Browsing Category

Codul vamal 2014

Codul vamal 2014,

Art. 260 Codul vamal 2014 Rambursarea şi remiterea drepturilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 260 Codul vamal 2014 Rambursarea şi remiterea drepturilor

CAPITOLUL V
Rambursarea şi remiterea drepturilor
Art. 260

Drepturile de import sau de export sunt rambursate când se invalidează o declaraţie vamală, iar drepturile au fost achitate. Rambursarea se acordă în urma unei cereri depuse de persoana în cauză în termenul prevăzut pentru depunerea cererii de invalidare a declaraţiei vamale.

Codul vamal 2014,

Art. 259 Codul vamal 2014 Rambursarea şi remiterea drepturilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 259 Codul vamal 2014 Rambursarea şi remiterea drepturilor

CAPITOLUL V
Rambursarea şi remiterea drepturilor
Art. 259

(1) Drepturile de import sau de export sunt rambursate în măsura în care se stabileşte că, în momentul în care au fost plătite, cuantumul acestor drepturi nu era datorat legal sau când cuantumul lor a fost înscris în evidenţa contabilă contrar dispoziţiilor art. 243 alin. (2) şi (3).

(2) Se procedează la remiterea drepturilor de import sau de export în măsura în care se stabileşte că, în momentul în care au fost înscrise în evidenţa contabilă, cuantumul acestor drepturi nu era datorat legal sau că a fost înscris în evidenţa contabilă contrar dispoziţiilor art. 243 alin. (2) şi (3).

(3) Nu se acordă rambursarea sau remiterea drepturilor dacă faptele care au dus la achitarea ori la înscrierea în evidenţa contabilă a unei sume ce nu era legal datorată sunt rezultatul unei acţiuni deliberate din partea unei persoane interesate.

(4) Drepturile de import sau de export sunt rambursate ori remise la depunerea unei cereri către biroul vamal în cauză într-o perioadă de 5 ani de la data la care cuantumul acestor drepturi a fost comunicat debitorului.

(5) Termenul prevăzut la alin. (4) se prelungeşte dacă persoana în cauză face dovada că a fost împiedicată să depună cererea în termenul amintit, ca urmare a cazului fortuit sau a forţei majore.

(6) Autoritatea vamală procedează la rambursare sau remitere din oficiu, când constată, în acest termen, existenţa uneia sau alteia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).

Codul vamal 2014,

Art. 258 Codul vamal 2014 Rambursarea şi remiterea drepturilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 258 Codul vamal 2014 Rambursarea şi remiterea drepturilor

CAPITOLUL V
Rambursarea şi remiterea drepturilor
Art. 258

(1) Prin rambursare se înţelege restituirea totală sau parţială a drepturilor de import sau de export care au fost achitate.

(2) Prin remitere se înţelege fie decizia de a nu percepe, integral sau parţial, cuantumul unei datorii vamale, fie decizia de a anula, integral sau parţial, înscrierea în evidenţa contabilă a unui drept de import sau de export care nu a fost achitat.

Codul vamal 2014,

Art. 257 Codul vamal 2014 Stingerea datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 257 Codul vamal 2014 Stingerea datoriei vamale

CAPITOLUL IV
Stingerea datoriei vamale
Art. 257

Datoria vamală prevăzută la art. 239 se stinge şi când sunt anulate formalităţile îndeplinite pentru obţinerea tratamentului tarifar preferenţial acordat în conformitate cu dispoziţiile articolului mai sus menţionat.

Codul vamal 2014,

Art. 256 Codul vamal 2014 Stingerea datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 256 Codul vamal 2014 Stingerea datoriei vamale

CAPITOLUL IV
Stingerea datoriei vamale
Art. 256(1) Fără a înlătura aplicarea dispoziţiilor în vigoare cu privire la împlinirea termenului de prescripţie extinctivă şi la imposibilitatea recuperării datoriei vamale în cazul constatării pe cale judecătorească a insolvabilităţii debitorului, datoria vamală se stinge prin:

a) plata cuantumului drepturilor;

b) remiterea cuantumului drepturilor;

c) invalidarea declaraţiei vamale depuse pentru un regim vamal ce implică obligaţia de plată a drepturilor;

d) confiscare;

e) distrugerea prin dispoziţia autorităţii vamale;

f) abandonul în favoarea statului;

g) pierderea mărfurilor datorită cazului fortuit sau forţei majore;

h) scăderea cantitativă a mărfurilor datorită unor factori naturali, pentru partea corespunzătoare procentului de scădere.

(2) Stingerea datoriei vamale în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. d)-h) operează numai dacă situaţiile s-au produs înainte de acordarea liberului de vamă, în cazul mărfurilor declarate pentru un regim vamal ce implică obligaţia de plată a drepturilor.

Codul vamal 2014,

Art. 255 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 255 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

CAPITOLUL III
Recuperarea cuantumului datoriei vamale

SECŢIUNEA a 2-a
Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor
Art. 255

(1) Dacă cuantumul drepturilor nu a fost achitat în termenul stabilit:

a) autoritatea vamală utilizează toate căile prevăzute de legislaţia în vigoare, inclusiv executarea silită, pentru a asigura plata acelei sume. Prin regulamentul vamal se pot stabili prevederi speciale cu privire la garanţi în cadrul regimului de tranzit;

b) se percep majorări de întârziere, potrivit normelor în vigoare.

(2) Autoritatea vamală poate renunţa să ceară majorări de întârziere în cazurile în care:

a) datorită situaţiei debitorului, s-ar putea crea serioase dificultăţi economice şi sociale;

b) cuantumul drepturilor nu depăşeşte nivelul stabilit prin regulamentul vamal;

c) cuantumul drepturilor este achitat în 5 zile de la expirarea termenului prevăzut pentru plată.

(3) Autoritatea vamală poate stabili:

a) perioade minime pentru calcularea majorărilor de întârziere;

b) sume minime de achitat ca majorări de întârziere.

(4) Prin regulamentul vamal se pot stabili criterii pentru aplicarea prevederilor alin. (3).

Codul vamal 2014,

Art. 254 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 254 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

CAPITOLUL III
Recuperarea cuantumului datoriei vamale

SECŢIUNEA a 2-a
Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor
Art. 254

Cuantumul drepturilor datorate poate fi achitat de o terţă persoană în locul debitorului.

Codul vamal 2014,

Art. 253 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 253 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

CAPITOLUL III
Recuperarea cuantumului datoriei vamale

SECŢIUNEA a 2-a
Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor
Art. 253

Indiferent de facilităţile de plată acordate debitorului, acesta poate plăti în orice situaţie, total sau parţial, cuantumul drepturilor, fără să aştepte expirarea termenului care i-a fost acordat.

Codul vamal 2014,

Art. 252 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 252 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

CAPITOLUL III
Recuperarea cuantumului datoriei vamale

SECŢIUNEA a 2-a
Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor
Art. 252

(1) Autoritatea vamală poate acorda debitorului alte facilităţi de plată decât amânarea plăţii. Acordarea unor astfel de facilităţi de plată trebuie:

a) să fie condiţionată de constituirea unei garanţii. Nu este necesar să se solicite o astfel de garanţie când, datorită situaţiei debitorului, solicitarea acesteia ar crea grave dificultăţi economice sau sociale;

b) să aibă ca rezultat perceperea, în plus faţă de cuantumul drepturilor, a unei dobânzi pe credit. Dobânda pe credit se datorează pe întreaga perioadă amânată sau care face obiectul unei alte facilităţi la plată şi se calculează în aşa fel încât să fie echivalentă cu cuantumul care ar fi solicitat în acelaşi scop pe piaţa monetară sau financiară naţională.

(2) Autoritatea vamală poate să nu ceară dobânda pe credit dacă prin aceasta s-ar crea grave dificultăţi economice sau sociale pentru debitor.

Codul vamal 2014,

Art. 251 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 251 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

CAPITOLUL III
Recuperarea cuantumului datoriei vamale

SECŢIUNEA a 2-a
Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor
Art. 251(1) Amânarea plăţii nu se acordă pentru cuantumul drepturilor care, deşi corespunzătoare unor mărfuri plasate sub un regim vamal care presupune obligaţia de a plăti astfel de drepturi, sunt totuşi înscrise de autoritatea vamală în evidenţa contabilă în conformitate cu dispoziţiile în vigoare referitoare la acceptarea declaraţiilor incomplete, deoarece declarantul nu a oferit, până la expirarea termenului stabilit, informaţiile necesare pentru determinarea definitivă a valorii în vamă a mărfurilor sau nu a furnizat datele sau documentul care lipsea când a fost acceptată declaraţia incompletă.

(2) Amânarea plăţii poate fi acordată în cazurile prevăzute la alin. (1) numai în situaţia în care cuantumul drepturilor de recuperat este înscris în evidenţa contabilă înaintea expirării unui termen de 30 de zile, calculat de la data la care cuantumul stabilit iniţial a fost înscris în evidenţa contabilă sau, dacă nu a fost înscris, de la data la care a fost acceptată declaraţia referitoare la mărfurile respective. Durata amânării plăţii acordate în astfel de condiţii nu poate fi prelungită dincolo de data expirării termenului care, în conformitate cu prevederile art. 250, a fost acordat cu privire la cuantumul drepturilor stabilit iniţial sau care ar fi fost acordat dacă cuantumul drepturilor legal datorat ar fi fost înscris în evidenţa contabilă când au fost declarate mărfurile respective.

Codul vamal 2014,

Art. 250 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 250 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

CAPITOLUL III
Recuperarea cuantumului datoriei vamale

SECŢIUNEA a 2-a
Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor
Art. 250

(1) Termenul cu care este amânată plata este de 30 de zile. Acesta se calculează astfel:

a) în cazul în care plata este amânată în conformitate cu art. 249 lit. a), termenul se calculează începând cu ziua următoare celei în care cuantumul drepturilor este înscris în evidenţa contabilă de către autoritatea vamală. În cazul în care se aplică prevederile art. 242, termenul de 30 de zile se reduce cu numărul zilelor corespunzătoare termenului utilizat pentru înscrierea în evidenţa contabilă, mai puţin două zile;

b) în cazul în care plata se amână în conformitate cu prevederile art. 249 lit. b), termenul se calculează începând cu ziua următoare celei în care expiră perioada de globalizare. Termenul se reduce cu numărul de zile corespunzător unei jumătăţi din numărul de zile din perioada de globalizare;

c) în cazul în care plata se amână în conformitate cu art. 249 lit. c), termenul se calculează din ziua următoare celei în care expiră perioada în care mărfurilor respective li s-a acordat liberul de vamă. Termenul se reduce cu un număr de zile corespunzător jumătăţii numărului de zile aferent perioadei în cauză.

(2) În cazul în care numărul zilelor din termenele menţionate la alin. (1) lit. b) şi c) este impar, numărul de zile ce se scad din termenul de 30 de zile în conformitate cu alin. (1) lit. b) şi c) este egal cu jumătate din numărul par imediat inferior acestui număr impar.

(3) Pentru simplificare, în cazul în care termenele menţionate în alin. (1) lit. b) şi c) sunt o săptămână calendaristică sau o lună calendaristică, plata cuantumului drepturilor care a făcut obiectul amânării se poate efectua:

a) în ziua de vineri a săptămânii a patra următoare celei în cauză, dacă termenul este de o săptămână calendaristică;

b) cel târziu până în ziua a şaisprezecea a lunii următoare, dacă termenul este o lună calendaristică.

Codul vamal 2014,

Art. 249 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 249 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

CAPITOLUL III
Recuperarea cuantumului datoriei vamale

SECŢIUNEA a 2-a
Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor
Art. 249

Autoritatea vamală decide care dintre următoarele proceduri se foloseşte când se acordă amânarea plăţii:

a) separat, pentru fiecare cuantum al drepturilor înscrise în evidenţa contabilă, în condiţiile prevăzute la art. 241 alin. (1) teza întâi sau art. 243 alin. (1);

b) global, cu privire la totalul cuantumurilor drepturilor înscrise în evidenţa contabilă în condiţiile prevăzute la art. 241 alin. (1) teza întâi, pe o perioadă stabilită de autoritatea vamală, care să nu depăşească 31 de zile;

c) global, cu privire la totalul cuantumurilor drepturilor care au făcut obiectul unei singure înscrieri în evidenţa contabilă, în conformitate cu prevederile art. 241 alin. (i) teza a doua.

Codul vamal 2014,

Art. 248 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 248 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

CAPITOLUL III
Recuperarea cuantumului datoriei vamale

SECŢIUNEA a 2-a
Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor
Art. 248

Acordarea amânării plăţii este condiţionată de constituirea unei garanţii de către solicitant.

 

Codul vamal 2014,

Art. 247 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 247 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

CAPITOLUL III
Recuperarea cuantumului datoriei vamale

SECŢIUNEA a 2-a
Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor
Art. 247

În cazul în care cuantumul drepturilor ce trebuie plătite de persoana în cauză se referă la mărfurile declarate pentru un regim vamal care presupune obligaţia de a plăti astfel de drepturi, autoritatea vamală poate acorda, la cererea persoanei respective, amânarea plăţii acelei sume în condiţiile prevăzute în prezenta secţiune.

Codul vamal 2014,

Art. 246 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 246 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

CAPITOLUL III
Recuperarea cuantumului datoriei vamale

SECŢIUNEA a 2-a
Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor
Art. 246

Plata se face conform dispoziţiilor legale în vigoare, în numerar sau prin orice alt mijloc cu acelaşi efect de stingere a debitului ori prin compensare.

Codul vamal 2014,

Art. 245 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 245 Codul vamal 2014 Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

CAPITOLUL III
Recuperarea cuantumului datoriei vamale

SECŢIUNEA a 2-a
Termene şi modalităţi de plată a cuantumului drepturilor
Art. 245

(1) Cuantumul drepturilor care a făcut obiectul comunicării prevăzute la art. 244 se achită de debitor în următoarele termene:

a) dacă această persoană nu are dreptul la nici una dintre facilităţile de plată prevăzute în prezenta secţiune, plata se face în termenul prevăzut în regulamentul vamal;

b) dacă persoana are dreptul la oricare dintre facilităţile de plată prevăzute în prezenta secţiune, plata se face până cel târziu la expirarea termenului sau termenelor stabilite în cadrul acelor facilităţi.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit.a), fără a se înlătura aplicarea suspendărilor prevăzute în cazul exercitării unei acţiuni, termenul de plată nu poate depăşi 10 zile de la comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor datorate, iar în cazul înscrierii cumulate în evidenţa contabilă, în condiţiile prevăzute la art. 241 alin. (1) teza a doua, acesta se stabileşte în aşa fel încât să nu îi permită debitorului să obţină un termen pentru plată mai lung decât dacă i s-ar fi acordat o amânare a plăţii.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) se prelungeşte, din oficiu, dacă se constată că persoana în cauză a primit înştiinţarea prea târziu pentru a putea să plătească în termenul prevăzut. Prelungirea termenului mai poate fi acordată de autoritatea vamală la cererea debitorului, în cazul în care cuantumul drepturilor ce trebuie plătit rezultă în urma unei acţiuni de recuperare ulterioară. Fără a se înlătura aplicarea facilităţilor de plată, prelungirile nu pot depăşi timpul necesar debitorului pentru a se achita de obligaţie.

(4) Prin regulamentul vamal se pot stabili situaţiile şi condiţiile în care se suspendă obligaţia debitorului de a plăti drepturile când:

a) se întocmeşte o cerere de remitere a drepturilor, conform prevederilor legale;

b) mărfurile sunt puse sub sechestru, în vederea confiscării ulterioare potrivit prevederilor legale;

c) datoria vamală a luat naştere în conformitate cu prevederile art. 225 şi există mai mulţi debitori.

Codul vamal 2014,

Art. 244 Codul vamal 2014 Înscrierea în evidenţa contabilă şi comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 244 Codul vamal 2014 Înscrierea în evidenţa contabilă şi comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

CAPITOLUL III
Recuperarea cuantumului datoriei vamale

SECŢIUNEA 1
Înscrierea în evidenţa contabilă şi comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor
Art. 244

(1) După înscrierea în evidenţa contabilă, cuantumul drepturilor se comunică debitorului potrivit normelor legale.

(2) Când cuantumul drepturilor datorate a fost înscris cu titlu orientativ în declaraţia vamală, autoritatea vamală poate stabili faptul că acesta nu se comunică debitorului, în conformitate cu alin. (1), decât în situaţia în care cuantumul nu corespunde cu cel stabilit de autoritatea vamală. Fără a se înlătura aplicarea prevederilor art. 241 alin. (1) teza a doua, dacă se face uz de posibilitatea prevăzută în prezentul alineat, acordarea liberului de vamă pentru mărfuri de către autoritatea vamală echivalează cu comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor înscrise în evidenţa contabilă.

(3) Comunicarea către debitor nu poate fi făcută după expirarea unui termen de 5 ani de la data la care a luat naştere datoria vamală. Acest termen se suspendă din momentul introducerii unei acţiuni, în conformitate cu prevederile prezentului cod, pe durata acestei proceduri.

(4) Când datoria vamală este rezultatul unui act pentru care s-a pornit urmărirea penală, cuantumul drepturilor poate fi comunicat debitorului, în conformitate cu condiţiile prevăzute în dispoziţiile legale în vigoare, după expirarea termenului menţionat la alin. (3).

Codul vamal 2014,

Art. 243 Codul vamal 2014 Înscrierea în evidenţa contabilă şi comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 243 Codul vamal 2014 Înscrierea în evidenţa contabilă şi comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

CAPITOLUL III
Recuperarea cuantumului datoriei vamale

SECŢIUNEA 1
Înscrierea în evidenţa contabilă şi comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor
Art. 243

(1) În cazul în care cuantumul datoriei vamale nu a fost înscris în evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile art. 241 şi 242 sau a fost înscris la un nivel inferior sumei datorate legal, cuantumul drepturilor ce urmează a fi recuperate se înscrie în evidenţa contabilă în cel mult două zile de la data la care autoritatea vamală a luat cunoştinţă de această situaţie şi poate calcula suma datorată legal şi stabili debitorul. Această operaţiune reprezintă înscriere ulterioară în evidenţa contabilă. Acel termen poate fi prelungit în conformitate cu prevederile art. 242.

(2) Cu excepţia cazurilor menţionate la art. 240 alin. (2) şi (3), înscrierea ulterioară în evidenţa contabilă nu este posibilă dacă:

a) decizia iniţială de a nu înscrie drepturile în evidenţa contabilă sau de a le înscrie la o sumă mai mică decât cea legal datorată a fost luată pe baza dispoziţiilor generale invalidate la o dată ulterioară de o hotărâre judecătorească;

b) cuantumul drepturilor legal datorate nu a fost înscris în evidenţa contabilă ca urmare a unei erori din partea autorităţii vamale care nu ar fi putut fi detectată în condiţii rezonabile de către persoana obligată să plătească, aceasta la rândul său acţionând cu bună-credinţă şi respectând toate dispoziţiile prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la declaraţia vamală;

c) prin regulamentul vamal se poate stabili că autoritatea vamală nu procedează la înscrierea ulterioară în evidenţa contabilă a cuantumului drepturilor aflat sub un anumit plafon.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), când se stabileşte statutul preferenţial al mărfurilor pe baza unui sistem de cooperare administrativă care implică autorităţile unei alte ţări, dacă eliberarea unui certificat de către aceste autorităţi se dovedeşte incorectă, aceasta constituie o eroare care nu ar fi putut fi detectată în mod rezonabil. Cu toate acestea, eliberarea unui certificat incorect nu constituie o eroare în cazul în care certificatul se bazează pe prezentarea incorectă a faptelor de către exportator, cu excepţia cazului în care, mai ales, este evident că autorităţile care au eliberat certificatul au ştiut sau ar fi trebuit să ştie că mărfurile nu îndeplineau condiţiile prevăzute pentru a beneficia de tratamentul preferenţial. Se poate invoca buna-credinţă a debitorului când acesta poate demonstra că, în timpul operaţiunilor comerciale în cauză, a depus toate diligenţele pentru a se asigura că toate condiţiile pentru tratamentul preferenţial au fost respectate.

Codul vamal 2014,

Art. 242 Codul vamal 2014 Înscrierea în evidenţa contabilă şi comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 242 Codul vamal 2014 Înscrierea în evidenţa contabilă şi comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

CAPITOLUL III
Recuperarea cuantumului datoriei vamale

SECŢIUNEA 1
Înscrierea în evidenţa contabilă şi comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor
Art. 242

(1) Termenele pentru înscrierea în evidenţa contabilă prevăzute la art. 241 pot fi prelungite când circumstanţe speciale împiedică autoritatea vamală să le respecte. Prelungirea termenului nu poate depăşi 14 zile.

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) nu se aplică în situaţii de caz fortuit sau de forţă majoră.

Codul vamal 2014,

Art. 241 Codul vamal 2014 Înscrierea în evidenţa contabilă şi comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 241 Codul vamal 2014 Înscrierea în evidenţa contabilă şi comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

CAPITOLUL III
Recuperarea cuantumului datoriei vamale

SECŢIUNEA 1
Înscrierea în evidenţa contabilă şi comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor
Art. 241

(1) Când ia naştere o datorie vamală în urma acceptării declaraţiei pentru mărfuri pentru un alt regim vamal decât admiterea temporară cu exonerare parţială de drepturi de import sau a oricărui alt act cu acelaşi efect juridic ca această acceptare, cuantumul corespunzător acestei datorii vamale este înregistrat în evidenţa contabilă a biroului vamal de îndată ce a fost calculat şi cel mai târziu în ziua următoare celei în care mărfurilor li s-a acordat liberul de vamă. Cu toate acestea, dacă a fost constituită o garanţie, totalul cuantumului drepturilor aferente mărfurilor cărora li s-a acordat liberul de vamă şi care au fost declarate de aceeaşi persoană într-o perioadă stabilită de autoritatea vamală, care nu poate depăşi 31 de zile, poate fi înregistrat o singură dată în evidenţa contabilă, la sfârşitul perioadei respective. O astfel de înregistrare în evidenţa contabilă se face în termen de 5 zile de la expirarea perioadei respective.

(2) Când liberul de vamă se acordă cu condiţia îndeplinirii prevederilor legale care reglementează fie stabilirea cuantumului drepturilor, fie modul de încasare a acestora, înscrierea în evidenţa contabilă se face în cel mult două zile de la data la care a fost stabilit sau fixat cuantumul ori obligaţia de a plăti drepturile rezultate din această datorie. Dacă datoria vamală este legată de o taxă antidumping sau compensatorie provizorie, această taxă se înscrie în evidenţa contabilă în cel mult două luni de la instituirea acelei taxe.

(3) Când se naşte o datorie vamală în alte condiţii decât cele menţionate la alin. (1), cuantumul corespunzător al drepturilor este înscris în evidenţa contabilă în cel mult două zile de la data la care autoritatea vamală poate calcula cuantumul drepturilor şi stabili debitorul acestora.

Codul vamal 2014,

Art. 240 Codul vamal 2014 Înscrierea în evidenţa contabilă şi comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 240 Codul vamal 2014 Înscrierea în evidenţa contabilă şi comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor Recuperarea cuantumului datoriei vamale

CAPITOLUL III
Recuperarea cuantumului datoriei vamale

SECŢIUNEA 1
Înscrierea în evidenţa contabilă şi comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor
Art. 240

(1) Cuantumul drepturilor de import sau export care rezultă dintr-o datorie vamală, denumit în continuare cuantumul drepturilor, se calculează de autoritatea vamală în momentul în care se află în posesia datelor necesare şi este înregistrat de aceasta în evidenţele contabile sau pe alt suport echivalent.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:

a) când a fost introdusă o taxă antidumping sau compensatorie provizorie;

b) când cuantumul drepturilor legal datorate îl depăşeşte pe cel stabilit pe baza unei informaţii obligatorii;

c) în cazul în care prin regulamentul vamal se prevede neînscrierea în evidenţa contabilă a cuantumului drepturilor aflat sub un anumit plafon.

(3) Autoritatea vamală poate să nu înregistreze în evidenţele contabile cuantumul drepturilor care nu a putut fi comunicat debitorului din cauza expirării termenului prevăzut la art. 244 alin. (3).

Codul vamal 2014,

Art. 239 Codul vamal 2014 Naşterea datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 239 Codul vamal 2014 Naşterea datoriei vamale

CAPITOLUL II
Naşterea datoriei vamale
Art. 239

(1) În măsura în care acordurile încheiate de România prevăd acordarea unui tratament tarifar preferenţial la importul în alte ţări al mărfurilor originare din România, când mărfurile au fost obţinute în regim de perfecţionare activă şi sub rezerva că mărfurile străine încorporate în mărfurile originare sunt supuse plăţii drepturilor de import aferente, validarea documentelor necesare obţinerii în alte ţări a acestui tratament tarifar preferenţial duce la naşterea datoriei vamale la import.

(2) Momentul în care ia naştere această datorie vamală este considerat a fi momentul acceptării de către autoritatea vamală a declaraţiei vamale de export al mărfurilor în cauză.

(3) Debitorul este declarantul. În cazul reprezentării indirecte, persoana pe seama căreia se întocmeşte declaraţia vamală este, de asemenea, debitor.

(4) Cuantumul drepturilor de import corespunzător acestei datorii vamale este determinat în aceleaşi condiţii ca şi când ar rezulta o datorie vamală ca urmare a acceptării, la aceeaşi dată, a declaraţiei de punere în liberă circulaţie a mărfurilor prin care se încheie regimul de perfecţionare activă.

Codul vamal 2014,

Art. 238 Codul vamal 2014 Naşterea datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 238 Codul vamal 2014 Naşterea datoriei vamale

CAPITOLUL II
Naşterea datoriei vamale
Art. 238

(1) Datoria vamală ia naştere în locul în care s-au produs faptele care au generat-o.

(2) Dacă nu se poate stabili locul menţionat la alin. (1), datoria vamală ia naştere la locul unde autoritatea vamală constată că mărfurile se află într-o situaţie care generează datoria vamală.

(3) Dacă mărfurile au fost plasate sub un regim vamal care nu a fost încheiat şi dacă locul nu poate fi determinat conform alin. (1) şi (2), într-un termen stabilit prin regulamentul vamal, datoria vamală ia naştere la locul unde mărfurile au fost plasate sub acel regim vamal sau au fost introduse pe teritoriul vamal al României sub regimul respectiv.

(4) În cazul în care informaţiile aflate la dispoziţia autorităţii vamale permit să stabilească faptul că datoria vamală luase deja naştere când mărfurile se aflau în alt loc la o dată anterioară, se consideră că datoria vamală a luat naştere în locul unde se poate stabili că mărfurile se aflau în momentul cel mai îndepărtat în timp, în care se poate stabili existenţa unei datorii vamale.

Codul vamal 2014,

Art. 237 Codul vamal 2014 Naşterea datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 237 Codul vamal 2014 Naşterea datoriei vamale

CAPITOLUL II
Naşterea datoriei vamale
Art. 237

(1) Cu excepţia dispoziţiilor contrare prevăzute în prezentul cod, cuantumul drepturilor de import sau export se determină pe baza elementelor de taxare din momentul naşterii datoriei vamale.

(2) Când nu este posibilă stabilirea precisă a momentului la care a luat naştere datoria vamală, data avută în vedere pentru stabilirea elementelor de taxare pentru respectivele mărfuri este aceea la care autoritatea vamală constată că mărfurile se găsesc într-o situaţie care determină naşterea datoriei vamale. Când autoritatea vamală deţine informaţii pe baza cărora poate stabili că datoria vamală a luat naştere înainte de data constatării, cuantumul drepturilor de import sau de export se determină pe baza elementelor de taxare existente la momentul cel mai îndepărtat ce poate fi stabilit pe baza acelor informaţii.

(3) Prin regulamentul vamal se stabilesc cazurile şi condiţiile în care se aplică dobânzi compensatorii, pentru a evita obţinerea unor avantaje financiare prin amânarea datei de naştere a datoriei vamale sau înscrierii în evidenţele contabile.

Codul vamal 2014,

Art. 235 Codul vamal 2014 Naşterea datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 235 Codul vamal 2014 Naşterea datoriei vamale

CAPITOLUL II
Naşterea datoriei vamale
Art. 235

Când legislaţia vamală prevede un tratament tarifar favorabil în funcţie de natura sau destinaţia finală a mărfurilor, o scutire sau o exonerare totală sau parţială de drepturi de import sau export în temeiul art. 49, 104, 165 sau 206-209, tratamentul tarifar favorabil, scutirea sau exonerarea se aplică şi în cazurile în care a luat naştere o datorie vamală potrivit prevederilor art. 224-227, ale art. 232 sau 233, cu condiţia ca persoana respectivă să nu fie acuzată de fraudă sau de neglijenţă şi să prezinte dovada că au fost îndeplinite celelalte condiţii pentru aplicarea tratamentului favorabil, scutirii sau exonerării.

Codul vamal 2014,

Art. 234 Codul vamal 2014 Naşterea datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 234 Codul vamal 2014 Naşterea datoriei vamale

CAPITOLUL II
Naşterea datoriei vamale
Art. 234

(1) Datoria vamală prevăzută la art. 223-227 şi art. 231-233 ia naştere chiar dacă se referă la mărfuri care fac obiectul măsurilor de prohibiţie sau restricţie la import sau la export, indiferent de natura acestora.

(2) Datoria vamală nu ia naştere la introducerea ilegală pe teritoriul vamal al României a banilor falşi sau la introducerea drogurilor şi substanţelor psihotrope care nu intră în circuitul economic strict supravegheat de autorităţile competente, pentru a fi folosite în scopuri medicale şi ştiinţifice.

(3) În cazul infracţiunilor vamale, datoria vamală serveşte la determinarea temeiului de pornire a urmăririi penale şi a pedepselor penale.

(4) Dispoziţiile prevăzute la alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi contravenţiilor vamale.

Codul vamal 2014,

Art. 233 Codul vamal 2014 Naşterea datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 233 Codul vamal 2014 Naşterea datoriei vamale

CAPITOLUL II
Naşterea datoriei vamale
Art. 233

(1) Datoria vamală la export ia naştere şi prin nerespectarea condiţiilor în care era permisă ieşirea mărfurilor de pe teritoriul vamal al României cu exonerare totală sau parţială de drepturi de export.

(2) Datoria vamală se naşte în momentul în care mărfurile primesc o destinaţie diferită de cea pentru care li s-a permis să părăsească teritoriul vamal al României cu exonerare totală sau parţială de drepturi de export sau, dacă autoritatea vamală nu poate determina această dată, la expirarea termenului stabilit pentru a se face dovada îndeplinirii condiţiilor care au dat dreptul la exonerare.

(3) Debitorul este declarantul. În cazul reprezentării indirecte, persoana pe seama căreia se face declaraţia este, de asemenea, debitor.

Codul vamal 2014,

Art. 232 Codul vamal 2014 Naşterea datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 232 Codul vamal 2014 Naşterea datoriei vamale

CAPITOLUL II
Naşterea datoriei vamale
Art. 232

(1) Datoria vamală la export ia naştere şi prin scoaterea mărfurilor supuse drepturilor de export de pe teritoriul vamal al României fără declaraţie vamală.

(2) Datoria vamală se naşte în momentul în care mărfurile părăsesc efectiv teritoriul vamal.

(3) Debitorul este persoana care a scos mărfurile, precum şi orice persoană care a participat la această operaţiune şi care cunoştea sau ar fi trebuit să cunoască faptul că nu s-a depus o declaraţie vamală, deşi aceasta ar fi trebuit să fie depusă.

Codul vamal 2014,

Art. 231 Codul vamal 2014 Naşterea datoriei vamale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Art. 231 Codul vamal 2014 Naşterea datoriei vamale

CAPITOLUL II
Naşterea datoriei vamale
Art. 231

(1) Datoria vamală la export ia naştere prin exportul mărfurilor supuse drepturilor de export, în afara teritoriului vamal al României, şi pentru care s-a întocmit o declaraţie vamală.

(2) Datoria vamală la export se naşte în momentul în care este acceptată declaraţia vamală.

(3) Debitorul este declarantul. În cazul reprezentării indirecte, persoana pe seama căreia se face declaraţia este, de asemenea, debitor.