului, cum ar fi posibilitatea de a cere partajarea bunurilor comune, dreptul la anularea actelor încheiate în frauda celuilalt soț ori dreptul la pensie de întreținere (care poate aparține, după caz, soțului divorțat sau copilului minor).

Dreptul la despăgubiri este definit de art. 388 din Codul civil ca acel drept „distinct de dreptul la prestaţia compensatorie prevăzut laart. 390”, prin care „soţul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soţului vinovat să îl despăgubească”, fiind inspirat din legislația franceză, mai precis dintr-o variantă mai veche a actualului art. 266 din Codul civil francez.

Prestația compensatorie la care se referă textul citat are o sferă de aplicare practică destul de redusă. Ea are scopul reparării dezechilibrului semnificativ pe care divorțul îl determină în condițiile de viață ale unuia dintre soți, dar se aplică numai în situația în care căsătoria a durat cel puțin 20 de ani.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Restituiri retroactive pensii taiate", "Verificati partenerul de afaceri", Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Abtinere, Accize pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindree mai mare de 3000 cmc, actiuni, actiuni si alte acte, ADMITERE BAROU, Adoptii Romania, Afaceri la cheie, Agentia Domeniilor Statului - DOSARE, Alba Iulia . Avocat, Alexandria.Avocat, Amenzi isctr, ANRP, Anulare proces verbal contraventie, Anulare proces verbal de contravenţie ISCTR, Apel video, Arad . Avocat, Articole juridice COLTUC, Asistenta in favoarea consumatorilor, ATACARE OUG 51/2014, avize si autorizatii de mediu, Avize-mediu, Avocat achizitii publice, AVOCAT ARBITRAJ, AVOCAT BUCURESTI, AVOCAT CEDO, Avocat CLOUD, AVOCAT DIPLOME SPIRU HARET 2009, Avocat divort, Avocat divort Romania, AVOCAT DREPT CIVIL, AVOCAT EMIGRARE, Avocat energie, Avocat executare silita, AVOCAT FONDURI EUROPENE, AVOCAT INSOLVENTA, Avocat litigii sportive, Avocat malpraxis, AVOCAT MEDIERE, Avocat pentru românii din diaspora-Avocat al românilor din afara graniţelor ţării, Avocat specializat in dreptul penal al afacerilor, Avocatul animalelor, Avocatul contribuabilului, avocatul contribuabilului, AVOCATUL DE LA ORA 16.00, Bacau . Avocat, Baia Mare . Avocat, Banci, Bancuri, Bistrita . Avocat, Botosani . Avocat, Braila . AVOCAT, Brasov . AVOCAT, BUCOVINA DE NORD, Bucuresti . AVOCAT, Bugetarii in razboi cu statul, Buzau . AVOCAT, C O D U L - I N S O L V E N T E I, Cabinet de avocat virtual (virtual law firm), Calarasi . AVOCAT, Calculator taxe notariale, Cand, Caransebes . AVOCAT, Care, Cartea Verde a Legislatiei Muncii, cas avocat, Casatorii gay Romania, Cauze civile si comerciale Romania, Cazul C-26/13 Árpád Kásler and Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt, Cazuri de nedreptate din justitia romana, Cazuri in atentia DNA, Ce, CEDO, cereri, Certificat de nastere/ de deces Romania, Certificate verzi, Cetatenie basarabeni, Cetatenie romana, Cetelem Ifn s.a. clauze abuzive, Chambers and Partners (editia 2013), Cine, CLAUZE ABUZIVE BANCI, Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Clubul juridic, Cluj Napoca . AVOCAT, Cod rutier, Codul aerian 2014, Codul audiovizualului 2014, Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015, Codul insolventei 2014, Codul Muncii 2014, Codul Silvic 2014, Codul vamal 2014, Coltuc.ro/intrebari, coltuc.ro/stare-dosar, Comert, Compendiu pe intelesul tutoror al Noului Cod Penal si De Procedura Penala, Comunicate de presa, Constanta . AVOCAT, Constitutia Romaniei 2014, Consultanta achizitii publice, Consultanta juridica, Consultanta si reprezentare in instanta in litigii privind protectia consumatorului, Consultaţii la tine acasă, Contestare amenda rovinieta, Contestatie la executare silita Noul cod penal, CONTESTATIE TERGIVERSARE PROCES, Contract de vanzare-cumparare, contracte, contracte colective de munca 2013-2014, Contracte de sponsorizare-cazuri practice, Cosmetic Products Notification Portal, costuri, Covasna . AVOCAT, Craiova . AVOCAT, Credite, Criminologie/Criminalistica, CU EI SA NU FACI AFACERI !, Culegeri de jurisprudenta si legislatie, Cum, Cum recuperez OBLIGATIUNILE EMISE DE CEC inainte de 1989, Cum sa…, Cum se face?, Curs valutar, Curtea de Justiţie UE, Daune Morale RCA, DAUNE SPIRU HARET, De la lume adunate, decepnl, Denominare franci elvetieni, Denominare pe CHF, Depunerea juramantului, Depunerea on-line a documentelor la ONRC, despagubiri pentru depozitele constituite la cec, Despăgubirile prin puncte, Detasarile transfrontaliere, dezbateri, Dictionar juridic, Diplome Spiru Haret, Dispute in spatiul virtual, Diverse/Dictionare, Domenii Coltuc, Dosare achizitii publice-SEAP, Dosare ale Consiliului Concurentei, Dosare ANRP, Dosare CNSC, Dosare DIICOT, Dosare noua lege adoptie, Dosare obtinere cetatenie romana, Dosare TVA retroactiv persoane fizice, Dosarele Directiei de Combatere a Criminalitatii informatice, Dreptul administrativ, Dreptul aero-spatial, Dreptul civil, Dreptul comunitar, Dreptul constitutional, Dreptul consumatorului, Dreptul diplomatic, Dreptul familiei, Dreptul fiscal, Dreptul insolventei, Dreptul international public si privat, Dreptul maritim si fluvial, Dreptul medical, Dreptul mediului, Dreptul muncii, Dreptul muncii si asigurari sociale, Dreptul parlamentar, Dreptul penal, Dreptul procesual civil, Dreptul procesual fiscal, Dreptul procesual penal, Dreptul proprietatii intelectuale si industriale, Dreptul transporturilor, Dreptul vamal, Drepturi de autor, Drepturi muzica, Drobeta Turnu Severin . AVOCAT, Economie, Elodia-Cioaca, ENEL NE FURA, English News, Executat sau somat de catre banca, Extern, FALIMENTUL + PERSONAL, Financiar, Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire, Focsani . AVOCAT, Fonduri publice nationale, Galati . AVOCAT, Ghid achizitii terenuri straini - 2014, GHID ANGAJARE, Ghid complet executare silita, Ghid infiintare firma, Ghid practic de folosire Noul Cod de Procedura Penala, Ghid practic de recunoastere diplome USH, Ghid practic pentru procedura partajului judiciar, Ghid practic pentru proces denominare franci elvetieni sau euro, Ghid practic pentru proprietarii de imobile nationalizate - 2014, GHID PRACTIC PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR SECHESTRATE/RETINUTE/RAMASE IN BASARABIA, Ghidul apararii in dosarele aflate la DIICOT, Ghidul apararii in dosarele aflate la DNA, Ghidul clientului bancar abuzat, Ghidul consumatorului abuzat de banca, GHIDUL DIVORTULUI IN 2014: TOT CE TREBUIE SA STIE SOTII CAND VOR SA DIVORTEZE, Ghidul juridic al transportatorului, Ghidul practic pentru actele de procedura in materie civila, GHIDUL ROMANULUI DIN STRAINATATE, Ghiduri practice, Giurgiu . AVOCAT, http://spiruforum.coltuc.ro/, Hunedoara . AVOCAT, Iasi . AVOCAT, IFEP PORTAL, imigrari, IMIGRARI ROMANIA, Imobile scoase la licitatii silite, inchidere firma, Incuviintare excutare silita, Infiintare firme Romania, Infiintare SRL-D – Acte si documente, Infiintarea Institutiei "avocatul Animalelor", Influenta Noului Cod Civil asupra mediului de afaceri din Romania, INFO DOSARE FNI DEPUSE LA AVAS, Inmatricularea provizorie a autoturismului până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului de fond, Inregistrare marca, Inregistrare marci, insolventa persoana fizica, Insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, Institutii publice, Institutii publice Romania, Intabulare 2012, Intern, Interviu acordat LEGA500.COM de catre avocat Coltuc Marius Vicentiu, Interviuri presa, Intrebari frecvente ale clientilor, Intrebari si raspunsuri, Intrebari si raspunsuri cetatenie, IT, IT&C, jostimbrudemediu.info, Juridic, juridic tv, Jurisprudenta ICCJ 2014, Leasing, LEGE 290/2003 SI 9/1998, LEGEA 290/2003 SI LEGEA 9/1998, Legea 72/2013, Legea Educatiei, Legislatie-az.com, LicitatiiJuridice, Litigiu privind achiziţiile publice, Logica juridica, Medicina legala, Medierea, Miercurea Ciuc . AVOCAT, MODEL ACTIUNE DENOMINARE CHF, Modele de cereri, Modele de cereri si actiuni, Modele de contracte, Modele de contracte, cereri, actiuni si alte acte, Monitorul oficial, Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 - masurile pentru finalizarea procesului de restituire, NOTAR BUCURESTI, NOUA LEGE A RETROCEDARILOR 2013, Noul Cod Civil 2014, Noul Cod de Procedura Civila - 2014, Noul Cod de procedura civila –NCC, Noul Cod de Procedura Fiscala 2014, NOUL COD DE PROCEDURA PENALA, Noul Cod de Procedura Penala 2014, NOUL COD PENAL 2014, NOUL COD RUTIER, Noul cod rutier 2013-2014, Noul Cod Rutier 2014, noulcodpenal.com, Noutati legislative, NU CUMPARARE TERENURI STRAINI, O speta pe zi, Obtinere duplicat certificat de casatorie Romania, Obtinere vize Australia, Oglinda dreptatii, Onorarii Casa de avocatura Coltuc, Optiuni privind infiintarile, Oradea . AVOCAT, Pacalitii USH, Pagubitii mic.ro, Pagubitii money.ro, Pararea mea despre, Partaj Romania, PARTAJ TIMBRU DE MEDIU, pasi, Pasii necesari pentru infiintare firma, pe Internet, Pedeapsa cu moartea, Pensii Romania, Permis de munca, Permise sedere straini-ROMANIA, Persoane concediate colectiv, Piatra Neamt . AVOCAT, Pitesti . AVOCAT, Ploiesti . AVOCAT, Politic, PROBLEME DIFICILE DE DREPT PENAL IN CONCEPTIA NOULUI COD PENAL 2014 SI CODUL DE PROCEDURA PENALA 2014, Proces Muncii Romania, Proces penal Romania, PROCESE CASA DE AVOCATURA COLTUC, Procese clauze abuzive impotriva BRD - Partea I, Procese colective banci, procese colective tvr, Procese pensii militare, Profesii juridice, Proiectul Codului Insolventei-2013, Protectia juridica a drepturilor omului, Ramnicu Valcea . AVOCAT, Raporteaza o ilegalitate din Romania, Recalculare alcoolemie, Reclamatii abuz al statului, Reclamatii Alimente si Bauturi, Reclamatii Ambalaje, Reclamatii Auto& Barci& Vehicule, Reclamatii Bagaje, Genti & Valize, Reclamatii Birotica&Papetarie, Reclamatii Cadouri / Artizanat, Reclamatii Casa si Gradina, Reclamatii Ceasuri, Bijuterii, Optice, Reclamatii Constructii, Reclamatii Corpuri de Iluminat,Electrice,Electrocasnice, Reclamatii din Agricultura, Reclamatii din sport, Reclamatii Imobiliare, Reclamatii Imprimare & Publicare, Reclamatii Jucarii, Reclamatii Mediu, Reclamatii Moda / Articole Vestimentare, Reclamatii Produse Cosmetica &Medicala, Reclamatii Siguranta & Protectie, Reclamatii Transport, Reclamatii Turism, Recuperari creante, Reprezentare in fata autoritatilor din Romania, Reprezentare in procese Romania, RETETE CULINARE, Revendicari Romania, Revista avocatilor specializati in dreptul penal al afacerilor, Revista Presei, revista Recuperatorii din Romania, Rezidenta in Romania, REZILIERE ARENDA 2014, RIL, Romani in Anglia, Romani in AUSTRALIA, Romani in CANADA, Romani in Franta, Romani in GERMANIA, Romani in Italia, Romani in Olanda, Romani in Portugalia, Romani in Spania, Romani in SUA, Satu Mare . AVOCAT, Sibiu . AVOCAT, Situatia proceselor cu bancile pe clauze abuzive in 2014, SITUATIE DOSARE USH-SPIRU HARET MARTIE 2014, Slatina . AVOCAT, Slobozia . AVOCAT, Social, Societati comerciale, Societatile cu Raspundere Limitata, Societatile pe Actiuni, Spaga-atentii in spitale, Sport, Stabilire si modificare pensie alimentara Romania, Stabilire si tagaduire paternitate Romania, Stirea ta, Stiri cu si despre penitenciare.Aici pot scrie toti cei care se afla in penitenciare si rudele acestora, Stiri din tara.Va spuneti nemultumirile aici!, Stop abuzurilor statului, Studenti abuzati de Spiru Haret, Subiectul saptamanii, Succesiune, Succesiuni si mosteniri Romania, Suceava . AVOCAT, Targoviste . AVOCAT, Targu Jiu . AVOCAT, Targu Mures . AVOCAT, Taxe judiciare de timbru, Teapa locuri de munca, Telecomunicatii, Terenuri straini, Testimoniale clienti, Timbru de mediu, TIMBRU DE MEDIU 2013, Timisoara . AVOCAT, TINUTUL HERTA SI RESTITUIREA BUNURILE TRECUTE IN PROPRIETATEA STATULUI BULGAR IN URMA APLICARII TRATATULUI DINTRE ROMANIA ŞI BULGARIA SEMNAT LA CRAIOVA LA 7 SEPTEMBRIE 1940, Toate procesele din Romania impotriva bancilor, TOPUL NATIONAL AL ABERATIILOR, Tractiuni, TRANSFERARE ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR ROMÂNI CONDAMNAŢI DEFINITIV ÎN STRĂINĂTATE, Tribunal specializat pe judecarea infractiunilor economice, Tulcea . AVOCAT, Turism, Unde, Urmaritii din Romania, Vaslui . AVOCAT, Video, Video news, Video-cloud pentru avocati, Violenta domestica, Vize USA, Vreauamnistie.com, WhatsApp Cabinet avocat Coltuc,

In practica este diferit:ANRP explica situatia despagubirilor acordate cetatenilor romani a caror imobile au fost abandonate in Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau Tinutul Herta

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Senatul Romaniei a aprobat, in sedinta din data de data de 30.09.2014, proiectul Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998si al Legii nr. 290/2003, acte normative prin care s-au acordat despagubiri catatenilor romani care au abandonat imobile in Bulgaria, Basarabia,Bucovina de Nord sau Tinutul Herta.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvernul Romaniei inca din 26 iunie 2014 si urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor. Dupa aprobare, legea va fi promulgata de catre Presedintele Romaniei, astfel incat noile prevederi sa poata fi aplicate incepand cu anul 2015.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt urmatoarele:

– Unica masura compensatorie o constituie despagubirile banesti;

– Plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii hotararilor comisiilor judetene, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul 2015;

– Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va emite titluri de plata care se vor plati de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere;

– Sumele aferente despagubirilor se vor majora/actualiza prin decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu suma aferenta perioadei cuprinse intre momentul emiterii hotararilor comisiilor judetene si data emiterii deciziei de actualizare;

– Comisiile judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003 au obligatia de a solutiona, prin hotarare, cererile de acordare a despagubirilor inregistrate si nesolutionate, dupa cum urmeaza:

 • in termen de 9 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 18 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1.000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 36 de luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003.
Avocat divort, Avocat divort Romania,

Ghidul divortului in conceptia Cab.de avocat Coltuc

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

 Divortul este reglementat de noul Cod civil la Capitolul VII, “Desfacerea casatoriei”, care stabileste ca divortul poate avea loc in urmatoarele situatii:

prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti acceptata de celalalt sot;
atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila;
la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani;
la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei.

Actul normativ prevede, totodata, ca sotii au de ales intre mai multe variante: divortul administrativ, care presupune desfacerea casatoriei de catre ofiterul starii civile, divortul la notar, cel in instanta de judecata, precum si divortul la mediator.

“In alegerea tipului de divort conteaza, insa, mai putin motivele de divort, cat situatia concreta a partilor, daca acestia au sau nu minori nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati”, a declarat, la solicitarea noastra, avocatul Gabriela Gerber, consultant in Forumul AvocatNet.ro.

Divortul cu acordul sotilor

Specialistul a mentionat, de asemenea, ca in alegerea tipului de divort are importanta si daca partile sunt de acord sau nu cu divortul. Prin urmare, continua Gerber, in cazul in care exista acordul sotilor pentru desfacerea casatoriei, atunci acest lucru va putea fi facut fie prin procedura administrativa, fie la notarul public.

“Daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati, ofiterul de stare civila ori notarul public de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor poate constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, eliberandu-le un certificat de divort, potrivit legii”, se mentioneaza si in noul Cod civil.

Conform acestui act normativ, procedura administrativa presupune adresarea unei cereri de divort, de catre ambii soti, ofiterului de stare civila de la locul incheierii casatoriei sau de la ultimul domiciliu comun al sotilor. Divortul la starea civila se poate incheia doar daca sotii nu au copii minori nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati.

In ceea ce priveste divortul in fata notarului public, acesta se va realiza daca sotii convin de comun acord asupra tuturor aspectelor ce privesc desfacerea casatoriei, aspecte referitoare la:

numele de familie pe care sa il poarte dupa divort
exercitarea autoritatii parintesti obligatoriu de catre ambii parinti
stabilirea locuintei copiilor dupa divort
modalitatea de pastrare a legaturilor personale dintre parintele separat si fiecare dintre copii
stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor.

In plus, spre deosebire de divortul la starea civila, divortul la notar se poate incheia chiar si daca exista copii minori.

 

Instanta de judecata, singura varianta pentru sotii care nu se inteleg

In cazul in care sotii nu sunt de acord cu divortul, singura varianta pentru desfacerea casatoriei ramane instanta de judecata. Motivele de divort sunt prevazute de noul Cod civil:

atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila;
la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani;
la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei.

Instanta va pronunta divortul din culpa sotului parat atunci cand, din cauza unor motive temeinice, imputabile acestuia, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila. Mai mult chiar, dupa cum explica avocatul, instanta poate pronunta divortul din culpa ambilor soti, chiar atunci cand numai unul dintre ei a facut cerere, daca din dovezile administrate reiese ca amandoi sunt vinovati de destramarea casatoriei.

In schimb, daca paratul nu a formulat cerere reconventionala, iar din dovezile administrate rezulta ca numai reclamantul este culpabil de destramarea casatoriei, cererea acestuia va fi respinsa ca neintemeiata, mentioneaza Gabriela Gerber.

Atunci cand sotii sunt separati in fapt de cel putin 2 ani, oricare dintre ei va putea cere divortul, asumandu-si responsabilitatea pentru esecul casatoriei. “In acest caz, instanta ve verifica existenta si durata despartirii in fapt si va pronunta divortul din culpa exclusiva a reclamantului”, puncteaza specialistul.

Nu in ultimul rand, atunci cand divortul este cerut pentru ca starea sanatatii unuia dintre soti face imposibila continuarea casatoriei, instanta va administra probe privind existenta bolii si starea sanatatii sotului bolnav si va pronunta divortul, fara a face mentiune in hotarare despre culpa pentru desfacerea casatoriei.

Cum se realizeaza partajul bunurilor?

In ceea ce priveste partajul bunurilor comune ale sotilor, acesta va putea fi facut fie odata cu divortul, fie ulterior, dupa obtinerea certificatului de divort sau ramanerea definitiva a sentintei de divort, dupa cum a mentionat Gabriela Gerber.

Conform noului Cod civil, regimul matrimonial inceteaza intre soti inca din momentul depunerii cererii de divort sau, in cazul divortului prin acord, de la data separatiei in fapt a sotilor, daca se solicita aceasta.

Ca si act juridic, sotii vor incheia actul de lichidare a regimului matrimonial, cu respectarea formelor cerute de lege, urmat, la libera lor apreciere, de partajul bunurilor comune si de regulariarea datoriilor, insa incetarea propriu-zisa a regimului matrimonial nu va mai fi conditionata de acesta

Pentru celelalte doua variante, cea a divortului la notar si cea a divortului in instanta, costurile sunt variabile in functie de onorariul notarului si al eventualului avocat angajat sa reprezinte sotii in instanta.

In plus, in fata instantei se vor achita si taxe judiciare de timbru. Mai precis, potrivit OUG nr. 80/2013, tarifele taxei judiciare de timbru sunt diferite, in functie de motivele divortului prevazute de Codul Civil la art. 373:

Art. 373. – Divortul poate avea loc:
a) prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti acceptata de celalalt sot;
b) atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila;
c) la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani;
d) la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei.

Astfel, in cazul in care cererea de divort este introdusa prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti acceptata de celalalt sot, taxa judiciara de timbru va fi de 200 lei.

Pretul taxei va fi mai mic, de 100 lei, atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila. Tot 100 lei costa taxa pentru cererea de divort a unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani.

Actul normativ stabileste, de asemenea, ca pentru cererea introdusa de unul dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei, tariful taxei judiciare de timbru va fi de 50 lei.

Acelasi tarif, 50 lei, se aplica pentru cererea privind acordarea despagubirilor sau pentru stabilirea prestatiei compensatorii.

In ceea ce priveste cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divort si care au ca obiect stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei, actul normativ publicat recent prevede un tarif de 20 lei pentru fiecare cerere.

 

 

 

 

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Apostila sentinta de divort – Procedura divort

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Apostila sentinta de divort – Procedura divort

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/F2Md5Dg1WnK

Apostila sentinta de divort - Procedura divort

Supralegalizarea consta in fapt tot in aplicarea unei apostile, de data aceasta de catre Tribunalul competent. Dupa cum sugereaza si numele, supra-legalizarea reprezinta o legalizare a unei legalizari sau mai bine spus procedura prin care se legalizeaza de catre Tribunal un document legalizat de catre un notar public.

Tribunalele supralegalizeaza urmatoarele tipuri de documente:
– traducerile legalizate ale actelor apostilate de catre Tribunal

– sentinte de divort, hotarari judecatoresti, declaratii notariale, precum si traducerile legalizate ale acestor acte
– duplicate /fotocopii ale actelor romanesti, legalizate in prealabil de un notar public


Avocat divort, Avocat divort Romania,

Partaj fara divort – Procedura partajului

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Partaj fara divort – Procedura partajului

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/fQD3C5Awgho

Partaj fara divort - Procedura partajului

Realizarea intelegerii dintre soti in ceea ce priveste impartirea bunurilor comune din casatorie se poate face concomitent cu procesul de divort,  in cursul procesului de divort, in fata instantei de judecatasau oricand dupa finalizarea procesului de divort, inclusiv in perioada imediat urmatoare, fie in fata instantei de judecata, fie printr-un act notarial.

Realizarea impartirii bunurilor comune ce au rezultat din casatorie, atunci cand cei doi soti se inteleg cu privire la modul in care se efectueaza impartirea, este, pe langa solutia cea mai eleganta si mai putin incarcata emotional, dar, in acelasi timp, este solutia cel mai putin costisitoare, ca timp si costuri.

Realizarea partajului, cand exista acord intre cei doi soti, se poate realiza:
• printr-un document realizat in fata notarului.
Costul, in acest caz, este compus din onorariul notarului stabilit de notar si taxa judiciara de timbru taxa, reprezentand un procent din suma valorilor bunurilor ce se impart. Aceasta activitatea se poate desfasura doar dupa ramanerea definitiva a hotararii de divort si presupune neaparat intelegerea in privinta tuturor aspectelor intre cei doi soti.

In cazul in care nu exista acord initial intre soti, dar ulterior introducerii actiunii de partaj, sotii ajung la un acord:
• prin redactarea (recomandabil, de catre un Avocat) a unui document care sa statuteze intelegerea si modul de impartire convenit a bunurilor comune din casatorie si prezentarea acestui document in instanta, in cadrul procesului de partaj.

In cazul in care partajul se realizeaza print-o tranzactie ce statueaza intelegerea partilor, taxa de timbru (stabilita procentual la valoarea estimata a masei de partajat) se poate recupera in anumite conditii total sau partial.


AVOCAT BUCURESTI, Avocat divort, Avocat divort Romania,

Avocat divorturi – Avocat specializat divorturi

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Avocat divorturi – Avocat specializat divorturi

In baza Codului Civil, divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat de catre instanta judecatoreasca indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie.


La solutionarea cererilor accesorii divortului, referitoare la incredintarea copiilor minori, obligatia de intretinere si folosirea locuintei, instanta va tine seama si de interesele minorilor.

Cererea de divort prin acord se depune de soti impreuna sau de unul dintre soti, celalalt acceptand aceasta cerere.

In acest caz, instanta nu va stabili nici un fel de culpa a vreunuia dintre soti la desfacerea casatoriei. Divortul din motive temeinice.

 • Pentru pronuntarea divortului din motive temeinice – motive de divort, instanta trebuie sa constate, cf. art. 38 alin. 1 C. fam, existenta a trei elemente:

 • existenta motivelor temeinice

 • existenta raporturilor dintre soti grav vatamate

 • imposibilitatea continuarii casatoriei

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Avocat divorturi Bucuresti – Procedura in Bucuresti

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Avocat divorturi Bucuresti – Procedura in Bucuresti


Inainte de a lua decizia initierii unui divort, analizati cu mare atentie si calm situatia in care va aflati. Decizia asupra unui divort nu trebuie luata niciodata in graba, la suparare. Nu uitati faptul ca, conform Codului Familiei, familia are la baza casatoria liber consimtita intre soti, in relatiile dintre soti, precum si in exercitiul drepturilor fata de copii, barbatul si femeia avand drepturi egale.

Priviti divortul mai ales ca pe o cale de a rezolva probleme majore in viata dumneavoastra, generate de casatoria in care va aflati. Daca, dupa o analiza suficienta a situatiei dumneavoastra considerati ca divortul este singura cale de a obtine o stare de normalitate, si nu una de a obtine o razbunare, un avantaj material, atunci puteti incepe demersurile privind obtinerea divortului.

Odata luata decizia inceperii divortului, cautati intotdeauna sa ajungeti la un acord cu sotul/sotia dumneavoastra in ceea ce priveste cat mai multe aspecte: realizarea divortului, custodia copilului(ilor) – incredintarea minorilor, impartirea bunurilor comune, alte aspecte. Obtinerea acestui acord duce la evitarea cresterii efectelor traumatizante inerente divortului precum si a multor discutii in contradictoriu purtate in sedinta publica.

Daca acordul nu poate fi obtinut, este extrem de indicat sa fiti asistat(a) de un avocat, incredintarea copiilor precum si partajarea aducand in timpul procesului o serie de elemente complexe, in conditiile in care partile nu se inteleg.

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Avocat divort – Procedura de divort

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Avocat divort – Procedura de divort

DIVORTUL DIN CULPA COMUNA

In practica, este posibil ca desi nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru divortul prin acord, sotii sa fie de acord asupra tuturor capetelor de cerere: divort, numele dupa divort, incredintare copii.

In aceasta situatie, de cele mai multe ori, sotii cer desfacerea casatoriei prin divort din culpa comuna, si vor solicita ca probe inscrisuri si un martor comun.

In situatia in care partile nu se inteleg, dar din probele administrate rezulta culpa ambilor soti in desfacerea casatoriei prin divort din culpa comuna a sotilor.

AVOCAT BUCURESTI, Avocat divort, Avocat divort Romania,

Avocat divort Timisoara – Procedura divort Timisoara

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Avocat divort Timisoara – Procedura divort Timisoara

In cazul in care nu se poate realiza divortul prin acord sau divortul din culpa comuna, va trebui dovedita culpa celuilalt sot, pentru a se putea obtine divortul.

In acest sens se va apela la prezentarea inscrisurilor, la audierea martorilor, si la alte mijloace de probare a prejudicierii iremediabile a relatiilor de casatorie si la culpa celeilalte parti.

Este cazul unor procese ce implica incarcatura emotionala traumatizanta pentru ambii soti si, eventual, pentru copiii din casatorie.

Din acest motiv, sfatul Avocatului este sa cautati intotdeauna sa alegeti solutia divortului DOAR atunci cand considerati ca nu mai exista o alta posibilitate de intrare in normalitate, si, in cazul in care alegeti aceasta solutie, sa cautati sa va intelegeti cu sotul/sotia asupra realizarii unui divort cat mai abiabil.

AVOCAT BUCURESTI, Avocat divort, Avocat divort Romania,

Avocat divort Galati – Procedura divort Galati

Our Reader Score
[Total: 1 Average: 5]

Avocat divort Galati – Procedura divort Galati

Divortul prin acord este posibil numai in cazul in care de la incheierea casatoriei a trecut cel putin un an si nu au rezultat copii din casatorie.

Nu este necesara invocarea si dovedirea unor motive de divort in cazul acestui tip de desfacere a casatoriei. Cererea trebuie semnata de ambii soti, iar judecatorul va da un termen de doua luni pana la sedinta publica.

DURATA PROCESULUI DE DIVORT

Durata procesului variaza. De la doua luni, in cazul divortului prin acord, la 6 luni in alte situatii mai complicate.

 

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Avocat divort Constanta – Procedura divort Constanta

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Avocat divort Constanta – Procedura divort Constanta

Lipsa obligativitatii asistarii avocatului. Riscuri

 • Legea romana nu obliga sotii sa aiba un avocat in procesul de divort. Divortul se poate pronunta si fara asistenta unui avocat in proces.

  Cu cat procesul este mai complex, insa (lipsa acordului in realizarea divortului, in impartirea bunurilor comune din casatorie, in incredintarea minorilor din casatorie, in stabilirea pensiei alimentare, a programului de vizitare), lipsa consultantei si asistentei unui Avocat adauga elemente semnificative de risc partii respective (sot sau sotie). Printre aceste elemente enumeram:

 • posibilitatea respingerii actiunii de divort, nepronuntarea divortului
 • stabilirea incorecta a pensiei alimentare pentru copilul incredintat spre crestere si educare unuia dintre soti
 • stabilirea incorecta, neconforma situatiei reale, a partajarii bunurilor comune

  Lipsa informarii preliminare cu privire la aspectele juridice implicate in situatia partilor, lipsa indeplinirii unor proceduri, a furnizarii unor elemente esentiale in cererea, intampinarea, motivarea divortului, poate aduce serioase prejudicii partii respective.

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Avocat divort Bucuresti – Procedura divortului

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Avocat divort Bucuresti – Procedura divortului

In Romania, in prezent, dispozitiile de drept material privind divortul sunt stipulate in Codul civil – art. 373 si urm C. civ., iar cele de drept procesual in Codul de procedura civila – art. 607 – 619 C.p.c. Conform art. 382 din Codul civil, casatoria este desfacuta din ziua ramanerii definitive a hotararii de divort sau pe data eliberarii certificatului de divort.

Prezenta fizica a partilor in procesul de divort este necesara, ceruta de Art. 614, C. p. c: “In fata instantelor de fond, partile se vor infatisa in persoana, afara numai daca unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de libertate, este impiedicat de o boala grava, este pus sub interdictie sau are resedinta in strainatate; in aceste cazuri, partile se vor putea infatisa prin mandatar.”.

Partile pot fi reprezentate de mandatar cu procura autentica in cazul depunerii cererii de divort la notar, dar nu si la momentul luarii consimtamantului pentru divort, dupa 30 de zile de la depunere. Avocatul poate asigura celui care divorteaza siguranta psihica si controlul asupra demersurilor care se efectueaza.

Efectuarea demersurilor in mod corect, cunoasterea procedurilor pot aduce simplificari importante privind complexitatea procesului, a demersurilor, a costurilor si, nu in ultimul rand, a timpului de finalizare.

Avocat divort,

Actiunea de divort – Dreptul la informare

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Actiunea de divort – Dreptul la informare

(1) Fiecare soţ poate să îi ceară celuilalt să îl informeze cu privire la bunurile, veniturile şi datoriile sale, iar în caz de refuz nejustificat se poate adresa instanţei de tutelă.

(2) Instanţa poate să îl oblige pe soţul celui care a sesizat-o sau pe orice terţ să furnizeze informaţiile cerute şi să depună probele necesare în acest sens.

(3) Terţii pot să refuze furnizarea informaţiilor cerute atunci când, potrivit legii, refuzul este justificat de păstrarea secretului profesional.

(4) Atunci când informaţiile solicitate de un soţ pot fi obţinute, potrivit legii, numai la cererea celuilalt soţ, refuzul acestuia de a le solicita naşte prezumţia relativă că susţinerile soţului reclamant sunt adevărate.

Avocat divort,

Actiune de divort – Nulitatea relativa a casatoriei

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Actiune de divort – Nulitatea relativa a casatoriei

(1) Anularea căsătoriei poate fi cerută în termen de 6 luni.

(2) În cazul prevăzut la art. 297, termenul curge de la data la care cei a căror încuviinţare sau autorizare era necesară pentru încheierea căsătoriei au luat cunoştinţă de aceasta.

(3) În cazul nulităţii pentru vicii de consimţământ ori pentru lipsa discernământului, termenul curge de la data încetării violenţei sau, după caz, de la data la care cel interesat a cunoscut dolul, eroarea ori lipsa vremelnică a discernământului.

(4) În cazul prevăzut la art. 300, termenul curge de la data încheierii căsătoriei.

Avocat divort,

Acte pt divort – Formalităţile de publicitate

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte pt divort – Formalităţile de publicitate

Oricare dintre soţi poate cere să se facă menţiune în cartea funciară ori, după caz, în alte registre de publicitate prevăzute de lege despre apartenenţa unui bun la comunitate.

Publicitatea convenţiei matrimoniale

(1) Pentru a fi opozabile terţilor, convenţiile matrimoniale se înscriu în Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale, organizat potrivit legii.

(2) După autentificarea convenţiei matrimoniale în timpul căsătoriei sau după primirea copiei de pe actul căsătoriei, potrivit art. 291, notarul public expediază, din oficiu, un exemplar al convenţiei la serviciul de stare civilă unde a avut loc celebrarea căsătoriei, pentru a se face menţiune pe actul de căsătorie, la registrul menţionat la alin. (1), precum şi la celelalte registre de publicitate, în condiţiile alin. (4).

(3) Dispoziţiile alin. (2) nu exclud dreptul oricăruia dintre soţi de a solicita îndeplinirea formalităţilor de publicitate.

(4) Ţinând seama de natura bunurilor, convenţiile matrimoniale se vor nota în cartea funciară, se vor înscrie în registrul comerţului, precum şi în alte registre de publicitate prevăzute de lege. În toate aceste cazuri, neîndeplinirea formalităţilor de publicitate speciale nu poate fi acoperită prin înscrierea făcută în registrul menţionat la alin. (1).

(5) Orice persoană, fără a fi ţinută să justifice vreun interes, poate cerceta registrul menţionat la alin. (1) şi poate solicita, în condiţiile legii, eliberarea de extrase certificate.

Avocat divort,

Acte pentru divort – Urmarirea bunurilor comune

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte pentru divort – Urmarirea bunurilor comune

(1) Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soţi.

(2) Cu toate acestea, după urmărirea bunurilor proprii ale soţului debitor, creditorul său personal poate cere partajul bunurilor comune, însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale.

(3) Bunurile astfel împărţite devin bunuri proprii.

Nulitatea relativă

(1) Actul încheiat fără consimţământul expres al celuilalt soţ, atunci când el este necesar potrivit legii, este anulabil.

(2) Terţul dobânditor care a depus diligenta necesară pentru a se informa cu privire la natura bunului este apărat de efectele nulităţii.

Dispoziţiile art. 345 alin. (4) rămân aplicabile.

Avocat divort,

Acte necesare pt divort la notar – Procedura divortului la notar

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte necesare pt divort la notar – Procedura divortului la notar

În cazul în care se adoptă comunitatea convenţională, convenţia matrimonială se poate referi la unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

a) includerea în comunitate, în tot ori în parte, a bunurilor dobândite sau a datoriilor proprii născute înainte ori după încheierea căsătoriei, cu excepţia bunurilor prevăzute la art. 340 lit. b) şi c);

b) restrângerea comunităţii la bunurile sau datoriile anume determinate în convenţia matrimonială, indiferent dacă sunt dobândite ori, după caz, născute înainte sau în timpul căsătoriei, cu excepţia obligaţiilor prevăzute la art. 351 lit. c);

c) obligativitatea acordului ambilor soţi pentru încheierea anumitor acte de administrare; în acest caz, dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau se opune în mod abuziv, celălalt soţ poate să încheie singur actul, însă numai cu încuviinţarea prealabilă a instanţei de tutelă;

d) includerea clauzei de preciput; executarea clauzei de preciput se face în natură sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunităţii;

e) modalităţi privind lichidarea comunităţii convenţionale.

Avocat divort,

Acte necesare partaj – Partaj judiciar

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte necesare partaj – Partaj judiciar

Tipuri de partaj
Partajul bunurilor comune dupa desfacerea casatoriei se poate face:

 • pe cale conventionala
 • pe cale judiciara

  In cazul partajului in timpul casatoriei, acesta se poate realiza numai pe cale judiciara.
  Pentru efectuarea partajului conventional, trebuie sa existe acordul unanim si valabil exprimat al sotilor.
  Partajul judiciar este realizat de instanta de judecata.

 • Dreptul de a cere partajul este imprescriptibil, cu alte cuvinte, partajul poate fi cerut oricand, indiferent de intervalul scurs de la data nasterii starii de indiviziune.

 • In calea partajului pot exista doua obstacole: uzucapiunea de 30 de ani si existenta unui act de imparteala.

  Instanta competenta sa judece procesul de partaj al bunurilor comune, in cazul in care bunurile sotilor se impart o data cu solutionarea actiunii de divort, cererea de partaj avand caracter accesoriu acesteia, este judecatoria in circumscriptia careia se afla cel din urma domiciliu comun al sotilor.

  In cazul impartirii bunurilor comune ale sotilor cerute pe cale principala, in timpul casatoriei sau dupa desfacerea casatoriei, competenta se stabileste potrivit regulilor comune:

 • cand bunurile a caror impartire se cere sunt toate mobile, este competenta instanta de la domiciliul paratului (art. 5 C. proc. civ.)
 • atunci cand exista si bunuri imobile in masa partajabila, este competenta instanta in a carei raza se afla imobilul (art. 13 C. proc. civ.)
 • cand fiecare din parti sesizeaza o alta instanta, ambele fiind competente si daca exista identitate de parti, de obiect si de cauza, instanta cea din urma investita trimite cauza instantei mai intai sesizate (daca sunt de acelasi grad) sau instantei de grad mai inalt (daca sunt de grade diferite) (art. 163 C. proc.

 

Avocat divort,

Acte necesare divort 2011 – Desfacere casatorie

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte necesare divort 2011 – Desfacere casatorie

 • Avocatul in divortul prin acord

  Asistenta unui avocat intr-un demers privind divortul este recomandabila, chiar daca nu este obligatorie. Procedura descrisa de Codul civil, de realizare a divortului la notariat, presupune o serie de demersuri succesive.

O alta solutie ce poate fi mai avantajoasa financiar, este cea a divortului realizat direct la Starea Civila, dar si acolo este posibil ca timpii de programare si efectuare a divortului sa fie importanti, aglomeratia semnificativa.

Avocatul poate furniza asistenta de specialitate in demersurile privind divortul, atat prin instanta cat si prin procedura administrativa.

Avantajele asistentei asigurate de avocat sunt cele ale unui demers corect facut, fara complicatii, care se finalizeaza in cel mai scurt timp si cu o evitare inutila de supra-taxare.

Taxa de timbru in cazul divortului prin instanta

Conform OUG 80/2013, taxele de timbru pentru cererile de divort se calculeaza in functie de situatia incadrata de Codeul Civil. Astfe;:
pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Codul civil – 200 lei;
pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. b) si c) din Codul civil – 100 lei;
pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil – 50 lei;

Desi sunt si avantaje importante (evitarea instantelor, timp de solutionare posibil mai redus), costurile pot depasi, in acest caz, cele ale divorturilor prin acord efectuate prin instanta, cu asistenta unui avocat.

 

Avocat divort,

Acte divort cu copii – Divort prin acord

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte divort cu copii – Divort prin acord

Avocatul in divortul prin acord

Asistenta unui avocat intr-un demers privind divortul este recomandabila, chiar daca nu este obligatorie.

Procedura descrisa de Codul civil, de realizare a divortului la notariat, presupune o serie de demersuri succesive (2-3 prezente la notariat, documente de redactat de catre Notar si, final, o transmitere catre Starea Civila, de catre notar, a informatiei privind divortul.

Desi sunt si avantaje importante (evitarea instantelor, timp de solutionare posibil mai redus), costurile pot depasi, in acest caz, cele ale divorturilor prin acord efectuate prin instanta, cu asistenta unui avocat.

O alta solutie ce poate fi mai avantajoasa financiar, este cea a divortului realizat direct la Starea Civila, dar si acolo este posibil ca timpii de programare si efectuare a divortului sa fie importanti, aglomeratia semnificativa.

Avocatul poate furniza asistenta de specialitate in demersurile privind divortul, atat prin instanta cat si prin procedura administrativa.

Avantajele asistentei asigurate de avocat sunt cele ale unui demers corect facut, fara complicatii, care se finalizeaza in cel mai scurt timp si cu o evitare inutila de supra-taxare.

Avocat divort,

Acte de divort – Divortul prin acord

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte de divort – Divortul prin acord

 • In baza Codului Civil, divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat de catre instanta judecatoreasca indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie.
  La solutionarea cererilor accesorii divortului, referitoare la incredintarea copiilor minori, obligatia de intretinere si folosirea locuintei, instanta va tine seama si de interesele minorilor.
  Cererea de divort prin acord se depune de soti impreuna sau de unul dintre soti, celalalt acceptand aceasta cerere.

In acest caz, instanta nu va stabili nici un fel de culpa a vreunuia dintre soti la desfacerea casatoriei. Divortul din motive temeinice

Pentru pronuntarea divortului din motive temeinice – motive de divort, instanta trebuie sa constate, cf. art. 38 alin. 1 C. fam, existenta a trei elemente:

 • existenta motivelor temeinice
 • existenta raporturilor dintre soti grav vatamate
 • imposibilitatea continuarii casatoriei

  Prin urmare, in acest caz, instanta nu trebuie sa constate numai culpa sotilor ci si ca raporturile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate iar continuarea casatoriei nu mai este posibila.

  In timpul procesului de divort, cei doi soti hotarasc daca acela dintre ei care si-a schimbat numele de familie, si-l va pastra si dupa divort, sau va reveni la numele avut anterior. Exista, insa si motive intemeiate (sotul care si-a schimbat numele este deja cunoscut cu acest nume intr-un domeniu – numele unui cantaret, numele unui avocat, numele unui notar), numele se poate pastra chiar in lipsa unei acord intre soti.

  Pentru motive temeinice ale sotului care solicita pastrarea numelui sau, luandu-se in considerare interesul minorului, instanta va putea sa dispuna pastrarea numelui si in cazul lipsei de acord.

 

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Acte firma – Acte necesare firma online

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte firma – Acte necesare firma online

Practic, pentru a infiinta un SRL, trebuie sa ai in buzunar aproximativ 350 de lei pentru o firma cu asociat unic. Pentru o firma cu doi asociati, in schimb, taxele la Registrul Comertului, fara onorariul avocatilor sau al consultantilor fiscali, sunt de aproximativ 400 de lei, suma incluzand autorizarea activitatii prestate de viitoarea firma. Pentru o firma cu trei asociati, taxele ajung la aproximativ 430 de lei. La aceste costuri de adauga si capitalul social de minimum  200 de lei.

Actele necesare pentru dosar sunt :

►o copie dupa actul de identitate,
►cererea de inregistrare,
►dovada rezervarii firmei si, dupa caz, a emblemei,
►documentul care atesta drepturile de folosinta asupra spatiilor cu destinatie de sediu social si/sau de sedii secundare,
►declaratiile pe propria raspundere date de catre fondatori si de catre administratori/membrii consiliului de administratie din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru aceste calitati, date in forma autentica, in forma certificata de avocat,
►informatiile din cazierul fiscal al asociatilor, actionarilor, administratorilor, membrilor consiliului de supraveghere,
►declaratia-tip pe propria raspundere privind autorizarea functionarii, declaratia in vederea inregistrarii fiscale, semnata de reprezentantii legali, in original,
►dovada autorizatiilor/avizelor eliberate de autoritatile competente ca o conditie prealabila inmatricularii in registrul comertului.

 

Taxele care vor fi platite la ONRC pentru infiintarea unei firme sunt:

►inmatriculare in Registrul Comertului (aprox. 120 de lei),

►obtinere cont unic de inregistrare (aprox. 10 lei), obtinere informatii din cazierul fiscal (aprox. 10 lei)

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Acte divort cu copii – Divortul cu copii minori

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte divort cu copii – Divortul cu copii minori

Pasii parcursi pentru desfasurarea divortului. La cererea depusa de catre ambii soti nuse pune doar de administrarea eventualelor probe, daca au ceva neintelegeri.
La cererea facuta de catre un singur sot, pe langa cele de mai sus, trebuie citat sotul parat.
Sotul/sotii care cere/cer divortul va/vor fi instiintat/instiintati despre stabilirea termenului de divort.
Judecatorul va incerca sa-l faca sa se razgandeasca pe sotul reclamant, respectiv pe sotii care vor sa divorteze de comun acord, iar daca el/ei staruie, va stabili un termen de judecata.

Pentru economie de timp, primul termen este mai lung, tocmai pentru a le da timp sotilor sa se razgandeasca in privinta divortului.

Daca vreti sa administrati proba cu  martori este bine sa-i stiti de la inceput si sa le precizati numele, calitatea si adresa lor chiar in cererea de divort, pentru a economisi timp.
Paratul poate depune si el cerere de divort pana la primul termen si cererea se va solutiona impreuna cu cererea reclamantului. Deasemenea, el poate, si este recomandat – dar nu e obligat, sa depuna intampinare,  prin care se pronunta cu privire la cererile reclamantului. Intampinarea trebuie depusa cel tarziu la prima infatisare dar pentru economie de timp se va depune cu cateva zile inainte pentru a da instantei posibilitatea de a o studia.
La infatisari – se asculta sotii, martorii si copiii.

In situatii care cer aceasta, instanta poate lua  masuri vremelnice referitoare la locuinta comuna, la custodia si intretinerea copilului/copiilor

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Acte divort amiabil – DIVORTUL – cu cartile pe masa

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte divort amiabil – DIVORTUL – cu cartile pe masa

 

Divortul clasic – in instanta
Cine intenteaza divortul?  Unul din soti sau ambii poate/pot fi autorul/autorii cererii de divort.
Unde se intenteaza divortul? Cererea de divort se depune la Judecatorie, conform art. 607 din Codul de procedura civila.

Dar care Judecatorie? Avem variante care se adapteaza situatiilor concrete:

– Judecatoria in circumscriptia careia se afla cel din urma domiciliu comun al sotilor
– Judecatoria in circumscriptia careia isi are domiciliul paratul, daca sotii nu au avut domiciliu comun sau daca niciunul din soti nu mai locuieste in circumscriptia judecatoriei in care se afla cel din urma domiciliu comun
–  Judecatoria in circumscriptia caruia isi are domiciliul reclamantul, cand paratul nu are domiciliu in tara.
Ce trebuie sa cuprinda cererea de divort? Exista elemente obligatorii care trebuie sa fie in cererea de divort:
– datele personale complete ale celui/celor care depun cererea (nume complet, adresa completa de pe cartea de identitate si adresa reala in cazul in care solicitantul nu locuieste la adresa din cartea de identitate, CNP-ul, seria si numarul cartii de identitate)
motivele invocate pentru divort
– specificarea despre data incheierii casatoriei
– specificari despre domiciliul comun al sotilor (unde este stabilit sau ca nu a existat, dupa caz)
– datele de identificare ale paratului – daca doar unul din soti este reclamant
– specificarea existentei, numelui si datei de nastere ale copiilor minori rezultati din casatorie prin nastere sau adoptie si a situatiei concrete (nascut sau adoptat – desi legea ii trateaza la fel)
– daca nu sunt copii minori – specificarea acestui lucru
– specificarea cererii referitoare la numele purtat de soti dupa divort
– specificarea solicitarii referitoare la custodia copilului/copiilor minor/-i ai ambilor soti si referitoare la pensia alimentara

– solicitarea referitoare la atribuirea culpei pentru desfacerea divortului, respectiv pentru pronuntarea fara a mentiona motivele de divort – dupa caz

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Acte divort 2014 – Divortul prin acord

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte divort 2014 – Divortul prin acord

 • In baza Codului Civil, divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat de catre instanta judecatoreasca indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie.

  La solutionarea cererilor accesorii divortului, referitoare la incredintarea copiilor minori, obligatia de intretinere si folosirea locuintei, instanta va tine seama si de interesele minorilor.

  Cererea de divort prin acord se depune de soti impreuna sau de unul dintre soti, celalalt acceptand aceasta cerere.

  In acest caz, instanta nu va stabili nici un fel de culpa a vreunuia dintre soti la desfacerea casatoriei. Divortul din motive temeinice

 • Pentru pronuntarea divortului din motive temeinice – motive de divort, instanta trebuie sa constate, cf. art. 38 alin. 1 C. fam, existenta a trei elemente:
 • existenta motivelor temeinice
 • existenta raporturilor dintre soti grav vatamate
 • imposibilitatea continuarii casatoriei

  Prin urmare, in acest caz, instanta nu trebuie sa constate numai culpa sotilor ci si ca raporturile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate iar continuarea casatoriei nu mai este posibila.

  In timpul procesului de divort, cei doi soti hotarasc daca acela dintre ei care si-a schimbat numele de familie, si-l va pastra si dupa divort, sau va reveni la numele avut anterior. Exista, insa si motive intemeiate (sotul care si-a schimbat numele este deja cunoscut cu acest nume intr-un domeniu – numele unui cantaret, numele unui avocat, numele unui notar), numele se poate pastra chiar in lipsa unei acord intre soti.

 • Pentru motive temeinice ale sotului care solicita pastrarea numelui sau, luandu-se in considerare interesul minorului, instanta va putea sa dispuna pastrarea numelui si in cazul lipsei de acord.

 

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Procedura divortului – Avocat divort

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Procedura divortului – Avocat divort

 

In cazul divortului, partile sunt obligate sa se infatiseze in persoana, in fata instantelor de fond. Fireste, aceasta obligatie nu exclude posibilitatea partii de a fi asistata de un avocat.

In fata instantei de apel sau recurs partile pot sa-si exercite drepturile procesuale prin avocati.

Exceptiile privind obligativitatea de infatisare personala a sotilor in fata instantelor de fond sunt prevazute de art. 614 Cod procedura civila:

·       cand unul dintre soti executa o pedeapsa privativa de libertate;

·       cand unul dintre soti este impiedicat de o boala grava;

·       cand unul dintre soti este pus sub interdictie;

·       cand unul dintre soti are resedinta in strainatate.

In situatiile mentionate, partile se vor putea infatisa prin mandatar.

Important:pentru termenul de judecata in prima instanta (numai in fata judecatoriei) se impune prezenta obligatorie a reclamantului.

Daca acesta lipseste nejustificat si se prezinta numai paratul cererea va fi respinsa ca nesustinuta !!!!

In cazul divortului pe baza acordului partilor, la termenul de judecata in prima instanta, se impune prezenta ambilor soti, tocmai pentru a se verifica staruinta lor in desfacerea casatoriei.

Hotararea de divort. Caile de atac.

Daca ambele parti solicita acest lucru instanta de judecata nu va motiva hotararea prin care se pronunta divortul.

Hotararea de divort poate fi atacata cu apel sau cu recurs in termen de 30 (treizeci) de zile de la comunicarea hotararii.

Hotararea prin care s-a pronuntat divortul prin acordul partilor este definitiva si irevocabila in ceea ce priveste divortul. In acest caz hotararea nu poate fi atacata nici cu apel si nici cu recurs.

Insa, aceste horarari pot fi atacate cu apel sau recurs numai cu privire la cererile accesorii divortului.

Casatoria este desfacuta din ziua in care hotararea prin care s-a pronuntat divortul a ramas irevocabila.

 

Procedura divort-Avocat divort

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Tipuri de Divort – Modalitati de formulare divort

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Tipuri de Divort – Modalitati de formulare divort

 

Desfacerea casatoriei prin divort poate imbraca mai multe forme:

A:divort prin acordul partilor;

B:divort pentru motive temeinice;

B.1. divort din culpa comuna;

B.2.divort din culpa exclusiva a unuia dintre soti;

C:la cererea uneia din parti dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani;

D:la cerearea sotului a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei.

Divort prin acord

Conform art. 373 Noul Cod civil desfacerea casatoriei se poate pronunta la cererea ambelor parti sau ca urmare a cererii introdusa de unul din soti si acceptata de catre celalalt sot.

In acesta situatie instanta nu va stabili nici un fel de culpa a vreunuia dintre soti la desfacerea casatoriei. NU este necesara dovedirea unor motive de divort si nu trebuie audiati martori!

Acesta modalitate de divort este cea mai simpla, divortul pronuntandu-se chiar de la primul termen de judecata.

Important:Cererea de divort trebuie semnata de ambii soti sau introdusa de un sot si acceptata de catre celalalt sot in fata judecatorului la primul termen de judecata (sau ulterior).

Hotararea de divort care se pronunta pe baza acordului sotilor este definitiva si irevocabila (sentinta pronuntata nu mai poate fi atacata).

 

Divort din motive temeinice

Conform art. 373 Noul Cod civil divortul poate fi pronuntat si in cazul in care din motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate.

In acest caz instanta trebuie sa constate indeplinirea a trei conditii:

–        existenta  unor motive temeinice

–        sa existe o vatamare grava a raporturilor dintre soti

–        imposibilitatea continuarii casatoriei

 

Prin urmare, in aceasta  situatie instanta trebuie sa constate existenta atat a culpei sotilor, cat si faptul ca raporturile dintre acestia sunt grav si iremediabil vatamate iar continuarea casatoriei nu mai este posibila.

Cat priveste motivele temeinice pentru care poate fi pronuntat divortul, in lege acestea nu sunt precizate expres, insa, in literatura de specialitate si in practica, au fost considerate motive temeinice de divort urmatoarele imprejurari:

 

Divort din culpa comuna

In cazul in care, in temeiul art. 373 lit. b) Noul Cod civil se solicita desfacerea casatoriei din cauza unor motive temeinice care au vatamat grav raporturile de familie, insa din probatoriul administrat instanta constata vina ambilor soti, atunci va pronunta divortul din culpa comuna ambilor soti.

Probele care vor putea fi solicitate de sotii: inscrisuri,martori si interogatorii.

 

Divortul din culpa exclusiva a unuia dintre soti

In cazul in care temeiul de drept al cererii dvs este tot art. art. 373 lit. b) Noul Cod civil, respectiv aveti motive intemeiate si probe solide se poate solicita instantei de judecata pronuntarea divortului  din culpa exclusiva a sotului parat.

Motive intemeiate  pentru a se pronunta divortul din culpa exclusiva a unui sot pot fi (exemplificativ): relatiile extraconjugale, violenta conjugala fizica sau verbala, alcoolismul etc., insa toate acestea trebuie sa poata fi dovedite cu probe: martori, certificate medico-legale, alte inscrisuri.

Fireste, toate probele administrate trebuie sa arate ca este imposibila continuarea casatoriei si ca nu exista posibilitate de impacare intre soti.

Atentie:daca din probele administrate rezulta culpa exclusiva a sotului reclamant la divort, in practica judiciara a fost apreciata aceasta situatie ca nefiind suficienta pentru desfacerea casatoriei, instanta pronuntand respingerea actiunii!

 

Divortul in caz de separare

In acest caz, situatia este destul de clara: daca intre soti a intervenit o separare cu o durata de cel putin 2 ani, oricare dintre ei poate formula cerere de divort.

Ceea ce este de dovedit: durata separarii de cel putin 2 ani, iar in acest interval sa nu existe perioade de reluare a convietuirii sotilor.

Probe: inscrisuri si martori.

Divortul din motive de sanatate

 La art. 373 lit. d) Noul Cod civil  este prevazuta si posibilitatea ca  unul din soti, respectiv cel care are o problema de sanatate grava sa poata solicita desfacerea casatoriei.

Important de retinut: cererea o poate introduce doar sotul bolnav, iar problema de sanatate trebuie sa fie de natura a face imposibila continuarea casatoriei.

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Acte divort-Acte necesare pentru divort-divort Acte

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Acte divort-Acte necesare pentru divort-divort Acte

 

Acte divort

Cererea de divort (de obicei se depune in doua exemplare. Se vor depune trei exemplare daca exista copii minori rezultati din casatorie pentru a se comunica si Autoritatii Tutelare) va fi insotita de urmatoarele documente:

 

–        certificatul de casatorie (original);

–        certificatele de nastere ale copiilor minori (fotocopii);

–        certificate medico-legale (daca este cazul – au existat violente);

 

–        acte de proprietate ale bunurilor comune (in cazul in care solicitati si partajul acestora)

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Depunere divort-Cine poate depune cererea de divort-depunere acte dosar divort

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Depunere divort-Cine poate depune cererea de divort-depunere acte dosar divorta

 

Actiunea de divort are un caracter strict personal si nu poate fi introdusa decat de catre soti.

Cererea de divort impreuna cu inscrisurile doveditoare se depune personal de catre reclamant.

In cazul divortului prin acord cererea va fi semnata de ambii soti.

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Divort – Stabilire domiciliu minor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Divort – Stabilire domiciliu minor

Odata cu desfacerea casatoriei prin hotararea de divort instanta de judecata stabileste si unde va fi domiciliul minorului.

Conform art. 400 Cod civil:

(1) In lipsa intelegerii dintre parinti sau daca aceasta este contrara interesului superior  al copilului, instanta de tutela stabileste, odata cu pronuntarea divortului, locuinta copilului minor la parintele cu care locuieste in mod statornic.

(2) Daca pana la divort copilul a locuit cu ambii parinti, instanta ii stabileste locuinta la unul dintre ei, tinand seama de interesul sau superior.

(3) In mod exceptional, si numai daca este in interesul superior al copilului, instanta poate stabili locuinta acestuia la bunici sau la alte rude ori persoane, cu consimtamantul acestora, ori la o institutie de ocrotire.

Acestea exercita supravegherea copilului si indeplinesc toate actele obisnuite privind sanatatea, educatia si invatatura sa.

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Recunoasterea hotararilor judecatoresti straine in Romania – divort

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Recunoasterea hotararilor judecatoresti straine in Romania – divort

 

Recunoasterea hotararilor judecatoresti straine in Romania se face confom dispozitiilor Legii nr. 105/1992. Conform acesteia prin hotarari straine se intelege: hotararile judecatoresti pronuntate de instantele competente din alte state precum si  actele notariale sau actele de jurisdictie ale oricaror autoritati cu activitate jurisdictionala.

Legea nr. 105/1992, art.166: in Romania sunt recunoscute de plin drept numai hotararile referitoare la statutul civil al cetatenilor.

Hotaririle referitoare la alte procese beneficieaza de puterea lucrului judecat in Romania daca:

·         hotararea a carei recunoastere si executare se solicita este definitiva, potrivit legii statului unde a fost pronuntata;

·         instanta care a pronuntat-o a avut competenta sa judece procesul;

 • exista reciprocitate in ce priveste efectele hotararilor straine intre Romania si statul instantei care a pronuntat hotararea.

Legea 105/1992, art 168: Recunoasterea hotararii straine poate fi refuzata daca:

·         hotararea este rezultatul unei fraude comise in procedura urmata in strainatate;

·         hotararea incalca ordinea publica de drept international privat;

 • procesul a fost solutionat intre aceleasi parti printr-o hotarare, chiar nedefinitiva, a instantelor române ori se afla in curs de judecare in fata acestora la data sesizarii instantei straine.

Instanta romana nu examineaza in fond a hotararea straina si nici nu o modifica, ci doar dispune recunoasterea acesteia pe teritoriul Romaniei.

Cererea de recunoastere este rezolvata de tribunalul judetean in circumscriptia caruia isi are domiciliul sau sediul cel care a refuzat recunoasterea hotaririi straine.

In cazul hotararilor de decadere din drepturi parintesti sau de divort, recunoasterea se poate solicita la tribunalul de la domiciliul minorului sau de la cel al sotului cetatean roman (in cazul divortului).

Cererea de recunoastere a hotararii straine  trebuie sa fie insotita de:

 • copie hotarare straina si dovada faptului ca aceasta este definitiva;

 • copie dovada de inmanare a citatiei si a actului de sesizare, comunicate  partii care a fost lipsa in instanta straina sau orice alt act oficial care sa ateste ca citatia si actul de sesizare au fost cunoscute, in timp util, de catre partea impotriva careia s-a dat hotarirea;

 • orice alte acte care pot proba ca hotararea straina indeplineste celelalte conditii prevazute de lege.

 

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Costuri partaj – Costuri Partaj Avocat Divort

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Costuri partaj – Costuri Partaj Avocat Divort

 

Costurile unui proces de partaj bunuri comune cuprind:

·     taxa de timbru in cuantum de 3% din valoarea bunurilor supuse partajarii;

 Daca unul dintre soti contesta masa partajabila (solicita includerea si a altor bunuri), valoarea bunurilor sau cere o cota mai mare de 1/2, va plati o taxa de 3% din valoarea bunurilor + cota procentuala (procentul variaza in functie de transele valorice) din valoarea contestata/ceruta.

·     timbru judiciar de 0,3 lei;

·     onorarii experti evaluatori.

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Incredintare minori – Incredintarea copiilor minori

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Incredintare minori – Incredintarea copiilor minori

 

In situatia in care din casatoria ce se desface au rezultat copii minori, hotararea de divort trebuie sa arate, chiar in lipsa unei cereri exprese a sotilor, cui se vor incredinta copiii spre crestere si educare si care este contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere si educare a minorilor.

Daca sotii au copii minori, instanta va dispune citarea si ascultarea autoritatii tutelare, iar daca minorii au implinit varsta de 10 ani, instanta ii va asculta si pe acestia. De asemenea instanta de judecata va dispune efectuarea unei anchete sociale de catre Autoritatea Tutelara de la domiciliul minorului.

Pentru a stabili carui parinte ii va fi incredintat spre crestere si educare copilul minor, instanta de judecata va avea in vedere interesul superior al copilului, respectiv care dintre parinti ii poate oferi cele mai bune conditii de crestere si educare.

Copilul minor poate fi incredintat si sotului din a carui vina s-a desfacut casatoria, daca interesele acestuia sunt in acest sens, deoarece “un sot rau nu este neaparat si un parinte rau”.
Vointa exprimata de minorul care a implinit varsta de 10 ani cu privire la incredintarea lui in caz de divort trebuie analizata cu multa grija de catre instante, tinand seama de influentarea psihica a copiilor, in special la varste fragede.
Desi sotii au dreptul de a se invoi cu privire la incredintarea copiilor minori in caz de divort legea dispune ca “invoiala parintilor cu privire incredintarea copiilor …. va produce efecte numai daca a fost incuviintata de instanta judecatoreasca, care va trebui sa verifice daca invoiala corespunde intereselor minorilor”. Invoiala parintilor cu privire la incredintarea copiilor minori poate sa intervina in orice faza a procesului, chiar in recurs.
Totusi parintele caruia NU i s-a incredintat minorul spre crestere si educare pastreaza dreptul de avea legaturi personale cu copilul, instanta de judecata putand stabili un program de vizitare al copilului.
Este de preferat ca parintii sa ajunga la un acord cu privire la acest program de vizitare fiind in interesul copilului ca acesta sa pastreze legaturi armonioase cu ambii parinti.
De obicei, programul de vizitare al minorului va include doua weekend –uri pe luna si jumatate din durata vacantelor scolare.
Copiii trebuie sa fie incredintati spre crestere si educare unuia dintre parinti, deoarece este in interesul copiilor sa continue a se bucura de ingrijirea parintilor, chiar si in aceasta situatie in care parintii nu mai locuiesc impreuna.

In cazuri justificate, copilul minor poate fi incredintat cu ocazia divortului unei terte persoane sau unei institutii de ocrotire, fapt care  acorda acestor persoane si institutii numai drepturile si indatoririle ce revin parintilor privitor la persoana copilului, adica numai exercitarea ocrotirii parintesti privind persoana copilului

Avocat divort, Avocat divort Romania,

5 convingeri gresite care pot duce la divort

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

5 convingeri gresite care pot duce la divort

Exista multe credinte si idei preconcepute care distrug casatoria. Prezentam in continuare cateva din aceste “credinte” si impactul lor asupra relatiilor de cuplu.

 

1.      Daca ai dubii cu privire la dragostea pentru partenerul tau inseamna ca ai gresit alegerea

 

Aceasta credinta este complet gresita pentru ca nu ai cum sa fii sigur de sentimentele tale tot timpul.  Oricare dintre parteneri poate sa aiba indoieli in dragoste din cand in cand si nu este un lucru  inteligent sa pui actiunile sotului tau sub microscop tot timpul pentru a te asigura cat de mult il accepti si il iubesti.

 

2.  Trebuie sa simti pasiune si romantism tot timpul

Romantismul si emotiile permanente  apar  numai in relatiile adolescentine si romanele de dragoste , insa dragostea adevarata este intre doi oameni care  stau unul langa altul in viata si sunt dispusi sa faca  sacrificii si se angajeaza  sa  fie sinceri si onesti unul cu altul. Casatoria trebuie  sa se dezvolte pe o baza solida de respect, incredere, prietenie, comunicare, valori si o viziune comuna asupra vietii.

 

3. Daca nu ti se face dor de sotul tau cand lipseste, inseamna ca “nu il iubesti”

Aceasta credinta este de asemenea incorecta,  sentimentul de dor puternic  apare numai la inceputul relatiei maritale,  apoi  dragostea devine mai “rationala”.

 

4. Daca il iubesti pe sotul tau trebuie sa petreci fiecare minut cu el

Aceasta convingere foarte raspandita face parte din cultura “dragostei pentru adolescenti” care este destul de departe de adevarul iubirii mature.

Fiecare din partenerii unui cuplu care se respecta reciproc “este dornic” sa il protejeze  pe celalalt  indiferent  daca  este langa el sau nu.  In multe cazuri , mai ales dupa casatorie, oricare dintre parteneri poate simti nevoia  ”sa stea singur” ceva timp si cealalta parte trebuie sa respecte aceasta dorinta si sa ii dea partenerul sau suficienta libertate “sa sta cu el insusi” .

 

5. Relatia intima dintre soti trebuie sa fie minunata tot timpul “fiindca se iubesc”

 Iata o alta convingere eronata si foarte comuna. Chiar cand exista dragoste, relatia intima poate sa nu fie placuta si dorita tot timpul.  Ocupatiile zilnice, grijile, stresul il pot impiedica pe unul dintre soti sa se bucure “de moment”, facandu-l sa nu-si doreasca intimitatea.

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Cerere divort – Unde se judeca cererea de divort – Competenta

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Cerere divort – Unde se judeca cererea de divort – Competenta

Actiunea de divort este de competenta instantei judecatoresti in circumscriptia careia se afla cel din urma domiciliu comun al sotilor.

Schimbarea domiciliului sotilor dupa introducerea actiunii de divort nu prezinta importanta sub aspectul competentei instantei de judecata.

Daca sotii nu au avut domiciliu comun sau daca nici unul din soti nu mai locuieste in circumscriptia instantei judecatoresti a celui din urma domiciliu comun, instanta competenta de a judeca cererea este aceea in a carei circumscriptie se afla domiciliul paratului.

In cazul in care paratul nu are domiciliul in tara sau nu are domiciliul cunoscut, instanta competenta de a judeca cererea de divort este aceea in circumscriptia careia se afla domiciliul reclamantului.

Cine poate depune cererea de divort

Actiunea de divort are un caracter strict personal si nu poate fi introdusa decat de catre soti.

Cererea de divort impreuna cu inscrisurile doveditoare se depune personal de catre reclamant.

In cazul divortului prin acord cererea va fi semnata de ambii soti

Cerere divort. Cuprins

Pentru  declansarea  procedurii  de  desfacere a  casatoriei  trebuie introdusa  actiunea/cererea  de  divort.

Cererea de divort trebuie sa cuprinda:

 –   numele,  prenumele  si  domiciliul / adresa  reclamantului;

 –    numele,  prenumele  si  domiciliul / adresa  (sau  locuinta)  paratului;

 –   data si locul unde a fost incheiata casatoria;

 –   date  privind copiii: daca exista – numele si data nasterii acestora;  daca  nu  exista  –  se  mentioneaza acest  lucru;

 –   obiectul  cererii  care  va  contine  obligatoriu  solicitarea  ca instanta  sa  desfaca  casatoria  incheiat  intre  parti,  precum  si,  dupa  caz, cererea  de  stabilire a domiciliului minorilor rezultati  din  casatorie, obligarea  celuilalt parinte la plata  unei contributii la cheltuielile de crestere si ingrijire a copiilor (pensie  de  intretinere) in  favoarea  acestora;

 –   cereri cuprivire la nume,  daca  se  solicita  pastrarea  numelui dobandit prin casatorie sau  revenirea  la   cel  anterior casatoriei;

–   motivele  –   motivele  care  au  dus  la  destramarea  relaţiilor de  familie;

 Se  mentioneaza oricare din urmatoarele: daca  au existat  acte  de  violenţa  morala  sau  fizica, daca  soţul  parat  manifesta  dezinteres  pentru  viata  de familie,  daca  intretinea relatii  extraconjugale, daca avea un comportament  imoral,  concubinajul cu  un  alt  partener,  alcoolismul, rele tratamente, parasirea  domiciliului conjugal, neindeplinirea  obligatiilor conjugale,  daca  au  existat  despartiri /separatii de fapt si pentru ce  perioade,  etc.

–      mijloacele  de  proba  (inscrisuri,  martori  si  alte  probe  permise de  lege)  de  care  reclamantul  intelege  sa  se  foloseasca;

–      semnatura.

Cerere divort. Cererea divort

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Avocat Divort Diaspora – Avocat divort pentru romanii din Strainatate

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Avocat Divort Diaspora – Avocat divort pentru romanii din Strainatate

 

In cazul in care casatoria s-a incheiat in Romania (sau in fata autoritatilor romane), iar acum domiciliati in strainatate, puteti divorta in Romania. Hotararea de divort, pronuntata in Romania, de Judecatoria competenta, va putea fi recunoscuta si de autoritatile tarii unde domiciliati acum.

Pentru realizarea divortului in Romania trebuie sa aveti in vedere urmatoarele:

·      este indicat sa apelati la serviciile unui avocat specializat in astfel de procese, din Romania, astfel divortul se poate pronunta in cateva luni procedura nefiind extrem de complicata, iar durata de finalizare este una medie;

·      costurile realizarii divortului in Romania sunt semnificativ mai reduse, comparativ cu cele din strainatate (taxe legale, onorarii avocat, alte taxe implicate);

·      hotararea de divort obtinuta in Romania va putea fi recunoscuta si de autoritatile tarii unde domiciliati.

Despre divortul in Romania

Conform Codului de procedura civila roman, in cazul procesului de desfacerea a casatoriei cand unul din soti are resedinta in strainatate, acesta va putea fi reprezentat prin mandatar.

Atunci cand ambii soti locuiesc in strainatate, lucrurile vor fi mult simplificate (in primul rand ca si termen de finalizare) daca sotii vor fi de acord cu privire la divort si vor coopera pentru realizarea lui.

Daca doar unul dintre soti locuieste in strainatate, acesta poate mandata un avocat din Romania pentru a-l reprezenta pe parcursul procedurilor de desfacerea a casatoriei.

Daca unul dintre soti, care locuieste in Romania doreste sa divorteze de sotul plecat in strainatate, este foarte importanta obtinerea acordului acestuia cu privire la divort, in caz contrar procedura este mult ingreunata.

Avocat Divort  Diaspora. Avocat divort pentru romanii din Strainatate.

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Avocat Divort. Bucuresti – Avocat divort Bucuresti

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Avocat Divort. Bucuresti  – Avocat divort Bucuresti

 

Desfacerea casatoriei prin divort este un mijloc juridic prin care se pune capat existentei casatoriei pe cale judecatoreasca sau administrativa.

Divortul pe cale judecatoreasca

Legislatia in vigoare (Codul Civil, noul Cod Civil) prevede desfacerea casatoriei prin divort avand in vedere urmatoarele posibilitati:

 • a. prin acordul sotilor
 • b. la cererea unuia dintre soti, atunci cand datorita unor motive temeinice raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila
 • c. la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani
 • d. la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei

  Chiar daca exista copii minori din casatorie si cei doi soti se inteleg cu privire la realizarea divortului, ei se pot adresa pentru un divortul prin acord atat instantei de judecata cat si ofiterului de stare civila ori notarului public de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor, care poate constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor, acestia din urma eliberandu-le un certificat de divort, potrivit legii.

 • In Romania, in prezent, dispozitiile de drept material privind divortul sunt stipulate in Codul Civil – art. 373 si urm., iar cele de drept procesual in Codul de procedura civila – art. 607 – 619 C.p.c.

 

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Taxe divort 2013-2014

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Taxe divort 2013-2014

 

Concret, in ceea ce priveste actiunile si cererile referitoare la raporturile de familie, taxele au crescut de peste 5 ori, astfel ca o cerere de divort costa acum intre 50 si 200 lei.  Aceasta in conditiile in care, pana la intrarea in vigoare a noilor dispozitii, cel mai mare tarif pentru introducerea unei astfel de cereri a fost de 39 lei.

Pretul difera in functie de motivul divortului

Potrivit OUG nr. 80/2013, tarifele taxei judiciare de timbru sunt diferite, in functie de motivele divortului prevazute de Codul Civil la art. 373:

Art. 373. – Divortul poate avea loc:
a) prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti acceptata de celalalt sot;
b) atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila;
c) la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani;
d) la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei.

Astfel, in cazul in care cererea de divort este introdusa prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti acceptata de celalalt sot, taxa judiciara de timbru va fi de 200 lei.

Pretul taxei va fi de 100 lei atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila. Tot 100 lei costa taxa pentru cererea de divort a unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani.

Actul normativ stabileste, de asemenea, ca pentru cererea introdusa de unul dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei, tariful taxei judiciare de timbru va fi de 50 lei.

Acelasi tarif, 50 lei, se aplica pentru cererea privind acordarea despagubirilor sau pentru stabilirea prestatiei compensatorii.

In ceea ce priveste cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divort si care au ca obiect stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei, actul normativ publicat recent prevede un tarif de 20 lei pentru fiecare cerere.

Totodata, orice alta cerere neevaluabila in bani, daca nu este scutita, potrivit legii, de taxa de timbru, va costa 20 lei.

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Divort la primarie – Divortul primarie – Procedura divort primarie

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Divort la primarie – Divortul primarie – Procedura divort primarie

In acest caz, ofiterul de  stare  civila  de  la  locul  casatoriei  sau  de  la  ultimul  domiciliu  al  sotilor,  poate  constata  desfacerea casatoriei  prin  acordul  sotilor,  eliberind  si  un  certificat  de  divort,  potrivit  legii.

 

Atunci  cand  sotii  se  inteleg,  ofiterul  de  stare  civila  nu  face  altceva decat  sa  ia  act  de  acordul  sotilor si sa constate desfacuta casatoria eliberand apoi certificatul de divort.

Procedural, este necesara  parcurgerea  urmatorilor pasi:

 

–  cererea de divort se depune impreuna  de  catre  soti.  Cererea  se inregistreaza  si  se  acorda  sotilor  un  termen  de  reflectie  de  30  de  zile;

 

–  la  implinirea  termenului  de  30  de  zile,  sotii  se  prezinta  personal   in  fata ofiterului  de  stare  civila  care  verifica  daca  sotii  staruie  in  dorinta  lor  de  desfacere a  casatoriei si apoi isi exprima consimtamantul (care trebuie sa fie  liber  si neviciat) pentru divort;

 

– odata  verificat  acordul,  ofiterul  starii  civile  elibereaza  certificatul  de  divort;

 

–  ulterior, ofiterul  starii  civile va  face  mentiunile  cu  privire  la  divort pe  certificatul  de  casatorie

 

Pentru  buna  desfasurare  a  lucrurilor,  sotii  trebuie  sa  se  inteleaga  atat  cu

privire  la  divort  cat  si  cu  privire  la  pastrarea  numelui  din  casatorie  al  sotului care  a  preluat  numele  celuilalt sot. In  caz  contrar,  ofiterul  de  stare  civila  indruma partile  catre  instanta  de  judecata.

 

Daca  sotii  doresc sa faca si partajul bunurilor,  acesta  poate  fi  solutionat  ulterior, de catre  notarul  public  sau, in lipsa unui accord intre soti, de  instanta de judecata.

La  depunerea  cererii  de  divort,  ofiterul  de  stare  civila  delegat solicita  sotilor  urmatoarele  documente:

a)  certificatele  de  nastere  si  casatorie (original  si  copie);

b) documentele  cu  care  se  face  dovada  identitatii (original  si  copie).

 

 

Divort la primarie

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Avocat Partaj – Partajul bunurilor comune – Partaj cu Avocat

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

 Avocat Partaj – Partajul bunurilor comune – Partaj cu Avocat

De regula, partajul bunurilor se poate face fie prin

–        invoiala sotilor (semnarea unei tranzactii)

–        hotarare judecatoreasca.

Desi partajul voluntar este solutia cea mai simpla de impartire a bunurilor comune, de foarte multe ori sotii nu reusesc sa ajunga la un consens cu privire la modul de impartire al acestor bunuri fiind necesara interventia instantei de judecata.

 

In cazul partajului judiciar, aspectul cel mai disputat de catre soti il constituie stabilirea cotei-parti ce revine fiecarui sot din bunurile comune.

 

Literatura de specialitate si practica judiciara au stabilit regula potrivit careia cota-parte ce se cuvine fiecaruia dintre soti se stabileste in raport de contributia sa la dobandirea si conservarea bunurilor comune.

 

In cazul in care nu poate fi determinata contributia fiecarui sot la dobandirea si conservarea bunurilor comune, respectiv nu poate fi dovedita o cota majorata a unuia dintre soti, atunci instanta poate imparti bunurile in cote egale intre soti.

 

Asadar, cotele-parti ale sotilor pot fi neegale daca contributia acestora la dobandirea si conservarea bunurilor comune este diferita.

 

Contributia sotilor la dobandirea si conservarea bunurilor comune trebuie inteleasa in sensul de contributie a sotilor la dobandirea tuturor bunurilor comune si nu in sensul de contributie la dobandirea fiecarui bun in parte.

 

Cota de contributie a sotilor este unica pentru toate bunurile comune, nefiind admisibila stabilirea diferentiata a cotei de contributie pentru unele categorii de bunuri.

 

Dovada contributiei fiecarui sot la dobandirea si conservarea bunurilor comune se poate face prin orice mijloc de proba.

In cazul actiunii de partaj se impart numai bunurile comune dobandite de soti in timpul casatoriei.

 

Avand in vedere ca, de obicei, in majoritatea  cazurilor bunurile sunt dobandite in timpul casatoriei prin contributia ambilor soti, legea instituie prezumtia relativa de comunitate – calitatea de bun comun nu trebuie dovedita! – precum si prezumtia unei contributii egale.

 

Conform legii (art. 340 noul cod civil), sunt considerate bunuri proprii ale fiecarui sot si prin urmare nu vor face obiectul partajului:

·                 bunurile dobandite prin mostenire legala, legat sau donatie, cu exceptia cazului in care dispunatorul a prevazut, in mod expres, ca ele vor fi comune;

·                 bunurile dobandite inainte de incheierea casatoriei;

·                 bunurile destinate exercitarii profesiei unuia din soti, daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri;

·                 bunurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele si proiectele artistice, proiectele de inventii si inovatii, precum si alte asemenea bunuri;

·                 bunurile  patrimoniale de proprietate intelectuala asupra creatiilor sale si asupra semnelor distinctive pe care le-a inregistrat;

·                 indemnizatia de asigurare si despagubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia din soti;

·                  bunurile, sumele de bani sau orice valori care inlocuiesc un bun propriu, precum si bunul dobandit in schimbul acestora;

·                 fructele bunurilor proprii.

 

IMPORTANT: daca un bun face parte din aceasta categorie NU va putea fi inclus in masa partajabila fiind bun propriu.

 

Avocat Partaj. Partajul bunurilor comune – Partaj cu Avocat

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Divort la notar – Cererea de divort notar

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Divort la notar – Cererea  de divort notar

 

Conform noilor modificari  legislative  in  materie (art.  375  noul cod  civil)  si  notarul public de  la  locul  casatoriei  sau  al  ultimei  locuinte  comune  a  sotilor poate  constata  desfacerea  casatoriei  prin  acord,  eliberand  un certificat  de  divort.

 

Cererea  de  divort  trebuie  depusa  la  notariat  in  prezenta  ambilor  soti.

Dupa  inregistrarea  cererii,  se  acorda  un  termen  de  30  de  zile  pentru o eventuala  retragere.

Competenta  de  solutionare  a  cererilor  de  divort  de  catre  notari este  una  alternativa.

Astfel,  se  poate  divorta  atat  la  un biroul   notarial  din  localitatea unde  a  fost incheiata  casatoria,  cat  si  la  notariatul  unde  se  afla  domiciliul comun  al   sotilor la  momentul formularii  cererii  de  divort.

 

Prin  ultima  locuinta  comuna  se  intelege locuinta  in  care  au  convietuit  sotii.

 

Dovada ultimei  locuinte  comune se  poate  face,  dupa  caz :

– cu  actele  de  identitate  ale  sotilor, din  care  rezulta  domiciliul comun  sau  resedinta  lor  comuna,  sau,  daca  nu  se  poate  face  dovada  in  acest  fel,

– prin  declaratie  a  fiecaruia dintre  soti,  din  care  sa  rezulte  care  a  fost  ultima  locuinta  comuna  a acestora;

– adeverinta de la asociatia de proprietari a imobilului unde au locuit sotii.

Potrivit art. 375  alin. (2) Noul Cod civil partile se  pot  adresa  notarului   public  de  la  locul  casatoriei  sau  al  ultimei  locuinte  comune  a  sotilor, care  poate  constata  desfacerea   casatoriei  prin  acordul  sotilor, eliberandu-le  un  certificat  de  divort:

–   chiar  daca  exista  copii  minori  din  casatorie, din  afara  casatoriei sau  adoptati  si  daca

–  cei  doi  soti  se inteleg  cu  privire  la  realizarea  divortului,  convin  asupra  tuturor aspectelor  referitoare  la  numele  de  familie  pe  care  sa  il  poarte  dupa divort,  exercitarea  autoritatii  parintesti  de  catre  ambii  parinti, stabilirea  locuintei  copiilor  dupa  divort,  modalitatea  de  pastrare  a legaturilor  personale  dintre  parintele  separat  si  fiecare  dintre  copii, precum  si  stabilirea  contributiei  parintilor  la  cheltuielile  de  crestere, educare,  invatatura si  pregatire  profesionala  a  copiilor.

Divort la notar 

 

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Divortul – mijloc de desfacere a casatoriei/Divort

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Divortul – mijloc de desfacere a casatoriei/Divort

Legislatia actuala din Romania reglementeaza desfacerea casatoriei prin divort in principal in  Codulcivil care se completeaza cu dispozitii ale Codului de procedura civila.

Astfel cum pentru incheierea casatoriei este necesar consimtamantul liber al sotilor tot in aceeasi masura vointa acestora de a desface casatoria trebuie luata in considerare.

In Romania, oricare din soti are dreptul sa ceara desfacerea casatoriei a carei continuare, bineinteles datorita  unor motive

temeinice care au vatamat grav si iremediabil raporturile dintre acestia, nu mai este cu putinta.

Avocat divort, Avocat divort Romania, AVOCAT DREPT CIVIL,

Avocat Divort Bucuresti – avocatdivort – avocat-divort

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Avocat Divort Bucuresti – avocatdivort – avocat-divort

 

Avocat Divort. Bucuresti

Asigura servicii profesionale de asistenta si reprezentare juridica in mai multe domenii ale dreptului privat, cu deosebire drept civil – dreptul familiei si drept comercial.

 

Relatiile de familie sunt un domeniu delicat in care  orice nemultumire degenereaza foarte usor intr-un veritabil conflict ce implica emotii si sentimente diverse, ne-am propus sa venim in sprijinul celor care, dintr-un motiv sau altul, doresc sa apeleze la sfatul si sprijinul unui avocat.

 

Prin cele prezentate in cadrul acestui site avocatdivort-avocat-divort dorim sa va punem la dispozitie informatiile de care aveti nevoie in cazul in

care sunteti in situatia de a lua o hotarare importanta in viata dvs si anume aceea de a divorta.

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Avocat Divort si Partaj Bucuresti

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Divortul, in zilele noastre, este un fenomen des intalnit iar hotararea de a divorta poate avea repercursiuni pe termen lung asupra dvs, asupra copiilor si asupra restului familiei.Divortul este un eveniment puternic traumatizant, este un proces emotional care se intinde pe parcursul mai multor ani si care afecteaza intreg sistemul familial.

Pentru ca divortul sa nu reprezinte un stres legal, financiar si emotional, va recomandam sa apelati la serviciile unui avocat specializat in divort, partaj, custodie minori.

Asistenta unui avocat in procesul de divort/partaj este mai mult decat recomandabila, intrucat obtinerea unei decizii de divort favorabile necesita experienta, cunoasterea amanuntita a procedurilor juridice si capacitatea corespunzatoare de sustinere a punctului dvs de vedere in fata instantei de judecata. In special custodia copiilor, programul de vizita si domiciliul minorilor, precum si partajul ca urmare a divortului, ridica probleme complexe, motiv pentru care va recomandam sa apelati la un avocat specializat in procedura divortului.

Este important sa stiti inca de la inceput pasii ce trebuie urmati in caz de divort, procedurile ce trebuiesc parcurse in caz de divort si partaj, ce anume trebuie sa cuprinda cererea de divort sau partaj, ce acte sunt necesare la divort, unde se judeca divortul sau partajul in cazul dvs, cat costa divortul, ce drepturi si obligatii aveti in caz de divort, ce sanse aveti sa obtineti custodia copiilor, ce trebuie sa faceti in momentul in care aflati ca nu dvs santeti tatal copilului.

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

AVOCAT BUCURESTI, Avocat divort,

Filiatia reglementata in noul Cod civil-Stabilire filiatie

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Potrivit art. 408 NCC, filiatia fata de mama rezulta din faptul nasterii, dar se poate stabili si prin recunoastere sau prin hotarare judecatoreasca.Filiatia fata de tata se stabileste prin efectul prezumtiei de paternitate, prin recunoastere sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz.

Filiatia se dovedeste cu actul de nastere si cu certificatul de nastere (art. 409 alin. (1) NCC).

Filiatia fata de mama a persoanei care are o posesie de stat conforma cu actul sau de nastere nu poate fi contestata de nimeni (art. 411 alin. (2) NCC).

Totusi, prin hotarare judecatoreasca se poate stabili daca a avut loc o substituire de copil ori daca a fost inregistrata ca mama alta femeie decat cea care a nascut copilul, dovada adevaratei filiatii facandu-se cu orice mijloc de proba (art. 411 alin. (3) NCC).

Recunoasterea copilului de catre mama are loc numai daca nasterea nu a fost inregistrata in registrul de stare civila sau copilul a fost trecut in registrul de stare civila ca nascut din parinti necunoscuti (art. 415 alin. (1) NCC).

Iar tatal poate recunoaste numai copilul conceput si nascut in afara casatoriei. Recunoasterea este lovita de nulitate absoluta daca a fost recunoscut un copil a carui filiatie, stabilita potrivit legii, nu a fost inlaturata (art. 415 alin. (2) si art. 418 lit. a) ).

Daca tatal din afara casatoriei nu il recunoaste pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili prin hotarare judecatoreasca.

Conform art. 425 NCC actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei apartine copilului si se porneste in numele lui de catre mama, chiar daca este minora, sau de catre reprezentantul lui legal. Ea poate fi pornita sau, dupa caz, continuata si de mostenitorii copilului, in conditiile legii.

Actiunea in stabilirea paternitatii poate fi pornita si impotriva mostenitorilor pretinsului tata.

Dreptul la actiunea in stabilirea paternitatii nu se prescrie in timpul vietii copilului. Daca insa copilul a decedat inainte de a introduce actiunea, mostenitorii sai pot sa o introduca in termen de un an de la data decesului (art. 427 NCC).

In vederea admiterii unei astfel de actiuni, cel interesat va formula o cerere de chemare in judecata  folosindu-se de orice mijloace de proba care dovedesc ca pretinsul tata a convietuit cu mama copilului in perioada timpului legal al conceptiunii.

Paternitatea se prezuma in aceste conditii, insa prezumtia este inlaturata daca pretinsul tata dovedeste ca este exclus ca el sa il fi conceput pe copil (art. 426 NCC).

Daca va fi admisa actiunea, mama copilului poate solicita si obtine de la pretinsul tata sa ii plateasca jumatate din cheltuielile nasterii si ale lehuziei, precum si jumatate din cheltuielile facute cu intretinerea ei in timpul sarcinii si in perioada de lehuzie, conform art. 428 alin. (1) noul Cod civil.

De asemenea, conform art. 428 alin. (82) noul Cod civil, mama poate solicita aceste despagubiri chiar si atunci cand copilul s-a nascut mort sau a murit inainte de pronuntarea hotararii privind stabilirea paternitatii.

Dreptul la actiune al mamei se prescrie in termen de 3 ani de la nasterea copilului.
Mama nu poate cere aceste despagubiri daca nu a formulat si actiune pentru stabilirea paternitatii.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Recunoasterea divortului din strainatate

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Cetatenii romani sunt obligati sa isi declare in fata autoritatilor romane, orice schimbare de stare civila survenita in afara tarii. Intre aceste schimbari in cadrul starii civile se numara si divortul pronuntat de autoritati si instante din strainatate.

Trebuie mentionat ca, fara aceste demersuri, un cetatean roman care s-a casatorit in Romania si, apoi, a divortat in afara Romaniei, va figura in continuare casatorit in fata autoritatilor romane.

In functie de situatie, divortul efectuat in strainatate se poate direct transcrie la Starea Civila sau este nevoie mai intai de un proces in instanta de recunoastere – exequator a divortului pe teritoriul Romaniei.

Termenul exequator – exequatur este specific in Dreptul International Privat, provinind de la latinescul exequi = a pune in executare.

Ce este absolut necesar sa aduceti la dosarul de recunoastere a divortului
Pentru a incepe un proces de recunoastere a divortului, in primul rand trebuie sa fiti in posesia document apostilat, emis de o autoritate a tarii in care s-a pronuntat divortul. Ca si exemple: hotarare de divort, certificat de divort, extras de stare civila, extras al sentintei de divort, samd…

In al doilea rand, este important sa mentionati conditiile desfasurarii divortului, modul in care acesta s-a pronuntat, perioada de cand este definitiv, precum si orice alt detaliu care ar putea ajuta in definirea necesitatii recunoasterii divortului pe teritoriul Romaniei.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Consultatie juridica divort – Costuri divort

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]
 • In cazul cererii de divort intemeiata pe articolul 373 din Codul Civil, cat si OUG 80/2013 taxa de timbru este se calculeaza astfel:
 • pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Codul civil — 200 lei;
 • pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. b) si c) din Codul civil — 100 lei;
 • pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil — 50 lei;

  Atunci cand faceti estimarea costurilor un proces de divort, va trebui sa tineti cont si de urmatoarele posibile elemente, acolo unde este cazul:

 • taxa de timbru pentru procesul de divort: 50 lei, 100 lei sau 200 lei, in functie de situatie, conform celor de mai sus
 • onorariul avocatului
 • taxa de timbru pentru cererile de partaj se stabileste procentual la valoarea masei partajabile.
 • eventuale costuri de legalizari judecatoresti, notariale, costuri de traducere
 • costurile de mediere, acolo unde este cazul

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

 

 

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Avocat divort-divort cu avocat

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Procesul de divort implica de cele mai multe ori atat decizii greu de luat, precum si efoturi emotionale dificil de trecut pentru toate partile.
Chiar daca, in anumite situatii, divortul reprezinta in primul rand atat o oficializare a unei rupturi definitive, deja existente intre doi soti, din punct de vedere legal, divortul poate implica o serie de alte aspecte de discutat si stabilit:

 • stabilirea domiciliului copiilor minori dupa divort
 • stabilirea autoritatii parintesti (comune sau exclusiv in sarcina unuia dintre parinti) asupra copiilor minori, dupa divort
 • stabilirea pensiei de intretinere pentru copii
 • stabilirea unui program de vizitare intre copil si parintele la al carui domiciliu nu locuieste copilul
 • partajarea bunurilor comune din casatorie – partaj

  Necesitatea unui Avocat in procesul de divort

  Asistenta unui Avocat in procesul de divort este mai mult decat recomandabila, chiar daca legea nu o impune.
  Cunoasterea in amanunt a elementelor ce definesc un astfel de proces, a modului in care fiecare parte isi poate sustine si apara punctul de vedere, efectuarea in cunostinta de cauza si in mod corect a etapelor si procedurilor implicate de un astfel de proces, reprezinta impreuna elemente absolut necesare in obtinerea unei decizii de divort echitabile si in conformitate cu vointa partilor sau situatia reala existenta.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

 

 

Avocat divort, Avocat divort Romania,

MEDIERE DIVORT-PARTAJ

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Desi este de preferat ca partile sa nu fie in relatii de ura sau de profund antagonism, mediatorii nostri pot media cu succes si in astfel de circumstante. Pentru ca medierea sa reuseasca, nu este necesar ca partile sa fie in bune relatii, sa doreasca sa mai colaboreze vreodata sau nici macar sa isi vorbeasca. Singura conditie din acest punct de vedere este ca partile sa poata sa stea in aceeasi incapere una cu cealalta.

Procedura de mediere in caz de divort este initiata, de regula, de catre unul din soti. Reprezentantii nostri trimit celuilalt sot o invitatie la mediere si, daca acesta accepta, medierea poate avea loc propriu-zis. De regula, medierea se finalizeaza in prima sedinta si doar rareori se intampla ca prin mediere sotii sa nu ajunga la un acord. Rata de succes a procedurii este de aprox. 85%.

 

Orice situatie de divort presupune existenta unui conflict real si puternic intre soti, incarcatura emotionala si un nivel ridicat de stres si ingrijorare. Prin mediere, toate aceste dificultati sunt transformate in argumentele pentru atingerea unui compromis avantajos pentru toate partile implicate. De exemplu, deseori partile care se prezinta la mediere se afla intr-un conflict deschis. In astfel de situatii – aparent fara iesire – mediatorii nostri experimentati vor creea conditii propice pentru dezarmarea eficienta a antagonismului si a tensiunilor, astfel incat negocierea sa fie constructiva.

 

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

 

 

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Persoane cu nationalitati diferite-DIVORT

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Stabilirea statului competent sa judece divortul persoanelor cu nationalitati diferite reprezinta cea mai delicata problema in astfel de situatii. Legislatia europeana contine prevederi conform carora sotii pot opta intre mai multe state. Insa, odata depusa cererea de divort intr-o tara, legislatia acesteia va fi aplicabila pentru toate problemele de ordin familial ale sotilor, inclusiv in ceea ce priveste incredintarea copiilor, pensia de intretinere, s.a.m.d.

De accea, alegerea statului unde se va realizea divortul trebuie facuta cu multa atentie, inca de la inceput.

In Romania, de exemplu, pot divorta atat cuplurile in care cel putin un sot este roman, cat si majoritatea cuplurilor de straini care locuiesc aici.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

 

 

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Despagubiri la divort

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Sunt reglementate doua tipuri de despagubiri:
1) Despagubirea pentru suferirea unui prejudiciu
2) Prestatia compensatorie

1) In prima situatie, despagubirea se acorda atunci cand sotul nevinovat a suferit un prejudiciu prin desfacerea casatoriei. Nu exista alte conditii pentru acordarea acestui tip de despagubire, iar cererea se solutioneaza odata cu divortul.

2) Prestatia compensatorie reprezinta o despagubire distincta de situatia anterioara. Cele doua tipuri de despagubiri pot fi acordate cumulat.

Prestatia compensatorie reprezinta o despagubire pentru compensarea unui dezechilibru semnificativ pe care divortul l-ar determina in conditiile de viata ale sotului care o solicita. Si in acest caz, doar sotul vinovat de destramarea mariajului poate fi obligat la aceasta prestatie. De asemenea, se cere ca mariajul sotilor sa fi durat cel putin 20 de ani.

Prestatia compensatorie se poate acorda sub forma unei sume de bani de platit lunar, unei sume de bani globala (forfetara) ori sub forma unui drept de folosinta pentru anumite bunuri imobile. Atat suma de bani platibila lunar cat si dreptul de folosinta pot fi stabilite pentru intreaga viata a sotului nevinovat sau pentru o perioda determinata de timp.

Obligarea sotului vinovat la prestatie compensatorie se solicita si se solutioneaza odata cu divortul de catre instanta de judecata.


Dreptul de a solicita despagubiri la divort reprezinta o premiera absoluta si binevenita in Romania. Prin reglementarea acestor despagubiri, sunt asigurate atat interesele societatii pentru protejarea institutiei casatoriei, cat si interesele acelor soti care s-au comportat pe parcursul casniciilor esuate cu buna-credinta.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Divort in instanta

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

In Romania, divortul este pronuntat de catre o instanta de judecata in cele mai multe din cazuri. Legislatia relevanta in materie este compusa din Noul Cod Civil si din Codul de Procedura Civila.

Cabinetul nostru a asistat clienti in nenumarate astfel de cazuri, motiv pentru care avem o intelegere deosebita pentru toate problemele delicate si dureroase care se nasc din astfel de procese. Suntem in mod special experimentati in gasirea celor mai eficiente variante pentru finalizarea divortului conform drepturilor si intereselor celor pe care ii reprezentam.

Odata cu divortul, instanta este abilitata sa solutioneze si anumite cereri accesorii, precum revenirea/pastrarea numelui dobandit prin casatorie, atribuirea dreptului de folosinta al locuintei, stabilirea custodiei copiilor minori, stabilirea domiciliului copiilor, pensia de intretinere, programul de vizita, etc.

Exista patru categorii de solutii pentru desfacerea casatoriei in instanta de judecata:
– divortul prin acordul partilor;
– divortul pentru motive temeinice;
– divortul pentru o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani; si
– divortul pentru starea de sanatate care face imposibila continuarea casatoriei.

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

 

 

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Sfaturi in caz de divort/partaj/incredintare minori

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Sfaturi in caz de divort/partaj/incredintare minori:

 • incercati sa obtineti acordul sotului/sotiei cu privire la realizarea divortului si sa va intelegeti cu privire la partajul bunurilor si incredintarea copiilor minori; acest lucru va usura foarte mult procedurile de divort/partaj/incredintare minori
 • incercati sa aveti un comportament civilizat fata de partenerul dvs si avocatul acestuia, evitand orice confruntare verbala sau de  alta natura

 

 • pensia de intretinere(pensia alimentara) este un drept al copilului dvs
 • consultati si angajati un avocat specializat in divort/partaj/incredintare minori; sunt cereri si proceduri intr-un astfel de proces care ar putea sa va creeze dificultati sau ati putea pierde unele drepturi prin nevalorificare

In special, incredintarea copiilor minori in urma divortului sau procedura partajului, pot ridica probleme complexe, asfel ca, este important, pentru a obtine solutia dorita de dvs, sa fiti asistat de catre avocat.

 

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

 

 

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Domenii de Expertiza DIVORT

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Domeniile noastre de expertiza sunt:

 • divort
 • divort cu copii minori

 

 

 • divort pentru romanii din strainatate
 • divort prin mediere
 • masuri provizorii divort
 • despagubiri divort
 • conventii matrimoniale
 • partajul bunurilor comune
 • partaj prin mediere
 • tranzactie partaj
 • custodia copiilor
 • modificare custodie minori
 • stabilire domiciliu minori
 • program vizita minori
 • pensie de intretinere
 • recunoasterea hotararilor de divort pronuntate in strainatate
 • rapire internationala de copii
 • tagada paternitatii
 • contestarea recunoasterii de paternitate
 • stabilirea paternitatii

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

 

 

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Program de Vizita Copii

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Cum se stabileste programul de vizita minor in urma unui divort

In cazul in care cei doi soti au copii minori rezultati din casatorie, odata cu procesul de divort se va stabili:

 

 • domiciliul minorului
 • contributia fiecarui parinte la cheltuielile de intretinere
 • relatiile personale ale copilului cu celalalt parinte la care copilul nu va locui in mod permanent, prin admiterea unui program de vizitare

Potrivit Noului Cod Civil, parintele la care copilul nu locuieste in mod statornic are dreptul de a avea legaturi personale cu minorul la locuinta acestuia.

Programul de vizita se stabileste astfel incat sa permita o relatie reala, efectiva si constructiva intre copil si parinte.

Relatiile personale constante intre parinti si copii nu pot fi restranse sau excluse decat atunci cand exista motive temeinice, de natura a periclita dezvoltarea fizica, mentala, spirituala morala sau sociala a copilului.

Potrivit art. 14 din Legea nr.272/2004, copilul are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament. Copilul are dreptul de a-si cunoaste rudele si de a intretine relatii personale cu acestea, precum si cu alte persoane alaturi de care copilul s-a bucurat de viata de familie, in masura in care acest lucru nu contravine interesului sau superior.

Parintii sau un alt reprezentant legal al copilului nu pot impiedica relatiile personale ale acestuia cu bunicii, fratii si surorile ori cu alte persoane de care copilul s-a bucurat de viata de familie, decat in cazurile in care instanta decide in acest sens, apreciind ca exista motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica, psihica, intelectuala sau morala a copilului”.

Articolul 15 din acelasi act normativ stabileste ca relatiile personale ca relatiile personale se pot realiza prin:

 • intalniri ale copilului cu parintele
 • vizitarea copilului la domiciliul acestuia
 • gazduirea copilului pe perioade determinate
 • corespondenta ori o alta forma de comunicare cu copilul

Programul de vizita poate fi solicitat odata cu divortul sau ulterior, atunci cand minorul este impiedicat sa aibe relatii personale cu unul dintre parinti.
Este posibil ca si bunicii sau alte rude sa solicite dreptul de a avea legaturi personale cu minorul.

Parintii care nu au beneficiat de incredintarea copiilor lor( intrucat vechea legislatie nu le permitea), au posibilitatea acum de a solicita si a obtine cu succes custodie comuna( exercitarea in comun a autoritatii parintesti), putand beneficia si de un program nou de relatii personale( chiar cu drept de gazduire egalitar intre parinti).

 

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

 

 

Avocat divort, Avocat divort Romania,

Avocat Divort si Partaj Bucuresti

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Divortul este un eveniment puternic traumatizant, este un proces emotional care se intinde pe parcursul mai multor ani si care afecteaza intreg sistemul familial.Pentru ca divortul sa nu reprezinte un stres legal, financiar si emotional, va recomandam sa apelati la serviciile unui avocat specializat in divort, partaj, custodie minori.

 

 

Asistenta unui avocat in procesul de divort/partaj este mai mult decat recomandabila, intrucat obtinerea unei decizii de divort favorabile necesita experienta, cunoasterea amanuntita a procedurilor juridice si capacitatea corespunzatoare de sustinere a punctului dvs de vedere in fata instantei de judecata. In special custodia copiilor, programul de vizita si domiciliul minorilor, precum si partajul ca urmare a divortului, ridica probleme complexe, motiv pentru care va recomandam sa apelati la un avocat specializat in procedura divortului.

Este important sa stiti inca de la inceput pasii ce trebuie urmati in caz de divort, procedurile ce trebuiesc parcurse in caz de divort si partaj, ce anume trebuie sa cuprinda cererea de divort sau partaj, ce acte sunt necesare la divort, unde se judeca divortul sau partajul in cazul dvs, cat costa divortul, ce drepturi si obligatii aveti in caz de divort, ce sanse aveti sa obtineti custodia copiilor, ce trebuie sa faceti in momentul in care aflati ca nu dvs santeti tatal copilului.

Cabinetul nostru are o experienta de peste 15 ani in Dreptul Familiei, Drept Civil si Drept International Privat, desfasurand activitati de:

 • Consultanta juridica pentru procesele de divort/partaj/custodie minori
 • Asistenta juridica a partillor pe durata procesului de divort/partaj/custodie copii
 • Redactare documente juridice necesare in procesele de divort
 • Realizarea partajului odata cu procesul de divort
 • Exercitarea autoritatii parintesti asupra minorilor din casatorie
 • Stabilirea pensiei de intretinere pentru minorii rezultati din casatorie
 • Reprezentarea cetatenilor romani din strainatate in procesele de divort desfasurate in Romania;
 • Recunoasterea hotararilor de divort obtinute in strainatate, respectiv SUA, Canada, Franta, Italia, Spania, Austria, Elvetia, Germania, etc.

 

Pentru alte detalii va rugam sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro

Vizitati si http://www.coltuc.ro

 

Puneti intrebari GRATUIT pe http://www.coltuc.ro/intrebari

 

 

Avocat divort,

Procedura notariala a divortului-MEDIERE DIVORT

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Procedura notariala a divortului

MEDIERE DIVORT

procedura divortului

solutionarea divortului

Procedura notariala impreuna cu cea data in competenta ofiterului de stare civila, deci realizata pe cale administrativa, reprezinta alternative la procedurile solutionate prin intermediul instantelor judecatoresti atat cea traditional contencioasa, cat si cea ulterioara, necontencioasa.

Masura adoptarii lor se inscrie in sfera hotararilor luate pentru a se degreva sistemul judiciar de solutionarea unor cauze care pot fi rezolvate si pe cale de intelegere a sotilor.

Partilor din cadrul unei actiuni de divort pe cale notariala li se asigura un cadru mai rapid (legea prevazand stabilirea unui singur termen de reflectie, de 30 de zile) si mai putin costisitor pentru solutionarea divortului, fara cheltuieli de judecata, de reprezentare, etc.

In alta ordine de idei procedura divortului indeplinita pe cale notariala asigura confidentialitatea dezbaterii, fata de cea in fata instantei care are, prin esenta, un caracter public.

Costurile datorate de parti sunt in suma de 500 de lei la care se adauga taxa pe valoarea adaugata. Acest tarif este prevazut in Anexa nr. 1, pct. 28 din Ordinul Ministrului justitiei nr. 46/C/2011.

In situatia in care sotii au copii minori, proveniti din casatorie sau adoptati, acestui onorariu i se mai adauga si cel aferent autentificarii conventiei prin care parintii soti se inteleg cu privire la exercitarea autoritatii parintesti in comun, precum si la stabilirea contributiei lor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copiilor, aspecte care se cuantifica si din punct de vedere patrimonial.

In timp ce pentru divortul pronuntat pe cale notariala normele cu privire la tarifele de onorarii prevad un onorariu de 500 lei la care se adauga TVA, pentru cel pronuntat pe cale administrativa de ofiterul de stare civila Codul fiscal [art. 283 alin. (31)] prevede o taxa de 500 de lei care poate fi majorata cu pana la 20% prin hotarare a consiliului local.

In concluzie, fata de procedura indeplinita pe cale administrativa in fata ofiterului de stare civila, cheltuielile legate de infaptuirea acestei proceduri pe cale notariala sunt aproximativ egale.

In plus noul Cod civil a dat numai in competenta notarului public desfacerea casatoriei din care au rezultat copii minori, in vreme ce ofiterul de stare civila are atributii similare doar in privinta casatoriei fara copii.

In final mai precizam ca Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania nu a facut si nici nu avea cum sa faca presiuni asupra legiuitorului in scopul indrumarii cauzelor de divort catre notarii publici, ci din contra Codul civil si legislatia aferenta prevede posibilitatea mai multor optiuni pentru soti pentru desfiintarea casatoriei.

AVOCAT BUCURESTI, Avocat divort, AVOCAT DREPT CIVIL,

AVOCAT DIVORT ROMANIA – Divort Romania – Strainatate , Ghidul divortului in Romania si Italia,Spania, Belgia si in general in Uniunea Europeana. Avocat Divort competenta in toata uniunea europeana

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

AVOCAT-DIVORT-ROMANIA – Divort-Romania – Strainatate , Ghidul-divortului-in-Romania-si-Italia,Spania, Belgia si in general in Uniunea Europeana. Avocat-Divort competenta in toata uniunea europeana

Divortul poate avea loc:

a. prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti, ori la cererea unuia dintre soti care e acceptata de celalalt;

b. atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre
soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila;
instanta stabileste culpa unuia dintre soti in destramarea casatoriei
sau culpa comuna a sotilor, chiar daca numai unul dintre ei a facut
cerere de divort.

c. la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat
cel putin 2 ani; divortul se poate pronunta chiar din culpa exclusiva a
sotului reclamant, cu exceptia situatiei in care paratul se declara de
acord cu divortul, cand acesta se va pronunta fara a se mentiona culpa
sotilor.

d. la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face
imposibila continuarea casatoriei, caz in care desfacerea casatoriei se
pronunta fara a se face mentiune despre culpa sotilor.

Proceduri de divort:

1. pe cale administrativa poate fi solutionat divortul prin acord,
indiferent de durata casatoriei, daca sunt intrunite urmatoarele
conditii:

– sotii isi exprima liber si neviciat consimtamantul, in fata
ofiterului de stare civila de la locul casatoriei sau al ultimei
locuinte comune a sotilor,
– nici unul dintre ei nu este pus sub interdictie judecatoreasca
– nu au copii minori nascuti din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati.

Cererea de divort se depune de catre soti impreuna, iar dupa un
termen de gandire de 30 de zile de la inregistrarea cererii, sotii se
prezinta personal si, daca ambii staruie sa divorteze, ofiterul de stare
civila, dupa ce verifica valabilitatea consimtamantului, elibereaza
certificatul de divort fara vreo mentiune cu privire la culpa sotilor.

2. pe cale judiciara( si cea mai folosita ) pot fi solutionate
cererile de divort pentru oricare dintre motivele aratate, daca sotii se
adreseaza direct instantei de judecata sau daca divortul administrativ
sau notarial a fost respins. Competenta este instanta de tutela, iar
pana la infiintarea sa, competent apartine judecatoriei.

In Noul Cod Civil a fost reglementata posibilitatea sotilor de a
alege regimul matrimonial aplicabil: regimul comunitatii legale, cel al
comunitatii conventionale sau cel al separatiei de bunuri, sotii putand
detine bunuri in proprietate comuna pe cote parti, in timp ce restul
bunurilor urmeaza sa fie considerate bunuri proprii, cu urmatoarele
precizari: potrivit regimului comunitatii, bunurile comune pot fi
impartite, in tot sau in parte, prin buna invoiala sau pe cale
judecatoreasca, fara nici o conditionare, lucru care nu este permis de
legislatia in vigoare; potrivit regimului separatiei de bunuri, fiecare
dintre soti este proprietar exclusiv asupra bunurilor dobandite inainte
de incheierea casatoriei, precum si a celor pe care le dobandeste in
nume propriu dupa aceasta data.
Cetatenii din Italia pot divorta in Romania.
 HOTARE DIVORT INTERNATIONAL

Avocat divort,

AVOCAT DIVORT BUCURESTI – Despagubiri la divort

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

AVOCAT-DIVORT-BUCURESTI – Despagubiri-la-divort

 

Noul Cod Civil contine dispozitii noi referitoare la posibilitatea sotului nevinovat de destramarea casniciei de a solicita si de a obtine despagubiri de la sotul vinovat.

Sunt reglementate doua tipuri de despagubiri:
1) Despagubirea pentru suferirea unui prejudiciu
2) Prestatia compensatorie.

1) In prima situatie, despagubirea se acorda atunci cand sotul nevinovat a suferit un prejudiciu prin desfacerea casatoriei. Nu exista alte conditii pentru acordarea acestui tip de despagubire, iar cererea se solutioneaza odata cu divortul.

Divort

Aceste depagubiri pot fi solicitate doar in cazul divortului prin instanta, dar nu sunt permise daca sotii divorteaza prin acord pentru ca in aceasta din urma situatie nu se constata daca doar unul din soti este vinovat de destramarea casniciei.

2) Prestatia compensatorie reprezinta o despagubire distincta de situatia anterioara. Cele doua tipuri de despagubiri pot fi acordate cumulat.

Prestatia compensatorie reprezinta o despagubire pentru compensarea unui dezechilibru semnificativ pe care divortul l-ar determina in conditiile de viata ale sotului care o solicita. Si in acest caz, doar sotul vinovat de destramarea mariajului poate fi obligat la aceasta prestatie. De asemenea, se cere ca mariajul sotilor sa fi durat cel putin 20 de ani.

Prestatia compensatorie se poate acorda sub forma unei sume de bani de platit lunar, unei sume de bani globala (forfetara) ori sub forma unui drept de folosinta pentru anumite bunuri imobile. Atat suma de bani platibila lunar cat si dreptul de folosinta pot fi stabilite pentru intreaga viata a sotului nevinovat sau pentru o perioda determinata de timp.

Obligarea sotului vinovat la prestatie compensatorie se solicita si se solutioneaza odata cu divortul de catre instanta de judecata.

Dreptul de a solicita despagubiri la divort reprezinta o premiera absoluta si binevenita in Romania. Prin reglementarea acestor despagubiri, sunt asigurate atat interesele societatii pentru protejarea institutiei casatoriei, cat si interesele acelor soti care s-au comportat pe parcursul casniciilor esuate cu buna-credinta.

Daca sunteti in situatia de a beneficia de despagubiri, Cabinetul nostru va poate sfatui cu privire la optiunile dvs. si va lucra pentru a obtine cele mai bune rezultate. Indiferent daca necesitati o suma de bani platibila lunar sau o suma forfetara, Cabinetul nostru se va asigura ca prestatia compensatorie este in mod corespunzator calculata.

Avocat divort,

AVOCAT DIVORT – Persoane cu nationalitati diferite

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

AVOCAT-DIVORT – Persoane cu nationalitati diferite

Stabilirea statului competent sa judece divortul persoanelor cu nationalitati diferite reprezinta cea mai delicata problema in astfel de situatii. Legislatia europeana contine prevederi conform carora sotii pot opta intre mai multe state. Insa, odata depusa cererea de divort intr-o tara, legislatia acesteia va fi aplicabila pentru toate problemele de ordin familial ale sotilor, inclusiv in ceea ce priveste incredintarea copiilor, pensia de intretinere, s.a.m.d.

De accea, alegerea statului unde se va realizea divortul trebuie facuta cu multa atentie, inca de la inceput.

In Romania, de exemplu, pot divorta atat cuplurile in care cel putin un sot este roman, cat si majoritatea cuplurilor de straini care locuiesc aici.

Pentru realizarea corecta si in timp cat mai scurt a procedurilor obligatorii pentru obtinerea divortului, Cabinetul nostru isi sfatuieste clientii in functie de interesele si necesitatile acestora.

Avocat divort,

AVOCAT DIVORT- Pronuntarea divortului din culpa exclusiva a sotului reclamant in temeiul Noului Cod civil

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

AVOCAT-DIVORT –  Pronuntarea divortului din culpa exclusiva a sotului reclamant in temeiul Noului Cod civil

 

Conform art. 373 lit. b) NCC, divortul poate avea loc atunci cand, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila. Potrivit art. 379 alin. (1) NCC, in cazul prevazut la art. 373 lit. b), divortul se poate pronunta daca instanta stabileste culpa unuia dintre soti in destramarea casatoriei.

Cu toate acestea, daca din probele administrate rezulta culpa ambilor soti, instanta poate pronunta divortul din culpa lor comuna, chiar daca numai unul dintre ei a facut cerere de divort. Daca culpa apartine in totalitate reclamantului, sunt aplicabile prevederile art. 388 NCC.

Din noile dispozitii ale Codului civil care reglementeaza in prezent divortul rezulta ca instanta trebuie sa stabileasca mai intai daca, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate, ceea ce determina imposibilitatea continuarii casatoriei si apoi daca aceasta se datoreaza culpei unuia dintre soti, indiferent de calitatea sa in proces, reclamant sau parat, respectiv daca unul dintre soti sau ambii si-au incalcat obligatiile ce le reveneau, mentionate mai sus.

Daca aceste conditii sunt indeplinite se pronunta divortul, chiar daca din probe rezulta ca doar sotul reclamant este in culpa, legiuitorul nefacand nicio distinctie in acest sens, important fiind ca destramarea relatiilor dintre soti sa se datoreze culpei unuia dintre ei, iar nu altor cauze.

Faptul ca divortul se poate pronunta doar din culpa sotului reclamant rezulta si din prevederile art. 379 alin. (1) ultima teza care fac trimitere la dispozitiile art. 388 in aceasta situatie, si anume sotul parat nevinovat poate cere despagubiri de la sotul reclamant vinovat.

Noul Cod civil – NCC, art. 373 lit. b), art. 379 alin. (1)

Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila, Decizia nr. 2245 din 23 octombrie 2012

Prin sentinta civila nr. 458 din 19.04.2012 Judecatoria Campulung Moldovenesc a admis actiunea avand ca obiect divort fara copii; a declarat desfacuta casatoria incheiata la data de 16.09.1990 si inregistrata la nr. 7 la Primaria comunei Breaza, din vina ambelor parti, parata urmand a purta numele de M.

Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut ca actiunea, asa cum a fost precizata, este intemeiata, urmand ca in baza art. 373 lit. b) NCC sa se dispuna desfacerea casatoriei din vina ambilor soti.

Instanta a retinut culpa ambilor soti in destramarea relatiilor de familie constand in aceea ca reclamantul si-a incalcat obligatia de fidelitate, intretinand pe parcursul casatoriei relatii extraconjugale cu diverse femei, cat si faptul ca nu o menaja pe parata, astfel incat din cauza efortului fizic aceasta a nascut un copil care ulterior a decedat, iar celelalte sarcini nu au fost duse pana la capat, cat si culpa paratei care provoca in permanenta scandaluri, creand in familie o tensiune permanenta.

Impotriva sentintei civile a declarat apel parata criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

In motivare, a aratat ca, desi initial reclamantul si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 373 lit. d) NCC, ulterior si-a precizat cererea indicand prevederile art. 373 lit. b) NCC, recunoscand si o culpa a sa in desfacerea casatoriei, astfel incat in mod gresit prima instanta a purces la administrarea probelor si a conchis ca si ea ar avea o culpa in destramarea relatiilor de casatorie.

Intrucat aceasta culpa nu a fost dovedita, iar de inrautatirea vietii conjugale se face vinovat doar reclamantul, in mod gresit a fost declarata desfacuta casatoria din culpa comuna.

Prin decizia nr. 158 din 26.06.2012 Tribunalul Suceava a respins, ca nefondat, apelul declarat de parata M.D.

Pentru a hotari astfel, tribunalul a constatat ca apelul este nefondat.

Este real ca instanta trebuie sa determine cauzele temeinice ale neintelegerilor dintre soti in vederea lamuririi situatiei de fapt care conduce la destramarea relatiilor de familie, declararea divortului neputandu-se face daca vina apartine exclusiv reclamantului.

In cauza, probele au fost administrate tocmai pentru a se stabili daca vina pentru destramarea relatiilor este comuna sau casatoria poate continua.

Or, din declaratiile martorilor audiati rezulta ca neintelegerile dintre parti se datoreaza in mare parte faptului ca acestia nu au copii, ceea ce l-a instrainat pe reclamant de sotia sa si a generat conflicte in familie, parata invinuindu-l pe sotul sau de infidelitate si reprosandu-i comportamentul reprobabil in familie.

Nu prezinta relevanta temeiul de drept invocat de reclamant in cererea de divort atata timp cat probatoriul administrat a vizat culpa ambelor parti in destramarea relatiilor de familie.

Cum, in cauza, a fost dovedita culpa comuna, precum si faptul ca raporturile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate, continuarea casatoriei nefiind posibila, in mod corect prima instanta a dat eficienta dispozitiilor art. 373 lit. b) NCC si a admis actiunea.

Fata de aceste considerente, tribunalul, in baza dispozitiilor art. 296 C.proc.civ., a respins apelul ca nefondat.

Impotriva acestei decizii a declarat recurs parata M.D., solicitand admiterea recursului, modificarea in totalitate a solutiilor de fond si din apel, in sensul respingerii actiunii ca fiind neintemeiata, retinand incidenta dispozitiilor art. 617 alin. (3) C.proc.civ. si obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata din toate etapele procesuale.

In motivare arata ca instanta de apel, cu toate ca in mod corect a inceput motivarea, retinand ca se impune a se determina „cauzele temeinice ale neintelegerilor dintre soti, in vederea lamuririi situatiei de fapt care conduce la destramarea relatiilor de familie” si ca „declararea divortului nu se poate face daca vina apartine exclusiv reclamantului”, facand mai apoi referire in mod generic la „depozitiile martorilor”, a conchis ca neintelegerile dintre parti „se datoreaza faptului ca acestia nu au copii, ceea ce l-a instrainat pe reclamant de sotia sa si a generat conflicte in familie, parata invinuindu-l pe sotul sau de infidelitate si reprosandu-i comportamentul reprobabil in familie”, ceea ce echivaleaza cu o „culpa comuna”, „raporturile de familie fiind grav si iremediabil vatamate, continuarea casatoriei nefiind posibila”.

Aceasta este singura motivare in fapt a instantei de apel, care nu echivaleaza cu „motivele pe care se sprijina” solutia instantei de control, in sensul art. 304 pct. 7 C.proc.civ., pentru ca, pe de o parte, se stabileste o situatie de lipsa de procreare din partea recurentei, care este combatuta in totalitate de probatoriul existent (care a indicat nasterea unui copil viu, din casatorie, cat si existenta mai multor sarcini nefinalizate, unele din culpa reclamantului si a familiei sale, care nu a menajat-o pe parata in perioada de sarcina, aceasta executand munci grele, neindicate), dar si invinuirea pe care parata o aducea reclamantului, in legatura cu infidelitatea de care acesta dadea dovada, sigur si reprosurile aferente, in legatura cu o asemenea comportare.

Din aceasta motivare rezulta o culpa exclusiva a paratei in desfacerea casatoriei, ceea ce este inadmisibil. Reclamantului nu i se retine niciun fel de culpa.

Nu se poate sa procreezi in timpul casatoriei, sa ai mai multe sarcini, reclamantul sa dea dovada de infidelitate crasa, mult timp, iar in final sa ai culpa pentru ca ai invinuit sotul de infidelitatea care exista si care a fost dovedita cu prisosinta, si poate in mod legitim (in vederea salvarii casatoriei) i-ai reprosat acest comportament imoral.

Analizand recursul prin prisma motivelor invocate si in raport de dispozitiile legale aplicabile, Curtea constata ca este fondat.

In cauza, instantele de fond si de apel au retinut ca relatiile dintre soti sunt grav si iremediabil vatamate si nu mai este posibila continuarea casatoriei din culpa ambilor soti.

Prima instanta a aratat ca reclamantul a avut relatii extraconjugale, incalcandu-si obligatia de fidelitate, si nu a menajat-o pe parata, astfel incat, din cauza efortului fizic, a nascut un copil care ulterior a decedat, iar alte sarcini nu au fost duse pana la capat, iar parata provoca in permanenta scandaluri, creand in familie o stare de tensiune permanenta, aceasta, conform declaratiilor martorilor, acuzandu-l de infidelitate.

Avocat divort,

AVOCAT DIVORT – PROCEDURA DE DIVORT ROMANIA

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

AVOCAT-DIVORT – PROCEDURA-DE-DIVORT-ROMANIA

Pe cale administrativă poate fi soluţionat divorţul prin acord, indiferent de durata căsătoriei, dacă sunt întrunite următoarele condiţii: soţii îşi exprimă liber şi neviciat consimţământul, în faţa ofiţerului de stare civilă de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor, nu au copii minori născuţi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaţi.

Cererea de divorţ se depune de soţi împreună iar după un termen de gândire de 30 de zile de la înregistrarea cererii, soţii se prezintă personal şi, dacă ambii stăruie să divorţeze, ofiţerul de stare civilă eliberează certificatul de divorţ fără vreo menţiune cu privire la culpa soţilor.

Prin procedura notarială pot fi soluţionate: divorţul prin acord al soţilor care nu au copii minori, dacă soţii convin asupra tuturor aspectelor – numele de familie pe care să îl poarte după divorţ, exercitarea autorităţii părinteşti de ambii părinţi, stabilirea locuinţei copiilor după divorţ, modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

Competent este notarul de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor. Şi în acest caz niciunul dintre soţi nu trebuie să fie pus sub interdicţie iar consimţământul trebuie să fie liber şi neviciat. După un termen de gândire de 30 de zile, soţii se prezintă personal şi, dacă stăruie să divorţeze, notarul public eliberează certificatul de divorţ fără vreo menţiune cu privire la culpa soţilor.

În instanţele de judecată pot fi soluţionate cererile de divorţ pentru oricare dintre motivele arătate, dacă soţii se adresează direct instanţei sau dacă divorţul administrativ sau notarial a fost respins. Competentă este instanţa de tutelă iar până la înfiinţarea sa, competenţa aparţine judecătoriei.

Soţul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soţului vinovat să îl despăgubească. Instanţa de tutelă soluţionează cererea prin hotărârea de divorţ. Despăgubirile pot fi cerute distinct de dreptul la prestaţia compensatorie.

Prestaţia compensatorie: în cazul în care căsătoria a durat cel puţin 20 de ani iar divorţul se pronunţă din culpa exclusivă a soţului pârât, soţul reclamant poate beneficia de o prestaţie care să compenseze, atât cât este posibil, un dezechilibru semnificativ pe care divorţul l-ar determina în condiţiile de viaţă ale celui care o solicită.

Soţul care solicită prestaţia compensatorie nu poate cere de la fostul său soţ şi pensie de întreţinere. Prestaţia compensatorie nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei.

Prestaţia compensatorie poate fi stabilită în bani, sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere, ori în natură, sub forma uzufructului (beneficiul adus de folosirea unui bun) asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparţin debitorului.

Exercitarea autorităţii părinteşti după divorţ.

În limbaj comun se foloseşte sintagma ‘custodia copiilor’, termen împrumutat din alte sisteme de drept, care nu se suprapune identic exercitării autorităţii părinteşti după divorţ.

O noutate din noul Cod Civil este exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi.

Regula este aceea că, după divorţ, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinţi (în limbaj obişnuit ‘custodie comună’).

Există şi situaţii în care instanţa de judecată hotărăşte ca autoritatea părintească să fie exercitată numai de unul dintre părinţi (părinte custodian). În această situaţie, celălalt părinte (părinte necustodian) păstrează dreptul de a veghea asupra modului în care copilul este crescut şi educat, precum şi dreptul de a consimţi la adopţia acestuia.

În mod cu totul şi cu totul excepţional, instanţa de tutelă poate hotărî plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie ori persoană sau într-o instituţie de ocrotire. Acestea exercită drepturile şi îndatoririle care le revin părinţilor cu privire la persoana copilului. În acest caz, instanţa stabileşte dacă drepturile cu privire la bunurile copilului se exercită de părinţi în comun sau de unul dintre ei.

Părinţii se pot înţelege asupra locuinţei copilului după divorţ, în caz contrar, instanţa de tutelă stabilind, odată cu pronunţarea divorţului, ca locuinţa copilului minor să fie la părintele cu care locuieşte în mod statornic (părinte rezident). Dacă până la divorţ copilul a locuit cu ambii părinţi, instanţa îi stabileşte locuinţa la unul dintre ei, ţinând seama de interesul său superior.

Părinţii se pot înţelege cu privire la contribuţia lor la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor, înţelegere de care poate lua act notarul în cazul divorţului notarial sau instanţa de tutelă, prin hotărârea de divorţ.

În caz de neînţelegere, instanţa de tutelă stabileşte contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, educare, învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.

Întreţinerea datorată de părinte se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii şi o jumătate pentru trei sau mai mulţi copii. Cuantumul întreţinerii datorate copiilor, împreună cu întreţinerea datorată altor persoane, potrivit legii, nu poate depăşi jumătate din venitul net lunar al celui obligat.

Avocat divort,

Avocat divort. Procedura divortului. Desfacerea casatoriei

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

In codul civil este reglemnatata posibiliatea ca sotii sa poata divorta de comun acord, caz in care nu se administreaza probe cu privire la motivele de divort si nu se audiaza martori. Casatoria se va desface fara a se preciza cui apartine culpa, ea fiind definitiva si irevocabila.

Situatiile in care se poate pronunta divortul sunt urmatoarele:
– din culpa exclusiva a unuia dintre soti, la cererea celuilalt sot;
– din culpa comuna, la cererea unuia dintre soti;
– fara a se stabili o culpa, atunci cand se desfasoara procedura simplificata a divortului prin acord, prin cererea ambilor soti;
– la cererea unuia dintre soti, dupa o separare in fapt care a durat cel putin 2 ani;
– la cererea aceluia dintre soti a carui stare de sanatate face imposibila continuarea casatoriei.

Modalitatile de desfacere a casatoriei:

–          Divortul classic (in instanta) pe cale judecatoreasca;

–          Divortul pe cale administrativa – numai cand partile divorteaza de comun acord

Divortul pe cale administrativa poate fi pronuntat de ofiterul de stare civila sau de un notar public. Divortul de comun acord mai poate fi facut si la un  mediator autorizat care poate rezolva litigiul pe cale amiabila.

Durata unui proces de divort este intre 1 luna si un an jumatate variand in functie de modalitatea de desfacerea a casatoriei (pe cale administrativa sau pe cale judecatoreasca).

Conform prevederilor Noului Cod Civil, sotul care se face responsabil de destramarea relatiilor familiale poate fi obligat la plata unor despagubiri catre celalalt sot.  Sotul care initiaza procedura de divort trebuie sa se prezinte personal la depunerea cererii de divort.