Browsing Category

Codul Fiscal 2014

Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015, Codul Fiscal 2016,

Cum te aperi pentru datoriile fiscale la Anaf

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Potrivit Codului de procedură fiscală, atunci când debitorul nu-şi plăteşte de bunăvoiedatoriile fiscale, autorităţile sunt îndreptăţite să treacă la executarea silită a acestora. Procedura de executare silită revine organului fiscal care administrează creanţele fiscale, iar singura situaţie în care acesta nu demarează acţiunile de executare silită pentru stingerea obligaţiilor fiscale datorate este cea în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de soluţionare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală datorată de debitor.

Vă reamintim că, în conformitate cu legislaţia fiscală aplicabilă în prezent, creanţa fiscală este definită ca fiind dreptul la încasarea oricărei sume care se cuvine bugetului general consolidat, reprezentând creanţa fiscală principală şi creanţa fiscală accesorie. Astfel, sunt datorii fiscale taxele, impozitele, contribuţiile sociale şi accesoriile acestora, percepute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale în baza unor raporturi juridice de drept public.

De asemenea, este important să precizăm că dreptul organului de executare silită de a cere executarea silită a creanţelor fiscale se prescrie în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere acest drept. După împlinirea acestui termen, datoriile se prescriu şi nu mai pot fi recuperate.

Care sunt modalităţile de executare silită

Conform prevederilor în vigoare, obiectul executării silite este reprezentat în principiu de orice bun ce se află în proprietatea debitorului și poate fi urmărit. Totodată, valorificarea veniturilor şi bunurilor aflate în proprietatea debitorului se efectuează numai în măsura necesară pentru realizarea creanţelor fiscale şi a cheltuielilor de executare. Executarea silită a bunurilor proprietate a debitorului, urmăribile potrivit legii, se efectuează, de regulă, în limita a 150% din valoarea creanţelor fiscale, inclusiv a cheltuielilor de executare, cu excepţia cazului în care din motive obiective în legătură cu situaţia patrimonială a debitorului acest nivel nu poate fi respectat.

Codul de procedură fiscală reglementează, prin intermediul art. 227, şi ordinea în care sunt supuse sechestrării şi valorificării bunurile urmăribile proprietate a debitorului. Concret, aceasta este următoarea:

 • bunurile mobile şi imobile care nu sunt direct folosite în activitatea ce constituie principala sursă de venit;
 • bunuri care nu sunt nemijlocit predestinate pentru desfăşurarea activităţii care constituie principala sursă de venit;
 • bunurile mobile şi imobile ce se află temporar în deţinerea altor persoane în baza contractelor de arendă, de împrumut, de închiriere, de concesiune, de leasing şi altele;
 • ansamblu de bunuri în condiţiile prevederilor art. 246, adică situaţia în care bunurile mobile şi/sau imobile pot fi valorificate individual şi/sau în ansamblu dacă organul de executare silită apreciază că astfel acestea pot fi vândute în condiţii mai avantajoase;
 • maşini-unelte, utilaje, materii prime şi materiale şi alte bunuri mobile, precum şi bunuri imobile ce servesc activităţii care constituie principala sursă de venit;
 • produse finite.

De asemenea, trebuie să amintim că executarea silită poate fi realizată prin mai multe moduri, astfel:

 • executarea silită prin poprire, asupra sumelor de bani;
 • executarea silită mobiliară, asupra bunurilor mobile;
 • executarea silită imobiliară, asupra bunurilor imobile.

De altfel, prima dintre cele trei variante este şi cea mai des întâlnită în practică, după cum specialiştii contactaţi de redacţia noastră au explicat: “Mai exact, este vorba desprepoprirea bancară, care se înființează printr-o adresă transmisă terțului poprit de către organele de executare silită. Poprirea bancară se realizează atât asupra conturilor în lei, cât și asupra conturilor în alte valute“.

Nu în ultimul rând, există posibilitatea executării prin poprire, simultan, a mai multor conturi bancare sau mai multor terți popriți.

Cum poate fi contestată executarea silită a datoriilor fiscale

Persoanele interesate prin executare au la dispoziţie, în baza Codului de procedură fiscală, varianta contestării executării silite. Totuşi, contestaţia la executare este un mijloc procedural de ultimă instanţă prin care contribuabilul se poate apăra împotriva organelor fiscale şi care poate fi folosit doar în cazul în care contestarea titlului executoriu nu se poate face pe altă cale procedurală.

Executarea silită poate fi suspendată

Pentru a proteja drepturile datornicilor, legislaţia în vigoare prevede posibilitatea suspendării executării silite a datoriilor nefiscale. Totuşi, trebuie ţinut cont de faptul că suspendarea executării silite reprezintă, în fapt, o amânare a acesteia, având un efect dilatoriu, în timp ce oprirea executării reprezintă o încetare a acesteia cu efect definitiv.

Aşa cum cei doi avocaţi de la Niculeasa ne-au precizat, noul Cod de procecură fiscală se păstrează în liniile actului normativ anterior în ceea ce priveşte cazurile de suspendare. Astfel, executarea silită se suspendă în următoarele cazuri, prevăzute expres la art. 233 din documentul amintit:

 • când suspendarea a fost dispusă de instanţă sau de creditor, în condiţiile legii;
 • la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, în condiţiile legii;
 • în cazul prevăzut la art. 244, respectiv suspendarea executării silite a bunurilor imobile;
 • pe o perioadă de cel mult şase luni, în cazuri excepţionale, şi doar o singură dată pentru acelaşi debitor, prin hotărâre a Guvernului;
 • în alte cazuri prevăzute de lege.

De asemenea, executarea silită se suspendă şi în cazul în care, ulterior începerii executării silite, se depune o cerere de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală pentru care s-a început executarea silită. În acest caz, executarea silită se suspendă la data depunerii cererii.

O prevedere importantă care trebuie avută în vedere este cea potrivit căreia, pe perioada suspendării executării silite, actele de executare efectuate anterior, precum şi orice alte măsuri de executare, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor, veniturilor ori sumelor din conturile bancare, rămân în fiinţă. Spre exemplu, sumele deja poprite în conturile bancare rămân indisponibilizate pe perioada suspendării.

Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015, Codul Fiscal 2016,

Nici nu a fost adoptat bine Codul fiscal 2016 si deja este neconstitutional.In parte,cei drept

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis marți ca fiind neconstituționale prevederile unui articol din Codul de procedură fiscală, stabilind că statul trebuie să plătească dobândă pentru toată perioada în care reține sumele pe care le are de restituit sau de rambursat contribuabililor.

fisc online formulare

contribuabililor”.

Dispozițiile art.70 din Ordonanța Guvernului nr.92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală la care se raportează prevederile art.124 alin. (1) din același cod au următorul conținut: „(1) Cererile depuse de către contribuabil potrivit prezentului cod se soluționează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare. (2) În situațiile în care, pentru soluționarea cererii, sunt necesare informații suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungește cu perioada cuprinsă între data solicitării și data primirii informațiilor solicitate”.

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art.124 alin. (1) raportate la cele ale art.70 din Ordonanța Guvernului nr.92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală sunt neconstituționale.

Curtea a reținut că normele criticate generează îmbogățirea fără justă cauză a statului în detrimentul patrimoniului contribuabilului ca urmare a imposibilității folosirii sumei de bani percepută nelegal și privarea persoanei de o despăgubire adecvată pentru pierderea suferită prin plata respectivei sume.

Această pierdere este direct proporțională cu durata indisponibilizării sumei plătite fără temei juridic pe perioada cuprinsă între data plății sumei nedatorate și data restituirii acesteia și are drept consecință încălcarea dreptului de proprietate al contribuabilului, consacrat de art.44 din Constituție.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție — Secția de contencios administrativ și fiscal.

Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015,

De la contabilitatea simpla la cea dubla: Ce trebuie sa faca PFA?

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Conform dispozitiilor care vor intra in vigoare pe 1 martie 2015, PFA care conduc evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla vor putea trece la cotabilitatea in partida dubla de la inceputul exercitiului financiar ulterior celui in care au decis aceasta trecere.

Persoanele fizice infiintate dupa 1 martie vor putea opta pentru tinerea contabilitatii in partida dubla de la data infiintarii acestora.

De asemenea, persoanele fizice care vor opta pentru conducerea contabilitatii in partida dubla vor organiza si conduce contabilitatea proprie in baza reglementarilor contabile in vigoare, aplicabile operatorilor economici, pana la nivel de balanta de verificare, insa nu vor intocmi situatii financiare anuale. Evidenta contabila astfel tinuta va trebui sa permita determinarea informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare, se mentioneaza in ordinul MFP.

Cei care vor opta pentru contabilitatea in partida dubla vor intocmi Registrul-jurnal si Registrul-inventar.

Mai mult decat atat, PFA vor prelua, pe baza inventarului si a informatiilor privind creantele si datoriile, ca solduri initiale, la inceputul exercitiului financiar pentru care au optat sa treaca la conducerea contabilitatii in partida dubla, sumele din documentele intocmite pentru tinerea contabilitatii in partida simpla, respectiv din: Registrul-inventar, Registrul-jurnal de incasari si plati, fisa mijlocului fix, extras de cont si alte documente, se arata in noile prevederi.

Potrivit actului normativ, deschiderea conturilor de imobilizari, stocuri, creante, disponibilitati banesti si datorii, in vederea preluarii in contabilitatea in partida dubla a acestor elemente, se va efectua cu ajutorul contului 455 “Sume datorate actionarilor/asociatilor”. Prin exceptie de la functiunea acestui cont prevazuta in reglementarile aplicabile operatorilor economici, la trecerea de la contabilitatea in partida simpla la contabilitatea in partida dubla se vor efectua urmatoarele inregistrari:

 • in creditul contului 455 “Sume datorate actionarilor/ asociatilor” se vor inregistra soldurile conturilor de natura activelor (imobilizari, stocuri, creante, disponibilitati banesti);
 • in debitul contului 455 “Sume datorate actionarilor/ asociatilor” se vor inregistra soldurile conturilor de natura datoriilor.

Diferenta dintre valoarea activelor si valoarea datoriilor din contul 455 “Sume datorate actionarilor/asociatilor” se va reflecta in soldul acestuia, astfel:

 • sold creditor – cand valoarea activelor este mai mare decat valoarea datoriilor;
 • sold debitor – cand valoarea activelor este mai mica decat valoarea datoriilor.

Numarul de formulare utilizate pentru contabilitatea in partida simpla se reduce

Pe langa prevederile privind posibilitatea ca PFA sa conduca contabilitatea in partida dubla, Ordinul MFP nr. 170/2015 aduce o serie de noutati si in ceea ce priveste contabilitatea in partida simpla, inlocuind de luna viitoare Ordinul MFP nr. 1040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice.

Astfel, noile dispozitii reduc numarul de formulare utilizate de persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla, de la 15 la 10. Concret, Nomenclatorul registrelor si formularelor financiar-contabile cuprinde:

 • Registrul-jurnal de incasari si plati;
 • Registrul-inventar;
 • Fisa mijlocului fix;
 • Factura;
 • Aviz de insotire a marfii;
 • Lista de inventariere;
 • Chitanta;
 • Chitanta pentru operatiuni;
 • Dispozitia de plata/incasare catre casierie;
 • Statul de salarii.

Pe noua lista nu se mai regases bonul de consum, fisa de magazie, lista de inventariere (pentru gestiuni global-valorice), chitanta pentru operatiuni in valuta, Registrul de casa (in valuta), borderourile de achizitie, jurnalul privind operatiuni diverse, fisa pentru operatiuni diverse, documentul cumulativ. In schimb au fost introduse factura, avizul de insotire a marfii, chitanta, chitanta pentru operatiuni, dispozitia de plata/incasare catre casierie, statul de salarii.

Totusi, recentele reglementari stabiles ca, in functie de necesitati, persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla vor putea utiliza si alte formulare financiar contabile prevazute in Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3512/2008, precum si in alte acte normative.

Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul-inventar nu vor mai trebui parafate de ANAF

Ordinul care va intra in vigoare pe 1 martie elimina obligatia parafarii Registrului-jurnal de incasari si plati si a Registrului-inventar la ANAF.

In plus, structura celor doua documente se va modifica. Astfel, normele de intocmire si utilizare a Registrului-jurnal de incasari si plati vor cuprinde, spre deosebire de cele actuale, continutul incasarilor si continutul platilor aferente operatiunilor desfasurate.

Mai exact, incasarile din Registrul-jurnal de incasari si plati vor cuprinde:

 • sumele incasate din desfasurarea activitatii;
 • aporturile in numerar si prin conturi bancare facute la inceperea activitatii ori in cursul desfasurarii acesteia;
 • sumele primite sub forma de credite bancare sau de alte imprumuturi;
 • sumele primite ca despagubiri;
 • sumele primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii;
 • sumele primite reprezentand forme de sprijin cu destinatie speciala din fonduri externe nerambursabile (subventii);
 • alte sume incasate (de exemplu restituiri de impozite, taxe si penalitati).

In ceea ce priveste platile, acestea vor cuprinde:

 • platile efectuate in cadrul activitatii desfasurate in scopul realizarii de venituri;
 • sumele reprezentand restituirea aporturilor in numerar si prin conturi bancare;
 • sumele reprezentand rambursarea de credite bancare sau de alte imprumutiri;
 • alte plati efecutate (de exemplu penalitati, amenzi platite).

Totodata, va fi introdusa posibilitatea ca Registrul inventar sa se poata completa prin preluarea totalurilor din listele de inventariere a elementelor grupate dupa natura lor, se precizeaza in prevederile recent publicate in Monitorul Oficial.

In prezent, documentul se completeaza prin inscrierea tuturor elementelor patrimoniale inventariate.

Mai mult decat atat, formularul Registrul-inventar se va simplifica, prin mentinerea a 3 coloane din cele 10 cuprinse in actualele reglementari, respectiv numar criteriu, denumirea elementelor inventariate si valoarea de inventar.

Documentele justificative vor cuprinde si codul de inregistrare fiscala

Documentele justificative care se evidentiaza in contabilitatea in partida simpla angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit si trebuie sa contina ca element principal si codul de inregistarea fiscala atunci cand este cazul, lucru care nu era prevazut pana acum in legislatie. In aceste conditii, documentele justificative vor trebui sa cuprinda din 1 martie urmatoarele elemente principale:

 • denumirea documentului;
 • denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul/adresa persoanei care intocmeste documentul;
 • numarul documentului si data intocmirii acestuia;
 • codul de inregistrare fiscala (cand este cazul);
 • mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul);
 • continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia;
 • datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate; numele, prenumele si semnatura persoanei care a intocmit documentul, dupa caz;
 • alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.

Totodata, noile dispozitii stabilesc ca persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla nu vor intocmi situatii financiare anuale.

In acelasi timp, elementele patrimoniale se vor evidentia in contabilitate la valoarea de intrare, respectiv la cost de achizitie, de productie sau la pretul pietei, in baza documentelor justificative care atesta dobandirea acestora

Aceleasi reguli prevad ca operatiunile efectuate in valuta se vor evidentia in contabilitate in moneda nationala, utilizandu-se cursul de schimb valutar de la data efectuarii operatiunii, adica cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente). Sumele aferente operatiunilor in valuta se vor inregistra in Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) in lei, cu mentionarea in coloana de explicatii a valorii in valuta.

In legislatia in vigoare se mentioneaza ca evidenta contabila in partida simpla a operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta.

De asemenea, termenul legal de pastrare a documentelor justificative utilizate de persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla se va reduce de la 10 la 5 ani, cu exceptia statelor de salarii care vor fi pastrate 50 de ani.

In ceea ce priveste arhivarea electronica a documentelor financiar-contabile, aceasta se va realiza cu respectarea conditiilor prevazute de Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiarcontabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3512/2008.

Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015,

Atentie:administratorul sau reprezentatul legal al unei firme poate fi obligat sa plateasca datoriile firmei

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Conform Codului de procedura fiscala, raspund in solidar cu firma aflata in datorii anumite categorii de persoane care fac parte din acea firma. Insa in Codul de procedura fiscala nu se precizeaza cum vor raspunde persoanele respective in fata organelor fiscale. Totusi, clarificarile sunt cuprinse in Ordinul ANAF nr. 127/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2014 si care a intrat in vigoare la aceeasi data.

Conform documentului, procedura raspunderii solidare difera in functie de persoanele asupra carora se aplica. Astfel, organul fiscal va intreprinde operatiuni specifice in functie de persoanele pe care le va verifica, care sunt clasificate dupa cum urmeaza:

 • persoane care raspund solidar pentru obligatiile de plata restante ale debitorului;
 • persoane care raspund solidar pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil;
 • persoane juridice care raspund solidar pentru obligatiile de plata restante aledebitorului declarat insolvabil sau insolvent daca, direct ori indirect,controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul.

Raspunderea solidara se determina in functie de faptele din care rezulta reaua-credinta

Ordinul ANAF nr. 127/2014 stabileste ca masura de angajare a raspunderii in solidar este aplicata de organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal, adica a firmei. Acestea sunt indreptatite sa ceara oricarui codebitor realizarea integrala a obligatiei fata de stat.

Insa pentru pentru a stabili persoanele fizice si/sau juridice asupra carora va aplica masura raspunderii solidare, organul fiscal va identifica, evalua si gestiona toate documentele relevante care vor sta la baza demararii procedurii. Mai exact, organul fiscal va realiza urmatoarele operatiuni:

 • stabilirea surselor de date si informatii;
 • consultarea bazelor de date detinute de catre organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal pentru a evidentia miscarile patrimoniale ale debitorului ce au avut loc intr‐o anumita  perioada de timp;
 • solicitarea de date si informatii de la persoane fizice sau juridice ori alte entitati, considerate utile de catre organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal, in demararea procedurii de atragere a raspunderii solidare;
 • analizarea datelor si informatiilor detinute de catre organul fiscal cu competente in executarea silita a debitorului principal;
 • individualizarea persoanelor fizice si/sau juridice, dupa caz, precum si stabilirea sumelor de bani care vor face obiectul demararii procedurii de atragere a raspunderii solidare.
Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015,

Contributii arenda 2015:In noile dispozitii ale Codului Fiscal se prevede obligativitatea platii contributiei la sanatate si pentru veniturile obtinute din arendarea bunurilor, pe langa plata CASS pentru veniturile din inchirierea imobilelor si a camerelor in scop turistic.

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

In noile dispozitii ale Codului Fiscal se pervede obligativitatea platii contributiei la sanatate si pentru veniturile obtinute din arendarea bunurilor, pe langa plata CASS pentru veniturile din inchirierea imobilelor si a camerelor in scop turistic.

 

 

In situatia contribuabililor care realizeaza astfel de venituri, obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate cade in sarcina platitorului venitului care va retine contributia la sursa, prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei de calcul determinata prin scaderea din venitul brut a cheltuielii deductibile de 25%, (procent aplicat la venitul brut).

Baza lunara de calcul a CASS este aceeasi ca si pentru celelalte tipuri de venituri din chirii, respectiv nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, in conditiile in care veniturile din chirii reprezinta singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia si nu poate fi mai mare de cinci salarii medii brute.

In cazul veniturilor din arendarea bunurilor agricole, contribuabilul nu trebuie sa indeplineasca nici o formalitate, intrucat obligatia retinerii, declararii si platii cade in sarcina platitorului venitului.

Fiscul propune o noua decizie de impunere
In conditiile in care stabilirea platilor anticipate cu titlu de CASS datorate de persoanele care realizeaza venituri din chirii se va realiza de catre organul fiscal competent, printr-o decizie de impunere, pe baza declaratiei de venit estimat/declaratiei privind venitul realizat.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a lansat recent in dezbatere publica un proiect de ordin prin care aproba modelul si continutul acestui document.
Este vorba despre formularul 650 – “Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor”, cod 14.13.02.15/cfb.
Potrivit ANAF, in decizia de impunere prin care se stabilesc platile anticipate, baza de calcul a CASS se va evidentia lunar, iar plata contributiei se va efectua trimestrial, in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
Totodata, incadrarea in plafonul maxim al bazei lunare de calcul a CASS, respectiv valoarea a de cinci ori castigul salarial mediu brut – 11.490 lei, se va face de catre organul fiscal competent prin decizia de impunere privind platile anticipate.

In situatia contribuabililor care realizeaza astfel de venituri, obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate cade in sarcina platitorului venitului care va retine contributia la sursa, prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei de calcul determinata prin scaderea din venitul brut a cheltuielii deductibile de 25%, (procent aplicat la venitul brut).

Baza lunara de calcul a CASS este aceeasi ca si pentru celelalte tipuri de venituri din chirii, respectiv nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, in conditiile in care veniturile din chirii reprezinta singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia si nu poate fi mai mare de cinci salarii medii brute.

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015,

Incredibil:Timbru de mediu esalonat;acciza esalonata:Restituirea Accizelor La Carburanţi Se Eşalonează Până În Decembrie 2019

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Executivul a modificat, recent, Hotărârea de Guvern nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

H.G. nr. 906/2014, de modificare, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 779/2014, în vigoare începând cu 27 octombrie.

Pe fond, reţinem ca principale modificări:

 • Valabilitatea scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor, precum şi pentru plata efectivă în cadrul schemei de ajutor de stat, care curgea până la 31 martie 2019, a fost prelungită până la data de 31 decembrie 2019 inclusiv.
"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Restituiri retroactive pensii taiate", "Verificati partenerul de afaceri", Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Abtinere, Accize pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindree mai mare de 3000 cmc, actiuni, actiuni si alte acte, ADMITERE BAROU, Adoptii Romania, Afaceri la cheie, Agentia Domeniilor Statului - DOSARE, Alba Iulia . Avocat, Alexandria.Avocat, Amenzi isctr, ANRP, Anulare proces verbal contraventie, Anulare proces verbal de contravenţie ISCTR, Apel video, Arad . Avocat, Articole juridice COLTUC, Asistenta in favoarea consumatorilor, ATACARE OUG 51/2014, avize si autorizatii de mediu, Avize-mediu, Avocat achizitii publice, AVOCAT ARBITRAJ, AVOCAT BUCURESTI, AVOCAT CEDO, Avocat CLOUD, AVOCAT DIPLOME SPIRU HARET 2009, Avocat divort, Avocat divort Romania, AVOCAT DREPT CIVIL, AVOCAT EMIGRARE, Avocat energie, Avocat executare silita, AVOCAT FONDURI EUROPENE, AVOCAT INSOLVENTA, Avocat litigii sportive, Avocat malpraxis, AVOCAT MEDIERE, Avocat pentru românii din diaspora-Avocat al românilor din afara graniţelor ţării, Avocat specializat in dreptul penal al afacerilor, Avocatul animalelor, Avocatul contribuabilului, avocatul contribuabilului, AVOCATUL DE LA ORA 16.00, Bacau . Avocat, Baia Mare . Avocat, Banci, Bancuri, Bistrita . Avocat, Botosani . Avocat, Braila . AVOCAT, Brasov . AVOCAT, BUCOVINA DE NORD, Bucuresti . AVOCAT, Bugetarii in razboi cu statul, Buzau . AVOCAT, C O D U L - I N S O L V E N T E I, Cabinet de avocat virtual (virtual law firm), Calarasi . AVOCAT, Calculator taxe notariale, Cand, Caransebes . AVOCAT, Care, Cartea Verde a Legislatiei Muncii, cas avocat, Casatorii gay Romania, Cauze civile si comerciale Romania, Cazul C-26/13 Árpád Kásler and Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt, Cazuri de nedreptate din justitia romana, Cazuri in atentia DNA, Ce, CEDO, cereri, Certificat de nastere/ de deces Romania, Certificate verzi, Cetatenie basarabeni, Cetatenie romana, Cetelem Ifn s.a. clauze abuzive, Chambers and Partners (editia 2013), Cine, CLAUZE ABUZIVE BANCI, Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Clubul juridic, Cluj Napoca . AVOCAT, Cod rutier, Codul aerian 2014, Codul audiovizualului 2014, Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015, Codul insolventei 2014, Codul Muncii 2014, Codul Silvic 2014, Codul vamal 2014, Coltuc.ro/intrebari, coltuc.ro/stare-dosar, Comert, Compendiu pe intelesul tutoror al Noului Cod Penal si De Procedura Penala, Comunicate de presa, Constanta . AVOCAT, Constitutia Romaniei 2014, Consultanta achizitii publice, Consultanta juridica, Consultanta si reprezentare in instanta in litigii privind protectia consumatorului, Consultaţii la tine acasă, Contestare amenda rovinieta, Contestatie la executare silita Noul cod penal, CONTESTATIE TERGIVERSARE PROCES, Contract de vanzare-cumparare, contracte, contracte colective de munca 2013-2014, Contracte de sponsorizare-cazuri practice, Cosmetic Products Notification Portal, costuri, Covasna . AVOCAT, Craiova . AVOCAT, Credite, Criminologie/Criminalistica, CU EI SA NU FACI AFACERI !, Culegeri de jurisprudenta si legislatie, Cum, Cum recuperez OBLIGATIUNILE EMISE DE CEC inainte de 1989, Cum sa…, Cum se face?, Curs valutar, Curtea de Justiţie UE, Daune Morale RCA, DAUNE SPIRU HARET, De la lume adunate, decepnl, Denominare franci elvetieni, Denominare pe CHF, Depunerea juramantului, Depunerea on-line a documentelor la ONRC, despagubiri pentru depozitele constituite la cec, Despăgubirile prin puncte, Detasarile transfrontaliere, dezbateri, Dictionar juridic, Diplome Spiru Haret, Dispute in spatiul virtual, Diverse/Dictionare, Domenii Coltuc, Dosare achizitii publice-SEAP, Dosare ale Consiliului Concurentei, Dosare ANRP, Dosare CNSC, Dosare DIICOT, Dosare noua lege adoptie, Dosare obtinere cetatenie romana, Dosare TVA retroactiv persoane fizice, Dosarele Directiei de Combatere a Criminalitatii informatice, Dreptul administrativ, Dreptul aero-spatial, Dreptul civil, Dreptul comunitar, Dreptul constitutional, Dreptul consumatorului, Dreptul diplomatic, Dreptul familiei, Dreptul fiscal, Dreptul insolventei, Dreptul international public si privat, Dreptul maritim si fluvial, Dreptul medical, Dreptul mediului, Dreptul muncii, Dreptul muncii si asigurari sociale, Dreptul parlamentar, Dreptul penal, Dreptul procesual civil, Dreptul procesual fiscal, Dreptul procesual penal, Dreptul proprietatii intelectuale si industriale, Dreptul transporturilor, Dreptul vamal, Drepturi de autor, Drepturi muzica, Drobeta Turnu Severin . AVOCAT, Economie, Elodia-Cioaca, ENEL NE FURA, English News, Executat sau somat de catre banca, Extern, FALIMENTUL + PERSONAL, Financiar, Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire, Focsani . AVOCAT, Fonduri publice nationale, Galati . AVOCAT, Ghid achizitii terenuri straini - 2014, GHID ANGAJARE, Ghid complet executare silita, Ghid infiintare firma, Ghid practic de folosire Noul Cod de Procedura Penala, Ghid practic de recunoastere diplome USH, Ghid practic pentru procedura partajului judiciar, Ghid practic pentru proces denominare franci elvetieni sau euro, Ghid practic pentru proprietarii de imobile nationalizate - 2014, GHID PRACTIC PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR SECHESTRATE/RETINUTE/RAMASE IN BASARABIA, Ghidul apararii in dosarele aflate la DIICOT, Ghidul apararii in dosarele aflate la DNA, Ghidul clientului bancar abuzat, Ghidul consumatorului abuzat de banca, GHIDUL DIVORTULUI IN 2014: TOT CE TREBUIE SA STIE SOTII CAND VOR SA DIVORTEZE, Ghidul juridic al transportatorului, Ghidul practic pentru actele de procedura in materie civila, GHIDUL ROMANULUI DIN STRAINATATE, Ghiduri practice, Giurgiu . AVOCAT, http://spiruforum.coltuc.ro/, Hunedoara . AVOCAT, Iasi . AVOCAT, IFEP PORTAL, imigrari, IMIGRARI ROMANIA, Imobile scoase la licitatii silite, inchidere firma, Incuviintare excutare silita, Infiintare firme Romania, Infiintare SRL-D – Acte si documente, Infiintarea Institutiei "avocatul Animalelor", Influenta Noului Cod Civil asupra mediului de afaceri din Romania, INFO DOSARE FNI DEPUSE LA AVAS, Inmatricularea provizorie a autoturismului până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului de fond, Inregistrare marca, Inregistrare marci, insolventa persoana fizica, Insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, Institutii publice, Institutii publice Romania, Intabulare 2012, Intern, Interviu acordat LEGA500.COM de catre avocat Coltuc Marius Vicentiu, Interviuri presa, Intrebari frecvente ale clientilor, Intrebari si raspunsuri, Intrebari si raspunsuri cetatenie, IT, IT&C, jostimbrudemediu.info, Juridic, juridic tv, Jurisprudenta ICCJ 2014, Leasing, LEGE 290/2003 SI 9/1998, LEGEA 290/2003 SI LEGEA 9/1998, Legea 72/2013, Legea Educatiei, Legislatie-az.com, LicitatiiJuridice, Litigiu privind achiziţiile publice, Logica juridica, Medicina legala, Medierea, Miercurea Ciuc . AVOCAT, MODEL ACTIUNE DENOMINARE CHF, Modele de cereri, Modele de cereri si actiuni, Modele de contracte, Modele de contracte, cereri, actiuni si alte acte, Monitorul oficial, Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 - masurile pentru finalizarea procesului de restituire, NOTAR BUCURESTI, NOUA LEGE A RETROCEDARILOR 2013, Noul Cod Civil 2014, Noul Cod de Procedura Civila - 2014, Noul Cod de procedura civila –NCC, Noul Cod de Procedura Fiscala 2014, NOUL COD DE PROCEDURA PENALA, Noul Cod de Procedura Penala 2014, NOUL COD PENAL 2014, NOUL COD RUTIER, Noul cod rutier 2013-2014, Noul Cod Rutier 2014, noulcodpenal.com, Noutati legislative, NU CUMPARARE TERENURI STRAINI, O speta pe zi, Obtinere duplicat certificat de casatorie Romania, Obtinere vize Australia, Oglinda dreptatii, Onorarii Casa de avocatura Coltuc, Optiuni privind infiintarile, Oradea . AVOCAT, Pacalitii USH, Pagubitii mic.ro, Pagubitii money.ro, Pararea mea despre, Partaj Romania, PARTAJ TIMBRU DE MEDIU, pasi, Pasii necesari pentru infiintare firma, pe Internet, Pedeapsa cu moartea, Pensii Romania, Permis de munca, Permise sedere straini-ROMANIA, Persoane concediate colectiv, Piatra Neamt . AVOCAT, Pitesti . AVOCAT, Ploiesti . AVOCAT, Politic, PROBLEME DIFICILE DE DREPT PENAL IN CONCEPTIA NOULUI COD PENAL 2014 SI CODUL DE PROCEDURA PENALA 2014, Proces Muncii Romania, Proces penal Romania, PROCESE CASA DE AVOCATURA COLTUC, Procese clauze abuzive impotriva BRD - Partea I, Procese colective banci, procese colective tvr, Procese pensii militare, Profesii juridice, Proiectul Codului Insolventei-2013, Protectia juridica a drepturilor omului, Ramnicu Valcea . AVOCAT, Raporteaza o ilegalitate din Romania, Recalculare alcoolemie, Reclamatii abuz al statului, Reclamatii Alimente si Bauturi, Reclamatii Ambalaje, Reclamatii Auto& Barci& Vehicule, Reclamatii Bagaje, Genti & Valize, Reclamatii Birotica&Papetarie, Reclamatii Cadouri / Artizanat, Reclamatii Casa si Gradina, Reclamatii Ceasuri, Bijuterii, Optice, Reclamatii Constructii, Reclamatii Corpuri de Iluminat,Electrice,Electrocasnice, Reclamatii din Agricultura, Reclamatii din sport, Reclamatii Imobiliare, Reclamatii Imprimare & Publicare, Reclamatii Jucarii, Reclamatii Mediu, Reclamatii Moda / Articole Vestimentare, Reclamatii Produse Cosmetica &Medicala, Reclamatii Siguranta & Protectie, Reclamatii Transport, Reclamatii Turism, Recuperari creante, Reprezentare in fata autoritatilor din Romania, Reprezentare in procese Romania, RETETE CULINARE, Revendicari Romania, Revista avocatilor specializati in dreptul penal al afacerilor, Revista Presei, revista Recuperatorii din Romania, Rezidenta in Romania, REZILIERE ARENDA 2014, RIL, Romani in Anglia, Romani in AUSTRALIA, Romani in CANADA, Romani in Franta, Romani in GERMANIA, Romani in Italia, Romani in Olanda, Romani in Portugalia, Romani in Spania, Romani in SUA, Satu Mare . AVOCAT, Sibiu . AVOCAT, Situatia proceselor cu bancile pe clauze abuzive in 2014, SITUATIE DOSARE USH-SPIRU HARET MARTIE 2014, Slatina . AVOCAT, Slobozia . AVOCAT, Social, Societati comerciale, Societatile cu Raspundere Limitata, Societatile pe Actiuni, Spaga-atentii in spitale, Sport, Stabilire si modificare pensie alimentara Romania, Stabilire si tagaduire paternitate Romania, Stirea ta, Stiri cu si despre penitenciare.Aici pot scrie toti cei care se afla in penitenciare si rudele acestora, Stiri din tara.Va spuneti nemultumirile aici!, Stop abuzurilor statului, Studenti abuzati de Spiru Haret, Subiectul saptamanii, Succesiune, Succesiuni si mosteniri Romania, Suceava . AVOCAT, Targoviste . AVOCAT, Targu Jiu . AVOCAT, Targu Mures . AVOCAT, Taxe judiciare de timbru, Teapa locuri de munca, Telecomunicatii, Terenuri straini, Testimoniale clienti, Timbru de mediu, TIMBRU DE MEDIU 2013, Timisoara . AVOCAT, TINUTUL HERTA SI RESTITUIREA BUNURILE TRECUTE IN PROPRIETATEA STATULUI BULGAR IN URMA APLICARII TRATATULUI DINTRE ROMANIA ŞI BULGARIA SEMNAT LA CRAIOVA LA 7 SEPTEMBRIE 1940, Toate procesele din Romania impotriva bancilor, TOPUL NATIONAL AL ABERATIILOR, Tractiuni, TRANSFERARE ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR ROMÂNI CONDAMNAŢI DEFINITIV ÎN STRĂINĂTATE, Tribunal specializat pe judecarea infractiunilor economice, Tulcea . AVOCAT, Turism, Unde, Urmaritii din Romania, Vaslui . AVOCAT, Video, Video news, Video-cloud pentru avocati, Violenta domestica, Vize USA, Vreauamnistie.com, WhatsApp Cabinet avocat Coltuc,

In practica este diferit:ANRP explica situatia despagubirilor acordate cetatenilor romani a caror imobile au fost abandonate in Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau Tinutul Herta

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Senatul Romaniei a aprobat, in sedinta din data de data de 30.09.2014, proiectul Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998si al Legii nr. 290/2003, acte normative prin care s-au acordat despagubiri catatenilor romani care au abandonat imobile in Bulgaria, Basarabia,Bucovina de Nord sau Tinutul Herta.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvernul Romaniei inca din 26 iunie 2014 si urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor. Dupa aprobare, legea va fi promulgata de catre Presedintele Romaniei, astfel incat noile prevederi sa poata fi aplicate incepand cu anul 2015.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt urmatoarele:

– Unica masura compensatorie o constituie despagubirile banesti;

– Plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii hotararilor comisiilor judetene, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul 2015;

– Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va emite titluri de plata care se vor plati de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere;

– Sumele aferente despagubirilor se vor majora/actualiza prin decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu suma aferenta perioadei cuprinse intre momentul emiterii hotararilor comisiilor judetene si data emiterii deciziei de actualizare;

– Comisiile judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003 au obligatia de a solutiona, prin hotarare, cererile de acordare a despagubirilor inregistrate si nesolutionate, dupa cum urmeaza:

 • in termen de 9 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 18 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1.000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 36 de luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003.
Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015,

Avocat:Ce impozite si contributii sociale trebuie platite catre stat? Avocatul contribuabilului

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Veniturile din profesii libere, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, sunt venituri din activitati independente si cuprind veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii, se mentioneaza inGhidul fiscal al contribuabililor care realizeaza venituri din profesii libere din Romania, publicat recent pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF).

 

 

Potrivit acestui document, persoanele care realizeaza aceste categorii de venituri suntobligate sa depuna, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au sediul de desfasurare a activitatii, formularul 070 – “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”.

Daca activitatea se desfasoara in cadrul unor asocieri sau alte entitati fara personalitate juridica, contribuabilii au obligatia depunerii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are asocierea sediul de desfasurare a activitatii, formularul 010 – “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”.

Dupa ce se vor inregistra fiscal prin unul din cele doua formulare, organul fiscal va atribui codul de inregistrare fiscala, se arata in documentul ANAF.

Important! Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii si se depune in termen de 30 de zile de la data infiintarii potrivit legii.

In cazul in care intervin modificari ulterioare datelor din declaratia de inregistrare fiscala, acestea trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent, in termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea si depunerea declaratiei de mentiuni, respectiv a formularului 070 sau a formularului 010, dupa caz, informeaza Fiscul.

Mai mult decat atat, in cazul modificarilor intervenite in datele declarate initial si inscrise in certificatul de inregistrare fiscala, contribuabilii depun, odata cu declaratia de mentiuni, si certificatul de inregistrare fiscala, pentru anularea acestuia si eliberarea unui nou certificat. Declaratia de mentiuni este insotita de documente care atesta modificarile intervenite.

In ghidul ANAF se mentioneaza ca la incetarea conditiilor care au generat inregistrarea fiscala, contribuabilii sunt obligati sa predea organelor fiscale, in vederea anularii, certificatul de inregistrare fiscala, odata cu depunerea declaratiei de mentiuni.

Declaratiile se depun in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Pe langa formularele de inregistrare, contribuabilii care obtin venituri din profesii libere sunt obligati sa depuna la Fisc si un formular pentru castigurile realizate. Astfel, in ghidul ANAF se arata ca aceasta categorie de contribuabili trebuie sa depuna formularul 220 -“Declaratie privind venitul estimat/norma de venit”, in termen de 15 zile de la data inceperii activitatii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul.

Cei care in anul anterior, au realizat pierderi, si cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior au obligatia depunerii formularului 220 pana la data de 25 mai a anului de impunere, odata cu declaratia privind venitul realizat. Acesta se depune in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Cand se efectueaza platile anticipate cu titlu de impozit?

Potrivit ghidului recent publicat pe site-ul ANAF, platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16%.

Aceste plati se efectueaza in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei lunidin fiecare trimestru, iar plata impozitului anual se efectueaza potrivit deciziei de impunere.

“In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea acestor termene de plata, contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent”, se precizeaza in ghidul citat.

Sumele care reprezinta plati anticipate se achita direct la sediul organului fiscal competent sau la unitatile bancare, prin ordin de plata.

Fiscul atentioneaza ca daca in cursul anului fiscal contribuabilii isi inceteaza activitatea sau isi suspenda temporar activitatea, atunci acestia sunt obligati sa depuna la organul fiscal “Declaratia privind venitul estimat/norma de venit”, insotita de documente justificative, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, pentru recalcularea platilor anticipate.

Totodata, contribuabilii care realizeaza venituri din profesii libere sunt obligati sa depunaformularul 200 – “Declaratia privind venitul realizat” la organul fiscal in a carui raza au domiciliul, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Formularul se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta ca metoda alternativa de depunere a declaratiilor.

In acelasi document se arata ca impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil. Impozitul anual datorat se inscrie in decizia de impunere.

“Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati”, informeaza ANAF.

CAS si CASS sunt obligatorii pentru cei care obtin venituri din profesii libere

Contribuabilii care realizeaza venituri din profesii libere au obligatia de a plati contributii sociale obligatorii la bugetul general consolidat, se arata in ghidul publicat recent de Fisc.

Declararea veniturilor pentru stabilirea contributiilor de asigurari sociale (CAS) se realizeaza prin completarea si depunerea formularului 600 – “Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”.

“Venitul declarat constituie baza lunara de calcul pentru stabilirea obligatiilor lunare de plata reprezentand contributie de asigurari sociale, pe care contribuabilii sunt obligati sa le efectueze in cursul anului, ca plati anticipate. Plata se efectueaza trimestrial, in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru”, se arata in ghidul ANAF.

Conform documentului citat, formularul 600 se depune anual, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza CAS.

Contribuabilii care incep o activitate in cursul anului au obligatia completarii si depunerii formularului in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

De asemenea, contribuabilii al caror venit ramas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestui venit este sub 35% din castigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, NUdatoreaza CAS in anul urmator.

Stabilirea obligatiilor de plata privind contributiile de asigurari sociale se realizeaza, potrivit ANAF, de catre organul fiscal competent, prin decizia de impunere.

De cealalta parte, declararea veniturilor pentru stabilirea contributiilor de asigurari sociale de sanatate (CASS) se realizeaza prin depunerea declaratiei de venit estimat/norma de venit, sau a declaratiei privind venitul realizat. Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, iar plata se efectueaza trimestrial, in patru rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, se realizeaza de catre organul fiscal competent, prin decizia de impunere.

Obligatia anuala de plata a contributiilor de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca venitul din din profesii libere este singurul asupra caruia se calculeaza contributia, atentioneaza Fiscul.

Organul fiscal competent stabileste sumele datorate fata de platile anticipate si efectueaza incadrarea in plafonul minim prevazut de lege, dupa depunerea declaratiei privind venitul realizat.

Totodata, plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

Contributiile sociale datorate de persoanele fizice se achita, conform documentului citat, la unitatile Trezoreriei Statului in raza carora se afla adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.

Exceptie de la regulile privind CAS fac persoanele care realizeaza venituri din profesii libere, si care obtin in acelasi timp venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme. Toate aceste persoane NU datoreaza CAS asupra veniturilor din profesii libere.

Ce formulare trebuie sa depuna platitorii de TVA?

Contribuabilii care realizeaza venituri din profesii libere se inregistreaza in scopuri de TVA in doua situatii, cuprinse in ghidul ANAF:

 • prin optiune;
 • prin depasirea plafonului de scutire de 220.000 lei prevazut in Codul fiscal.

Pentru inregistrarea in scopuri de TVA, contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual, depun la organul fiscal competent pe raza caruia isi au sediul activitatii “Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice romane” (formularul 070) completand in mod corespunzator rubrica “Date privind vectorul fiscal”, sectiunea TVA.

Daca activitatea se desfasoara in cadrul unor asocieri sau alte entitati fara personalitate juridica, atunci contribuabilii au obligatia depunerii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are asocierea sediul de desfasurare a activitatii, “Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica” (formularul 010).

In urma analizei informatiilor cuprinse in declaratia fiscala si in documentele anexate acestei declaratii, organul fiscal emite “Decizia privind inregistrarea in scopuri de TVA”, precum si codul de inregistrare fiscala in scopuri de taxa pe valoare adaugata, dupa caz, informeaza ANAF.

Potrivit documentului publicat recent pe pagina de internet a Fiscului, contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, la termenele prevazute de lege urmatoarele declaratii fiscale, dupa caz:

 • Decont de taxa pe valoarea adaugata (formularul 300) – lunar/trimestrial;
 • Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (formularul 394) – lunar/trimestrial;
 • Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul … (formularul 392A) – anual;
 • alte declaratii fiscale prevazute de lege, in functie de situatia specifica.

Contabilitatea trebuie organizata si condusa in partida simpla

Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie, se mentioneaza in documentul publicat recent de Fisc.

Acestia trebuie sa aiba in vedere faptul ca Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul-inventar au regim de inregistrare la organele fiscale. Inainte insa de depunerea lor la organele fiscale, acestea se numeroteaza, se snuruiesc si se parafeaza.

In ceea ce priveste evidenta taxei pe valoarea adaugata colectate, aceasta se tine cu ajutorul Jurnalului pentru vanzari. In acest jurnal se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta etc.) valoarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate si taxa pe valoarea adaugata aferenta.

In schimb, evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibile se tine cu ajutorul Jurnalului pentru cumparari, in care se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta, monetare etc.) valoarea cumpararilor de bunuri si/sau a serviciilor prestate de terti si taxa pe valoarea adaugata aferenta.

De asemenea, potrivit Fiscului, contribuabilii pot detine registrul unic de control in functie de optiunea acestora.

Contribuabilii care nu-si indeplinesc obligatiile risca amenzi de maximum 3500 lei

Contribuabilii care nu depun la termen declaratiile fiscale risca amenzi care pot ajunge pana la 3500 de lei, dupa cum se precizeaza in ghidul ANAF.

Astfel, nedepunerea la termenele prevazute de lege a formularelor 010 – “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, 070 – “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere”, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice/asocieri si alte entitati fara personalitate juridica.

Totodata, daca nu sunt depuse la termen formularelor 220 – “Declaratia privind venitul estimat/norma de venit”, 200 – “Declaratie privind veniturile realizate din Romania”, 600 – “Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii”, atunci contribuabilii risca amenzi cuprinse intre 50 lei si 500 lei.

Pentru nedepunerea formularul 392A – “Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul …”, amenzile sunt de la 500 lei la 1.000 lei.

In schimb, nedepunerea la termenele prevazute de lege a formularului 394 – “Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national” se sanctioneaza mai drastic, cu amenzi cuprinse intre 2000 lei la 3500 lei.

Codul Fiscal 2014,

Articolul 209 din Codul de procedură fiscală stabileşte organul competent să soluţioneze contestaţiile

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

– deciziilor de impunere;
– a actelor administrativ-fiscale asimilate deciziilor de impunere;
– deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală;
– a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoziţie de măsuri, precum şi
– împotriva deciziei de reverificare.

Pune telefonul pe mine!

Pune telefonul pe mine!

Prin modificările aduse de O.U.G. nr. 8/2014, iată care sunt organele competente şi noile praguri în bani avute în vedere:

a) structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale (fostele direcţii generale) ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, accesorii ale acestora, măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de până la 5 milioane de lei – faţă de limita anterioară de 3 milioane lei –, precum şi pentru contestaţiile îndreptate împotriva deciziilor de reverificare, cu excepţia celor emise de organele centrale de inspecţie/control;

b) structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice competentă conform art. 36 alin. (3) pentru administrarea contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, pentru contestaţiile formulate de aceştia, ce au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, accesorii ale acestora, măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de până la 5 milioane de lei – faţă de limita anterioară de 3 milioane lei –, precum şi pentru contestaţiile îndreptate împotriva deciziilor de reverificare, cu excepţia celor emise de organele centrale de inspecţie/control;

c) Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, accesoriile acestora, precum şi măsura de diminuare a pierderii fiscale, în cuantum de 5 milioane de lei sau mai mare – faţă de cuantumul anterior de 3 milioane lei sau mai mare –, pentru contestaţiile formulate de marii contribuabili, precum şi cele formulate împotriva actelor enumerate în prezentul articol, emise de organele centrale de inspecţie/control, indiferent de cuantum.

Codul Fiscal 2014,

Fotografii, inregistrari audio-video sau date si informatii aflate in orice mediu de stocare vor putea constitui dovezi prin care contribuabilii au posibilitatea de a justifica situatia lor fiscala

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Noile mijloace sunt supuse unor criterii esentiale pentru acceptarea lor ca probe in fata autoritatilor fiscale: sa nu fie obtinute prin incalcarea legii sau a bunelor moravuri si sa fie autentice. Aceste conditii impiedica o administrare abuziva a unei astfel de probe, asigurand respectarea unor valori fundamentale precum dreptul la intimitate, dreptul la viata privata, dreptul la inviolabilitatea corespondentei. In acelasi timp, daca proba nu poate fi verificata din punct de vedere al autenticitatii, ea nu va putea fi folosita.

Intr-un exemplu concret, organele fiscale ar putea lua in considerare ca proba planse fotografice prezentate de o societate, in dovedirea faptului ca scopul pentru achizitionarea unui teren a fost realizarea unui ansamblu rezidential, insa nu ar trebui sa tina cont de o inregistrare telefonica efectuata fara autorizare de o terta persoana, prin care administratorul societatii comunica unui membru al familiei ca intentioneaza sa foloseasca terenul in alt scop decat pentru dezvoltarea unui ansamblu rezidential pe un teren pretins achizitionat in acest scop.

Asadar, mijloacele materiale la care am facut referire anterior ar putea reprezenta un mijloc de proba suplimentar util, aflat la indemana organelor fiscale pentru activitatea de inspectie fiscala, dar si la indemana contribuabilului pentru dovedirea faptelor sau actelor care au stat la baza declaratiilor sale.

Codul Fiscal 2014,

Impozitul forfetar reintrodus .Cui profita acest impozit forfetar?

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Raportul cu amendamente admise si un amendament respins a fost adoptat cu 74 voturi pentru, 47 impotriva si nicio abtinere. In ceea ce priveste proiectul de lege, acesta a fost adoptat cu 71 voturi pentru, 51 impotriva si o abtinere.

In raportul Comisiei de buget-finante se arata ca au fost formulate mai multe amendamente la proiectul de lege, printre care si schimbarea denumirii impozitului forfetar in ‘impozit specific’.

Potrivit amendamentelor adoptate, platitori ai impozitului specific unor activitati sunt persoanele juridice române care la data de 31 decembrie a anului precedent indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au inscrisa principala sau secundara un dintre urmatoarele codurile CAEN 4520 – intretinerea si repararea autovehiculelor, 5510 – hoteluri si alte facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata, 5530 – parcuri pentru rulote, campinguri si tabere, 5590 – alte servicii de cazare, 5610 – restaurante, 5621 – activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente, 5629 – alte servicii de alimentatie, 5630 – baruri si alte activitati de servire a bauturilor; au realizat, conform datelor din situatiile financiare anuale/raportarilor contabile anuale, o cifra de afaceri anuala neta de pâna la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43

milioane euro, calculate la cursul de schimb valabil la inchiderea exercitiului financiar precedent celui pentru care se datoreaza impozitul; au pondere, in total venituri, de peste 70% a veniturilor obtinute din desfasurarea corespunzatoare codurilor CAEN; au un numar mediu anual de salariati mai mic de 350 si nu se afla in dizolvare, potrivit Legii.

Codul Fiscal 2014,

Ce prevederi găsim în Codul fiscal despre regimul ambalajelor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Ce prevederi găsim în Codul fiscal despre regimul ambalajelor

 

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/5YjEMv2BZgy

Ce prevederi găsim în Codul fiscal despre regimul ambalajelor

În cele ce urmează găsiţi o sinteză a principalelor referiri la regimul ambalajelor, astfel cum se regăseşte tratat tematic în Codul fiscal.

Calculul profitului impozabil. Cheltuieli

 

Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare.
Sunt cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, între altele, şi cheltuielile cu achiziţionarea ambalajelor, pe durata de viaţă stabilită de către contribuabil.

Amortizarea fiscală

 

Cheltuielile aferente achiziţionării, producerii, construirii, asamblării, instalării sau îmbunătăţirii mijloacelor fixe amortizabile se recuperează din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizării. Cheltuielile aferente achiziţionării sau producerii de containere sau ambalaje, care circulă între contribuabil şi clienţi, se recuperează prin deduceri de amortizare, prin metoda liniară, pe durata normală de utilizare stabilită de contribuabilul care îşi menţine dreptul de proprietate asupra containerelor sau a ambalajelor.

Operaţiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei. Livrarea de bunuri

 

Este asimilat cu livrarea intracomunitară cu plată transferul de către o persoană impozabilă de bunuri aparţinând activităţii sale economice din România într-un alt stat membru, cu excepţia non-transferurilor. Potrivit precizărilor din Ordinul MFP nr. 3417/2009, publicat în Monitorul oficial nr. 914/2009, dacă partea/părţile cocontractantă/cocontractante din România realizează evaluări sau lucrări asupra bunurilor mobile corporale, se consideră că orice bun încorporat în produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate în legătură directă cu produsul prelucrat sunt accesorii serviciilor realizate şi nu vor fi tratate ca livrări de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat.

Locul prestării de servicii

 

Locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care acţionează ca atare este locul unde respectiva persoană care primeşte serviciile îşi are stabilit sediul activităţii sale economice. Dacă serviciile sunt furnizate către un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana îşi are sediul activităţii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se află respectivul sediu fix al persoanei care primeşte serviciile. În absenţa unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabilă care primeşte aceste servicii îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită.

Normele de aplicare a Codului fiscal prevăd, în legătură cu aceste dispoziţii, că ambalajele sau alte bunuri utilizate, în legătură directă cu bunurile asupra cărora au fost realizate lucrări ori evaluări, sau bunurile încorporate în acestea, sunt accesorii serviciilor realizate şi nu vor fi tratate ca livrări de bunuri separate, ci ca fiind parte a serviciului prestat. În situaţia în care pe teritoriul României se efectuează lucrări şi evaluări ale bunurilor mobile corporale de origine comunitară, persoana care primeşte bunurile în vederea realizării lucrărilor trebuie să înscrie bunurile în registrul bunurilor primite, iar beneficiarul persoană impozabilă stabilit în România, care trimite bunuri mobile corporale pentru a fi efectuate lucrări sau evaluări într-un alt stat membru, va ţine evidenţa bunurilor cu ajutorul registrului nontransferurilor.

Baza de impozitare pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul ţării

 

Potrivit art. 137 alin (3) Cod fiscal, baza de impozitare nu cuprinde şi valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă şi clienţi, prin schimb, fără facturare. În legătură cu aceste dispoziţii, Normele precizează că ambalajele care circulă între furnizorii de marfă şi clienţi prin schimb, fără facturare, nu se includ în baza de impozitare a taxei, chiar dacă beneficiarii nu deţin cantităţile de ambalaje necesare efectuării schimbului şi achită o garanţie bănească în schimbul ambalajelor primite.


Codul Fiscal 2014,

TVA la încasare” nu mai este obligatoriu pentru firmele cu cifra de afaceri de până la 500.000 euro

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

„TVA la încasare” nu mai este obligatoriu pentru firmele cu cifra de afaceri de până la 500.000 euro

 

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/J2yXPRRsTeg

TVA la încasare” nu mai este obligatoriu pentru firmele cu cifra de afaceri de până la 500.000 euro

De la 1 ianuarie 2014, sistemul TVA la încasare a devenit opțional, astfel încât firmele cu cifra de afaceri de până în 500.000 de euro, care până acum îl aplicau obligatoriu pot decide să nu se mai supună acestor reguli. Cum trebuie să se procedeze pentru a renunța la sistem?

Modificarea Codului fiscal este prevăzută în OUG nr. 111/2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 809, din 19 decembrie. Noile reglementări fiscale permit contribuabililor să decidă dacă vor sau nu să aplice sistemul TVA la încasare.

Astfel, conform art. II din OUG nr. 111/2013, începând din 1 ianuarie 2014, contribuabilii care aplică în acest moment sistemul de TVA la încasare au la dispoziție două variante:

1. Continuă aplicarea TVA la încasare, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate

În această situație ei nu trebuie să depună nicio notificare, Fiscul considerând că au optat pentru continuarea aplicării sistemului

2. Solicită să nu mai aplice sistemul TVA la încasare

Contribuabilii pot opta pentru a nu mai aplica sistemul TVA la încasare oricând în cursul anului 2014 prin depunerea unei notificări la Fisc pentru a fi radiați din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.

Concret, cei care vor să renunțe acum la TVA la încasare trebuie să depună la Fisc formularul 097, care a fost modificat de Fisc prin Ordinul nr. 3884/3013 pentru a permite opțiunea. Până acum, notificarea putea fi depusă pentru a renunța la sistemul de TVA la încasare numai de către contribuabilii care nu mai îndeplineau condițiile de eligibilitate. Prin modificarile operate de ANAF, în notificare a fost inclus un nou câmp, care permite renunțarea la sistem prin opțiune, chiar dacă contribuabilul îndeplinește condițiile de eligibilitate. Noul model al notificării 097 a fost publicat de Fisc pe pagina sa de internet, iar ordinul care îl aprobă – Ordinul ANAF nr. 3884/3013 – a fost trimis spre publicare în Monitorul Oficial, însă nu a apărut încă în buletinul oficial al statului român. Chiar dacă nu a apărut oficial în Monitor, formularul este definitiv, din moment ce a fost trimis la publicare, iar ANAF l-a și trecut în lista sa cu formulare actualizate.

Potrivit lui Bogdan Costea, expert contabil la Viboal FindEx, formularul poate fi depus oricând, între 1 si 25 ale lunii, pentru a renunța la sistemul de TVA la încasare. Totuși, depunerea notificării nu înseamnă ca firmele vor putea renunța la sistem imediat. Conform Codului fiscal, sistemul de TVA la încasare nu se va mai aplica începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare celei în care s-a depus notificarea.

Practic, dacă depuneți notificarea în luna ianuarie, nu veți mai aplica TVA la încasare de la 1 februarie – dacă plătiți și declarați TVA lunar (aveți ca perioadă fiscală luna calendaristică) și 1 aprilie – dacă plătiți și declarați TVA trimestrial (aveți ca perioadă fiscală trimestrul).

Renunți sau rămâi cu TVA la încasare? La ce să fii atent

„În opinia mea, pentru a decide dacă este sau nu avantajos acest sistem, ar trebui analizat domeniul de activitate al companiei și termenele de plată aplicate de aceasta cu furnizorii și clienții. De exemplu, pentru companiile care activează în comerțul cu bunuri și unde termenele de plată sunt destul de extinse, se poate dovedi benefic acest sistem întrucât nu mai există o condiționare de plată a TVA la 90 de zile. Practic TVA se va colecta și vira la stat, în momentul în care se încasează și facturile de la clienți. Bineînțeles, în acelasi timp, sistemul va încuraja companiile să își plătească și furnizorii pentru a putea beneficia de dreptul de deducere a TVA la achiziții. Oarecum îi va responsabiliza pe antreprenori în ceea ce privește plata furnizorilor”, a explicat Bogdan Costea.

Specialistul a precizat că, pentru a lua această decizie, firmele ar trebui să ia in calcul și sistemul de TVA pe care îl aplică clienții cu care acestea lucrează  (cel obișnuit sau cel la încasare).

„Astfel, în măsura în care clientul este o companie mare care nu poate aplica acest sistem, iar majoritatea furnizorilor sunt companii care aplică acest sistem, atunci se poate exercita o presiune financiară destul de mare asupra clientului întrucât acesta va colecta TVA la facturare, dar va deduce la plată, aspect ce se poate dovedi nebenefic și care poate conduce la decizia clientului de a colabora doar cu furnizori care nu aplică acest sistem”, a adăugat Costea.


Codul Fiscal 2014,

Modificări fiscale importante în 2014

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Modificări fiscale importante în 2014

 

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/aJ32jkFBrMj

Modificări fiscale importante în 2014

 

Din 1 ianuarie 2014, Codul Fiscal cuprinde o serie de modificări privind impozitarea profitului, sponsorizărilor, veniturilor la microîntreprinderi, TVA, accize, construcţii speciale şi redevenţe. Vă prezentăm în continuare schimbările aplicate  și un calendar al obligațiilor fiscale care nu trebuie uitate.

Scumpiri din cauza modificării metodei de calcul a accizei

Introducerea unei accize suplimentare de 7 eurocenţi pe lei pe litrul de carburanţi, atât pentru benzină, cât şi pentru motorină, a fost amânată până la 1 aprilie. Carburanţii nu au scăpat însă de o scumpire, cu 9 bani/litru, de la 1 ianuarie 2014.

 Prețul ţigărilor s-a majorat cu 50 de bani pachetul, după ce s-a luat decizia schimbării metodei de calcul a accizei, carenu mai ia în calcul nivelul cursului de pe 1 octombrie anul precedent, ci, dacă acesta e mai mic, nivelul cursului din urmă cu doi ani la 1 octombrie, actualizat cu rata medie a inflației din septembrie anul precedent. Pentru 2014, cursul utilizat va fi de 4,5223 lei/euro, indexat cu o inflație de 4,77%, și nu cursul de 4,4485 lei/euro de pe 1 octombrie 2013, care s-ar fi folosit pe vechile reguli.

Potrivit unei Ordonanţe de urgenţă publicate în Monitorul Oficial, cetăţenii români care câştigă despăgubiri în urma unor procese cu statul vor primi sumele în totalitatea doar dacă nu înregistrează datorii la buget. În caz contrar, banii din deciziile definitive ale instanţelor vor fi viraţi după compensarea cu impozitele sau taxele neplătite de persoana în cauză.

TVA la încasare devine opţional

De la 1 ianuarie 2014, TVA-ul la încasare devine opţional şi pentru firmele a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depăşit plafonul de 2,25 milioane de lei. Cifra de afaceri luată în calcul pentru acest plafon include valoarea totală a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii taxabile şi/sau scutite de TVA, precum şi a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră a fi în străinătate. Pot opta pentru TVA la încasare şi firmele cu sediul activităţii în România care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului, începând cu data înregistrării.

Colectarea TVA la 90 de zile nu mai e obligatorie

Obligaţia colectării TVA la 90 de zile pentru facturile de livrări de bunuri/prestări de servicii în cadrul sistemului de TVA la încasare a fost abrogată, în condiţiile în care această obligaţie încălca principiul neutralităţii TVA, iar România risca declanşarea procedurii de infrigement împotriva sa. Taxa devine exigibilă pentru contribuabilii care optează pentru TVA la încasare la data încasării contravalorii integrale sau parţiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii.

Reduceri la baza impozabilă şi scutiri de TVA

Refacturările de asigurări efectuate de societăţle de leasing, respectiv sumele încasate în contul unui client sunt scutite de TVA. Baza împozabilă a TVA se reduce în urma desfiinţării contractului sau în cazul refuzurilor totale sau parţiale privind cantitatea, calitatea ori preţul bunurilor/serviciilor. Baza se reduce şi ca urmare a desfiinţării totale sau parţiale a contractului, fie prin acordul scris al părţilor, fie prin arbitraj, fie ca urmare a deciziei instanţei. Nu se ajustează TVA pentru bunurile furate, distruse sau pierdute, justificate în mod corespunzător. Pentru bunurile furate nu mai e necesară atestarea furtului printr-o decizie a instanţei.

Bonuri fiscale

O măsură cu aplicare limitată, până la 31 decembrie 2014, este renunţarea la declararea bonurilor fiscale de valoare mică (sub 100 euro). Acestea vor fi considerate, de la 1 ianuarie, facturi simplificate şi nu vor mai fi trecute în declaraţia informativă 394 privind achiziţiile si livrările pe teritoriul național. Scutite de la raportare sunt şi facturile emise prin autofacturare.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

– nu mai aplică sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor contribuabilii care realizează venituri din consultanţă şi management dacă ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în total venituri este peste 20%;

– s-au eliminat din baza de impunere veniturile reprezentând diferenţele de curs valutar şi a reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.

Eşalonări pentru beneficiari de fonduri UE

Contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile care gestionează fonduri europene, neîncasate la scadenţă, dacă au de achitat către bugetul de stat, în aceeaşi perioadă, impozite şi taxe vor putea obţine eşalonări la plată și scutiri pentru sumele accesorii. Condiţia: să renunţe să solicite dobânzi şi penalităţi de întârziere de la autorităţile publice. Pot fi beneficiari atât cei care au obţinut fonduril UE nerambursabile, cât şi partenerii beneficiarilor.

Impozit de 1,5% pe construcţiile speciale

Companiile vor plăti, începând din 2014, un impozit anual de 1,5% aplicat la valoarea contabilă brută a tuturor construcţiilor speciale, altele decât clădirile pentru care se plătesc deja impozite locale pe proprietate. Impozitul se achită în doua rate egale, în datele de 25 mai şi respectiv 25 septembrie.. Companiile vor trebui să îşi reevalueze toate construcţiile, pentru a evita majorarea impozitelor pentru activele nereevaluate în ultimii trei ani, similar impozitului la taxele locale.

Prin noul act normativ, se instituie un nou impozit asupra valorii construcţiilor, altele decât clădirile pentru care se datorează impozit pe clădiri potrivit Codului Fiscal.

Contribuabili care datorează impozitul pe construcţii speciale sunt:

– persoanele juridice române; persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România; persoanele juridice cu sediu social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene;

Fac excepţie: institutele naţionale de cercetare-dezvoltare; instituţiile publice; asociaţiile, fundaţiile şi celelalte persoane juridice fără scop patrimonial.

Baza impozabilă este reprezentată de valoarea construcţiilor existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidenţiată contabil în soldul debitor al conturilor corespunzătoare construcţiilor, din care se scade:

– valoarea clădirilor, inclusiv valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru clădirile închiriate, luate în concesiune, aflate în administrare ori în folosinţă, pentru care se datorează impozit pe clădiri, conform Titlului IX din Codul Fiscal, de către contribuabil sau proprietar, după caz;

– valoarea lucrărilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru construcţiile, aflate sau care urmează să fie trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ teritoriale;

– valoarea construcţiilor reprezentând terase pe arabil, plantaţii pomicole şi viticole conform subgrupei 1.2.9. din grupa 1 a Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

Această deducere din baza impozabilă a avut în vedere evitarea dublei impuneri şi stimularea agenţilor economici care administrează construcţii din domeniul public de a continua efectuarea de lucrări de consolidare, modernizare sau extindere.
Construcţiile pentru care se va plăti noul impozit de la 1 ianuarie 2014 sunt cele prevăzute în grupa 1 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.
Astfel, acest impozit se aplică pentru construcţii precum centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii de conexiuni, centrale termoelectrice şi nuclearo-electrice, piste şi platforme, sonde de ţiţei, gaze şi sare, rampe de încărcare-descărcare, coşuri de fum şi turnuri de răcire, iazuri pentru decantarea sterilului, heleştee, iazuri, bazine; ecluze şi ascensoare; baraje, jgheaburi pentru piscicultură, infrastructura transport feroviar, infrastructura drumuri: alei, străzi, autostrăzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, semne de circulaţie, marcaje etc.), linii şi cabluri aeriene de telecomunicaţii (stâlpi, circuite, cabluri, traverse, console), platforme, turnuri şi piloni metalici pentru antene de radiofonie, telefonie mobilă, radio, tv, lacuri artificiale de acumulare, construcţii pentru transportul energiei electrice, canale de irigaţii.

Declararea şi plata se fac astfel:

– cota este de 1,5%;

– impozitul asupra valorii construcţiilor se datorează începând cu 1 ianuarie 2014 iar calculul şi declararea acestuia se efectuează de către contribuabili anual, până la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datorează impozitul;

– plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 mai şi 25 septembrie, inclusiv.


Codul Fiscal 2014,

Care sunt obligaţiile fiscale ce trebuie depuse

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Care sunt obligaţiile fiscale ce trebuie depuse

 

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/4t6MtbrLNe6

Care sunt obligaţiile fiscale ce trebuie depuse

Contribuabilii trebuie să îndeplinească trei obligaţii fiscale până luni, 11 martie 2013, prezentate în articolul de faţă, împreună cu formularele aferente, care pot fi descărcate spre consultare şi instrucţiunile de completare, după caz.

Formularul 096

În primul rând, persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA trebuie să depună la ANAF formularul 096 – Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile.

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente, în raza cărora sunt arondaţi contribuabilii, între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 1561 din Codul Fiscal.

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

De asemenea, avem în vedere şi plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate. Aceasta se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de prestări servicii şi se plăteşte lunar de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia îşi desfăşoară activitatea prestatorul, pe toată durata desfăşurării contractului, până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei.

Contribuabilii care trebui să achite această obligaţie fiscală sunt reprezentaţi de orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România, în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

Taxa hotelieră

O altă obligaţie fiscală este reprezentată de plata taxei hoteliere, unităţile de cazare având obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea.

Este necesară, astfel, depunerea declaraţiei-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră. Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.


Codul Fiscal 2014,

Creanţe şi obligaţii fiscale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Creanţe şi obligaţii fiscale

 

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/JcWPUG8C6TD

Creanţe şi obligaţii fiscale

Ne referim la dispoziţiile generale pe această temă, astfel cum sunt tratate în Codul de procedură fiscală, în urma recentelor modificări aduse Codului prin O.U.G. nr.39/2010, O.U.G. nr.88/2010, O.U.G. nr. 54/2010 şi O.G. nr.29/2011.

Creanţele fiscale reprezintă drepturi patrimoniale care, potrivit legii, rezultă din raporturile de drept material fiscal. Din aceste raporturi rezultă atât conţinutul, cât şi cuantumul creanţelor fiscale, reprezentând drepturi determinate constând în:

– dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată, dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, denumite creanţe fiscale principale;

– dreptul la perceperea dobânzilor, penalităţilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, în condiţiile legii, denumite creanţe fiscale accesorii (reglementare modificată prin O.U.G. nr.39/2010, în vigoare de la 1 iulie 2010).

 În cazurile prevăzute de lege, organul fiscal este îndreptăţit să solicite stingerea obligaţiei fiscale de către cel îndatorat să execute acea obligaţie în locul debitorului.

În măsura în care plata sumelor reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat se constată că a fost fără temei legal, cel care a făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective.

Prin obligaţii fiscale se înţelege:

– obligaţia de a declara bunurile şi veniturile impozabile sau, după caz, impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat;

– obligaţia de a calcula şi de a înregistra în evidenţele contabile şi fiscale impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat;

– obligaţia de a plăti la termenele legale impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat;

– obligaţia de a plăti dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, aferente impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat, denumite obligaţii de plată accesorii (reglementare modificată prin O.U.G. nr.39/2010, în vigoare de la 1 iulie 2010);

– obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a înregistra în evidenţele contabile şi de plată, la termenele legale, impozitele şi contribuţiile care se realizează prin stopaj la sursă;

– orice alte obligaţii care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale.

Naşterea creanţelor şi obligaţiilor fiscale. Dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le generează. Tot atunci se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a determina obligaţia fiscală datorată.

Stingerea creanţelor fiscale. Creanţele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie şi prin alte modalităţi prevăzute de lege.

Creditorii şi debitorii. În raporturile de drept material fiscal, creditorii sunt persoanele titulare ale unor drepturi de creanţă fiscală, iar debitorii sunt acele persoane care, potrivit legii, au obligaţia corelativă de plată a acestor drepturi. În cazul în care obligaţia de plată nu a fost îndeplinită de debitor, debitori devin, în condiţiile legii, următorii:

– moştenitorul care a acceptat succesiunea contribuabilului debitor;

– cel care preia, în tot sau în parte, drepturile şi obligaţiile debitorului supus divizării, fuziunii ori reorganizării judiciare, după caz;

– persoana căreia i s-a stabilit răspunderea în conformitate cu prevederile legale referitoare la faliment;

– persoana care îşi asumă obligaţia de plată a debitorului, printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garanţii reale la nivelul obligaţiei de plată;

– persoana juridică, pentru obligaţiile fiscale datorate de sediile secundare ale acesteia;

– alte persoane, în condiţiile legii.

Plătitor al obligaţiei fiscale este debitorul sau persoana care în numele debitorului, conform legii, are obligaţia de a plăti sau de a reţine şi de a plăti, după caz, impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte sume datorate bugetului general consolidat. Începând cu 24 iunie 2011, prin efectul Ordonanţei de urgenţă nr. 88/2010, pentru contribuabilii care au sedii secundare, plătitor de obligaţii fiscale este contribuabilul, cu excepţia impozitului pe venitul din salarii, pentru care plătitor de impozit este sediul secundar obligat, potrivit legii, să se înregistreze fiscal ca plătitor de salarii şi de venituri asimilate salariilor. Contribuabilii care au sedii secundare au obligaţia de a declara, în numele sediilor secundare înregistrate fiscal, impozitul pe venitul din salarii datorat, potrivit legii, de acestea.

Răspund solidar cu debitorul (potrivit modificărilor aduse materiei prin O.U.G. nr.54/2010, începând din 24 iunie 2010), următoarele persoane:

– asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale datorate de acestea, astfel cum am arătat mai sus, alături de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă;

– terţii popriţi, în situaţiile prevăzute la art. 149 alin. (9), (10), (12) şi (15) Cod pr.fiscală, în limita sumelor sustrase indisponibilizării.

Pentru obligaţiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil răspund solidar cu acesta următoarele persoane:

– persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;

– administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;

– administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;

– administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale;

– administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.

Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul. “Controlul” presupune majoritatea drepturilor de vot, fie în adunarea generală a asociaţilor unei societăţi comerciale ori a unei asociaţii sau fundaţii, fie în consiliul de administraţie al unei societăţi comerciale ori consiliul director al unei asociaţii sau fundaţii. Activitatea prin care o persoană exercită controlul prin una sau mai multe persoane este definită ca fiind “control indirect”.

Pentru angajarea răspunderii solidare a persoanei juridice, trebuie ca aceasta să mai îndeplinească şi cel puţin una dintre următoarele condiţii:

– dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;

– are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proporţie de cel puţin jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor;

– are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

Stabilirea răspunderii. Organul fiscal întocmeşte o decizie în care sunt arătate motivele de fapt şi de drept pentru care este angajată răspunderea persoanei în cauză. Decizia se supune spre aprobare conducerii organului fiscal şi, odată aprobată, constituie titlu de creanţă privind obligaţia la plată a persoanei răspunzătoare.

Răspunderea va fi stabilită atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile acesteia.

Titlul de creanţă se comunică persoanei obligate la plată. Potrivit prevederilor O.G. nr.29/2011, în vigoare de la 17 septembrie a.c., dispoziţiile art. 111 alin. (2) C.pr.fiscală sunt aplicabile în mod corespunzător, dispoziţii care prevăd că pentru diferenţele de obligaţii fiscale principale şi pentru obligaţiile fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora, astfel:

– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

– dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Titlul de creanţă comunicat într-una din condiţiile anterioare, poate fi atacat în condiţiile legii.


Codul Fiscal 2014,

Regimul fiscal pentru dobânzi

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Regimul fiscal pentru dobânzi

 

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/GRC7voMMX71

Regimul fiscal pentru dobânzi

În ceea ce priveşte regimul fiscal pentru dobânzi datorate pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

1. Cadru legal. Regimul fiscal pentru dobânzi datorate pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată este reglementat prin art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Dobânzi datorate. Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată, legiuitorul român a stabilit că se datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform dispoziţiilor prevăzute la art. 119 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, legiuitorul român a statuat faptul că nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei. Dobânzile şi penalităţile de întârziere se fac venit la bugetul căruia îi aparţine creanţa principală.

Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale.

3. Efectuare corecţiilor. În situaţia în care contribuabilul, cu bună-credinţă, efectuează o plată mai mare decât cuantumul creanţei fiscale înscrise eronat într-o declaraţie fiscală care a fost corectată ulterior de către contribuabil sau au fost stabilite de către organul fiscal diferenţe datorate în plus faţă de creanţa fiscală iniţială, în condiţiile legii, data stingerii, în limita sumei plătite suplimentar, este data plăţii astfel cum aceasta este definită de lege, dacă suma plătită suplimentar nu a fost stinsă până la data corectării de către contribuabil sau până la data stabilirii de către organul fiscal a diferenţei datorate în plus.

4. Calculul dobânzilor. Conform art. 120 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, dobânzile se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, dobânzile se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv. În situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează dobânzi pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.

5. Prelevarea şi perceperea dobânzilor.

Regula generală. Se datorează dobânzi:

– pentru impozitele, taxele şi contribuţiile stinse prin executare silită, până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. În cazul plăţii preţului în rate, dobânzile se calculează până la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma rămasă de plată, dobânzile sunt datorate de către cumpărător; (baza legală: art. 120 alin. (4) lit a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare)

– pentru impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului general consolidat de către debitorul declarat insolvabil care nu are venituri şi bunuri urmăribile, până la data trecerii în evidenţa separată. (baza legală: art. 120 alin. (4) lit b) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare)

Pentru obligaţiile fiscale neachitate la termenul de plată, reprezentând impozitul pe venit, se datorează dobânzi după cum urmează:

– pentru anul fiscal de impunere, dobânzile pentru plăţile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plăţi anticipate se calculează până la data plăţii debitului sau, după caz, până la data de 31 decembrie; (baza legală: art. 120 alin. (6) lit a) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare)

– dobânzile pentru sumele neachitate în anul de impunere, se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data stingerii acestora inclusiv; (baza legală: art. 120 alin. (6) lit b) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare)

– în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuală este mai mic decât cel stabilit prin deciziile de plăţi anticipate, dobânzile se recalculează, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de impunere, la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuală, urmând a se face regularizarea dobânzilor în mod corespunzător. (baza legală: art. 120 alin. (6) lit c) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare)

6. Dobânzile în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară. Conform art. 121 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte dobânzile şi penalităţi de întârziere în cazul plăţilor efectuate prin decontare bancară,

–  nedecontarea de către unităţile bancare a sumelor cuvenite bugetului general consolidat în termen de 3 zile lucrătoare de la data debitării contului plătitorului nu îl exonerează pe plătitor de obligaţia de plată a sumelor respective şi atrage pentru acesta dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul legal, după termenul de 3 zile.

– pentru recuperarea sumelor datorate bugetului şi nedecontate de unităţile bancare, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, plătitorul se poate îndrepta împotriva unităţii bancare respective.

7. Dobânzile în cazul contribuabililor pentru care s-a pronunţat o hotărâre de dizolvare.

Conform art. 122^2 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte dobânzile şi penalităţi de întârziere în cazul contribuabililor pentru care s-a pronunţat o hotărâre de dizolvare,

– pentru creanţele fiscale născute anterior sau ulterior datei înregistrării hotărârii de dizolvare a contribuabilului la registrul comerţului, începând cu această dată nu se mai datorează şi nu se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere.

– în cazul în care prin hotărâre judecătorească irevocabilă a fost desfiinţat actul care a stat la baza înregistrării dizolvării, se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere între data înregistrării la registrul comerţului a actelor de dizolvare şi data rămânerii irevocabile a hotărârii de desfiinţare.

8. Dobânzile datorate pe perioada amânării sau eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale. Pe perioada amânării şi/sau eşalonării la plata obligaţiilor fiscale restante se datorează dobânzi calculate începând cu data aprobării de către organul competent a înlesnirii acordate şi până la data efectuării ultimei plăţi datorate. Dobânzile datorate pe perioada amânării sau eşalonării la plată a obligaţiilor fiscale se calculează de către organele competente care aprobă înlesnirea la plată, urmând ca acestea să fie comunicate debitorului.


Codul Fiscal 2014,

Codul Fiscal se schimba din ianuarie 2014

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Codul Fiscal se schimba din ianuarie 2014

 

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/NWAPHMC8nP6

Codul Fiscal se schimba din ianuarie 2014

Anul 2014 aduce şi schimbarea Codului Fiscal. În document apar mai multe modificări în ceea ce priveşte impozitul pe venit, venitul microîntreprinderilor, aplicarea TVA sau impozitul pe profit.

Documentul care prevede modificarea Codului Fiscal din ianuarie 2014, au fost publicate de Administrarea Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea. Schimbările au fost sintetizate pentru ca persoanele vizate să fie pregătite, anul viitor, pentru a face faţă noilor reguli.

Impozitul pe profit
Scutirea câştigurilor de capital, prin

scutirea veniturilor din dividende primite de la persoane juridice din state terţe cu care România are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri;
– scutirea câştigurilor de capital realizate de contribuabili din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare;
– scutirea veniturilor obţinute de o persoană juridică română din lichidarea unei alte persoane juridice.
Aceste scutiri se acordă în condiţiile în care contribuabilul deţine pe o perioadă neîntreruptă de un an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare.
Au fost introduse, respectiv modificate, şi prevederile referitoare la:
– scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică română;
– scutirea de impozit a dividendelor primite de o persoană juridică română de la altă persoană juridică străină situată într-un stat membru;
– neimpozitarea dividendelor distribuite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

– nu mai aplică sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor contribuabilii care realizează venituri din consultanţă şi management dacă ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în total venituri este peste 20%;
– s-au eliminat din baza de impunere veniturile reprezentând diferenţele de curs valutar şi a reducerilor comerciale acordate ulterior facturării.

Impozitul pe venit

Principalele modificări şi completări în ceea ce priveşte impozitul pe venit se referă la:
– acordarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor în valută de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente la care venitul net anual se determină pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, la nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută;.
– crearea cadrului legal pentru deducerea din venitul brut din salarii a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, indiferent de faptul dacă acestea sunt plătite în Romania sau într-un alt stat membru UE sau stat membru al SEE, potrivit prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, a legislaţiei SEE sau a convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care Romania este parte.
– posibilitatea de actualizare a preţului mediu pentru determinarea venitului impozabil în cazul veniturilor obţinute de persoanele fizice sub formă de arendă primită în natură.
– simplificarea tratamentului fiscal al veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal prin abrogarea prevederilor referitoare la opţiunea contribuabililor de a determina venitului net din arendă în sistem real.
– deducerea din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate.
– neimpozitarea veniturilor obţinute din cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit sau care obţin venituri neimpozabile din activităţi agricole.
– stabilirea tratamentului fiscal in cazul persoanelor fizice care primesc materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor.
– crearea cadrului legal pentru ca persoanele fizice rezidente într-un stat UE sau SEE, care obţin venituri impozabile din România, să beneficieze de deducerile fiscale prevăzute de lege pentru contribuabilii rezidenţi, ţinând seama de situaţia contribuabilului.
– s-au introdus prevederi referitoare la tratamentul fiscal al veniturilor obţinute din străinătate de natura celor obţinute din România în situaţia în care acestea din urmă sunt venituri neimpozabile în sensul că se aplică acelaşi tratament fiscal ca şi pentru cele obţinute din România.

Taxa pe valoarea adăugată:

– se modifică prevederile referitoare la ajustarea TVA, în sensul că nu se impune ajustarea în cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, în condiţiile în care pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt demonstrate corespunzător.
– a fost eliminată condiţia referitoare la achitarea TVA solicitate la rambursare de către persoanele impozabile nestabilite în România. Potrivit noilor prevederi, rambursările de TVA către persoanele impozabile nestabilite în România se vor acorda chiar dacă TVA solicitată la rambursare nu este achitată, sub rezerva îndeplinirii celorlalte condiţii prevăzute de lege.
– a fost exclus din baza de impozitare a TVA aferentă serviciilor de leasing costul cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing, acest cost urmând a fi recuperat de societăţile de leasing prin refacturare de la utilizatori.


Codul Fiscal 2014,

IMM-urile aflate in dificultate pot solicita acordarea de esalonari la plata obligatiilor fiscale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

IMM-urile aflate in dificultate pot solicita acordarea de esalonari la plata obligatiilor fiscale

 

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/7cTxjwkLMS3

IMM-urile aflate in dificultate pot solicita acordarea de esalonari la plata obligatiilor fiscale

Prin Legea nr. 15/2012 a fost aprobata OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata.
Pentru obligatiile fiscale administrate de ANAF, organele fiscale competente pot acorda la cererea IMM-urilor inlesniri sub forma esalonarii la plata pe o perioada de cel mult 5 ani.

Pentru acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

 1. sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si sa aiba capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare;

 1. sa aiba constituita o garantie care sa acopere sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 32% din sumele respective, in functie de perioada de esalonare;

 1. sa nu se afle in procedura insolventei;

 1. sa nu se afle in dizolvare;

 1. sa nu li se fi stabilit raspunderea in temeiul art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala.

Daca sunt indeplinite aceste conditii, esalonarea la plata se poate acorda pentru toate obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inscrise in certificatul de atestare fiscala, cu exceptiile prevazute de OUG nr. 29/2011.

Cererea contribuabilului de acordare a esalonarii la plata se depune la registratura organului fiscal competent sau se transmite prin posta cu confirmare de primire si se solutioneaza in termen de 60 de zile de la data inregistrarii.

Continutul cererii prin care se solicita esalonarea la plata, precum si documentele justificative care trebuie anexate sunt stabilite prin Ordinul MFP nr. 1853/2011, modificat prin Ordinul nr. 2677/2011.

Codul Fiscal 2014,

Modificare cod fiscal

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Modificare cod fiscal

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/Q6fjmVigmH3

Modificare cod fiscal1. Acordarea deductibilităţii cheltuielilor cu dobânzile aferente împrumuturilor în valută de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional, în cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente la care venitul net anual se determină pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă, la nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută;.

2. Crearea cadrului legal pentru deducerea din venitul brut din salarii a contribuţiilor obligatorii aferente unei luni, indiferent de faptul dacă acestea sunt plătite în Romania sau într-un alt stat membru UE sau stat membru al SEE, potrivit prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, a legislaţiei SEE sau a convenţiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate socială în care Romania este parte.
3. Posibilitatea de actualizare a preţului mediu pentru determinarea venitului impozabil în cazul veniturilor obţinute de persoanele fizice sub formă de arendă primită în natură.
4. Simplificarea tratamentului fiscal al veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal prin abrogarea prevederilor referitoare la opţiunea contribuabililor de a determina venitului net din arendă în sistem real.
5. Deducerea din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor a contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate.

6. Neimpozitarea veniturilor obţinute din cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor deţinute de contribuabilii pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit sau care obţin venituri neimpozabile din activităţi agricole.
7. Stabilirea tratamentului fiscal in cazul persoanelor fizice care primesc materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor.

8. Crearea cadrului legal pentru ca persoanele fizice rezidente într-un stat UE sau SEE, care obţin venituri impozabile din România, să beneficieze de deducerile fiscale prevăzute de lege pentru contribuabilii rezidenţi, ţinând seama de situaţia contribuabilului.
9. S-au introdus prevederi referitoare la tratamentul fiscal al veniturilor obţinute din străinătate de natura celor obţinute din România în situaţia în care acestea din urmă sunt venituri neimpozabile în sensul că se aplică acelaşi tratament fiscal ca şi pentru cele obţinute din România.


Codul Fiscal 2014,

Normele la codul fiscal

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Normele la codul fiscal

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/3eWQAdZ6Ntg

Normele la codul fiscal

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene
Art. 201. –
(1) După data aderării României la Uniunea Europeană sunt, de asemenea, neimpozabile şi:
a) dividendele primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru, dacă persoana juridică română întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
1. plăteşte impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări;
2. deţine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele;
3. la data înregistrării venitului din dividende deţine participaţia minimă prevăzută la pct. 2, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an.

Sunt, de asemenea, neimpozabile şi dividendele primite de persoana juridică română prin intermediul sediului său permanent situat într-un stat membru, în cazul în care persoana juridică română îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la pct. 1-3;
b) dividendele primite de sediile permanente din România ale unor persoane juridice străine din alte state membre, societăţi-mamă, care sunt distribuite de filialele acestora situate în state membre, dacă persoana juridică străină întruneşte, cumulativ, următoarele condiţii:

1. are una dintre formele de organizare prevăzute la alin. (4);
2. în conformitate cu legislaţia fiscală a statului membru, este considerată a fi rezident al statului membru respectiv şi, în temeiul unei convenţii privind evitarea dublei impuneri încheiate cu un stat terţ, nu se consideră că are sediul fiscal în afara Uniunii Europene;

3. plăteşte, în conformitate cu legislaţia fiscală a unui stat membru, fără posibilitatea unei opţiuni sau exceptări, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia;
4. deţine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate într-un alt stat membru, care distribuie dividendele;
5. la data înregistrării venitului din dividende de către sediul permanent din România, persoana juridică străină deţine participaţia minimă prevăzută la pct. 4, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 1 an. […]

Norme metodologice:
211. În aplicarea prevederilor art. 201 din Codul fiscal, condiţia legată de perioada minimă de deţinere de 1 an va fi înţeleasă luându-se în considerare hotărârea Curţii Europene de Justiţie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. C 9 din 11 ianuarie 1997, în cazurile conexate: Denkavit International BV, VITIC Amsterdam BV and Voormeer BV v Bundesamt fur Finanzen – C-283/94, C-291/94 şi C-292/94. Astfel, în situaţia în care, la data înregistrării dividendului de către societatea-mamă, persoană juridică română, respectiv de către sediul permanent al unei societăţi-mamă, persoană juridică străină dintr-un stat membru, condiţia referitoare la perioada minimă de deţinere de 1 an nu este îndeplinită, venitul din dividende este supus impunerii.

Ulterior, în anul fiscal în care condiţia este îndeplinită, contribuabilul urmează să beneficieze de recalcularea impozitului pe profit al anului în care venitul a fost impus. În acest sens, contribuabilul trebuie să depună declaraţia rectificativă privind impozitul pe profit.”


Codul Fiscal 2014,

Bonurile fiscale cu cod fiscal

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Bonurile fiscale cu cod fiscal

https://plus.google.com/110371156225898714711/posts/YvZVDzsbFWK

Bonurile fiscale cu cod fiscalIn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582/13.09.2013, a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nr. 2.986/2013 pentru modificarea pct. 1 din Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

Astfel, conform noilor preveder legislative, Declaratia 394 se depune de catre:

1. persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) si (7) din Codul Fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota prevazuta de lege;
2. persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul Fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta de lege.

Declaratia trebuie depusa pentru orice operatiune taxabila pentru care este emisa factura, inclusiv pentru avansuri sau pentru operatiunile pentru care se aplica TVA la incasare. De asemenea, declaratia trebuie sa cuprinda toate facturile emise, in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea ”taxare inversa” sau ”TVA la incasare”.

Important de stiut este faptul ca incepand cu luna august, in declaratie nu trebuie inscrise facturile emise prin autofacturare si bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul Fiscal.


Codul Fiscal 2014,

Ce formulare trebuie sa depuneti la Anaf in februarie 2014

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Pana vineri, 7 februarie trebuie depusa:

Declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, formularul 092. Se depune de catre contribuabilii inregistrati in scop de TVA care utilizeaza ca perioada fiscala trimestrul si care au efectuat o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, fiind astfel obligati sa-si modifice perioada fiscala, devenind platitori de TVA lunar.
Luni, 10 februarie, este ultima zi in care mai puteti transmite la Fisc:

Declaratia de inregistrare fiscala/de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formularul 010. Se depune de catre persoanele juridice, care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire


 

Codul Fiscal 2014,

Obligativitatea caselor de marcat cu jurnal electronic in 2014

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Masura, pe care oficialul MFP o are in vedere pentru combaterea evaziunii fiscale si imbunatatirea colectarii veniturilor bugetare, va fi adoptata in urmatoarele 2-3 luni si va fi implementata in etape. In acest an vor avea obligatia sa utilizeze casele de marcat cu jurnal electronic marii contribuabili, intr-o prima etapa, si contribuabilii mijlocii, in etapa a doua, iar IMM-urile vor utiliza noile case de marcat intr-o a treia etapa, cel tarziu in primul semestru din 2014.

Pentru dotarea cu noile echipamente, Fiscul va acorda deducere din impozitul pe profit pentru costurile cu noile case de marcat si pentru programul electronic. Costurile sunt estimate la 40-60 de euro/echipament.

In prezent, unele hypermarket-uri detin astfel de case de marcat, dar acestea vor fi nevoite sa isi actualizeze programul informatic.

‘In prezent avem case de marcat cu role de hartie. Este foarte greu, verificarea incrucisata se face intr-o proportie foarte mica a datelor furnizate de casele de marcat cu datele din evidenta contabila. Practic sunt ineficiente actualele case de marcat in a depista si combate evaziunea fiscala. Casele de marcat cu jurnal electronic vor fi conectate la un server al administratiei fiscale, ca sa putem verifica electronic volumul vanzarilor raportate prin evidenta contabila si fiscala cu cele rezultate din inregistrarile operatiunilor prin casele de marcat cu jurnal electronic (…) Este o masura care va avea un efect foarte mare asupra reducerii evaziunii fiscale. ”


Codul Fiscal 2014,

Se renunta la impozitarea jocurilor de noroc in 2014

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Ministerul Finantelor Publice propune in dezbatere publica un nou proiect de ordonanta de urgenta prin care modifica din nou regimul de impozitare a jocurilor de noroc.

Prima modificare si cea mai importanta arata ca “nu sunt impozabile veniturile realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc tip pariuri mutuale, pariuri in cota fixa, pariuri in contrapartida, jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker, jocuri de tip slot-machine, videoloterie (VLT), jocuri de tip cazinou on-line, pariuri in cota fixa on-line, pariuri mutuale on-line, pariuri in contrapartida on-line si bingo on-line”.

In nota de fundamentare a proiectului este necesara schimbarea prevederilor specifice cuprinse in Titlul III – Impozitul pe venit din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Avand in vedere dificultatile intampinate in aplicarea reglementarilor actuale referitoare la determinarea castigului obtinut de fiecare participant persoana fizica la anumite tipuri de jocuri de noroc se propune eliminarea din sfera impozabila a veniturilor realizate din urmatoarele tipuri de jocuri de noroc: pariuri mutuale, pariuri in cota fixa, pariuri in contrapartida, jocuri de noroc caracteristice cazinourilor, jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker, jocuri de tip slot-machine, videoloterie (VLT), jocuri de tip cazinou on-line, pariuri in cota fixa on-line, pariuri mutuale on-line, pariuri in contrapartida on-line si bingo on-line.


Codul Fiscal 2014,

Certificarea declaratiilor fiscale nu mai e obligatorie din acest an – 2014

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Potrivit unui proiect de Ordonanta de Guvern pentru modificarea unor acte normative, publicat de Finante, Executivul intentioneaza sa abroge alineatul (5) al articolului 83 din Codul de Procedura Fiscala.

Acest alineat prevede ca declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un consultant fiscal, in conditiile legii, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea.
Certificarea obligatorie a declaratiilor anuale de impozit pe profit a fost introdusa prin OG nr. 47/2007, care prevedea ca se aplica de la 1 ianuarie 2008, dar a fost suspendata, prin OG nr. 19/2008, pana la 1 ianuarie 2010. Ulterior, prin OUG nr. 35/2011, care a intrat in vigoare la 11 aprilie 2011, aplicarea s-a prorogat pana la 1 ianuarie 2013, iar apoi, prin Legea nr. 162/2012, a fost suspendata din nou, de data aceasta pana la 1 ianuarie 2014.

Nu se aplica in 2014!


Codul Fiscal 2014,

CASS VENITURI CHIRII – Cat , Cum Platesc

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Cum se calculeaza CASS pentru veniturile din chirii?

Dispozitiile care au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2014 stabilesc de asemenea si modul de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Astfel, pentru cei care obtin venituri din inchirierea imobilelor, baza lunara de calcul al CASS reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Mai mult, baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de cinci ori castigul salarial mediu brut.

Cu alte cuvinte, baza de calcul pentru contributia de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica de 850 lei – salariul minim brut valabil de la 1 ianuarie 2014 si nici mai mare de 11.490 lei – de cinci ori salariul mediu brut (n.r. castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru 2014 este de 2.298 lei, astfel ca 2.298 lei x 5 = 11.490 lei).

Mai exact, suma asupra careia se va aplica cota de 5,5% a contributiilor de asigurari sociale de sanatate nu va fi mai mica de 850 lei, dar nici nu va depasi 11.490 lei.

In aceste conditii, o persoana care va obtine doar venituri din chirii si nu va avea niciun fel de cheltuieli ocazionate de aceste venituri va plati CASS in valoare de cel putin 46,75 lei, dar nu mai mult de 631,95 de lei.

Codul Fiscal 2014,

Cum se impoziteaza cladirile de la 01.01.2014

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Impozit cladiri 2014In urma aparitiei OUG102/2013 s-au modificat prevederile art. 253 alin. (5.1) din Codul fiscal cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2014, prezentate comparativ in cele ce urmeaza: prevederile actuale – pana la 31.12.2013 – conform carora, pentru stabilirea impozitului pe cladiri in cazul institutiilor de credit – si numai in cazul acestora – si care aplica Standardele internationale de raportare financiara si aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost, valoarea impozabila a cladirii este cea care reiese din raportul de evaluare intocmit de catre un evaluator autorizat; noile prevederi – de la 1 ianuarie 2014 – conform carora in cazul cladirilor care apartin persoanelor juridice care aplica Standardele internationale de raportare financiara si aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost, valoarea impozabila a acestora este valoarea rezultata din raportul de evaluare emis de catre un evaluator autorizat, depus la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale.

In privinta calculului impozitului datorat de persoanele juridice, ca si prevedere generala, art. 253 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare precizeaza ca: in cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii; cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25%si 1,50% inclusiv; pentru stabilirea cotei de impozit, la solicitarea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, contribuabilii au obligatia de a pune la dispozitia acestuia documente justificative, aferente activitatii pentru care sunt autorizati, referitoare la functionarea unitatii de cazare, cum ar fi: facturi de utilitati, facturi fiscale, bon fiscal, state de plata a salariatilor etc.

Pentru a determina impozitul pe cladiri, valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii poate fi, dupa cum este cazul: costul de achizitie, pentru cladirile dobandite cu titlu oneros; costul de productie, pentru cladirile construite de persoana juridica; valoarea actuala, estimata la inscrierea lor in activ, tinandu-se seama de valoarea cladirilor cu caracteristici tehnice si economice similare sau apropiate, pentru cladirile obtinute cu titlu gratuit; valoarea de aport pentru cladirile intrate in patrimoniu in cazul asocierii/fuziunii, determinata prin expertiza, potrivit legii; valoarea rezultata in urma reevaluarii, pentru cladirile reevaluate in baza unei dispozitii legale; in cazul persoanelor juridice care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.