Browsing Category

Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire

Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire,

AVOCATUL FIRMEI – CE ESTE SI CUM SE FACE CEREREA CU VALOARE REDUSA?

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]
Desi este gandit ca un articol la adresa companiilor, trebuie sa stiti ca aceasta este o procedura care poate fi intrebuintata si de catre persoanele fizice.
1. Ce este cererea cu valoare redusa?
Cererea cu valoare redusa este o actiune judiciara pe care creditorul unei obligatii o are la indemana pentru a-si satisface drepturile rezultate dintr-un contract sau orice alt act.
Sediul materiei este reglementat de prevederile art. 1025-1032 din Noul Cod de Procedura Civila.
2. Cand si cum se aplica cererea cu valoare redusa?
Potrivit art. 1025 Cod procedură civilă, procedura privind cererile cu valoare redusă are ca obiect realizarea de bunăvoie sau prin executare silită a creanțelor certe, lichide și exigibile ce reprezintă obligații de plată a unor sume de bani în cuantum maxim de 10.000 lei.
NOTA: Suma maxima de 10.000 lei cuprinde doar debitul principal fără a lua in calcul penalităţile şi dobânziile. Acestea se vor calcula si se vor solicita separat in cadrul formularului.
Procedura privind cererile cu valoare redusă este o procedură specială care necesită îndeplinirea unor condiții speciale de admisibilitate a cererii prin care se declanșează această procedură:
 • Creditorul trebuie să aibă o creanță a cărei obligație corelativă constă în îndatorirea debitorului de a plăti o sumă de bani în cuantum maxim de 10.000 lei;
 • Creanța să nu-și aibă izvorul în domeniile prevăzute de art. 1025 alin. 2 și 3 Cod procedură civilă.
Aceasta nu se aplica deci în materie fiscală, vamală sau administrativă şi nici în ceea ce priveşte răspunderea statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice. Nu se aplicăcererilor referitoare la:
a) starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice;
b) drepturile patrimoniale născute din raporturile de familie;
c) moştenire;
d) insolvenţă, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societăţilor insolvabile şi a altor persoane juridice sau alte proceduri asemănătoare;
e) asigurări sociale;
f) dreptul muncii;
g) închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele având ca obiect plata unei sume de bani;
h) arbitraj;
i) atingeri aduse dreptului la viaţă privată sau altor drepturi care privesc personalitatea.
 • Creditorul sa respecte procedura instituite de art. 1029 Cod procedură civilă.
Procedura prevede completarea unei cereri tip – formular obligatoriu si se adreseazaJudecatoriei, conform regulilor de competenta materiala si teritoriala prevazute de Codul de procedura.
In fata procedurii si debitorul (paratul) raspunde cererii fie prin seama formularului fie in orice alta forma scrisa. Raspunsul se depune la dosar in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii cererii cu valoare redusa, potrivit art. 1029, alin. (4) din NCPC.
Mai trebuie sa stiti ca, in cazul in care paratul/debitorul are de ridicat pretentii, la randul sau, acestea sunt posibile si permise printr-o cerere reconventionala pe care o poate formula prin intampinare sau deosebit, printr-o cerere separata, adresata aceluiasi dosar. Daca cererea reconventionala respecta procedura cu valoare redusa, aceasta va fi judecata impreuna cu cererea introdusa de creditor, daca nu respecta, aceasta se va disjunge si judeca separat, formandu-se un dosar nou.
3. Cat ne costa aceasta cerere?
Potrivit art. 28 din titlul IV al Legii de punere în aplicare a NCPC, în procedura cererilor de valoare redusă dacă valoarea obiectului acestora nu depăşeşte 2000 lei taxa de timbru este de 50 lei, iar dacă depăşeşte această valoare, taxa de timbru este de 150 lei.
4. Ce efecte produce debitorului cererea cu valoare redusa?
Daca cererea este admisa, se va pronunta o hotarare executorie de drept prin care debitorul poate fi pus in executare silita imediata, pentru realizarea drepturilor obtinute de creditor.
5. Ce mai trebuie sa stim?
 • Procedura cererii cu valoare redusa este o procedura de camera de consiliu, asta insemnand ca citarea partilor nu este obligatorie – deci nu veti fi convocati la termenul de judecata, decat in cazuri exceptionale – conform art. 1029, alin. (2) din NCPC, astfel ca nu va trebui sa intrati in panica daca nu primiti citatie in acest dosar.
 • Reprezentarea partilor prin avocat nu este necesara, atata timp cat procedura de citare nu este obligatorie.
 • Este o procedura urgenta, care se poate termina in maxim 60 de zile, in cazul in care pârâtul nu formulează intâmpinare.
 • Potrivit prevederilor art. 473 NCPC cheltuielile de judecata se restituie din patrimoniu debitorului.
 • Nu este necesara si nu implica nicio procedura prealabila – somatie/notificare, etc., simpla completare a formularului fiind suficienta
 • Foarte important: respingerea cererii cu valoare redusa are consecinte grave asupra dreptului, intrucat produce autoritatea de lucru judecat – ceea ce inseamna ca, odata pierduta actiunea, nu veti mai putea solicita instantelor, pe vreo alta cale, vreodata, aceste pretentii. Deci maxima atentie!
NOTA DE FINAL:
Desi aceasta procedura este aparent simpla si la indemna oricui, avand in vedere riscul de a pierde insusi dreptul asupra pretentiilor solicitate, in caz de respingere a actiunii (n.m. consecinta deosebit de grava pe care nimeni nu si-o doreste)  va sfatuiesc sa apelati la un avocat atunci cand redactati/completati formularul acestei actiuni.
Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire,

Cum arata un avocat pentru firme in 2016?

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

MODEL. CUM CONTEŞTI DECIZIA DE IMPUNERE DE LA ANAF PENTRU PLATA CASS

Ținând cont de valul de somații și titluri de creanță comunicate în ultima perioadă de ANAF prin serviciile sale teritoriale, PHalert vine în sprijinul dumneavoastră cu o serie de informații referitoare la procedura de contestare a acestor decizii de impunere și la procedura aplicabilă în această materie.

 

Potrivit Codului de procedură fiscală, se pot contesta titlurile de creanță prin care ANAF impune contribuabililor plata anumitor sume de  bani cu titlu de impozit, contribuții CASS și alte asemenea taxe, calculate în raport cu o anumită bază de impozitare.

Astfel, potrivit art. 205 Cod Procedură Fiscală se poate formula contestație împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale. Precizez de la bun început că acestă contestaţie reprezintă o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal sau prin lipsa acestuia, în condiţiile legii.

Din punct de vedere formal, contestația trebuie să cuprindă următoarele:

a)datele de identificare a contestatorului;
b)obiectul contestaţiei;
c)motivele de fapt şi de drept;
d)dovezile pe care se întemeiază;
e)semnătura contestatorului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila în cazul persoanelor juridice. Dovada calităţii de împuternicit al contestatorului, persoană fizică sau juridică, se face potrivit legii.

În cuprinsul contestației, petentul trebuie să se refere exclusiv la sumele şi măsurile stabilite şi înscrise de organul fiscal în titlul de creanţă sau în actul administrativ fiscal atacat.

Contestaţia se depune la organul fiscal al cărui act administrativ este atacat și este scutită de achitarea anticipată a unor taxe judiciare de timbru. De exemplu, dacă un câmpinean primeşte plicul acasă, acesta trebuie să depună contestaţia la sediul ANAF din Câmpina.

Termenul de depunere al contestației este de 30 de zile calendaristice, calculate de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai contesta titlul de creanță.

În faza soluționării contestației, organul competent va examina criticile contestatorului precum și motivele de fapt și de drept care au stat la baza emiterii actului administrativ fiscal atacat de contestator, iar soluționarea contestației se va face în raport cu dispozițiile legale aplicabile în vigoare, de susținerile părților și de înscrisurile existente la dosar. Este foarte important să cunoaștem faptul că prin soluționarea contestației, petentului nu i se poate agrava situația și nu se poate crea o situație mai grea, fiind aplicabil și în cazul acestei proceduri principiul de drept unanim recunoscut non reformatio in pejus.

Soluțiile care pot fi pronunțate în cadrul procedurii de contestare a titlului de creanță sunt următoarele: contestația poate fi admisă, în tot sau în parte, sau poate fi respinsă.

În măsura în care este admisă contestația, actul atacat va fi anulat total sau parțial, după caz. În situația în care actul atacat este anulat parțial, se va încheia un nou act administrativ fiscal care va avea în vedere strict considerentele deciziei de soluţionare. În cazul respingerii contestației, cele mai întâlnite motive sunt următoarele:

a) inadmisibilitatea – în situatia contestării deciziilor de impunere emise în temeiul deciziei referitoare la baza de impunere, având în vedere prevederile art. 205 alin. (6) din Codul de Procedură Fiscala.
b) netemeinicia – în situaţia în care argumentele de fapt şi de drept prezentate în susţinerea contestaţiei nu sunt de natură să modifice cele dispuse prin actul administrativ fiscal atacat;
c) lipsa obiectului, în situaţia în care sumele şi măsurile contestate nu au fost stabilite prin actul administrativ fiscal atacat;
d) nemotivarea – în situatia în care contestatorul nu prezintă argumente de fapt și de drept în susţinerea contestaţiei;
e) în cazul în care contestaţia nu a fost depusă în termenul prevăzut de lege, de 30 de zile calendaristice.

Decizia privind soluţionarea contestaţiei se comunică contestatorului, precum şi organului fiscal emitent al actului administrativ atacat.

MODEL CONTESTAŢIE DECIZIE DE IMPUNERE

Către,

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE _______

SERVICIUL FISCAL ORĂȘENESC ______________________

Sediul în _______________________________

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul ____________, cetățean român, domiciliat în ____________________, județul ____________, poseosr al C.I. seria ____, nr. _______, eliberată la data de __________, de ________, CNP ___________________, în calitate de contestator, în termen legal formulez în temeiul art. 205 și urm. Cod procedură fiscală, prezenta:

CONTESTAȚIE 

împotriva Deciziei de impunere nr. ______ din data _______, emisă de __________ de Serviciul Orășenesc ________________ referitoare la stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente anului _____, prin care vă solicit:

 • admiterea prezentei contestații și în consecință anularea deciziei de impunere ca nelegală si neîntemeiată şi solicit anularea sumei de ______,

pentru considerentele ce vor fi expuse in cele ce urmează:

În fapt, prin decizia de impunere indicată mai sus și comunicată în data de ___________, organul fiscal a stabilit în sarcina subsemnatului obligația de plată în valoare de _____ lei, cu titlu de diferențe stabilite în plus pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate aferente anului ____.

Baza de impunere avută în vedere de organul fiscal a fost reprezentantă de veniturile obținut de subsemnatul în cursul anului 2012, care în realitate au provenit din următoarele surse:

 • _______
 • _______

Apreciez ca fiind neîntemeiată și nelegală decizia de impunere întrucât în cursul anului de referință am fost încadrat în muncă și am încasat cu titlul de drepturi salariale/pensie/ _________ etc. suma totală de ________ lei.

În susținerea celor de mai sus atașez prezentei contestații copii certificate conform cu originalul ale următoarelor înscrisuri: contract individual de muncă/ decizie de pensionare/ înscrisuri relevante care infirmă presupusul caracter legal al deciziei de impunere.

Ținând seama de faptul că veniturile indicate anterior nu pot fi luate în considerare pentru regularizarea contribuțiilor intrucat au fost achitate deja contributiile prevăzute de lege, vă solicit să rețineți temeinicia susținerilor mele și în consecință să anulați decizia de impunere contestată.

Este esențial să aveți în vedere faptul că în cursul anului _____, periodic au fost virate la bugetul de stat totate contribuțiile datorate calculate în raport cu veniturile obținute de subsemnatul, astfel că sumele stabilite in plus sunt nedatorate.

Pe cale de consecință, față de criticile de mai sus, consider ca fiind intemeiată prezenta contestatie motiv pentru care solicit admiterea acesteia astfel cum a fost formulată.

Solicit proba cu inscrisurile pe care le anexez prezentei.

În drept, imi intemeiez prezenta contestatie pe disp art. 205 și urm. C.proc.fiscală.

Data                                                                                                                       Contestator

__________                                                                                             _____________

DOMNULUI DIRECTOR AL SERVICIULUI FISCAL ORĂȘENESC ___________

N.R.: Cazul fiecărui contribuabil are specificitatea şi unicitatea lui, iar prezentul model este publicat numai în scop informativ. În ipoteza în care veți dori să iniţiati o astfel de procedură, vă recomandăm să consultați un jurist sau un avocat.

Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire,

Cum se poate inchide un PFA care nu mai desfasoara niciun fel de activitate?

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

In cazul in care desfasurati activitati autorizate de registrul comertului, incetarea activitatii se mentioneaza in registrul comertului in termen de 15 zile, pe baza declaratiei pe propria raspundere a titularului persoanei fizice autorizate, iar in situatia in care desfasurati activitati din profesii libere, reglementate in baza legilor speciale, trebuie sa obtineti de la corpul/ordinul profesional din care faceti parte documente justificative privind incetarea activitatii.

In termen de 30 de zile de la incetarea activitatii, aveti obligatia de a depune , la organul fiscal in raza caruia se afla sediul de desfasurare a activitatii, formularul 070 (Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere) , insotit de documentele doveditoare eliberate de registrul comertului sau de la corpul/ ordinul profesional din care faceti parte precum si certificatul de inregistrare fiscala/certificatul de inregistrare ca platitor de TVA, dupa caz, in vederea anularii .

Totodata, aveti obligatia de a depune, la organul fiscal de domiciliu, formularul 220 (Declaratie privind venitul estimat / Norma de venit) , insotit de documente justificative, in termen de 15 zile de la incetarea activitatii cu bifarea casutei RECALCULARE PLATI ANTICIPATE.

Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire,

Firmele care nu-si depun la timp bilanturile pot fi dizolvate din oficiu

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Legea nr. 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 519 din 13 iulie. Aceasta aduce modificari, printre altele, la Legea societatilor si va intra in vigoarejoi.

Conform documentului, firmele vor putea fi dizolvate de catre tribunal in anumite situatii care in prezent nu sunt reglementate de lege. In plus, sunt facute si anumite clarificari in alte cazuri in care se poate cere dizolvarea.

Mai precis, la cererea oricarei persoane interesate — dar si a ONRC — tribunalul va putea sa pronunte dizolvarea unei societati daca aceasta nu-si depune in termenul legal situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate, precum si raportarile contabile. Noua prevedere va fi aplicabila in situatia in care perioada de intarziere va fi mai mare de 60 de zile lucratoare.

Totodata, Legea nr. 152/2015 dispune ca dizolvarea va putea sa intervina daca firma nu-si depune la unitatile Ministerului Finantelor — in termenul legal — declaratia din care sa rezulte ca n-a desfasurat activitate de la constituire. De asemenea, regula va fi valabila daca perioada de intarziere va depasi 60 de zile lucratoare.

Dizolvarea societatilor va mai putea fi pronuntata, potrivit noilor reglementari, daca:

 • societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
 • actionarii/asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut ori resedinta cunoscuta (in prezent, dispozitia face referire doar la disparitia asociatilor);
 • nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social (inclusiv ca urmare a expirarii duratei actului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social ori transferului dreptului de folosinta sau proprietate asupra spatiului cu destinatie de sediu social);
 • a incetat activitatea societatii sau aceasta n-a fost reluata dupa perioada de inactivitate temporara – perioada care nu poate fi mai lunga de trei ani de la data inscrierii in registrul comertului;
 • societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.

Firmele pentru care ONRC va formula actiuni de dizolvare vor fi facute publice cu cel putin 15 zile calendaristice inainte. Lista acestora va fi afisata, mai exact, pe site-ul Registrului Comertului sau in portalul de servicii online al acestuia. Spre deosebire de actualele prevederi, noua lege mai stabileste ca hotararea prin care tribunalul va pronunta dizolvarea va fi comunicata inclusiv societatii in cauza.

Atentie! Impotriva hotararii de dizolvare, orice persoana interesata va putea sa faca apel, in cel mult 30 de zile de la data publicarii documentului in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Registrul Comertului va numi lichidatorul firmei

Dupa ce hotararea judecatoreasca de dizolvare va ramane definitiva, scrie in noua lege publicata in Monitor, persoana juridica va intra in lichidare.

In aceasta situatie, ONRC se va ocupa — la cererea oricarei persoane interesate, inclusiv a Ministerului Finantelor — de numirea unui lichidator inscris in Tabloul Practicienilor in Insolventa. Acesta va primi o remuneratie fixa in cuantum de 1.000 de lei.

“Oficiul National al Registrului Comertului, la cererea oricarei persoane interesate, inclusiv a Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, procedeaza la numirea unui lichidator inscris in Tabloul Practicienilor in Insolventa. Remunerarea lichidatorului se face din averea societatii dizolvate sau, in lipsa, din fondul de lichidare, constituit potrivit legii. Remuneratia lichidatorului este in cuantum fix de 1.000 lei, decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator in legatura cu lichidarea societatii urmand a se face, pentru situatia in care nu exista bunuri in averea societatii dizolvate, de catre Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, la solicitarea lichidatorului”, este precizat in Legea nr. 152/2015.

Daca vor trece trei luni de la momentul ramanerii definitive a hotararii de dizolvare si nu va exista nicio cerere de numire a lichidatorului, ONRC sau orice persoana interesata va putea sa ceara tribunalului radierea firmei din registrul comertului.

La fel ca in cazul actiunilor de dizolvare, societatile pentru care ONRC va urma sa formuleze actiuni de radiere vor fi afisate online cu cel putin 15 zile calendaristice inainte. Hotararea de radiere pronuntata de tribunal va fi comunicata inclusiv firmei in cauza.

“Vizualizarea hotararilor de dizolvare si radiere si a rezolutiilor de numire a lichidatorului, publicate pe pagina de Internet a Oficiului National al Registrului Comertului sau pe portalul de servicii online al acestuia, se face cu titlu gratuit”, se arata in actul normativ amintit.

Atentie! Apelul impotriva hotararii de radiere va putea fi facut de catre orice persoana interesata in 30 de zile de la afisarea listei cu societatile pentru care ONRC va formula astfel de actiuni.

ONRC va prelungi termenul de lichidare, nu tribunalul

In ceea ce priveste termenul de lichidare a societatii, acesta va fi in continuare de un an. Insa, pentru motive temeinice, ONRC va putea sa-l prelungeasca (la cererea lichidatorului), nu tribunalul, asa cum este prevazut in momentul de fata.

“Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult un an de la data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii de dizolvare. Pentru motive temeinice, la cererea lichidatorului, oficiul registrului comertului poate prelungi acest termen cu inca un an, dar nu mai mult de doua ori”, scrie in Legea nr. 152/2015.

In acelasi timp, va fi marita de la 30 la 60 de zile (dupa inregistrarea mentiunii de dizolvare) perioada in care vor trebui numiti lichidatorii. Apoi, actul normativ prevede ca,”in termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului, un raport privind situatia economica a societatii. Daca, potrivit raportului, debitorul indeplineste conditiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolventa, lichidatorul are obligatia de a solicita deschiderea acestei proceduri in termen de 15 zile de la data depunerii raportului”.

In 15 zile de la terminarea lichidarii, in baza raportului final de lichidare si a situatiilor financiare de lichidare, lichidatorii vor trebui sa depuna la registrul comertului cererea de radiere a societatii. Rezolutia de radiere din registrul comertului va fi publicata pe site-ul ONRC si in portalul de servicii online al acestuia.

In situatia in care in trei luni de la expirarea termenului de lichidare (prelungit dupa caz) nu se va depune vreo cerere de radiere, ONRC sau orice persoana interesata va putea sa ceara tribunalului radierea societatii. Lista cu firmele pentru care ONRC va formula actiuni de radiere va fi publicata online cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, iar hotararea de radiere va fi comunicata inclusiv societatii. Dupa ce hotararea tribunalului va fi facuta publica, orice persoana interesata va putea sa faca apel impotriva acesteia in cel mult 30 de zile.

Situatiile financiare la 30 iunie trebuie depuse pana in august

Operatorii economici care au inregistrat o cifra de afaceri de peste 220.000 de lei trebuie sa depuna la Fisc, pana in data de 17 august, raportarile contabile pentru primul semestru al anului.

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2015 a fost aprobat prin Ordinul MFP nr. 773/2015, act normativ publicat saptamana trecuta in Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, trebuie sa depuna raportarile contabile atat operatorii economici vizati de Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cat si cei vizati de Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata. De asemenea, aceleasi reguli trebuie respectate si de operatorii economici care au un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.

Incadrarea in criteriul referitor la cifra de afaceri se face “pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele exercitiului financiar precedent”, dupa cum se arata in ordinul de ministru.

Documentele pot fi depuse la unitatile teritoriale ale Fiscului in format tiparit si in format electronic sau doar in forma electronica (in portalul www.e-guvernare.ro).

 

"Ghidul juridic al romanilor din strainatate"- AVOCAT ROMANIA, "Restituiri retroactive pensii taiate", "Verificati partenerul de afaceri", Absolventii Spiru 2009 fara Diplome, Abtinere, Accize pentru inmatricularea autoturismelor cu cilindree mai mare de 3000 cmc, actiuni, actiuni si alte acte, ADMITERE BAROU, Adoptii Romania, Afaceri la cheie, Agentia Domeniilor Statului - DOSARE, Alba Iulia . Avocat, Alexandria.Avocat, Amenzi isctr, ANRP, Anulare proces verbal contraventie, Anulare proces verbal de contravenţie ISCTR, Apel video, Arad . Avocat, Articole juridice COLTUC, Asistenta in favoarea consumatorilor, ATACARE OUG 51/2014, avize si autorizatii de mediu, Avize-mediu, Avocat achizitii publice, AVOCAT ARBITRAJ, AVOCAT BUCURESTI, AVOCAT CEDO, Avocat CLOUD, AVOCAT DIPLOME SPIRU HARET 2009, Avocat divort, Avocat divort Romania, AVOCAT DREPT CIVIL, AVOCAT EMIGRARE, Avocat energie, Avocat executare silita, AVOCAT FONDURI EUROPENE, AVOCAT INSOLVENTA, Avocat litigii sportive, Avocat malpraxis, AVOCAT MEDIERE, Avocat pentru românii din diaspora-Avocat al românilor din afara graniţelor ţării, Avocat specializat in dreptul penal al afacerilor, Avocatul animalelor, Avocatul contribuabilului, avocatul contribuabilului, AVOCATUL DE LA ORA 16.00, Bacau . Avocat, Baia Mare . Avocat, Banci, Bancuri, Bistrita . Avocat, Botosani . Avocat, Braila . AVOCAT, Brasov . AVOCAT, BUCOVINA DE NORD, Bucuresti . AVOCAT, Bugetarii in razboi cu statul, Buzau . AVOCAT, C O D U L - I N S O L V E N T E I, Cabinet de avocat virtual (virtual law firm), Calarasi . AVOCAT, Calculator taxe notariale, Cand, Caransebes . AVOCAT, Care, Cartea Verde a Legislatiei Muncii, cas avocat, Casatorii gay Romania, Cauze civile si comerciale Romania, Cazul C-26/13 Árpád Kásler and Hajnalka Káslerné Rábai v OTP Jelzálogbank Zrt, Cazuri de nedreptate din justitia romana, Cazuri in atentia DNA, Ce, CEDO, cereri, Certificat de nastere/ de deces Romania, Certificate verzi, Cetatenie basarabeni, Cetatenie romana, Cetelem Ifn s.a. clauze abuzive, Chambers and Partners (editia 2013), Cine, CLAUZE ABUZIVE BANCI, Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Clubul juridic, Cluj Napoca . AVOCAT, Cod rutier, Codul aerian 2014, Codul audiovizualului 2014, Codul Fiscal 2014, Codul fiscal 2015, Codul insolventei 2014, Codul Muncii 2014, Codul Silvic 2014, Codul vamal 2014, Coltuc.ro/intrebari, coltuc.ro/stare-dosar, Comert, Compendiu pe intelesul tutoror al Noului Cod Penal si De Procedura Penala, Comunicate de presa, Constanta . AVOCAT, Constitutia Romaniei 2014, Consultanta achizitii publice, Consultanta juridica, Consultanta si reprezentare in instanta in litigii privind protectia consumatorului, Consultaţii la tine acasă, Contestare amenda rovinieta, Contestatie la executare silita Noul cod penal, CONTESTATIE TERGIVERSARE PROCES, Contract de vanzare-cumparare, contracte, contracte colective de munca 2013-2014, Contracte de sponsorizare-cazuri practice, Cosmetic Products Notification Portal, costuri, Covasna . AVOCAT, Craiova . AVOCAT, Credite, Criminologie/Criminalistica, CU EI SA NU FACI AFACERI !, Culegeri de jurisprudenta si legislatie, Cum, Cum recuperez OBLIGATIUNILE EMISE DE CEC inainte de 1989, Cum sa…, Cum se face?, Curs valutar, Curtea de Justiţie UE, Daune Morale RCA, DAUNE SPIRU HARET, De la lume adunate, decepnl, Denominare franci elvetieni, Denominare pe CHF, Depunerea juramantului, Depunerea on-line a documentelor la ONRC, despagubiri pentru depozitele constituite la cec, Despăgubirile prin puncte, Detasarile transfrontaliere, dezbateri, Dictionar juridic, Diplome Spiru Haret, Dispute in spatiul virtual, Diverse/Dictionare, Domenii Coltuc, Dosare achizitii publice-SEAP, Dosare ale Consiliului Concurentei, Dosare ANRP, Dosare CNSC, Dosare DIICOT, Dosare noua lege adoptie, Dosare obtinere cetatenie romana, Dosare TVA retroactiv persoane fizice, Dosarele Directiei de Combatere a Criminalitatii informatice, Dreptul administrativ, Dreptul aero-spatial, Dreptul civil, Dreptul comunitar, Dreptul constitutional, Dreptul consumatorului, Dreptul diplomatic, Dreptul familiei, Dreptul fiscal, Dreptul insolventei, Dreptul international public si privat, Dreptul maritim si fluvial, Dreptul medical, Dreptul mediului, Dreptul muncii, Dreptul muncii si asigurari sociale, Dreptul parlamentar, Dreptul penal, Dreptul procesual civil, Dreptul procesual fiscal, Dreptul procesual penal, Dreptul proprietatii intelectuale si industriale, Dreptul transporturilor, Dreptul vamal, Drepturi de autor, Drepturi muzica, Drobeta Turnu Severin . AVOCAT, Economie, Elodia-Cioaca, ENEL NE FURA, English News, Executat sau somat de catre banca, Extern, FALIMENTUL + PERSONAL, Financiar, Firme care au emis cecuri şi/sau Bilete la Ordin fără acoperire, Focsani . AVOCAT, Fonduri publice nationale, Galati . AVOCAT, Ghid achizitii terenuri straini - 2014, GHID ANGAJARE, Ghid complet executare silita, Ghid infiintare firma, Ghid practic de folosire Noul Cod de Procedura Penala, Ghid practic de recunoastere diplome USH, Ghid practic pentru procedura partajului judiciar, Ghid practic pentru proces denominare franci elvetieni sau euro, Ghid practic pentru proprietarii de imobile nationalizate - 2014, GHID PRACTIC PENTRU RESTITUIREA PROPRIETATILOR SECHESTRATE/RETINUTE/RAMASE IN BASARABIA, Ghidul apararii in dosarele aflate la DIICOT, Ghidul apararii in dosarele aflate la DNA, Ghidul clientului bancar abuzat, Ghidul consumatorului abuzat de banca, GHIDUL DIVORTULUI IN 2014: TOT CE TREBUIE SA STIE SOTII CAND VOR SA DIVORTEZE, Ghidul juridic al transportatorului, Ghidul practic pentru actele de procedura in materie civila, GHIDUL ROMANULUI DIN STRAINATATE, Ghiduri practice, Giurgiu . AVOCAT, http://spiruforum.coltuc.ro/, Hunedoara . AVOCAT, Iasi . AVOCAT, IFEP PORTAL, imigrari, IMIGRARI ROMANIA, Imobile scoase la licitatii silite, inchidere firma, Incuviintare excutare silita, Infiintare firme Romania, Infiintare SRL-D – Acte si documente, Infiintarea Institutiei "avocatul Animalelor", Influenta Noului Cod Civil asupra mediului de afaceri din Romania, INFO DOSARE FNI DEPUSE LA AVAS, Inmatricularea provizorie a autoturismului până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a dosarului de fond, Inregistrare marca, Inregistrare marci, insolventa persoana fizica, Insolventa unitatilor administrativ-teritoriale, Institutii publice, Institutii publice Romania, Intabulare 2012, Intern, Interviu acordat LEGA500.COM de catre avocat Coltuc Marius Vicentiu, Interviuri presa, Intrebari frecvente ale clientilor, Intrebari si raspunsuri, Intrebari si raspunsuri cetatenie, IT, IT&C, jostimbrudemediu.info, Juridic, juridic tv, Jurisprudenta ICCJ 2014, Leasing, LEGE 290/2003 SI 9/1998, LEGEA 290/2003 SI LEGEA 9/1998, Legea 72/2013, Legea Educatiei, Legislatie-az.com, LicitatiiJuridice, Litigiu privind achiziţiile publice, Logica juridica, Medicina legala, Medierea, Miercurea Ciuc . AVOCAT, MODEL ACTIUNE DENOMINARE CHF, Modele de cereri, Modele de cereri si actiuni, Modele de contracte, Modele de contracte, cereri, actiuni si alte acte, Monitorul oficial, Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 - masurile pentru finalizarea procesului de restituire, NOTAR BUCURESTI, NOUA LEGE A RETROCEDARILOR 2013, Noul Cod Civil 2014, Noul Cod de Procedura Civila - 2014, Noul Cod de procedura civila –NCC, Noul Cod de Procedura Fiscala 2014, NOUL COD DE PROCEDURA PENALA, Noul Cod de Procedura Penala 2014, NOUL COD PENAL 2014, NOUL COD RUTIER, Noul cod rutier 2013-2014, Noul Cod Rutier 2014, noulcodpenal.com, Noutati legislative, NU CUMPARARE TERENURI STRAINI, O speta pe zi, Obtinere duplicat certificat de casatorie Romania, Obtinere vize Australia, Oglinda dreptatii, Onorarii Casa de avocatura Coltuc, Optiuni privind infiintarile, Oradea . AVOCAT, Pacalitii USH, Pagubitii mic.ro, Pagubitii money.ro, Pararea mea despre, Partaj Romania, PARTAJ TIMBRU DE MEDIU, pasi, Pasii necesari pentru infiintare firma, pe Internet, Pedeapsa cu moartea, Pensii Romania, Permis de munca, Permise sedere straini-ROMANIA, Persoane concediate colectiv, Piatra Neamt . AVOCAT, Pitesti . AVOCAT, Ploiesti . AVOCAT, Politic, PROBLEME DIFICILE DE DREPT PENAL IN CONCEPTIA NOULUI COD PENAL 2014 SI CODUL DE PROCEDURA PENALA 2014, Proces Muncii Romania, Proces penal Romania, PROCESE CASA DE AVOCATURA COLTUC, Procese clauze abuzive impotriva BRD - Partea I, Procese colective banci, procese colective tvr, Procese pensii militare, Profesii juridice, Proiectul Codului Insolventei-2013, Protectia juridica a drepturilor omului, Ramnicu Valcea . AVOCAT, Raporteaza o ilegalitate din Romania, Recalculare alcoolemie, Reclamatii abuz al statului, Reclamatii Alimente si Bauturi, Reclamatii Ambalaje, Reclamatii Auto& Barci& Vehicule, Reclamatii Bagaje, Genti & Valize, Reclamatii Birotica&Papetarie, Reclamatii Cadouri / Artizanat, Reclamatii Casa si Gradina, Reclamatii Ceasuri, Bijuterii, Optice, Reclamatii Constructii, Reclamatii Corpuri de Iluminat,Electrice,Electrocasnice, Reclamatii din Agricultura, Reclamatii din sport, Reclamatii Imobiliare, Reclamatii Imprimare & Publicare, Reclamatii Jucarii, Reclamatii Mediu, Reclamatii Moda / Articole Vestimentare, Reclamatii Produse Cosmetica &Medicala, Reclamatii Siguranta & Protectie, Reclamatii Transport, Reclamatii Turism, Recuperari creante, Reprezentare in fata autoritatilor din Romania, Reprezentare in procese Romania, RETETE CULINARE, Revendicari Romania, Revista avocatilor specializati in dreptul penal al afacerilor, Revista Presei, revista Recuperatorii din Romania, Rezidenta in Romania, REZILIERE ARENDA 2014, RIL, Romani in Anglia, Romani in AUSTRALIA, Romani in CANADA, Romani in Franta, Romani in GERMANIA, Romani in Italia, Romani in Olanda, Romani in Portugalia, Romani in Spania, Romani in SUA, Satu Mare . AVOCAT, Sibiu . AVOCAT, Situatia proceselor cu bancile pe clauze abuzive in 2014, SITUATIE DOSARE USH-SPIRU HARET MARTIE 2014, Slatina . AVOCAT, Slobozia . AVOCAT, Social, Societati comerciale, Societatile cu Raspundere Limitata, Societatile pe Actiuni, Spaga-atentii in spitale, Sport, Stabilire si modificare pensie alimentara Romania, Stabilire si tagaduire paternitate Romania, Stirea ta, Stiri cu si despre penitenciare.Aici pot scrie toti cei care se afla in penitenciare si rudele acestora, Stiri din tara.Va spuneti nemultumirile aici!, Stop abuzurilor statului, Studenti abuzati de Spiru Haret, Subiectul saptamanii, Succesiune, Succesiuni si mosteniri Romania, Suceava . AVOCAT, Targoviste . AVOCAT, Targu Jiu . AVOCAT, Targu Mures . AVOCAT, Taxe judiciare de timbru, Teapa locuri de munca, Telecomunicatii, Terenuri straini, Testimoniale clienti, Timbru de mediu, TIMBRU DE MEDIU 2013, Timisoara . AVOCAT, TINUTUL HERTA SI RESTITUIREA BUNURILE TRECUTE IN PROPRIETATEA STATULUI BULGAR IN URMA APLICARII TRATATULUI DINTRE ROMANIA ŞI BULGARIA SEMNAT LA CRAIOVA LA 7 SEPTEMBRIE 1940, Toate procesele din Romania impotriva bancilor, TOPUL NATIONAL AL ABERATIILOR, Tractiuni, TRANSFERARE ÎN ROMÂNIA A CETĂŢENILOR ROMÂNI CONDAMNAŢI DEFINITIV ÎN STRĂINĂTATE, Tribunal specializat pe judecarea infractiunilor economice, Tulcea . AVOCAT, Turism, Unde, Urmaritii din Romania, Vaslui . AVOCAT, Video, Video news, Video-cloud pentru avocati, Violenta domestica, Vize USA, Vreauamnistie.com, WhatsApp Cabinet avocat Coltuc,

In practica este diferit:ANRP explica situatia despagubirilor acordate cetatenilor romani a caror imobile au fost abandonate in Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau Tinutul Herta

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Senatul Romaniei a aprobat, in sedinta din data de data de 30.09.2014, proiectul Legii privind unele masuri pentru accelerarea si finalizarea procesului de solutionare a cererilor formulate in temeiul Legii nr. 9/1998si al Legii nr. 290/2003, acte normative prin care s-au acordat despagubiri catatenilor romani care au abandonat imobile in Bulgaria, Basarabia,Bucovina de Nord sau Tinutul Herta.

Proiectul de lege a fost aprobat de Guvernul Romaniei inca din 26 iunie 2014 si urmeaza sa fie dezbatut in Camera Deputatilor. Dupa aprobare, legea va fi promulgata de catre Presedintele Romaniei, astfel incat noile prevederi sa poata fi aplicate incepand cu anul 2015.

Principalele prevederi ale proiectului de lege sunt urmatoarele:

– Unica masura compensatorie o constituie despagubirile banesti;

– Plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii hotararilor comisiilor judetene, in transe anuale egale, esalonat, pe o perioada de 5 ani, incepand cu anul 2015;

– Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor va emite titluri de plata care se vor plati de catre Ministerul Finantelor Publice in cel mult 180 de zile de la emitere;

– Sumele aferente despagubirilor se vor majora/actualiza prin decizia Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, cu suma aferenta perioadei cuprinse intre momentul emiterii hotararilor comisiilor judetene si data emiterii deciziei de actualizare;

– Comisiile judetene, respectiv cea a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003 au obligatia de a solutiona, prin hotarare, cererile de acordare a despagubirilor inregistrate si nesolutionate, dupa cum urmeaza:

 • in termen de 9 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de pana la 500 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 18 luni, comisiile care mai au de solutionat un numar intre 501 si 1.000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003;
 • in termen de 36 de luni, comisiile care mai au de solutionat un numar de peste 1000 de cereri depuse in temeiul Legii nr. 9/1998 si Legii nr. 290/2003.