Browsing Category

Consultanta juridica

Clienti din strainatate, Clienti din tara, Consultanta juridica,

Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept – NCPC

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept – NCPC.ART. 1.033
Domeniu de aplicare
(1) Dispozitiile prezentului titlu se aplica in litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, dupa caz, ocupate fara drept de catre fostii locatari sau alte persoane.

(2) In sensul prezentului titlu, termenii de mai jos au urmatorul inteles:
a) locatiune – orice locatiune scrisa sau verbala, incluzand si sublocatiunea;
b) locatar – locatarul principal, chirias sau arendas, sublocatarul sau un cesionar al locatarului, indiferent daca persoana care solicita evacuarea este locatorul sau sublocatorul ori dobanditorul imobilului;
c) locator – locatorul principal, sublocatorul, cesionarul si dobanditorul imobilului;
d) imobil – constructia, terenul cu sau fara constructii, impreuna cu accesoriile acestora;
e) ocupantul – oricare persoana, alta decat proprietarul sau locatarul, care ocupa in fapt imobilul cu sau fara permisiunea ori ingaduinta proprietarului;
f)proprietar– titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, inclusiv locatarul.

ART. 1.034
Caracterul facultativ al procedurii
(1) Reclamantul are alegerea intre procedura reglementata de prezentul titlu si procedura de drept comun.
(2) De asemenea, dispozitiile prezentului titlu nu aduc nicio atingere drepturilor locatorului sau proprietarului la plata chiriei sau arenzii, la plata de despagubiri si nici altor drepturi nascute in temeiul contractului sau al legii, dupa caz.
(3) In cazul aratat la alin. (2), pentru realizarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor izvorand din contract, precum si a celor prevazute de dispozitiile legale aplicabile in materie, partea interesata, sub rezerva aplicarii dispozitiilor art. 1.041 alin. (4), va putea proceda, dupa caz, potrivit dispozitiilor referitoare la ordonanta de plata sau celor privind solutionarea cererilor cu valoare redusa ori la sesizarea instantei competente, in conditiile dreptului comun.

ART. 1.035
Instanta competenta
Cererile formulate in temeiul prezentului titlu sunt de competenta judecatoriei in circumscriptia careia se afla situat imobilul ocupat fara drept ori, dupa caz, inchiriat sau arendat, chiar daca locatarul a parasit imobilul sau contractul a incetat.

ART. 1.036
Citarea si comunicarea actelor procedurale
(1) Locatarul si ocupantul imobilului sunt socotiti ca avand domiciliul lor obligatoriu la imobilul pe care il ocupa fara niciun drept.
(2) Daca imobilul este inchis, toate notificarile, citatiile si celelalte acte de procedura emise potrivit dispozitiilor prezentului titlu vor fi afisate la usa imobilului.

ART. 1.037
Incetarea locatiunii. Notificarea locatarului
(1) Atunci cand dreptul locatarului de a folosi un imobil s-a stins ca urmare a incetarii locatiunii prin expirarea termenului, prin actiunea locatorului, prin neplata chiriei sau a arenzii, precum si din orice alta cauza si locatorul doreste sa intre in posesia imobilului, acesta va notifica locatarul, in scris, prin intermediul executorului judecatoresc, punandu-i in vedere sa elibereze si sa-i predea liber imobilul, in termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii notificarii.
(2) Daca locatiunea este pe durata nedeterminata, denuntarea ceruta de lege pentru incetarea contractului va fi considerata si notificare de evacuare a imobilului, in conditiile prezentului articol.
(3) Cand locatiunea este pe durata determinata, notificarea de evacuare a imobilului trebuie facuta cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului, daca prin lege nu se prevede altfel.
(4) Locatarul poate renunta la notificarea prevazuta in prezentul articol prin act scris cuprinzand recunoasterea dreptului locatorului de a recurge imediat la procedura prevazuta la cap. II din prezentul titlu, daca locatiunea inceteaza din orice motive, iar dreptul locatarului este socotit stins.

ART. 1.038
Notificarea ocupantului
Atunci cand proprietarul unui imobil doreste sa il evacueze pe ocupantul acestuia, dupa ce dreptul de a ocupa imobilul a incetat, proprietarul va notifica in scris ocupantul, punandu-i in vedere sa elibereze imobilul pe care il ocupa fara niciun drept, in termen de 5 zile de la comunicarea notificarii.

CAP. II
Procedura de evacuare

ART. 1.039
Evacuarea voluntara
(1) Daca locatarul sau ocupantul care a fost notificat in conditiile prezentului titlu a parasit imobilul, locatorul sau proprietarul poate intra in posesia acestuia, de drept, fara nicio procedura judiciara de evacuare. In caz contrar, sunt incidente dispozitiile prezentului capitol.
(2) Se prezuma ca imobilul este parasit in caz de incetare a activitatii economice ori de incetare a folosirii imobilului de catre locatar sau ocupant ori de catre persoanele aflate sub controlul lor, precum si in cazul returnarii cheilor imobilului, ridicarii echipamentelor, marfurilor sau altor bunuri mobile din imobil.

ART. 1.040
Sesizarea instantei
Daca locatarul sau ocupantul notificat in conditiile prezentului titlu refuza sa evacueze imobilul ori daca locatarul a renuntat la dreptul sau de a fi notificat si a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul, locatorul sau proprietarul va solicita instantei sa dispuna, prin hotarare executorie, evacuarea imediata a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsa de titlu.

ART. 1.041
Procedura de judecata. Calea de atac
(1) Cererea de evacuare se judeca cu citarea partilor, in afara de cazul in care evacuarea imobilului pentru neplata chiriei sau a arenzii se solicita in baza unui contract care constituie, pentru plata acestora, titlu executoriu, potrivit legii.
(2) Cererea de evacuare se judeca de urgenta, in camera de consiliu, cu dezbateri sumare, daca s-a dat cu citarea partilor.
(3) Intampinarea nu este obligatorie.
(4) Daca s-a solicitat si plata chiriei ori a arenzii exigibile, instanta, cu citarea partilor, va putea dispune odata cu evacuarea si obligarea paratului la plata acestora, inclusiv a sumelor devenite exigibile in cursul judecatii.
(5) Hotararea de evacuare este executorie si poate fi atacata numai cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare, daca s-a dat cu citarea partilor, sau de la comunicare, cand s-a dat fara citarea lor.

ART. 1.042
Apararile paratului in cazul judecarii cu citare
(1) Paratul chemat in judecata, potrivit procedurii prevazute in prezentul titlu, nu poate formula cerere reconventionala, de chemare in judecata a altei persoane sau in garantie, pretentiile sale urmand a fi valorificate numai pe cale separata.
(2) Paratul poate invoca aparari de fond privind temeinicia motivelor de fapt si de drept ale cererii, inclusiv lipsa titlului reclamantului.

ART. 1.043
Contestatia la executare
Impotriva executarii hotararii de evacuare cei interesati pot introduce contestatie la executare, in conditiile legii.

ART. 1.044
Suspendarea executarii
(1) Executarea hotararii de evacuare nu va putea fi suspendata. Cu toate acestea, in cazul evacuarii pentru neplata chiriei sau a arenzii se va putea dispune suspendarea executarii hotararii in cadrul contestatiei la executare sau a apelului exercitat de catre parat numai daca acesta consemneaza in numerar, la dispozitia creditorului, chiria sau arenda la care a fost obligat, suma stabilita pentru asigurarea ratelor de chirie sau arenda datorate pana la data cererii de suspendare, precum si cea aferenta ratelor de chirie sau arenda ce ar deveni exigibile in cursul judecatii procesului.
(2) Suspendarea inceteaza de drept daca, la expirarea termenului pentru care chiria sau arenda a fost astfel acoperita, debitorul nu cere si nu depune suma ce se va fixa de instanta de executare pentru acoperirea unor noi rate, in conditiile prevazute la alin. (1).

CAP. III
Dispozitii speciale

ART. 1.045
Incetarea abuzului de folosinta
(1) Daca locatarul, nerespectand obligatiile ce ii revin privind folosirea normala, cu prudenta si diligenta, a imobilului inchiriat ori arendat, intrebuinteaza imobilul in alt scop decat cel prevazut in contract, ii modifica structura stabilita prin constructie, ii produce stricaciuni ori savarseste orice alte abuzuri de folosinta, el va putea fi obligat, prin ordonanta presedintiala, data cu citarea partilor, la incetarea acestor abuzuri si la restabilirea situatiei anterioare.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru solutionarea cererii privind incetarea oricaror abuzuri savarsite de proprietarul care prejudiciaza folosinta normala a partilor sau instalatiilor aflate in proprietate comuna din imobilele cu mai multe etaje sau apartamente ori care tulbura buna convietuire in acel imobil.

ART. 1.046
Efectuarea reparatiilor. Restrangerea folosintei. Evacuarea
Prin ordonanta presedintiala, data cu citarea partilor, locatarul sau, cand este cazul, sublocatarul poate fi obligat la efectuarea reparatiilor necesare ce ii revin potrivit legii, precum si la restrangerea folosintei spatiului inchiriat ori chiar la evacuarea din acest spatiu daca aceste masuri se justifica pentru efectuarea reparatiilor ori lucrarilor prevazute de lege in sarcina locatorului.

ART. 1.047
Examinarea imobilului
Dispozitiile art. 1.046 se aplica si in cazul obligarii locatarului sau, dupa caz, a sublocatarului de a permite, in conditiile legii, examinarea imobilului detinut in locatiune.

ART. 1.048
Cereri ale asociatiilor de proprietari
Dispozitiile art. 1.045 se aplica in mod corespunzator si pentru solutionarea cererii formulate de o asociatie de proprietari impotriva proprietarilor, membri ai acesteia, in cazul in care neefectuarea reparatiilor ce sunt in sarcina fiecarui proprietar ori a reparatiilor sau a oricaror lucrari la partile sau la instalatiile aflate in coproprietatea acestora ori la spatiile aflate in proprietate exclusiva afecteaza folosinta normala a partilor comune sau a altor spatii locative din imobil, precum si siguranta locuirii in acel imobil.

Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Consultanta juridica,

Prima Casa merge mai departe-Este insa mai scump

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Prima Casa merge mai departe-Este insa mai scump.Guvernul pare ca vrea sa sustina creditarea in moneda nationala, in conditiile in care ar putea suplimenta fondul pentru programul Prima Casa cu 1 miliard de lei. Astfel, vor fi stimulate imprumuturile in lei, ceea ce unele banci au inceput sa faca de mai multe luni.

Chiar daca, in prezent, costul unui credit in lei este mai mare decat unul in euro, bancile le recomanda romanilor sa se imprumute in moneda in care sunt platiti pentru a evita riscul schimbului valutar, cu toata de cei mai multi clienti bancari optau pentru moneda europeana.

Potrivit Ancai Bidian, CEO-ul brokerului de credite Kiwi Finance, pentru un credit de 50.000 euro sau echivalentul in lei, avem o diferenta la rata de 36% in defavoarea monedei nationale. Astfel, rata lunara in lei este mai mare cu circa 300 de lei comparativ cu cea de la un credit in euro.

Pana in prezent, mai putin de 10% din totalul creditelor Prima Casa au fost acordate in lei, majoritatea romanilor optand pentru moneda europeana.

Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Consultanta juridica,

AVOCAT ANRP – Fondul Proprietatea va plati dividende

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

AVOCAT ANRP – Fondul Proprietatea va plati dividende ‘Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom, Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator unic si societate de administrare a investitiilor a Fondului anunta ca plata dividendelor aferente exercitiului financiar 2012 va incepe in data de 28 iunie 2013, si va fi efectuata prin BRD – Groupe Societe Generale.

Dividendul brut aprobat de actionari in data de 25 aprilie 2013 este de 0,04089 lei per actiune. Impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa, in cotele prevazute de lege’, se anunta in comunicatul transmis BVB.

De asemenea, FP subliniaza ca doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Fondului Proprietatea la data de 15 mai 2013, i.e. data de inregistrare, sunt indreptatiti sa solicite plata dividendelor mentionate.

Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Consultanta juridica,

Capcane juridice – 2014

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Capcane juridice – 2014.Sistemul juridic romanesc isi gaseste obarsia in cel francez. Iar francezii, mai ales incepand cu modernitatea – prin Descartes – au inteles sa reduca totul la o logica de ordin interior. Cand spunem modernitate franceza, spunem in fapt coerenta. Ceea ce poate fi util pentru a asigura cerintele si metodica unui domeniu – in speta cel juridic.

Dar totodata, aceasta abordare, pierzandu-se in calcule de ordin interior, intr-o axiomatica menita a asigura epistemic sistemul, aici de fata cel juridic, tinde sa omoare fundamentele, sa incurce scopul cu mijlocul. Sistemul de Drept este creat pentru a asigura drepturile fundamentale, chiar banale ale omului.

Sistemul trebuie sa aiba in vedere in prima instanta nevoile umane, nu cerintele care-i asigura intemeierea din punct de vedere formal, chiar axiomatic. Nu spune nimeni ca nu este important ca sistemul, in toata complexitatea sa, sa fie justificat si bine formulat logic, dar nu exclusiv. Pentru ca sistemul juridic nu e matematica. El presupune mai mult decat o inlantuire de rationamente.

Pierzandu-se in detalii de continut interior, asa cum un compozitor ar compune doar pentru surzi, sistemul juridic excesiv – axiomatic uita sa mai aiba in vedere principiile fundamentale. Uita, in esenta, esenta. Daca totul s-ar reduce doar la o schematica de sorginte mecanica, atunci oamenii nici nu ar mai trebui sa fie adusi in fata judecatorului.

Pentru ca se pot trage concluzii “obiective”, “reci”, deductiv, sau inductiv si fara prezenta martorilor, avocatilor, etc. In aceasta logica, nici judecatorul nu ar mai avea sens, pentru ca totul ar fi conform hartiei. Ironia e de fapt ceea ce remarca oamenii de rand in sala de judecata. Si tot aceasta ironie ne arata cat de mult ne-am indepartat de nevoile reale ale umanitatii.

Sigur ca Dreptul trebuie sa aiba un aer intemeiat, iar Etica sa vina ca un pansament, dar nu trebuie uitat ca omul nu este un numar intr-o statistica umila. Daca totul se petrece de dragul de a se petrece, atunci nu ne poate scoate nimeni ochii daca afirmam ca sistemul a devenit un simulacru al ideii de dreptate.

avocatura

Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Consultanta juridica, Juridic,

Infractiunile de insulta si calomnie sunt incriminate de Codul penal – Avocat penal

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Infractiunile-de-insulta-si-calomnie-sunt-incriminate-de-Codul-penal – Avocat-penal

In cursul zilei de luni, 29 aprilie, Plenul Curtii Constitutionale, a decis ca dispozitiile art. 414 indice 5 alin. (4) din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale.

Astfel, Plenul Curtii Constitutionale investit in temeiul art.146 lit.d) din Constitutia Romaniei si al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a solutionat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.414 indice 5 alin. (4) din Codul de procedura penala.

In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate avand ca obiect dispozitiile art.414 indice 5 alin. (4) din Codul de procedura penala si a constatat ca ”dezlegarea data problemelor de drept judecate” prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie – Sectiile Unite nr.8 din 18 octombrie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.416 din 14 iunie 2011, este neconstitutionala, contravenind Constitutiei si Deciziei Curtii Constitutionale nr.62 din 18 ianuarie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.104 din 12 februarie 2007.

Decizia este definitiva si general obligatorie.

Argumentatia retinuta in motivarea solutiei pronuntate de Plenul Curtii Constitutionale va fi prezentata in cuprinsul deciziei, care se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliului Superior al Magistraturii si Judecatoriei Iasi – Sectia penala si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ICCJ-Sectiile Unite,   prin Decizia 8/2010 a admis un recurs in interesul legii,  unde a stabilit ca „Normele de incriminare a insultei si calomniei cuprinse in art. 205 si 206 din Codul penal, precum si prevederile art. 207 din Codul penal privind proba veritatii, abrogate prin dispozitiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006, dispozitii declarate neconstitutionale prin Decizia nr. 62/2007 a Curtii Constitutionale, nu sunt in vigoare.”

Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Consultanta juridica,

Avocat executari silite – Regulamentul de punere in aplicare a Legii privind executorii judecatoresti

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Avocat-executari-silite   

Noul act normativ precizeaza ca ministrul justitiei stabileste si actualizeaza numarul executorilor judecatoresti, de regula in primul trimestru al fiecarui an, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor. Actul normativ mentine criteriile referitoare la cerintele locale determinate de intinderea teritoriului, de volumul de activitate si de numarul locuitorilor, precum si faptul ca stabilirea numarului de executori judecatoresti se face astfel incat la 15.000 de locuitori sa revina cel putin un post de executor judecatoresc, iar numarul posturilor executorilor judecatoresti din circumscriptia unei judecatorii nu va fi mai mic de trei.

Potrivit noului act normativ, ordinul de actualizare va cuprinde, pe circumscriptia fiecarei judecatorii:

1. Numarul executorilor judecatoresti in functie.
2. Numarul executorilor judecatoresti stagiari in functie.
3. Numarul posturilor vacante pentru examenul de definitivat.
4. Numarul posturilor vacante pentru schimbari de sediu.
5. Numarul posturilor vacante pentru persoanele care au exercitat timp de trei ani o functie de specialitate juridica si au promovat concursul sau examenul de admitere in profesie si pentru persoanele care au exercitat timp de cinci ani functia de judecator, procuror sau avocat.
6. Numarul posturilor vacante pentru executorii judecatoresti stagiari.

Din cuprinsul regulamentului se elimina dispozitiile care stabileau ordinea de prioritate la numirea posturilor vacante.

Ordinul mai precizeaza ca posturile vacante pentru examenul de definitivat se stabilesc, in mod corespunzator, in circumscriptiile judecatoriilor unde executorii judecatoresti stagiari si-au efectuat perioada de stagiu. In acest sens, Consiliul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti va transmite Ministerului Justitiei necesarul de posturi vacante pentru persoanele care vor sustine examenul de definitivat, pentru a fi avut in vedere la actualizarea numarului executorilor judecatoresti.

Pentru ocuparea posturilor ramase vacante dupa numirea in functia de executor judecatoresc a persoanelor care au promovat concursul sau examenul de admitere in profesie pentru persoanele care au exercitat timp de trei ani o functie de specialitate juridica, pot formula cerere persoanele scutite de examen, care au exercitat timp de cinci ani functia de judecator, procuror sau avocat.

CEDO, Clienti Bucuresti, Clienti din strainatate, Clienti din tara, Consultanta juridica, Juridic,

Avocat dosare ANRP-Cab.avocat Coltuc

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Ieri-28 februarie s-a publicat in monitorul oficial HG prin care se amana pe 10 ani plata sumelor cuvenite din legea 290.legea 9.legea 10 .(Dosare ANRP).Textul legal in gasiti in Monitorul oficial ,partea I,nr.114,ultimele 3 pagini.Textul hotararii de guvern este si mai drastic:pentru anul 2013 nu ar trebui sa se platesca nimic,iar incepand din 2014 ,10 ani sa nu primeasca nimic.

Din punctul nostru de vedere este un procedent periculos si vor urma multe procese la CEDO pe aceasta tema a declarat pentru digi 24 avocatul Marius Coltuc.

www.coltuc.ro

www.coltuc.ro/blog

avocat@coltuc.ro

Clienti din strainatate, Clienti din tara, Consultanta juridica, Reclamatii din sport,

Sentinţa în “Dosarul Transferurilor”, amanata pentru 03 aprilie 2013 anunta Cab.avocat Coltuc

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

 Sentinţa în cazul recursurilor făcute de cei opt oameni din fotbalul românesc, printre care Gheorghe Copos, Cristian Borcea, Mihai Stoica, Victor şi Ioan Becali, faţă de condamnările la închisoare primite în dosarul transferurilor de jucători a fost amânată, luni, pentru 03 aprilie 2013

Doi dintre inculpaţi nu s-au prezentat la tribunal şi nici nu au avut apăratori, prin urmare Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu poate judeca recursurile.

Mai mult, nici interdicţia de a părăsi ţara nu poate fi pusă în aplicare, întrucât nu o astfel de măsură poate fi aplicată doar după audierea inculpaţilor.

DNA a cerut, luni, magistraţilor ÎCCJ, să impună interdicţia de părăsire a ţării celor opt grei ai fotbalului, condamnaţi în “dosarul transferurilor” frauduloase.

Această solicitare a venit în contextul în care Gigi Becali a anunţat că se află în Dubai şi nu se va întoarce în ţară dacă va fi acuzat de sechestrarea hoţilor maşinii sale.

Procurorii DNA au reclamat o întâlnire conspirativă care a avut loc la locuința lui George Copos și la care au participat, pe lângă patronul Rapidului, Gigi Becali, Victor Becali și Cristian Borcea.

În 12 noiembrie 2012, Curtea de Apel Bucureşti a decis condamnarea lui George Copos, principal acţionar al FC Rapid, la cinci ani de închisoare şi interzicerea unor drepturi pentru patru ani pentru înşelăciune în formă continuată. Copos a mai primit un an şi şase luni pentru evaziune fiscală. În sentinţa dată, judecătorii au reţinut, în fiecare caz, pedeapsa cea mai mare, respectiv cinci ani de închisoare cu executare pentru Copos.

Preşedintele clubului Gloria Bistriţa, Jean Pădureanu, a primit trei ani de închisoare şi trei ani interzicerea unor drepturi, pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, decizie cu suspendare timp de cinci ani. Pădureanu a mai primit două pedepse de doi ani pentru spălare de bani şi încă una de trei ani pentru înşelăciune în formă continuată, iar pentru evaziune fiscală încă un an şi jumătate de închisoare.

Consultanta juridica, Dreptul penal,

Avocat drept penal – Cab.avocat Coltuc

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Judecatorul Petre Adrian Podea de la sectia penala a Tribunalului Prahova, acuzat de trafic de influenta, a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, fiind prezentat Curtii de Apel Ploiesti cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile, a anuntat judecatorul Alina Anton Pavel, purtatorul de cuvant al instantei conform avocat drept penal

Avocat drept penal

In acelasi timp, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a incuviintat retinerea si arestarea preventiva a lui Petre Adrian Podea si a dispus suspendarea sa din functia de judecator.

,,In sedinta din data de 31 ianuarie 2013, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a incuviintat retinerea si arestarea preventiva a domnului Podea Petre Adrian, judecator la Tribunalul Prahova. Solicitarea de incuviintare a arestarii preventive a  fost prezentata Sectiei pentru judecatori a CSM de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Directia Nationala Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti, pentru infractiuni aflate in competenta acesteia. In sedinta din data de 1 februarie 2013, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus suspendarea din functia de judecator, incepand cu data de 1 februarie a.c., a magistratului, ca urmare a punerii in miscare a actiunii penale impotriva sa”, se arata intr-un comunicat al CSM remis vineri.

Alaturi de judecatorul Petre Adrian Podea, a fost retinut si George Sorin Florea, asociat si administrator SC Rusara Prodcom SRL, pentru cumparare de influenta, urmand a fi prezentat instantei pentru arestare preventiva.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis vineri, din Ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori a rezultat ca in cursul lunii decembrie 2012 inculpatul Podea a acceptat promisiunea remiterii sumei de 3.000 de lei de catre celalalt inculpat, lasand sa se creada ca are influenta pe langa un judecator din cadrul Judecatoriei Ploiesti – denuntator in cauza – si ca il va determina sa admita o cerere de eliberare conditionata formulata de un fost angajat la firma administrata de George Sorin Florea.

avocat drept penal

,,Persoana pentru care s-a solicitat interventia executa o pedeapsa cu inchisoare. Ulterior, in mod repetat, judecatorul Podea i-a solicitat magistratului de la Judecatoria Ploiesti sa pronunte o solutie favorabila in dosarul mentionat, spunandu-i ca in acest scop, George Sorin Florea este dispus sa ii remita suma de 2.000 de lei, insa acesta a refuzat propunerea de primire a banilor”, sustin procurorii.

In 27 decembrie 2012, Judecatoria Ploiesti a respins cererea de eliberare conditionata, fixand termen de reiterare patru luni de la data ramanerii definitive, perioada minima dupa care putea fi reformulata cererea de eliberare conditionata.

DNA precizeaza ca in urma declararii recursului de catre persoana aflata in detentie, in 31 ianuarie 2013 Tribunalul Prahova a admis partial recursul, in sensul ca termenul de reiterare a cererii de eliberare conditionata a fost redus, completul respectiv fiind condus de judecatorul Podea.

Pentru mai multe detalii va rog sa ne scrieti pe avocat@coltuc.ro.   Vizitati  si http://www.coltuc.ro si http://www.coltuc.ro/blog

Avocat drept penal -Cab. avocat Coltuc

Clienti din strainatate, Clienti din tara, Consultanta juridica,

Avocat insolventa – Tribunalul valcea a admis cererea de intrare in insolventa a Oltchim

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Tribunalul Valcea a admis cererea de insolventa depusa de administratorii combinatul chimic Oltchim Ramnicu-Valcea, cea mai mare companie detinuta de stat din sectorul industrial.

 

Astfel, incepand cu data de 30 ianuarie 2013 Oltchim a intrat in procedura de reorganizare judiciara. Actiunile Oltchim au fost suspendate de la tranzactionare si urmeaza ca anuntul sa fie facut publicat si pe bursa.

Ultimele tranzactii cu actiunile Oltchim s-au derulat la ora 14:03 la un pret in crestere cu 2,5%, de 0,307 lei/unitate dupa mai multe sedinte in care actiunile au scazut cu peste 50%.