Browsing Category

avocatachizitii wordpress

Avocat pentru românii din diaspora-Avocat al românilor din afara graniţelor ţării, Avocat Real Estate, Avocat specializat in dreptul penal al afacerilor, avocatachizitii wordpress, Bacau . Avocat, Baia Mare . Avocat, Bistrita . Avocat, Botosani . Avocat, Braila . AVOCAT, Brasov . AVOCAT,

O solutie extrem de interesanta:obligă banca să procedeze la modificarea contractului de împrumut, în sensul stabilirii ratelor diminuate proporţional cu veniturile cumulate ale reclamanţilor până la limita a 25% din acestea

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: respinge excepţia lipsei calităţii procesiale pasive invocată de pârâta BCR SA Suc.Vaslui. admite acţiunea formulată de către reclamanţii A.C. şi A G-E. în contradictoriu cu pârâta BCR SA Suc. Vaslui. obligă pârâta să procedeze la modificarea contractului de împrumut, în sensul stabilirii ratelor diminuate proporţional cu veniturile cumulate ale reclamanţilor până la limita a 25% din acestea, începând cu data de 1.07.2010. respinge acţiunea în contradictoriu cu pârâta SC Suport Colect SA Bucureşti, ca lipsită de obiect.

sursa

http://portal.just.ro/89/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=8900000000038088&id_inst=89

avocatachizitii wordpress,

Cateva Discutii Depre Achizitiile Publice.Avocat Specializat In Achizitii

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

1. Noutăţi legislative în domeniul achiziţiilor publice:
– Directivele europene privind achiziţiile publice şi concesiunile: elemente de noutate;
– Modificările OUG nr. 34/2006 şi ale HG nr. 925/2006; OUG nr. 51/2014 – analiză;

– Instrucţiunile ANRMAP privind obligaţia de a finaliza procedura de achiziţie publică.
2. Respectarea programului anual al achiziţiilor publice – obligaţii privind valoarea estimată;
3. Metode de evaluare practice, pentru identificarea şi pregătirea procedurilor de atribuire a contractelor care prezintă interes. Lucrări practice.
4. Proceduri speciale de atribuire a contractelor de achiziţii publice, inclusiv reguli și excepţii.
5. Documentaţia de atribuire/de concurs/descriptivă; Standarde de calitate şi Eticheta ecologică.
6. Întocmirea, analiza şi evaluarea ofertelor. Derularea procedurilor; Evaluarea ofertelor;
7. Măsuri de corecţie şi ajustare a preţului/obiectului şi clauzelor specifice în cadrul derulării contractelor de achiziţie publică.
8. Acte adiţionale şi: documente constatatoare, reluarea competiţiei, modificarea substanţială a contractului, clauzele de variaţie, retragerea unui membru al asocierii contractante, înlocuirea contractantului.
9. Sistemul electronic al achiziţiilor publice – SEAP, noutăți legislative.
10. Riscurile în derularea procedurilor de achiziţii publice (conflictul de interese/criteriile discriminatorii/aplicarea procedurii accelerate/încheierea şi tratamentul legal al actelor adiţionale la contractele de bază).
11. Transparenţa şi concordanţa dintre preţul la care s-a încheiat contractul şi preţul plătit.
12. Nereguli şi tratamentul lor în materia achiziţiilor publice, prevenire şi chei de verificare.
13. Analiza principiilor ce stau la baza fundamentării unei contestaţii împotriva unei decizii a autorităţii, în cadrul unei proceduri de atribuire.
14. Soluţionarea litigiilor şi căi de atac: noi modificări legislative privind întocmirea contestaţiei; cerere de recurs împotriva deciziei CNSC; măsuri de evitare a contestaţiilor; clarificări în soluţionarea contestaţiilor; măsurile de contestarea a procedurilor de achiziție publică în faţa instanţelor judecătoreşti.
15. Abordări practice la problemele privind:
– Parteneriatul pentru inovare – în ce măsură răspunde necesităţilor autorităţilor contractante;
– Posibilitatea autocorectării în timpul unei proceduri de achiziţii publice vs. tratament egal;
– Modificarea contractelor aflate în curs de derulare, posibilă afectare ex-post a rezultatului procedurii;
– Facilitarea accesului la piaţa achiziţiilor pentru IMM-uri;
– Documentul european de achiziţie unic (DEAU) privind îndeplinirea cerinţelor de calificare; abordare legală vs. practică;
– Împărţirea pe loturi, proceduri mai flexibile;
– Plata directă a subcontractanţilor; motiv de asigurare eficientă a derulării contractului, în condiţiile asumate de părţile contractante;
– Conflictul de interese, favoritismul şi corupţia – îmbunătățirea măsurilor existente împotriva riscurilor și măsuri pentru protecții suplimentare.
16. Dezbateri şi răspunsuri la problemele participanţilor.

avocatachizitii wordpress,

Achizitia directa.Cumpararea directa.PROBLEME

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Achiziția directă sau cumpărarea directă nu reprezintă o procedură de achiziție publică, ci o modalitate de a cumpăra produse, servicii sau lucrări a căror valoare, fără TVA, pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare în parte nu depășește un anumit prag valoric (echivalentul în lei a 30.000 Euro, așa cum este prevăzut în legislația română în vigoare sau mult mai mare potrivit legislației comunitare).

Mai înainte de a detalia și de analiza cumpărarea directă pe toate fațetele ei, vom face o scurtă incursiune în reglementările europene (directive, regulamente, comunicări oficiale), precum și în cele ale altor state membre, referitoare la achizițiile directe.

Trebuie știut că, potrivit directivelor europene privind achizițiile publice, procedurile, regulile și formele care reglementează acest domeniu nu sunt aplicabile decât pentru valori estimate ale contractelor peste anumite praguri valorice.

Aceste praguri valorice au fost calculate inițial în DST (drepturi speciale de tragere), iar, ulterior, sunt transformate periodic din DST în Euro, Comisia Europeană fiind abilitată să le actualizeze prin regulamentele sale (ultimul dintre acestea fiind Regulamentul (CE) nr. 1422/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007).

Astfel, potrivit art. 7 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii, pragurile valorice (exprimate în Euro), așa cum au fost modificate prin Regulamentul (CE) nr. 1422/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007, sunt:

VEZI SI

http://fs.seap.ro/d614683c2ddbd7c7ef9377e22082bf06.pdf

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, avocatachizitii wordpress,

Cum contest in concret la cnsc o achizitie-licitatie publica.Sa nu uitam garantia de buna conduita

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Începând cu data de 01.07.2014, contestaţiile depuse la CNSC trebuie să conţină dovada constituirii garanţiei de bună conduită, conform Art. I. pct. 4 din OUG 51/30.06.2014, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

Cum contest in concret la cnsc o achizitie-licitatie publica.
Cum contest in concret la cnsc o achizitie-licitatie publica.

Cuprinsul contestaţiei:

Art. 270 alin.(1) din OUG nr. 34/2006 prevede elementele obligatorii pe care trebuie să le cuprindă o contestaţie, respectiv:

a) numele, domiciliul sau reşedinţa contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor şi codul unic de înregistrare. În cazul persoanelor juridice se vor indica şi persoanele care le reprezintă şi în ce calitate;

b) denumirea şi sediul autorităţii contractante;

c) denumirea obiectului contractului de achiziţie publică şi procedura de atribuire aplicată;

d) obiectul contestaţiei;

e) motivarea în fapt şi în drept a cererii;

f) mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil;

g) semnătura părţii sau a reprezentantului persoanei juridice.

La redactarea şi depunerea contestaţiei veţi avea în vedere şi următoarele recomandări:

  • contestaţia se formulează în limba română, în caz contrar urmând a fi însoţită de traducerea ei în limba română;
  • pentru contestatorii cu domiciliul/reşedinţa/sediul în străinătate este utilă indicarea unei adrese de corespondenţă din România, pentru a nu fi afectată celeritatea soluţionării contestaţiei;
  • în contestaţie se vor menţiona şi alte date de contract ale contestatorului şi autorităţii contractante, respectiv numerele de telefon şi fax, adresele de e-mail;
  • procedurile de atribuire sunt cele enumerate de OUG nr. 34/2006: licitaţia deschisă, licitaţia restrânsă, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluţii;
  • obiectul contestaţiei reprezintă solicitarea pe care contestatorul o adresează Consiliului, respectiv anularea unui act al autorităţii contractante, obligarea autorităţii la a emite un act, obligarea autorităţii la a lua o anumită măsură de remediere, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim etc., conform art. 255 alin. (1) şi art. 256 ind. 2 alin. (1) din OUG nr. 34/2006. Obiectul contestaţiei nu trebuie confundat cu actul autorităţii contractante care este atacat;
  • se va preciza care este actul atacat prin contestaţie şi data luării lui la cunoştinţă de către contestator. Prin act al autorităţii contractante se înţelege orice act administrativ, orice altă operaţiune administrativă care produce sau poate produce efecte juridice, neîndeplinirea în termenul legal a unei obligaţii prevăzute de OUG nr. 34/2006, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumită operaţiune, în legătură cu sau în cadrul procedurii de atribuire;
  • la motivarea în drept a contestaţiei se vor arăta care sunt textele legale pe care le-a încălcat autoritatea contractantă prin actul atacat prin contestaţie;
  • în cadrul mijloacelor de probă anexate la contestaţie se va depune şi copia actului atacat, dacă este posibil;
  • semnătura persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice contestatoare trebuie să fie olografă şi în original. Când contestaţia este formulată prin împuternicit (mandatar), este necesară anexarea originalului împuternicirii de semnare a contestaţiei în numele contestatorului.

Important: Contestaţia trebuie transmisă în termenul legal atât Consiliului, cât şi autorităţii contractante.

VEZI MODEL AICI

Antet contestator (în cazul persoanelor juridice)

……………………………..

Număr de înregistrare şi data (de la contestator)

……………………………..

Către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, 030084, România

Spre ştiinţă: …………… (denumirea şi sediul autorităţii contractante)

Subsemnatul/subscrisa ………………………………. (nume persoanei fizice/denumirea persoanei juridice), cu domiciliul/sediul în ………………………………, cod unic de înregistrare (în cazul persoanelor juridice) …………, telefon ………….., fax …………, e-mail ………….., reprezentată legal prin ………………………. (numele şi funcţia pe care o ocupă reprezentantul în cadrul persoanei juridice), în calitate de persoană care se consideră vătămată de către autoritatea contractantă ………………………. (denumirea autorităţii contractante), cu sediul în ……………………….,

în temeiul art. 255 şi 256 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, formulez prezenta

CONTESTAŢIE

la procedura de ……………….. (licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, dialog competitiv, negociere cu sau fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, cerere de oferte, concurs de soluţii), publicată pe SEAP sub nr. ……… din data de ………., organizată de autoritatea contractantă pentru atribuirea contractului de furnizare/servicii/lucrări …………………………. (denumirea contractului), cu data de deschidere a candidaturilor/ofertelor în ……………. .

Actul (sau actele) autorităţii contractante pe care îl consider nelegal şi pe care îl contest este ……………………….. [a se vedea art. 255 alin. (3) din ordonanţă], despre care am luat cunoştinţă la data de …………………, conform comunicării pe care o anexez în copie, primită de la autoritatea contractantă.

Motivele care stau la baza contestaţiei sunt:

– în fapt …………………………. (se prezintă situaţia de fapt care a condus la vătămarea persoanei contestatoare);

– în drept …………………………… (se vor arăta care sunt textele legale pe care le-a încălcat autoritatea contractantă prin actul atacat prin contestaţie).

În sprijinul contestaţiei depun următoarele mijloace de probă (copiile de pe înscrisuri se vor certifica de contestator pentru conformitate cu originalul):

– ……………………… ;

– ……………………… .

Faţă de cele evocate mai sus, vă solicit să dispuneţi ……………….. [se va menţiona solicitarea care formează obiectul contestaţiei, respectiv: anularea unui act al autorităţii contractante, obligarea autorităţii la a emite un act, obligarea autorităţii la a lua o anumită măsură de remediere, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim etc., conform art. 255 alin. (1) şi art. 256 ind. 2 alin. (1) din ordonanţă].

Prezenta contestaţie, împreună cu actele anexate ei, a fost/va fi comunicată şi autorităţii contractante, potrivit art. 271 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Numele/denumirea contestatorului (şi a reprezentantului său, dacă este cazul) ……..

………………………………….

(semnătura şi, dacă este cazul, ştampila)

Domnului Preşedinte al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor