Browsing Category

LEGE 290/2003 SI 9/1998

LEGE 290/2003 SI 9/1998,

Ghid practic pentru legea 290/2003 si Legea 9/1998 dupa 01.01.2014

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Ghid practic pentru legea 290/2003 si Legea 9/1998 dupa 01.01.2014

 

 

8000 de dosare aşteaptă deblocarea despăgubirilor de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților

Din ianuarie 2014, peste 8.000 de proprietari care au deţinut terenuri în Bulgaria, Basarabia, Bucovina de Nord sau Ţinutul Herţa ar trebui să primească despăgubiri de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, în baza Legilor 290/2003 şi 9/1998. Până la acest moment statul român a plătit despăgubiri şi compensaţii în valoare de peste 630 milioane de lei.
Legea nr. 287/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2013, publicată recent în Monitorul Oficial al României în luna noiembrie a.c., precizează că soluţionarea dosarelor de despăgubire se va realiza în ordinea cronologică a înregistrării la ANRP.

Tot în ordine cronologică se va efectua şi emiterea titlului de plată. Sumele aferente despăgubirilor se vor acorda beneficiarilor în tranşe anuale egale, pe o perioadă de 10 ani. Valoarea unei tranşe nu poate fi mai mică de 20.000 lei.

LEGE 290/2003 SI 9/1998,

Legea 290/2003 – AVOCAT DESPAGUBIRI ANRP

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

LEGE Nr. 290 /2003
privind acordarea de despagubiri sau compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si tinutul Herta, ca urmare a starii de razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

Actualizata la data de 01.02.2013.

Art. 1
(1) Cetatenii romani, deposedati ca urmare a parasirii fortate a Basarabiei, Bucovinei de Nord si a tinutului Herta, precum si ca urmare a celui de al Doilea Razboi Mondial si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, au dreptul la despagubiri sau compensatii pentru bunurile imobile avute in proprietatea lor in aceste teritorii, precum si pentru recolta neculeasa din anul parasirii fortate a bunurilor, in conditiile prezentei legi.
(2) De prevederile prezentei legi beneficiaza fostii proprietari, mostenitorii legali ai acestora, pana la gradul al IV-lea inclusiv, sau mostenitorii testamentari ai acestora, daca au la data formularii cererii cetatenia romana.

Art. 2
(1) Pentru terenurile ramase in teritoriile prevazute la art. 1, fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora li se vor atribui terenuri de acelasi gen m judetele in care locuiesc, in conditiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita disponibilitatilor, din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale. Propunerile de atribuire in natura a acestor terenuri se vor comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, in vederea avizarii. Metodologia avizarii de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a propunerilor de atribuire in natura se va stabili prin norme metodologice.
(2) in cazul in care prevederile alin. (1) nu pot fi indeplinite in natura, fostii proprietari beneficiaza de despagubiri sau compensatii, o suma calculata la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 59/1994 pentru modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole in vederea aplicarii art. 36 si 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, actualizata potrivit coeficientului de inflatie existent la data platii compensatiei, raportat la cel stabilit pentru luna martie 1994, fara ca totalul suprafetei de teren pentru care se acorda despagubirile sau compensatiile sa depaseasca suprafata de 50 ha teren agricol si 10 ha teren forestier de proprietar deposedat.
(3) In cazul in care beneficiarii prezentei legi au primit sau urmeaza sa primeasca in proprietate suprafete de teren reconstituite potrivit Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia au dreptul la atribuiri in natura, despagubiri sau compensatii in baza prezentei legi numai pentru diferenta pana la limita suprafetelor prevazute la alin. (2).
(4) In situatia in care, anterior, cei indreptatiti au fost despagubiti partial, in bani sau in natura, acestia au dreptul la compensatie numai pentru diferenta.

Art. 3
Pentru constructiile cu destinatia de locuinte, anexe gospodaresti ori pentru alte utilitati, se acorda fostilor proprietari despagubiri banesti, in sume calculate in raport cu suprafata construita, cu materialele folosite si cu vechimea constructiei la data pierderii posesiei. in suma totala va fi cuprinsa si contravaloarea terenului de sub constructie si a curtii, pe baza evaluarilor efectuate, dupa caz, de experti in constructii sau evaluatori funciari.

Art. 4
Pentru recoltele neculese in anul parasirii proprietatilor in teritoriile prevazute la art. 1, si anume: grau, porumb, floarea-soarelui, sfecla de zahar, vita-de-vie, in, tutun, mac si fructe, se acorda, pentru 3 dintre acestea, la alegerea fostilor proprietari sau a mostenitorilor acestora, o suma calculata in raport cu suprafata cultivata si cu productia medie la hectar in anul parasirii proprietatilor, potrivit pretului de achizitie al produselor mentionate, publicat de Institutul National de Statistica pentru anul anterior celui in care se acorda despagubirea.

Art. 5
(1) Persoanele indreptatite vor depune cereri proprii, pana la data de 1 mai 2007, la comisiile constituite in cadrul prefecturilor, in temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicata. Cererile trebuie insotite de acte doveditoare, certificate de autoritati, sau de declaratia autentica a petentului, insotita de declaratiile a cel putin 2 martori, de asemenea, autentificate.
(11) Cererile de despagubiri respinse prin hotarari ale comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru motivul nedepunerii in termenul prevazut de lege, sunt considerate cereri noi, in sensul prezentei legi.
(12) Cererile cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate se depun la Comisia municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.
(2) Daca pentru bunurile aceluiasi proprietar sunt mai multi mostenitori, fiecare dintre acestia este obligat sa ii mentioneze pe ceilalti in cererea formulata. Daca mostenitorii domiciliaza in judete diferite, acestia vor trimite cererile la Comisia municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.
(3) In judetele in care nu au fost constituite comisii, potrivit Legii nr. 9/1998, republicata, acestea se constituie, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, prin ordin al prefectului, iar cele care si-au incetat activitatea, conform art. 12 din Legea nr. 9/1998, republicata, isi reiau activitatea avand ca obiect aplicarea prezentei legi.
(4) Arhivele Nationale si alte institutii publice care detin actele solicitate de cei interesati, de natura sa constituie dovezi in sensul alin. (1), sunt obligate sa le elibereze copii conforme, sub sanctiunea legii.
(5) In cererile adresate Arhivelor Nationale si altor institutii publice, solicitantii vor preciza toate informatiile, datele sau indiciile necesare obtinerii unor acte doveditoare, in masura in care le detin.
(6) Pentru terenurile forestiere este admisa numai proba cu inscrisuri: acte de proprietate, extrase de carte funciara, cadastru, registre si alte evidente ale amenajamentelor silvice etc., cu data certa, din perioada respectiva.

Art. 6
Cererile adresate autoritatilor si institutiilor publice, precum si actiunile in justitie avand ca obiect obtinerea de despagubiri sau compensatii in temeiul prezentei legi, cu exceptia litigiilor dintre mostenitori sau dintre proprietar, mostenitori si o terta persoana, sunt scutite de taxe de orice fel.

Art. 7
In situatia imposibilitatii temporare de a procura acte doveditoare, solicitantii vor depune cererea cu acte incomplete sau neinsotita de acte, cu mentiunea procurarii dovezilor in maximum 3 luni de la implinirea termenului prevazut la art. 5 alin. (1).

Art. 8
(1) In vederea solutionarii cererilor depuse de persoanele indreptatite, comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constituite in temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998, republicata, se vor completa pentru aceste cazuri, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, cu cate un reprezentant si al celorlalte ministere cu atributii in aplicarea prezentei legi. Reprezentantul Sectiei Cadrilater a Asociatiei Romane a Victimelor Represiunilor Staliniste (ARVIS) nu participa la solutionarea cererilor depuse de persoanele indreptatite, potrivit prezentei legi.
(2) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 primesc, verifica si rezolva cererile de atribuire in natura ori pentru acordare de despagubiri sau compensatii, dupa caz. Hotararile privind recunoasterea drepturilor, acordarea despagubirilor sau/si a compensatiilor se dau in termen de cel mult 6 luni de la inregistrarea cererilor. Hotararile se adopta cu majoritatea voturilor membrilor comisiei si se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, precum si solicitantului.
(21) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 au obligatia de a convoca petentii sau alte persoane, in vederea lamuririi unor situatii in care exista neclaritati privind calitatea succesorala a petentului, dovada refugiului sau a proprietatii asupra bunurilor pentru care se cer despagubiri ori compensatii.
(22) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 poate solicita acte si relatii privind aspectele infatisate in contestatii atat petentilor, cat si oricarei institutii publice.
(3) In termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemultumit de hotararea comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 poate face contestatie la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.
(4) In termen de cel mult 60 de zile, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 va analiza contestatiile si le va aproba sau le va respinge prin decizie motivata a vicepresedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor care coordoneaza activitatea Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. Hotararea se comunica comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 si solicitantilor.
(5) Hotararile Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 sunt supuse controlului judecatoresc, putand fi atacate in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.
(6) Hotararile pronuntate de tribunal sunt supuse cailor de atac prevazute de lege.
(7) In vederea solutionarii cererilor, comisiile prevazute la art. 5 pot solicita din oficiu, cu respectarea legii, acte si informatii oricaror institutii publice din tara sau din strainatate.

Art. 9
In cazul in care atribuirile in natura, despagubirile sau compensatiile, dupa caz, sunt solicitate de mai multi mostenitori ai aceleiasi persoane, precum si daca, dupa adoptarea hotararii de catre comisia competenta si ramanerea definitiva a acesteia, apar persoane avand vocatie succesorala, conform art. 5 alin. (1) si (2), raporturile dintre succesori privind drepturile lor se solutioneaza potrivit dreptului comun.

Art. 10
(1) Punerea in posesie la atribuirile in natura, conform prezentei legi, se face, pentru cetatenii care sunt si beneficiari ai Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ai Legii nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ulterior retrocedarilor efectuate potrivit acestora, dar nu mai tarziu de 6 luni.
(2) Despagubirile sau compensatiile banesti vor fi acordate beneficiarilor in termen de un an de la comunicarea hotararii comisiei judetene ori a municipiului Bucuresti, dupa caz, sau a hotararii prevazute la art. 8 alin. (4) sau (6), respectiv la art. 9; plata lor se poate face si in rate, in maximum 2 ani, in functie de disponibilitatile banesti ale directiilor prevazute la art. 11 alin. (1).

Art. 11
(1) Plata despagubirilor se dispune de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.

Art. 12
Abrogat.

Art. 13
Criteriile de evaluare si modalitatile concrete de stabilire a cuantumului despagubirilor sau de acordare a compensatiilor pentru terenurile agricole si intravilane, precum si pentru constructii si recolte, procedurile de lucru ale comisiilor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 si ale Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor – Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, gestionarea fondurilor destinate despagubirilor, precum si modalitatile de efectuare a platilor vor fi stabilite prin norme metodologice elaborate de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 14
(1) Prezenta lege intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2)Abrogat.
(3) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Guvernul va aproba normele metodologice prevazute la art. 13.

LEGE 290/2003 SI 9/1998,

Dilema beneficiarilor de lege 290/2003 si lege 9/1998:avocat sau executor judecatoresc

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Desi suntem avocati incercam sa va dam o parare obiectiva

ALEG DOAR AVOCATUL PENTRU LEGEA 290/2003 si 9/1998

Beneficii:

Va poate alege executorul potrivit

Va poate reprezenta la contestatia la executare silita care exista in toate dosarele

Va poate reprezenta in judecata daca alegeti calea judiciara si nu cea a executarii silite

 

ALEG DOAR EXECUTORUL PENTRU LEGEA 290/2003 si 9/1998 ,FARA AVOCAT

Costurile sunt mai mici,dar trebuie sa alegeti un executor specializat-SUNT DESTUL DE RARI

Nu va poate reprezenta la contestatia la executare-ESTE IN CONFLICT DE INTERESE

 

ALEG SI AVOCAT SI APOI SI EXECUTORUL CU CARE LUCREAZA AVOCATUL

 

Este solutia ideala si cea mai ieftina

 

 

 

LEGE 290/2003 SI 9/1998,

Cum aleg specialistul in legea 290/2003 si 9/1998?

Our Reader Score
[Total: 0 Average: 0]

Exista foarte multe anunturi ale “samsarilor de dosare” pe legea 290/2003 si 9/1998 pe internet si gasiti doar un numar de telefon sau un email.Se pune intrebarea fireasca:Cum aleg specialistul in legea 290/2003 si 9/1998?

Cateva sfaturi:

-verificati daca este sau nu avocat cu drept de exercitare a profesiei.Cautati pe google numele avocatului respectiv sau baroul din care face parte

-sa poata dovedi ca a obtinut recent despagubiri pentru alti clienti.Puteti cauta aici numele avocatilor CAUTATI AICI NUMELE AVOCATULUI PENTRU LEGEA 290/2003 si CAUTATI AICI NUMELE AVOCATULUI PENTRU LEGEA 9/1998

– sa nu fie samsar de dosare

– sa nu fie admistrator de srl sau firma

– sa nu fie DOAR executor pentru ca nu va poate apara de contestatia la executare silita care exista in toate dosarele dupa ce sunt aprobate la plata

 

Lista nu este exhaustiva si impusa!