Browsing Category

Dosare ANRP

Dosare ANRP,

Anrp lista dosare – Decizii Anrp

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Anrp lista dosare – Decizii Anrp

A.N.R.P. a atras atenţia asupra unei obligaţii deosebit de importante care revine comisiilor locale de fond funciar. În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a noii legi, acestea trebuie să centralizeze toate cererile de restituire nesoluţionate, în vederea stabilirii suprafeţei de teren necesare finalizării procesului de restituire.

În ceea ce priveşte soluţionarea cererilor vizând restituirea terenurilor intravilane, agricole la data preluării abuzive care au fost formulate potrivit Legii nr. 10/2001, Autoritatea a solicitat să fie respectată limita de 50 ha de proprietar deposedat.

În acest sens, A.N.R.P a subliniat că se impune o verificare atentă, prin care să se înlăture posibilitatea acordării de drepturi în cazul în care aceaşi suprafaţă a fost restituită prin aplicarea legilor fondului funciar.

De asemenea, autorităţile din teritoriu au mai fost informate că entităţile învestite de lege au obligaţia de a soluţiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001 în termene stricte, care încep să curgă de la 1 ianuarie 2014. Pentru a se putea verifica respectarea termenelor de soluţionare a cererilor, entităţile au obligaţia de a stabili numărul cerilor înregistrate şi nesoluţionate, de a afişa aceste date la sediul lor şi de a le comunica Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor.

A.N.R.P. a atras atenţia că pentru garantarea aplicării eficiente a legii, s-a instituit un sistem specific de sancţiuni pentru neîndeplinirea obligaţiilor care izvorăsc din aceasta. În aplicarea sancţiunilor, un rol esenţial îl vor avea prefecţii, ale căror noi prerogative sunt prezentate detaliat în lege.

S-a transmis că dispoziţiile referitoare la exercitarea controlului de legalitate de către prefect rămân aplicabile.

Dosare ANRP,

Anrp legea 10 – Prevederile legii 10

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Anrp legea 10 – Prevederile legii 10


Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:

(1) Dizolvarea, lichidarea si repartizarea bunurilor ramase in urma dizolvarii, precum si reorganizaea organizatiilor si federatiilor si modificarea statutului acestroa se fac potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi, cu avizul Oficiului de reglementare.


(2) In cazul dizolvarii organizatiei sau federatiei, bunurile obtinute conform prevederilor art. 27 si cele achizitionate ori edificate din bani publici si ramase in urma lichidarii se vor repartiza de catre lichidator Agentiei, pe baza de proces-verbal de predare-preluare. Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-preluare.

(3) Celelalte bunuri ramase in patrimoniul organizatiei sau federatiei vor fi repartizate conform dispozitiilor art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.”

La anexa nr. 1, pozitia a saptea va avea urmatorul cuprins:


Amenajare de imbunatatiri funciare declarata de utilitate publica  o amenajare de imbunatatiri funciare din domeniul public sau privat al statului, care este exploatata, intretinuta si reparata de Agentie, in conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare.
La anexa nr. 2, punctul 2 va avea urmatorul cuprins:

2. Bunurile din amenajarile de desecare si drenaj, formate din canalele la lucrarile de desecare gravitationala si cu pompare, inclusiv statiile de pompare aferente acestora.”

 

Dosare ANRP,

Anrp dosare – Consiliul de conducere

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Anrp dosare – Consiliul de conducere


Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 13
(1) Conducerea Agentiei este asigurata de un consiliu de conducere compus din 7 membri, care isi desfasoara activitatea potrivit regulamentului de organizare si functionare al Agentiei.
(2) Presedintele consiliului de conducere si membrii acestuia sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(3) Componenta, atributiile si competentele consiliului de conducere sunt prevazute in regulamentul de organizare si functionare al Agentiei.

(4) Consiliul de conducere isi numeste un secretar, care nu este membru al acestuia.
(5) Membrii consiliului de conducere nu sunt salariatii Agentiei.

(6) Membrii consiliului de conducere se numesc, la propunerea autoritatilor din care fvac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioada de 5 ani, cu exceptia celor nominalizati de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, care vor fi membri ai consiliului de conducere pe perioada cat detin functia din minister.
(7) Membrii consiliului de conducere si secretarul acestuia vor primi o indemnizatie de sedinta, care se plateste din veniturile proprii ale Agentiei. Cuantumul indemnizatiei de sedinta se aproba prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de conducere, si va fi de pana la 20% din salariul directorului general.
(8) Conducerea activitatii curente a Agentiei este asigurata de catre directorul general, ajutat de un director general adjunct, numiti prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale la propunerea consiliului de conducere.
(9) Drepturile salariale ale directorului general si directorului general adjunct se stabilesc in ordinul de numire in functie, cu respectarea prevederilor legale in domeniul salarizarii personalului din sectorul bugetar.
(10) Directorul general al Agentiei are calitatea de ordonator tertiar de credite.
(11) Atributiile directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Agentiei.
(12) Activitatea curenta a filialelor teritoriale este condusa de directori, numiti prin decizie a directorului general, ca urmare a promovarii concursului organizat, potrivit legii.


(13) Personalul Agentiei este angajat pe baza de contract individual de munca si se salarizeaza potrivit reglementarilor legale aplicabile personalului platiti din fonduri publice.”

Dosare ANRP,

Anrp dosare aprobate – Beneficiari terenuri

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Anrp dosare aprobate – Beneficiari terenuri


“Art. 7
(1) Beneficiarii terenurilor detinute in baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinta in amenajarile de imbunatatiri funciare sau in afara acestora, care beneficiaza direct sau indirect de lucrarile de imbunatatiri funciare, sunt obligati sa achite Agentiei un tarif de imbunatatiri funciare, denumit in continuare tarif IF, corespunzator urmatoarelor componente/categorii de lucrari:
a) administrarea amenajarilor de irigatii;
b) administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de desecare cu evacuare a apei prin pompare;
c) administrarea, exploatarea, intretinerea si repararea amenajarilor de desecare cu evacuare gravitationala a apei;
d) administrarea, intretinerea si repararea lucrarilor de combatere a eroziunii solului.
Tariful IF se calculeaza si se plateste distinct pentru fiecare dintre cele 4 componente/categorii de lucrari.

(2) Prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, cu avizul Consiliului Concurentei, se aproba modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata aferente tarifului IF.

(3) Cuantumul tarifulu IF se aproba anual de catre Agentie, pana la data de 31 augurst a fiecarui an pentru anul urmator, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
(4) Cuantumul tarifului IF pentru anul 2013 se transmite pentru publicare in Monitorul Oficial al romaniei, Partea a IV-a, in termen de 5 zile de la aprobare.
(5) Soldul tarifului IF ramas neutilizat la finele anului se evidentiaza intr-un cont distinct, se raporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie.
(6) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Agentia procedeaza la compensarea debitelor, reprezentand tariful IF, constatate de Agentie, cu sumele cuvenite beneficiarilor prevazuti la alin. (1) cu titlu de sustinere financiara a agriculturii de catre stat, prevazute anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si avand ca sursa de finantare exclusiv bugetul de stat.


(7) Modalitatea de compensare se stabileste prin hotararea Guvernului prevazuta la alin. (2).”

Dosare ANRP,

Anrp Bucuresti – Personalitate Juridica

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Anrp Bucuresti – Personalitate Juridica

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82 din 29 septembrie 2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, cu urmatoarele modificari si completari:

“(3) Agentia are in structura sa o unitate centrala si filiale teritoriale fara personalitate juridica, ce pot avea in alcatuire unitati de administrare organizate la nivelul amenajarilor de imbunatatiri functiare sau al grupurilor de amenajari de imbunatatiri funciare. Guvernul poate aproba, la propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, ca filialele teritoriale sa aiba personalitate juridica.

(4) Numarul maxim de posturi al Agentiei si filialelor teritoriale este de 1.500.”

2. La articolul 1, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
“(7) Numarul filialelor teritoriale, competenta teritoriala a acestora si relatiile functionale cu Agentia se stebilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Agentiei.”

3. La articolul 2, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(1) Activitatea fiecarei filiale teritoriale este supravegheata de un consiliu de filiala, iar activitatea fiecarei unitati de administrare este supravegheata de un consiliu de unitate de administrare

Dosare ANRP,

Anrp avocat – Procedura Anrp

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Anrp avocat – Procedura Anrp

(1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat si in structura bugetelor Secretariatului General al Guvernului si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor pe anul 2013, la propunerea ordonatorilor principali de credite, in baza protocolului de predare-preluare.


(2) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite al Secretariatului General al Guvernului sa detalieze modificarile prevazute la alin. (1), sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la bugetul propriu si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice.

(3) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sa introduca anexele la bugetul propriu, sa detalieze modificarile prevazute la alin. (1) si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice.

(4) Protocolul de predare-preluare se incheie in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si cuprinde prevederile bugetare, executia bugetara pana la data preluarii, posturile si personalul preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.
(5) Modificarile in executia bugetului de stat ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se efectueaza pe baza protocolului de predare-preluare si a instructiunilor comunicate de Ministerul Finantelor Publice ordonatorilor principali de credite.

(6) Pana la incheierea protocolului prevazut la alin. (4), finantarea Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor se asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului.

Dosare ANRP,

Anrp 2012 – Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Anrp 2012 – Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

La articolul 2 alineatul (1), litera e) va avea urmatorul cuprins: “e) Autoritatea Nationala pentru Restitutirea Proprietatilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, finantata de la bugetul de stat;”.

2. La articolul 6, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
“(3) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai multi vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizie a prim-ministrului; presedintele are calitatea de ordonator principal de credite.”

Art. II
Alineatele (2) si (3) ale articolului 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor este finantata de la bugetul de stat.


(3) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor este condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai multi vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, numiti si eliberati din functie prin decizie a prim-ministrului; presedintele are calitatea de ordonator principal de credite.”

Asistenta in favoarea consumatorilor, Dosare ANRP, Reclamatii abuz al statului,

Avocat imobile nationalizate-Proprietari de imobile nationalizate isi vor primi despagubirile in transe anuale

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

In termen de cinci ani, fostii proprietari de imobile nationalizate ale caror dosare au fost solutionate isi vor primi despagubirile in transe anuale.Transele anuale vor fi acordate incepand cu data de 1 ianuarie 2014 si vor fi de cel putin 5.000 de lei, potrivit proiectului de lege privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

Documentul a fost postat pe site-ul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, dupa ce a fost avizat de Guvern in prima lectura. Executivul ar urma sa-si angajeze raspunderea pentru acesta pe 26 martie.

“Plata sumelor de bani reprezentand despagubiri in dosarele aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, precum si a sumelor stabilite prin hotarari judecatoresti, ramase definitive si irevocabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi se face in termen de cinci ani, in transe anuale egale, incepand cu 1 ianuarie 2014″, se arata in proiectul de lege.

Dosare ANRP,

OBTINERE DESPAGUBIRI ANRP. DESPAGUBIRI ANRP

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

In cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor s-au inregistrat peste 80.000 de dosare prin care se solicita despagubiri, in bani si/sau actiuni. Societatea a despagubit doar 20% dintre fostii proprietari, restul  asteptand in continuare.

 

 

In situatia in care s-a propus acordarea de masuri reparatorii In echivalent, dipozitia,decizia sau ordinul Impreuna cu toate actele care au stat la baza adoptarii ei vor fi Inaintate de catre entitatea care a solutionat notificarea sau dupa caz, de catre prefectul judetului, Secretariatului Comisie Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, urmând sa parcurga procedura de stabilirea si acordare a despagubirilor prevazuta de Titlul VII al Legii nr. 247/2005.

Odată cu adoptarea Ordonanţei de urgenţă nr. 81/2007, pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate In mod abuziv, dosarele soluţionate In procedura administrativă prevăzută de Legea nr. 10/2001 de către autorităţile administraţiei publice locale, vor conţine obligatoriu avizul de legalitate al prefectului.

Dupa Inregistrarea dosarului la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, acesta va analizat sub aspectul verificarii legalitatii respingerii cererii de restituire In natura a imobilului notificat.

In situaţia In care se constată că restituirea In natură nu este posibilă, dosarul va fi Inaintat unui evaluator autorizat acreditat ANEVAR, care va Intocmi raportul de evaluare. Raportul de evaluare, astfel Intocmit, conţine cuantumul despăgubirilor cuvenite notificatorilor pentru imobilul imposibil de restituit In natură. Raportul de evaluare urmează sa fie comunicat atât persoanelor Indreptăţite cât si Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor.

Daca pentru Intocmirea raportului de evaluare sunt necesare lucrari la fata locului, evaluatorul desemnat va convoca persoanele Indreptatite sa primeasca despagubiri prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.In baza raportului de evaluare Comisia Centrala va proceda la emiterea deciziei reprezentând titlul de despagubire pâna la concurenta sumei reprezentând cuantumul despagubirilor propuse.

Valorificarea deciziei Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor Pe data de 28 iunie 2007 a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despagubirilor aferente imobilelor preluate In mod abuziv care a instituit o noua modalitate de despagubire a celor ale caror imobile au fost preluate de stat In perioada regimului totalitar comunist si care nu pot fi restituite In natura.

Potrivit art. 18 din Titlul VII al Legii nr. 247/2005, modificat prin O.U.G. nr. 81/2007, dupa emiterea titlului de despagubire, titularii pot opta pentru acordarea despagubirilor banesti In cuantum de pâna la 500.000 lei RON, urmând ca pentru diferenta sa primeasca actiuni la Fondul Proprietatea.

In cazul In care suma solicitata este de maxim 250.000 lei RON, plata se va face Intr-o sigura transa iar In cazul In care depaseste aceasta suma plata se va face In doua transe pe o perioada de doi ani.

In baza titlului de despagubire si a optiunii persoanei Indreptatite, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va proceda la emiterea titlului de plata (pentru despagubirile In numerar) si/sau a titlului de conversie. Titlul de plata va fi remis Directiei pentru Acordarea Despagubirilor In Numerar din structura Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, In vederea efectuarii operatiunilor de plata iar titlul de conversie va fi Inaintata Depozitarului Central, In vederea conversiei In actiuni la Fondul Proprietatea.

Dosare ANRP,

Avocat Fondul proprietatea – Anrp

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Curtea de Apel Bucuresti a decis, miercuri, irevocabil, anularea unei hotarari AGA a Fondului Proprietatea (FP), prin care compania Franklin Templeton a fost numita administrator unic. Se asteapta volatilitate crescuta pe actiunile FP, avertizeaza brokerii.

avocat fondul proprietatea

Decizia tribunalului nu clarifica, insa, situatia directoratului fondului. “Nu astept ca maine sa isi stranga bagajele si sa plece. Va ramane cel putin o perioada. A fost o AGA in primavara si s-a solicitat ratificarea hotararilor si confirmarea mandatului Templeton”, a declarat pentru Business24, avocatul .
Avocat-fondul-proprietatea Romania.

avocat fondul proprietatea
Aceasta masura de protectie este sugerata si de administratorul Franklin Templeton, care apreciaza ca decizia Curtii de Apel nu are “impact material asupra Fondului”, avand in vedere deciziile actionarilor din cele mai recente adunari.

Volatilitate crescuta pe bursa, dar de scurta durata
Avocat Fondul proprietatea -Anrp

Impactul va fi simtit, insa, pe bursa. Discutia de suspendare din functia de administrator al lui Franklin Templeton a mai fost purtata spre sfarsitul anului trecut, iar prima reactie a fost de crestere a volatilitatii emitentului in cauza (FP), investitorii grabindu-se sa elimine din portofoliu un emitent privit drept incert la acel moment, a declarat pentru Business24, brokerul Tradeville, Radu Profeanu:

“Cred ca intr-o prima faza vom vedea un ‘sell off’, dupa care pretul se va reaseza pe niveluri superioare. Investitorii evalueaza Fondul Proprietatea mai mult din punctul de vedere al activelor

avocat@coltuc.ro

www.coltuc.ro

www.coltuc.ro/blog