înscrierea sau modificarea emblemei unei persoane juridice

înscrierea sau modificarea emblemei unei persoane juridice FIRME Vezi http://www.coltuc.ro

 

Operaţiuni prealabile – detalii

 1. Cererea de verificare disponibilitate şi/sau rezervare emblemă (original) – formular.

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
 2. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării emblemei (original);
 3. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic sau, după caz, actul modificator al actului constitutiv care cuprinde descrierea emblemei şi macheta acesteia, original (inclusă în act) – detalii;
 4. Macheta emblemei, în 2 exemplare (original);
 5. Dacă este cazul:
  • actul constitutiv actualizat cu macheta emblemei inclusă în act, în original – detalii;
  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);
 6. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

Notă:

 • În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, se depun actele în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
 • Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot cere administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 • Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.
 • Pagina de manuscris a actelor înaintate spre publicare Monitorul Oficial al României reprezintă 2.000 de semne, inclusiv spațiile. Actele înaintate spre publicare în Monitorul Oficial al României, vor avea un conținut lizibil, tehnoredactat la un rând și jumătate, cu corp 12 Times New Roman, fără ștersături sau adăugări nedactilografiate, care fac de neînțeles textul acestora. Model
 • Formularele se distribuie la sediul ORC.
 • Cererea de înregistrare, înscrisurile prevăzute de lege, îndosariate (în dosar cu şină) şi numerotate, se depun de către solicitant la ORCT direct, prin poştă, cu scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire sau prin mijloace electronice. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă.
 • Înscrisurile a căror înregistrare, menţionare sau publicare se solicită la ORCT vor fi tehnoredactate de către solicitant în limba română, vor fi lizibile, fără ştersături sau adăugări, sub sancţiunea respingerii acestora.